Prašė pernai, gavo tik šiemet

123RF.com nuo­trau­ka
Tei­gia­ma, kad as­bes­to ša­li­ni­mo pro­gra­mai lėšų ski­ria­ma ne­pa­kan­ka­mai. Šie­met Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė tam gaus tik 997 eu­rus
„Že­mai­čio“ re­dak­ciją pa­siekė skai­ty­to­jos Dai­vos laiš­kas, ku­riuo ji pra­šo su­teik­ti in­for­ma­ci­jos, kam per­nai te­ko laimė ne­mo­ka­mai at­si­kra­ty­ti ši­fe­rio at­liekų, mat Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei bu­vo skir­ta lėšų joms su­rink­ti iš gy­ven­tojų.

Skai­ty­to­jai krei­pia­si

Pas­tu­di­javę skai­ty­to­jos at­si­ųsta nuo­rodą į Ap­lin­kos pro­jektų val­dy­mo agentū­ros (AP­VA) in­ter­ne­to sve­tainę iš­siaiš­ki­no­me, jog to­kia Sa­vi­val­dybės pa­raiš­ka prie­š me­tus iš­ties bu­vo pa­teik­ta. Ja Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­šė 1 136 eurų as­bes­to tu­rin­čioms at­lie­koms su­rink­ti ap­va­žia­vi­mo būdu, trans­por­tuo­ti ir sau­giai ša­lin­ti.

Lėšų tam tąkart pra­šė be­ne vi­sos ša­lies sa­vi­val­dybės, ta­čiau ap­lin­kos mi­nist­ras Kęstu­tis Ma­žei­ka įsa­kymą skir­ti fi­nan­sa­vimą pa­si­rašė tik pra­ėju­sių metų rugsėjį.

Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei šiuo įsa­ky­mu bu­vo skir­ti 997 eu­rai. Ar ga­vo juos ir kam pa­nau­do­jo, „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­to Eval­do Jan­kaus­ko. Šis paaiš­ki­no, kad minė­to­sios lėšos Sa­vi­val­dybės biud­žetą pa­sieks tik šie­met. Ta­čiau as­me­nys, ku­riems nu­si­šyp­sos sėkmė pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be ne­mo­ka­mai at­si­kra­ty­ti se­no ši­fe­rio, jau ži­no­mi.

Esą dar 2018-ai­siais Sa­vi­val­dybė pa­vie­ši­no kvie­timą gy­ven­to­jus, tu­rin­čius at­liekų su as­bes­tu, kreip­tis į sa­vo se­niū­ni­jas. Pa­sak E. Jan­kaus­ko, di­de­lio su­si­domė­ji­mo ne­su­lauk­ta. Gau­ti ke­li pra­šy­mai bu­vo už­re­gist­ruo­ti, juos pa­tei­ku­sių as­menų tu­ri­mo ši­fe­rio kie­kiai su­skai­čiuo­ti ir duo­me­nys pa­teik­ti AP­VA-i. Re­mian­tis šiais duo­me­ni­mis, Sa­vi­val­dy­bei da­bar ir skir­ta lėšų minėtajai pro­gra­mai. Iš vi­so jų tu­ri­mas as­bes­to at­lie­kas pra­šė iš­vež­ti 5 gy­ven­to­jai iš Alsėd­žių, Stalgėnų, Ša­tei­kių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­nijų.

Vi­sos pro­cedū­ros užt­ru­ko po­rą metų, tad ko­kia ti­ki­mybė, kad tąsyk pra­šy­mus pa­teikę as­me­nys iki šiol lai­ko nuo­dingų med­žiagų tu­rintį ši­ferį ir lau­kia, kol jis bus iš­vež­tas? E. Jan­kaus­kas sakė ne­se­niai per­skam­binęs vi­siems 2018-ai­siais pra­šy­mus pa­tei­ku­siems as­me­nims ir šie pa­ti­ki­no te­be­tu­rin­tys nu­ro­dy­tus kie­kius ši­fe­rio, iš vi­so – 6,7 to­nos.

Sa­vi­val­dybė ža­da skelb­ti viešąjį pir­ki­mo kon­kursą ir sam­dy­ti jį laimė­sian­čią įmonę, ku­ri su­rinktų šias at­lie­kas iš tų as­menų ir sau­giai jas trans­por­tuotų į pa­vo­jingų at­liekų pri­ėmi­mo aikš­telę. O kar­tu spau­do­je ir sa­vo in­ter­ne­to pus­la­py­je ke­ti­na skelb­ti naują kvie­timą teik­ti pra­šy­mus iš­vež­ti tu­ri­mas as­bes­to at­lie­kas.

„Gai­la, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja šiai pro­ble­mai iki šiol skyrė ma­žai dėme­sio ir lėšų, nes se­no ši­fe­rio gy­ven­to­jai tu­ri dar tik­rai daug. Šir­dy­je tu­riu viltį, kad atei­ty ši pro­ble­ma bus ak­tua­li­zuo­ta, juo­lab kad ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­lai da­bar – ant ban­gos. Tad jei Sa­vi­val­dybės va­do­vybė pri­tars, su­ra­šy­sim ir nu­si­ųsim mi­nis­te­ri­jai bei AP­VA-i pra­šymą skir­ti šiai pro­gra­mai dau­giau lėšų“, – sakė E. Jan­kaus­kas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.