Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Vie­šo­jo­je erd­vė­je vis pa­si­girs­tan­tys nuo­gąs­ta­vi­mai, kad Lie­tu­va pa­ma­žu vėl tam­pa po­li­ci­ne vals­ty­be, Plun­gė­je vir­to skau­džia rea­ly­be. Žvar­bų ket­vir­ta­die­nio ry­tą Men­de­no skers­gat­vio 8-ojo dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai, kai ku­rie – net su šle­pe­tė­mis iš­bė­gę į lau­ką gin­ti tei­sės į sa­vo kie­mą, at­si­dū­rė akis­ta­to­je su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais.

Ko­ne nu­si­kal­tė­liais mi­nė­to­jo dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai ta­po to­dėl, kad ne­lei­do UAB „Gi­no­ta“ vy­rams pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lės įreng­ti šio na­mo kie­me. Žmo­nės pa­si­ju­to lyg šal­tu van­de­niu per­lie­ti, kai iš­vy­do, jog dar­bi­nin­kai ruo­šia ben­zi­ni­nį pjūk­lą ir ke­ti­na nu­pjau­ti tris jų pa­čių kie­me so­din­tas lie­pai­tes.

Aki­mirks­niu ta­po aiš­ku, jog me­džiai truk­do įreng­ti mi­nė­tą­ją aikš­te­lę. Jei jų vie­to­je bus pa­sta­ty­ti kon­tei­ne­riai, va­di­na­si, rei­kės išar­dy­ti ir ša­li­mais esan­čias su­py­nes vai­kams, čiuo­žyk­lą. Ne­be­liks čia ir suo­liu­kų, nes kas gi no­rės sė­dė­ti kon­tei­ne­rių pa­šo­nė­je.

Žo­džiu, vi­sas žmo­nių dar­bas, įdė­tas tiek me­tų ku­riant ir puo­se­lė­jant ap­lin­ką, nueis šu­niui ant uo­de­gos. O pik­čiau­sia vi­siems, kad nau­jo­ji kie­mo „puoš­me­na“ bus įreng­ta tie­siai gy­ven­to­jams po lan­gais. Kaip sa­ko­ma, kad akis bū­tų kur pa­ga­ny­ti.

Ne­pa­tin­ka? O ko­dėl tu­rė­tų ne­pa­tik­ti? Juk už dy­ką duo­da. Be to, net bu­vo skir­tas lai­kas pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nei. Ne­gir­dė­jot apie tai? Juk bu­vo skelb­ta kaž­kur in­ter­ne­te ir dar kaž­ko­kiam laik­raš­ty­je. Kai kas ti­ki­na, jog skel­bi­mai ir laip­ti­nė­se bu­vo iš­ka­bin­ti. At­si­ra­do net vie­nas ki­tas tvir­ti­nan­tis, jog to­kį skel­bi­mą ma­tė. Tik kas ja­me skel­bia­ma, ne­la­bai su­pra­to.

Ne­sup­ra­tot, lai­ku neap­si­žiū­rė­jot – jū­sų kal­tė. Da­bar trau­ki­tės iš ke­lio bul­do­ze­riams ir dar­bi­nin­kams su ben­zi­ni­niais pjūk­lais. Jie atei­na da­ry­ti tvar­kos jū­sų kie­muo­se. O jei ne­si­trauk­sit, tu­rė­sit rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga.

Bū­tent taip šiuo me­tu „tvar­ko­ma­si“ Plun­gė­je. Ir pa­na­šu, kad pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis ši tra­gi­ko­me­di­ja ar­tė­ja prie kul­mi­na­ci­jos. Neap­si­ken­tus žmo­nių ro­do­mo ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ir ne­no­ro priim­ti per prie­var­tą jiems bru­ka­mos do­va­nos, nu­tar­ta im­tis nau­jos tak­ti­kos.

„Va­kar bu­vo­me pa­si­ta­ri­me Sa­vi­val­dy­bė­je. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas mums nu­ro­dė iš kar­to kvies­ti po­li­ci­ją, jei gy­ven­to­jai ne­leis dar­buo­tis“, – aiš­ki­no prie Men­de­no skg. 8-ojo na­mo su­tik­tas „Gi­no­tos“ at­sto­vas.

