Prezidento vizitas ūkininkų nenudžiugino

Ni­jolės JAN­KU­VIENĖS nuo­trau­ka
Pa­sak M. Kak­čio, iš Pre­zi­den­to vi­zi­to ūki­nin­kai tikėjosi daug, ta­čiau li­ko nu­si­vylę
Sau­sio 16 d. plun­giš­kiai džiū­ga­vo, nes po il­gos per­trau­kos sa­vo mies­te jie su­laukė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vi­zi­to. Gi­ta­nas Nausė­da su jį ly­din­čiais pa­tarė­jais lankė­si Že­mai­ti­jo­je ir iš­va­žiuo­ja­mai dar­bo die­nai pa­si­rin­ko būtent Plungę.
Ša­lies va­do­vo vi­zi­to ne­kant­riai laukė ir Plungės ra­jo­no ūki­nin­kai. Pen­ki jų at­sto­vai bu­vo pa­kvies­ti dis­ku­si­jai su pre­zi­den­to pa­tarė­jais. Klau­simų dėl Lie­tu­vos žemės ūkio atei­ties žem­dir­biams ky­la daug, tad tikė­ta­si konst­ruk­ty­vios dis­ku­si­jos. De­ja – iš va­landą tru­ku­sio su­si­ti­ki­mo ūki­nin­kai išė­jo nie­ko ne­pešę, nes į jį su­kvietę ša­lies va­do­vo pa­tarė­jai su žemės ūkiu ne­turė­jo nie­ko bend­ro, tad kom­pe­ten­ci­jos – taip pat.

No­rin­čiųjų bu­vo daug, pa­kvies­ti tik pen­ki

Kad pro­blemų Lie­tu­vos žemės ūky­je ne­trūksta, pa­rodė ne­se­niai per Lie­tuvą nu­si­ri­tu­sios ūki­ninkų pro­testų ak­ci­jos. Ne­pa­ten­kin­ti dėl disk­re­di­ta­vi­mo, že­mi­ni­mo vie­šo­je erdvė­je, di­di­namų mo­kes­čių Plungės ra­jo­no ūki­nin­kai pri­si­jungė prie ža­liųjų kry­žių ak­ci­jos, o vėliau, lapk­ri­čio 26 d., trak­to­riais iš­riedė­jo į Plungės gat­ves.

Pa­sak Lie­tu­vos ūki­ninkų sąjun­gos Plungės sky­riaus pir­mi­nin­ko Ma­ri­jaus Kak­čio, šios ak­ci­jos pa­vy­ko ir net pra­no­ko lūkes­čius. Bu­vo at­kreip­tas vi­suo­menės dėme­sys, o svar­biau­sia – Sei­me priim­ti įsta­ty­mai neap­sun­ki­no ūki­nin­kams gy­ve­ni­mo. Dy­ze­li­no ak­ci­zas ne­pa­didė­jo tiek, kiek bu­vo siū­ly­ta, ne­pa­si­keitė ir žemės mo­kes­tis. Bet pro­blemų ir neišspręstų klau­simų žemės ūky­je dar yra daug.

Sau­sio 16 d. su­si­tik­ti su Pre­zi­den­to ko­man­da būtų norėję ir dau­giau Tel­šių ap­skri­ties ūki­ninkų, bet bu­vo gau­tas nu­ro­dy­mas, kad lau­kia­ma tik po pen­kis ūki­nin­kus iš kiek­vie­no ra­jo­no. Kad tin­ka­mai pa­si­ruoštų, ūki­nin­kai su­si­rin­ko anks­čiau ir tarė­si, ko­kias pro­ble­mas vertėtų pa­lies­ti su­si­ti­ki­me, į ką at­kreip­ti Pre­zi­den­to pa­tarėjų dėmesį.

Praū­žus pro­tes­to ak­ci­joms – klau­simų ne­mažė­ja

Ūki­nin­kams knietė­jo su­ži­no­ti, koks yra vald­žios ins­ti­tu­cijų bei Pre­zi­den­to po­žiū­ris į žem­dirbį. Ar tik­rai jis – va­gis, did­žiau­sias teršė­jas, ne­mo­kan­tis mo­kes­čių ir gy­ve­nan­tis tik iš kitų ge­ro? Ar rei­kia Lie­tu­vai lie­tu­viš­kos žemės ūkio ga­my­bos?

Ūki­nin­kus ne­ra­mi­na ir lau­kian­tis la­bai svar­bus nau­jas lai­ko­tar­pis. Nuo šių metų darbų pri­klau­sys, kaip Lie­tu­vos žemės ūkis gy­vens 2021–2027-ai­siais. Jau šiuo me­tu Eu­ro­pos Sąjun­go­je (ES) vyks­ta in­ten­sy­vios dis­ku­si­jos dėl nau­jos fi­nan­sinės per­spek­ty­vos, ku­ri lems tie­sio­gi­nių iš­mokų dydį.

