Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­kos
Gy­ven­to­jai „Char­lie piz­za“ at­sto­vui Ma­riui (kai­rė­je) siū­lė nak­ti­mis pi­cas kep­ti, o ne al­ko­ho­lį par­da­vi­nė­ti
„Že­mai­tis“ jau ra­šė apie V. Ma­čer­nio gat­vės 6 ir 8 dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų pro­ble­mas, pra­si­dė­ju­sias ne­to­lie­se esan­čiai „Char­lie piz­za“ ėmus veik­ti kiau­rą pa­rą. Neap­si­ken­tę iš šios pi­ce­ri­jos ir jos priei­gų sklin­dan­čio triukš­mo, iki pa­ry­čių ai­din­čių šū­ka­lio­ji­mų, po bal­ko­nais be­si­šla­pi­nan­čių, šiukš­li­nan­čių ir net ša­lia su­sta­ty­tus au­to­mo­bi­lius nio­ko­jan­čių pi­ce­ri­jos klien­tų el­ge­sio, ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę, pra­šy­da­mi ap­ri­bo­ti pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais šio­je įstai­go­je lai­ką. Gy­ven­to­jų pu­sėn sto­jo ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, mi­nė­tą­ją pi­ce­ri­ją va­di­nan­tys karš­tuo­ju taš­ku. Tik pi­ce­ri­jos at­sto­vai to­kį su­si­rū­pi­ni­mą va­di­na per­dė­tu ir ti­ki­na, kad dar­bo lai­kas prail­gin­tas... pra­šant pa­tiems plun­giš­kiams.
Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
L. Ta­ma­liū­nai­tė (cent­re) kal­bė­jo, kad nak­ti­nių iš­kvie­ti­mų į „Char­lie piz­za“ tik dau­gė­ja

Pre­cen­den­to ne­tu­rin­tis at­ve­jis

„Char­lie piz­za“ klien­tų ke­lia­mu triukš­mu ne­pa­ten­kin­tų ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų, jų daž­nai kvie­čia­mų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ir pi­ce­ri­jos at­sto­vo, pri­si­sta­čiu­sio Ma­riu­mi, akis­ta­ta įvy­ko per Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį, su­reng­tą ant­ra­die­nį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je.

45 gy­ven­to­jų pa­si­ra­šy­tą pra­šy­mą ri­bo­ti pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­ką šio­je pi­ce­ri­jo­je, už­drau­džiant pre­kiau­ti juo nuo 22 iki 8 val., pri­sta­tė Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas An­ta­nas Ged­ri­mas.

Jis ci­ta­vo gy­ven­to­jų skun­dus, esą nak­ties me­tu gir­di­mas pi­ce­ri­jos lan­ky­to­jų ke­lia­mas triukš­mas, sklin­da tran­ki mu­zi­ka, gir­di­si al­ko­ho­lį var­to­jan­čių pi­ce­ri­jos lan­ky­to­jų šū­ka­vi­mai, ne­cen­zū­ri­niai žo­džiai. Ne­re­tai pi­ce­ri­jos lan­ky­to­jai po gy­ve­na­mų­jų na­mų lan­gais rū­ko bei at­lie­ka gam­ti­nius rei­ka­lus. Gy­ven­to­jai ra­šė, kad jau­čia­si ne­sau­gūs, ne­ga­li iš­si­mie­go­ti, be to, gir­tau­jan­čių­jų ne­cen­zū­ri­nius žo­de­lius esą gir­di ir vai­kai.

V. Ged­ri­mas pa­brė­žė, kad Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dar nė­ra pa­si­nau­do­ju­si Al­ko­ho­lio kont­ro­lės įsta­ty­me nu­ma­ty­ta tei­se ri­bo­ti pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ką, tad šis at­ve­jis bū­tų pir­mas. Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­ro­lės de­par­ta­men­tas nu­ro­dė, kad vis dau­giau sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų pa­si­nau­do­ja šia joms su­teik­ta tei­se ir, skun­džian­tis gy­ven­to­jams, ap­ri­bo­ja pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­ką.

„Tai yra vie­nas iš karš­tų­jų taš­kų“

Kad spręs­ti šią pro­ble­mą bū­ti­na, per po­sė­dį kal­bė­jo ir Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė. Pa­sak jos, kol pi­ce­ri­ja ne­dir­bo kiau­rą pa­rą, po­li­ci­ja, ga­vu­si iš­kvie­ti­mą, į ją šie­met sku­bė­jo vos du kar­tus. O nuo rugp­jū­čio 15 die­nos iki spa­lio 22 die­nos vyk­ti te­ko net 34 kar­tus.

„Per pa­sku­ti­nes dvi sa­vai­tes si­tua­ci­ja dar pa­blo­gė­jo, nors ir kal­bė­jo­mės su pi­ce­ri­jos at­sto­vais. Jie ža­dė­jo im­tis prie­mo­nių, de­ja, ma­to­me, kad rei­ka­lai tik pra­stė­ja. Daž­nai at­vy­kę pa­gal iš­kvie­ti­mą ma­to­me to­kį vaiz­de­lį: mu­ša­si 10 as­me­nų, vy­rai iš­virs­ta lauk kru­vi­nom no­sim, ta­čiau ti­ki­na vie­nas ki­tam pre­ten­zi­jų ne­tu­rin­tys. Pi­ce­ri­jo­je dir­ban­čios pa­da­vė­jos pri­sie­ki­nė­ja nie­ko ne­ma­čiu­sios. To­kiu at­ve­ju pra­šo­me vi­du­je esan­čių vaiz­do ka­me­rų įra­šų, kad ga­lė­tu­me ką nors iš­siaiš­kin­ti“, – kal­bė­jo L. Ta­ma­liū­nai­tė.

