„Plungės vandenims“ vadovaus telšiškis?

A. Ja­se­vi­čius, be­veik du de­šimt­me­čius buvęs „Tel­šių van­denų“ di­rek­to­riu­mi, iš­rink­tas va­do­vau­ti „Plungės van­de­nims“
Praė­jusį penk­ta­dienį UAB „Plungės van­de­nys“ val­dy­ba tarė ga­lu­tinį žodį įmonės di­rek­to­riaus at­ran­ko­je. Po be­veik du mėne­sius tru­ku­sių at­ran­kos pro­cedūrų, įver­ti­nus gau­tus 12-os da­ly­vių pa­teik­tus do­ku­men­tus, jų kom­pe­ten­ciją ir dar­binę pa­tirtį, bu­vo pa­si­rink­ti du stip­riau­si kan­di­da­tai, o pra­ėjusį penk­ta­dienį iš jų iš­rink­tas vie­nas. Nors ofi­cia­liai jo pa­vardė ne­skel­bia­ma – val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vai­do­tas Ba­ly­nas sakė no­rin­tis pir­ma su­lauk­ti Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos iš­vadų dėl pa­si­rink­to­jo as­mens tin­ka­mu­mo ei­ti šias pa­rei­gas, „Že­mai­čio“ ži­nio­mis, pa­keis­ti ka­den­ciją bai­gusį il­ga­metį įmonės va­dovą An­taną Bo­rumą turėtų tel­šiš­kis Al­vy­das Ja­se­vi­čius, buvęs „Tel­šių van­denų“ di­rek­to­rius.

Pri­min­si­me, kad kon­kursą ei­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas „Plungės van­denų“ val­dy­ba pa­skelbė pra­ėju­sių metų pa­bai­go­je. Pa­si­bai­gus ter­mi­nui pa­raiš­koms teik­ti ta­po aiš­ku, jog siū­lo­mos įmonės va­do­vo pa­rei­gos su­laukė di­de­lio su­si­domė­ji­mo – net 20 kan­di­datų iš­reiškė norą va­do­vau­ti įmo­nei. Tie­sa, to­liau svars­ty­tos tik 12 kan­di­datūrų, mat li­ku­sie­ji kandidatai ne­pa­teikė visų būtinų do­ku­mentų.

Kaip ta­da „Že­mai­čiui“ sakė val­dy­bos narė, „Plungės van­denų“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja fi­nan­sams Re­na­ta Šle­ko­nienė, dau­gu­ma kan­di­datų – ga­na stiprūs, tad rink­tis tik­rai bus iš ko. Skelb­ta ir tai, kad 9 iš 12-os kan­di­datų – mūsų ra­jo­no at­sto­vai. Tie­sa, tarp tei­ku­siųjų kan­di­datū­ras ne­bu­vo nė vie­nos mo­ters.

Kaip jau minė­ta, pra­ėjusį penk­ta­dienį su­si­rin­ku­si val­dy­ba iš at­ran­kos ko­mi­si­jos pa­si­rinktų dviejų as­menų, ku­rie, ko­mi­si­jos na­rių nuo­mo­ne, gebėtų ge­riau­siai va­do­vau­ti įmo­nei, iš­si­rin­ko vieną. Tad jei STT pa­žy­ma bus pa­lan­ki pa­si­rink­ta­jam as­me­niui ir jei jis pa­ts ne­per­si­gal­vos, ne­tru­kus prie „Plungės van­denų“ vai­ro turėtų sto­ti A. Ja­se­vi­čius (g. 1960 m.).

Vie­šo­jo­je erdvė­je šis as­muo pri­sta­to­mas kaip in­ži­nie­rius ir po­li­ti­nis veikė­jas (ilgą laiką kaip so­cial­de­mok­ratų at­sto­vas bu­vo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­rys). Nuo 1984 m. dir­bo Tel­šių van­den­tie­kio sto­ties vir­ši­nin­ku, vėliau va­do­va­vo UAB „Tel­šių van­de­nys“ ka­na­li­za­ci­jos ce­chui, o nuo 2001 m. bu­vo šios įmonės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Iš šių pa­reigų įmonės val­dy­bos at­leis­tas pra­ėju­sių metų gruod­žio pa­bai­go­je. To­kio spren­di­mo prie­žas­tys vie­šai ne­bu­vo ko­men­tuo­tos.

O da­bar jau lai­ki­na­sis „Plungės van­denų“ di­rek­to­rius A. Bo­ru­mas šiai įmo­nei va­do­vau­ja nuo pat jos įstei­gi­mo 1992 me­tais. Pak­laus­tas, ar ne­tekęs di­rek­to­riaus pa­reigų jis vi­siš­kai pa­si­trauks iš šios įmonės, pir­ma­dienį A. Bo­ru­mas „Že­mai­čiui“ sakė to dar ne­nusp­rendęs.

Komentarai

plungė    Ket, 2020-02-27 / 21:06
kokie klausimai pensininkui- pasitraukti ar pasilikti? Ar jam specialiai etatą įsteigs, kad turi pasilikti? Ar du direktoriai vadovaus? Normaliai "padirbėjo", tegu varo į poilsį...
zinius    Pir, 2020-03-02 / 12:48
geriau nepasiliktų, anam būtų sveikiau... Nes pradės lysti galai iš visokių reikaliukų, tai tada dažniausiai išsived...
faktas    Ant, 2020-03-03 / 19:54
tas naujas dirikas yra socialdemokratų šulas, kuris buvo nuolatinis Telšių savivaldybės antikorupcinės komisijos klientas... Tai daug ką pasako...
Andrius    Tre, 2020-03-04 / 08:44
Žiūri tik rašo,valdyba tą,valdyba aną,ponia žurnaliste,KAs TOJI VALDYBA? Konkrečiai Vardas,Pavarxė preigos.Turi žmonės žinotį,kas yra atsakingas už tokius paskyrimus.Ir jei tik direktorius prisiveikia,atsakinga už tai yra VALDYBA,o ne aplinka kalta.
Cirkas    Ket, 2020-03-05 / 22:11
Greitai paaiškės šio cirko tikroji esmė, naujas direktorius, pagal planą turėtu pasitraukti ir užleisti vietą kitam.. Laukite tęsinio, bus neužilgo naują žinia apie pasitraukimą iš pareigų..

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.