Lie­tu­vos žem­dir­bių sie­kis, kad tie­sio­gi­nių iš­mokų dy­dis pa­siektų ES vi­durkį – 260 eurų už hek­tarą. Žemės ūkio mi­nis­te­ri­ja ak­ty­viai da­ly­vau­ja šio­se dis­ku­si­jo­se, bet ga­lu­tinį spren­dimą priims ES va­do­vai. Ar G. Nausė­da pa­lai­ko šį siekį, ar pa­si­ryžęs ak­ty­viai gin­ti Lie­tu­vos žem­dir­bių in­te­re­sus?

Tre­čias klau­si­mas – kodėl ne­pa­si­ta­rus su žem­dir­bių or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ne­da­ly­vau­jant Prem­je­rui, Vy­riau­sybės pa­si­ta­ri­me pa­sku­bo­mis priim­tas ir 2019 m. gruod­žio 31 d. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK) iš­siųs­tas Na­cio­na­linės ener­ge­ti­kos ir kli­ma­to sri­ties veiksmų pla­nas 2021–2030 m. (NECP). Pa­gal jį, did­žiau­si iššū­kiai, su­si­ję su kli­ma­to kai­ta, lau­kia žemės ūky­je ir trans­por­te.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos pri­sta­ty­ta­me NECP siū­lo­ma laips­niš­kai at­si­sa­ky­ti dau­ge­lio mo­kes­čių leng­vatų. Ne­pa­vy­kus mo­kes­čių pa­di­di­ni­mo ir kitų ap­ri­bo­jimų „pra­stum­ti“ Sei­me, tai da­bar ban­do­ma da­ry­ti iš ki­tos pusės – per Briu­selį. Pri­ta­rus EK, jau nuo kitų metų ūki­nin­kai turėtų mokė­ti tar­šos mo­kestį. O žem­dir­biams bei ag­ro­vers­lui na­cio­na­li­nia­me ener­ge­ti­kos ir kli­ma­to sri­ties veiksmų pla­ne išdės­ty­tos nuo­sta­tos yra lyg smūgis že­miau juos­tos.

Ne­su­laukė em­pa­ti­jos

Be šių trijų pa­grin­di­nių klau­simų, per su­si­ti­kimą su Pre­zi­den­to pa­tarė­jais kel­ti ir ki­ti – že­mos pie­no su­pir­ki­mo kai­nos, me­lio­ra­ci­ja, žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mas. Klau­simų bu­vo daug, no­rin­čiųjų pa­si­sa­ky­ti taip pat, bet dis­ku­si­jai bu­vo skir­ta vos va­lan­da. Pa­si­ges­ta ir su­si­ti­ki­mo mo­de­ra­to­riaus, todėl bu­vo klau­simų , ku­rie išsp­rend­žia­mi sa­vi­val­dy­bių lyg­me­niu, ki­ti – pe­rad­re­suo­ja­mi Vy­riau­sy­bei, ne­truk­dant ir taip bran­gaus lai­ko.

Anot M. Kak­čio, la­biau­siai ūki­nin­kus nu­vylė tai, kad į su­si­ti­kimą Pre­zi­den­tas at­vy­ko su gau­sia sa­vo pa­tarėjų ko­man­da, bet jų tar­pe ne­bu­vo nė vie­no, iš­ma­nan­čio apie žemės ūkį.

„Dar to­kio­je dis­ku­si­jo­je ne­te­ko da­ly­vau­ti. Reikė­jo kalbė­ti apie žem­dir­biams rūpi­mas pro­ble­mas, o kalbė­ti ne­bu­vo su kuo. Aiš­ku, bu­vo pa­ža­dai, kad per­duos Pre­zi­den­tui, bet mes norė­jo­me su­ži­no­ti iš pa­čių pa­tarėjų, ko­kia yra for­muo­ja­ma nuo­monė, ko­kias gai­res žemės ūky­je ma­to jie, o ko­kias – mes. Jie ne­bu­vo kom­pe­ten­tin­gi ir, at­ro­do, dau­ge­lio mūsų klau­simų net ne­sup­ra­to“, – slo­giais įspūdžiais pa­si­da­li­no M. Kak­tys.

Tad kol vie­ni džiau­gia­si galėję pa­spaus­ti pa­čiam Pre­zi­den­tui ranką, ūki­nin­kai ne­sle­pia ap­mau­do. Ir ti­ki­na dar kartą įsi­ti­kinę, jog ša­lies va­do­vui jie ma­žai terū­pi. Prie­šin­gai nei pa­ts Pre­zi­den­tas, Tel­šių ap­skri­ties žem­dir­biai po vals­tybės va­do­vo ap­si­lan­ky­mo sa­ko ne­pa­jutę „at­gims­tan­čio tikė­ji­mo sa­vo atei­ti­mi“.

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Rajono žemdirbius nustebino ir nuvylė, kad tarp Prezidentą (centre) į Plungę lydėjusio gausaus jo patarėjų būrio nebuvo nė vieno, išmanančio apie žemės ūkį