Vlado Gaudiešiaus nuotrauka
G. Armalis apgailestavo, kad niekas nepranešė apie pokyčius
So­cia­li­nės ap­sau­gos sri­tis pa­sta­rai­siais me­tais taip smar­kiai re­for­muo­ja­ma, kad šias pa­slau­gas tei­kian­čioms įstai­goms da­ro­si sun­ku su­si­gau­dy­ti. Pa­na­šiai nu­ti­ko ir su pa­gal­ba kri­zę iš­gy­ve­nan­čioms mo­te­rims su vai­kais. Ke­le­rius me­tus jos tu­rė­jo ga­li­my­bę lai­ki­nai ap­si­gy­ven­ti Plun­gės kri­zių cent­re, ta­čiau paaiš­kė­jo, kad jau ku­rį lai­ką tam rei­ka­lui skir­tos pa­tal­pos sto­vi tuš­čios, o dar­buo­to­jai sė­di be dar­bo.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tui va­do­vau­jan­tis Gin­ta­ras Ba­gu­žis per pa­sku­ti­nį­jį šio ko­mi­te­to po­sė­dį kal­bė­jo vi­sai at­si­tik­ti­nai, lan­ky­da­ma­sis Plun­gės kri­zių cent­re, su­ži­no­jęs, jog lai­ki­no prie­globs­čio rei­ka­lin­gos mo­te­rys su vai­kais da­bar ap­gy­ven­di­na­mos Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­re. „Ko­dėl ši pa­slau­ga bu­vo atim­ta iš Plun­gės kri­zių cent­ro?“ – klau­sė po­li­ti­kas.

Kad tai tie­sa, pa­tvir­ti­no ir po­sė­dy­je da­ly­va­vęs pa­sta­ro­sios įstai­gos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ar­ma­lis. Jis kal­bė­jo, kad mo­te­rims su vai­kais skir­ti kam­ba­riai jau ku­rį lai­ką yra tuš­ti, o trys čia dir­ban­tys bu­dė­to­jai ne­tu­ri kuo už­siim­ti, mat mo­te­rys nu­krei­pia­mos ne­be į šią įstai­gą, o į Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­rą.

„Pa­ma­tę šią si­tua­ci­ją, pra­dė­jo­me per­tvar­ką. Tu­rė­si­me at­leis­ti du bu­dė­to­jus. Mo­te­rims skir­tas pa­tal­pas pri­tai­ky­sim nak­vy­nės na­mams, tad atei­ty ga­lė­si­me ap­nak­vin­din­ti dau­giau vy­rų. Tik gai­la, kad nie­kas ne­pra­ne­šė, jog ne­beap­gy­ven­din­sim mo­te­rų su vai­kais. No­rim aiš­ku­mo, kaip rei­kės dirb­ti, tik tiek“, – sa­kė G. Ar­ma­lis.

No­rė­da­ma ko­mi­te­to na­riams pa­dė­ti su­si­gau­dy­ti, kaip tai įvy­ko, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė pri­mi­nė, jog Ta­ry­ba per­nai pri­ta­rė bu­vu­sių Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­kos pla­nui. Kaip vie­nas iš punk­tų šia­me pla­ne bu­vo įra­šy­tas ke­ti­ni­mas lais­vo­se vai­kų glo­bos na­mų pa­tal­po­se lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti mo­te­ris su vai­kais, pa­ti­rian­čias kri­zę, bei teik­ti pa­gal­bą, kad jos vėl at­si­sto­tų ant ko­jų.

Įdo­mu tai, kad apie šiuos pla­nus iki tol tą pa­slau­gą tei­kęs Plun­gės kri­zių cent­ras ne­bu­vo in­for­muo­tas. Te­ko kons­ta­tuo­ti, jog pri­trū­ko su­si­kal­bė­ji­mo. Dar kiek pa­dis­ku­ta­vus ga­liau­siai su­tar­ta, kad gal ši per­tvar­ka ir į ge­rą. Esą tiks­lin­ga mo­te­ris su vai­kais at­skir­ti nuo pri­klau­so­my­bę al­ko­ho­liui tu­rin­čių vy­rų ir ap­gy­ven­din­ti ten, kur ap­lin­ka pri­tai­ky­ta bū­tent vai­kams.

O nak­vy­nės na­muo­se ap­gy­ven­di­na­mi vy­rai ga­lės džiaug­tis ge­res­nė­mis są­ly­go­mis, mat jiems at­si­ver­sian­tys kam­ba­riai, ku­rie bu­vo skir­ti mo­te­rims su vai­kais, yra ge­riau įreng­ti, su du­šais ir tua­le­tais prie kiek­vie­no.

Pa­sak G. Ar­ma­lio, ke­li kam­ba­rė­liai jo va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je bus pa­lik­ti ir mo­te­rims, bet tik toms, ku­rios ne­tu­ri vai­kų.