Ji var­di­no, kad ga­vus pra­ne­ši­mus dėl įvy­kių pi­ce­ri­jo­je jau pra­dė­ti 4 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai – dėl su­ža­lo­ji­mų ir vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų. Re­gist­ruo­tas ir eis­mo įvy­kis aikš­te­lė­je prie pi­ce­ri­jos, su­ra­šy­ta pro­to­ko­lų dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo as­me­nims iki 20 me­tų am­žiaus, vie­šo­sios rim­ties trik­dy­mo, ne­pak­lu­si­mo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui bei jo gar­bės ir oru­mo įžei­di­mo, al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ji­mo vie­šo­je vie­to­je.

„Tai yra vie­nas iš karš­tų­jų taš­kų“, – pa­brė­žė L. Ta­ma­liū­nai­tė. Ji sa­kė esan­ti už tai, kad šiai pi­ce­ri­jai ne­be­bū­tų lei­džia­ma pre­kiau­ti al­ko­ho­liu nak­ti­mis.

Prob­le­mos – tik Plun­gė­je...

Po to­kios pa­rei­gū­nės kal­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vęs „Char­lie piz­za“ at­sto­vas Ma­rius sa­kė esan­tis nu­ste­bęs dėl to, ką iš­gir­do, mat jo esą ne­pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja apie Plun­gės pa­rei­gū­nų re­gist­ruo­tus pa­žei­di­mus pi­ce­ri­jos te­ri­to­ri­jo­je.

Jis pa­sa­ko­jo, kad tink­las tu­ri 48 to­kias pi­ce­ri­jas, 12 jų vei­kia vi­są pa­rą. „Ta­čiau Plun­gė yra vie­nin­te­lis toks mies­tas, kur bū­ta tiek in­ci­den­tų“, – ste­bė­jo­si jis.

„Ne­no­rim blo­go, to­dėl ke­ti­na­me sam­dy­ti du ap­sau­gos dar­buo­to­jus, kad vie­nas dirb­tų pi­ce­ri­jos vi­du­je, o ki­tas – lau­ke. Tai iš­spręs­tų vi­sas pro­ble­mas“, – kal­bė­jo įmo­nės at­sto­vas. Be to, jis pri­dū­rė, kad prail­gin­ti šios pi­ce­ri­jos dar­bo lai­ką esą nu­spręs­ta ap­klau­sus jos lan­ky­to­jus. Dau­gu­ma to esą pa­gei­da­vo, tad įmo­nei ne­li­ko nie­ko ki­to, kaip tik ten­kin­ti jų pa­gei­da­vi­mus.

„Be to, bent 40 pro­cen­tų už­sa­ky­mų nak­ties me­tu yra mais­to iš­si­neš­ti, tad il­ges­nis dar­bo lai­kas nau­din­gas di­des­nei da­liai Plun­gės mies­to gy­ven­to­jų“, – pri­dū­rė Ma­rius.

„Tai ir kep­ki­te sau tas pi­cas, ta­čiau al­ko­ho­lio nak­ti­mis ne­par­da­vi­nė­ki­te“, – mes­te­lė­jo vie­nas iš po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių V. Ma­čer­nio gat­vės gy­ven­to­jų. To­kį siū­ly­mą įmo­nės at­sto­vas su­ti­ko su iro­niš­ka šyp­se­na, mat vi­siems aiš­ku, ko žmo­nės nak­ti­mis trau­kia į to­kias vie­tas.

Sto­jo gy­ven­to­jų pu­sėn

Pi­ce­ri­jos at­sto­vas pra­šė ne­ten­kin­ti gy­ven­to­jų no­ro, bet leis­ti pi­ce­ri­jai ir to­liau vi­są pa­rą pre­kiau­ti al­ko­ho­liu. Ta­čiau po­sė­džia­vu­sie­ji vie­nin­gai sto­jo gy­ven­to­jų pu­sėn ir net ne­si­lei­do su pi­ce­ri­jos at­sto­vu į kal­bas. Jie pri­ta­rė, kad pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­kas bū­tų ap­ri­bo­tas. Tie­sa, ga­lu­ti­nį žo­dį ki­tą sa­vai­tę tars Ta­ry­ba, ta­čiau ne­sun­ku nu­ma­ny­ti, kad ir jos spren­di­mas bus toks pat.

„Mes pa­tys esam dar ne­prib­ren­dę to­kioms ka­vi­nėms, kur die­ną nak­tį ga­li už­si­sa­ky­ti vy­no tau­rę ar alaus bo­ka­lą. Ne­su­vo­kiam, kad ki­ti no­ri pa­mie­go­ti, kai mes su­tin­kam iš Nor­ve­gi­jos grį­žu­sį drau­gą. Va­di­na­si, to­kia pa­slau­ga mums – dar per anks­ti“, – iro­ni­za­vo ko­mi­te­to na­rys To­mas Rau­dys, pa­šiep­da­mas pi­ce­ri­jos at­sto­vo šven­tą nuo­sta­bą dėl to, kad per nak­tį vei­kian­ti pa­si­links­mi­ni­mo įstai­ga kaž­kam ga­li kel­ti ne­pa­to­gu­mų.

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­ka
Net ir išar­džius va­sa­rą lan­ky­to­jų itin mėg­tą lau­ko te­ra­są, triukš­mo, van­da­liš­ko el­ge­sio at­ve­jų ir muš­ty­nių ša­lia pi­ce­ri­jos ir jos vi­du­je tik dau­gė­ja