Tą jis ir pa­da­rė – vos tik iš­vy­do į kie­mą pra­dė­ju­sius rink­tis žmo­nes, iš­kvie­tė po­li­ci­ją. Rea­guo­da­mi į iš­kvie­ti­mą, kie­me ne­tru­kus pa­si­ro­dė net du po­li­ci­jos eki­pa­žai.

Į konf­lik­to vie­tą at­sku­bė­ju­si Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Ro­ber­ta Ja­ku­mie­nė aiš­ki­no, jog įreng­ti aikš­te­lę da­bar­ti­nių kon­tei­ne­rių vie­to­je nė­ra ga­li­my­bės, nes ten nu­ma­ty­tas įva­žia­vi­mas į ža­da­mą sta­ty­ti spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­są. Ji sa­kė siū­liu­si ki­tą vie­tą, esan­čią ar­čiau Men­de­no skg. 6-ojo dau­gia­bu­čio, bet šio bend­ri­jos pir­mi­nin­kė pa­reiš­kė ne­su­tik­sian­ti, mat skly­pas yra su­for­muo­tas bend­ri­jos ir įfor­min­tas Re­gist­rų cent­re.

Tad be­li­ko te­ri­to­ri­ja prie­šais Men­de­no skg. 8-ąjį dau­gia­bu­tį na­mą. „Jei pa­ju­dė­sit ar­tyn, gu­la­mės kry­žium toj vie­toj, o ta­da da­ry­kit, ką no­rit, – mes ne­si­trauk­sim. Jei rei­kia, ir per nak­tį čia gu­lė­sim“, – ir po­li­ci­jai, ir Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vei, ir „Gi­no­tos“ dar­bi­nin­kams pa­reiš­kė to na­mo gy­ven­to­jai.

Įdo­miau­sia, kad bū­tent dar­bi­nin­kai pir­mie­ji iš­kė­lė ran­kas į vir­šų ir pa­si­trau­kė iš konf­lik­to zo­nos. „Mes ne­sam ko­kie blo­giu­kai, kad ei­tu­me ši­taip prieš žmo­nes“, – pa­reiš­kė įmo­nės at­sto­vas ir nu­ro­dė dar­bi­nin­kams va­žiuo­ti dirb­ti į ki­tą vie­tą.

Sun­kia­jai tech­ni­kai iš­va­žia­vus, nu­slū­go ir įtam­pa, bet žmo­nės skirs­ty­tis ne­sku­bė­jo. Jų ir Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vės akis­ta­tai te­be­si­tę­siant, išei­tį pa­siū­lė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Jie pa­ra­gi­no dis­ku­si­ją dėl ki­tos vie­tos kon­tei­ne­riams to­liau tęs­ti Sa­vi­val­dy­bė­je, pa­si­dė­jus ant sta­lo brė­ži­nius ir su­sė­dus vi­siems at­sa­kin­giems as­me­nims bei, ži­no­ma, gy­ven­to­jų at­sto­vams.

Su šiuo siū­ly­mu su­ti­ko ir R. Ja­ku­mie­nė, iki tol at­kak­liai ti­ki­nu­si, jog ga­li­my­bių pa­keis­ti vie­tą nė­ra. Po šio in­ci­den­to „Že­mai­čiui“ su­si­sie­kus su Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi M. Kau­nu, jis pa­ti­ki­no, jog kal­bos apie po­li­ci­jos kvie­ti­mą gy­ven­to­jams su „Gi­no­tos“ at­sto­vais ne­bu­vo. Esą ir jo­kia­me pa­si­ta­ri­me dėl šio rei­ka­lo pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis ne­da­ly­va­vęs.

Ban­dy­da­mi iš­siaiš­kin­ti, kam gi­mė to­kia idė­ja, krei­pė­mės ir į pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lių pro­jek­tą įgy­ven­di­nan­tį Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­rą. Jam lai­ki­nai va­do­vau­jan­tis Juo­zas Šle­pe­tis, iš­gir­dęs, kad į konf­lik­tą prie Men­de­no skg. 8-ojo na­mo bu­vo įtrauk­ta ir po­li­ci­ja, ne­nus­te­bo.

„O kaip ki­taip? Kaip rei­kia dirb­ti, jei to­kie, iš­lin­dę kaip ko­kie Pi­ly­pai iš ka­na­pių, truk­do dar­bus? Įmo­nė juk tu­ri su­spė­ti vis­ką lai­ku pa­da­ry­ti. Kaip ki­taip ta­da? Aš ki­to ke­lio ne­ma­tau“, – dės­tė jis.