Paroda su S ženklu

„Žemaičio“ nuotr.
Iš kairės: Dainis Ozols, Inesa Grizane, Eduards Kapsa ir Kristina Paulauskaitė
Spa­lio 5-ąją Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je (Par­ko g. 7) įvy­ko su­si­ti­ki­mas su čia vei­kian­čios lat­vių fo­tog­ra­fų pa­ro­dos au­to­riais. Plun­giš­kiams sa­vo dar­bus pri­sta­tė trys fo­tog­ra­fai: Ine­sa Gri­za­ne (Ry­ga), Eduards Kap­sa (Jel­ga­va) ir Dai­nis Ozols (Ry­ga). Sau­lė­tą šeš­ta­die­nio po­pie­tę pa­si­džiaug­ti kai­my­nų me­ni­nin­kų dar­bais su­si­rin­ko gau­sus me­no ger­bė­jų bū­rys.

Nuo­gas kū­nas vi­lio­ja la­biau

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi ke­tu­rių Lat­vi­jos fo­tog­ra­fų dar­bai. Dzint­ros Žva­gi­nos (Jel­ga­va) dar­bus pri­sta­tė jos ko­le­gos. Pa­ti au­to­rė, sa­vo nuo­trau­ko­se už­fik­sa­vu­si Ru­mu­ni­jos kraš­to­vaiz­džius ir to kraš­to žmo­nes, į su­si­ti­ki­mą neat­vy­ko. Tie­sa, tai ne pir­ma Dzint­ros Žva­gi­nos pa­ro­da Plun­gė­je. Pir­mą­kart plun­giš­kiams sa­vo dar­bus ji pri­sta­tė šią va­sa­rą lau­ko fo­tog­ra­fi­jos pa­ro­do­je „Fo­toa­lė­ja“. Ir su­lau­kė di­džiu­lio lan­ky­to­jų su­si­do­mė­ji­mo.

Po­pu­lia­riau­sios ir ži­no­miau­sios fo­tog­ra­fi­jos rū­šys – kraš­to­vaiz­džio, lau­ki­nės gam­tos, po­rtre­tų, ves­tu­vių. Re­čiau fo­tog­ra­fai pa­si­ren­ka fo­tog­ra­fuo­ti ak­tus. To­kio­se nuo­trau­ko­se me­niš­kai iš­ryš­ki­na­mas nuo­gas žmo­gus ar jo kū­no da­lis. Bū­tent to­kią fo­tog­ra­fi­jos rū­šį pa­ro­do­je pri­sta­tė I. Gri­za­ne, E. Kap­sa ir D. Ozols.

Ka­dan­gi pa­ro­da vei­kia nuo rug­sė­jo 15 die­nos, plun­giš­kiai jau tu­rė­jo ne­ma­žai lai­ko su ja su­si­pa­žin­ti. Pa­ro­da tik­riau­siai tiks­lin­gai pa­da­lin­ta į dvi sa­les. Pir­mo­jo­je – san­tū­rūs D. Žva­gi­nos dar­bai, o ant­ro­jo­je – į su­si­ti­ki­mą at­vy­ku­sios fo­tog­ra­fų tri­ju­lės mo­te­rų ak­tų nuo­trau­kos.

Nors nuo­gos mo­ters kū­nas jau, at­ro­do, nie­ko ne­ste­bi­na, bet ak­tų fo­tog­ra­fi­jos vis dar žiū­ri­mos pa­slap­čia ir ne­drą­siai. Tad ne­nuos­ta­bu, kad dau­giau­sia dė­me­sio ir dis­ku­si­jų su­lau­kė pa­sta­ro­ji pa­ro­dos sa­lė.

Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad plun­giš­kiams tai re­ta ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti su pro­fe­sio­na­liai at­lik­tais ak­to žan­ro dar­bais. O kai­my­nai lat­viai ga­li pa­si­gir­ti tuo, kad tu­ri daug to­kių me­ni­nin­kų, nes pas juos gi­les­nės ak­tų fo­tog­ra­fi­jos tra­di­ci­jos. Šio­je pa­ro­do­je kiek­vie­nas fo­tog­ra­fas sa­vo nuo­trau­ko­mis pa­ro­dė, kaip jis su­vo­kia mo­te­rį ir ką per fo­toa­pa­ra­to ob­jek­ty­vą pa­si­rin­ko už­fik­suo­ti. Sa­vo fo­tog­ra­fi­jo­se vi­si ak­cen­ta­vo mo­ters kū­no gro­žį, jaus­mą, es­te­ti­ką. O bjau­ras­ties jo­se tik­rai ne­rei­kia ieš­ko­ti.

Aš ne gė­jus

Me­ni­nin­kus pa­svei­ki­no Si­gi­tas Kaz­laus­kas, Ak­me­nės ir Ma­žei­kių kraš­to fo­tok­lu­bo va­do­vas, Plun­gės ir Rie­ta­vo kraš­to fo­tok­lu­bo „Žybt“ na­rys. Jis trum­pai pa­pa­sa­ko­jo apie pa­žin­tį su šiais fo­tog­ra­fais, už­si­mez­gu­sią drau­gys­tę, pir­mą karš­tą fo­to­žy­gį su jais. Pak­vie­tė kai­my­nus daž­niau at­vyk­ti į Že­mai­ti­ją ir la­biau pa­žin­tį mū­sų kraš­tą.

Fo­tog­ra­fams pri­sta­tant pa­ro­dą, iš sa­lės pa­si­gir­do klau­si­mas, ko­dėl nuo­trau­ko­se – tik mo­te­rys. „Ban­džiau fo­tog­ra­fuo­ti ir vy­rus, bet jie iš kar­to ma­nęs klau­sia, ar aš ne gė­jus. Aš ži­nau, jei at­sa­ky­siu, kad ne, fo­to­se­si­ja neį­vyks. Ne­su nu­si­sta­tęs prieš gė­jus, bet esu tra­di­ci­nės šei­mos ša­li­nin­kas. To­dėl aš fo­tog­ra­fuo­ju mo­te­ris“, – juo­ka­vo Eduards Kap­sa.

Me­ni­nin­kas gai­lė­jo­si, kad mo­te­rų ak­tus pra­dė­jo fo­tog­ra­fuo­ti vė­lai, bet ši fo­tog­ra­fi­jos rū­šis jį taip su­ža­vė­jo, kad ir to­liau ža­da dar­buo­tis bū­tent šio­je sri­ty­je.

Nuo­gų mo­te­rų ap­sup­ty­je

Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­ru­si fo­tok­lu­bo „Žybt“ na­rė Zi­ta Pau­laus­kai­tė pri­si­mi­nė, kad prieš ke­lias die­nas šios pa­ro­dos erd­vė­se sa­vo pro­fe­si­nę šven­tę mi­nė­jo Plun­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Ji pri­si­mi­nė, kad sa­lė­je, kur sto­vė­jo sta­liu­kai su ar­ba­ta ir py­ra­gais, vy­rai il­gai neuž­si­bu­vo. Pa­rei­gū­nai mie­liau bu­ria­vo­si čia, kur ant sie­nų ka­bo nuo­gų mo­te­rų fo­tog­ra­fi­jos.

„Įsi­vaiz­duo­ki­te, nie­kas ne­si­pik­ti­no pa­ro­da ir ne­pra­šė jos nu­ka­bin­ti“, – juo­ka­vo Z. Pau­laus­kai­tė.