Prit­rū­ko pi­ni­gų pa­var­gė­liams

„Žemaičio“ nuotr.
Lai­ki­no­sios nak­vy­nės na­me­lis die­no­mis – už­ra­kin­tas
Maž­daug prieš me­tus Plun­gės ra­jo­no val­džia džiau­gė­si, kad pa­ga­liau su­gal­vo­ta išei­tis, ką da­ry­ti su gat­vė­je ras­tais ir ke­lio į na­mus ne­be­ran­dan­čiais ne­blai­viais as­me­ni­mis. Jiems iš­si­blai­vy­ti prie li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­riaus bu­vo pa­sta­ty­tas ir tam rei­ka­lui pri­tai­ky­tas kon­tei­ne­ri­nis na­me­lis. Vi­sus me­tus jis bu­vo po­pu­lia­rus tarp stik­liu­ką mėgs­tan­čių kil­no­ti as­me­nų, ta­čiau gruo­džiui pra­si­dė­jus na­me­lį nu­tar­ta už­ra­kin­ti – Sa­vi­val­dy­bė ne­be­tu­ri pi­ni­gų šiai pa­slau­gai teik­ti.

Tie­sa, na­me­lis ne­sto­vi tuš­čias iš­ti­są pa­rą, o tik nuo 8 iki 17 va­lan­dos. Po­li­ci­ja ir grei­to­ji pa­gal­ba apie tai yra in­for­muo­tos, tad gir­tus as­me­nis čia ve­ža tik po dar­bo va­lan­dų. O jei gat­vė­je ran­da­mas toks, ku­riam aki­vaiz­džiai rei­ka­lin­ga me­di­kų pa­gal­ba, kaip ir se­niau, jis pri­sta­to­mas į Priė­mi­mo sky­rių.
Apie pa­si­kei­tu­sią tvar­ką kal­bė­ta per pa­sta­rą­jį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dį. Kaip ko­mi­te­to na­riams pa­sa­ko­jo li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, kad va­go­nė­lis ga­lė­tų bū­tų at­vi­ras vi­są pa­rą, me­tams rei­kia 54 tūks­tan­čių eu­rų. Esą dau­giau­siai kai­nuo­ja sam­do­mos ap­sau­gos įmo­nės pa­slau­gos, mat čia at­ve­ža­mi ne­blai­vūs as­me­nys re­tai ka­da ei­na iš kar­to mie­go­ti. Daž­nas bū­na ag­re­sy­vus.
„Bū­na vi­so­kių in­ci­den­tų. An­tai, pa­sku­ti­nis at­ve­jis – iš­dau­žė du­šų ka­bi­nas. Jie rėp­lio­ja, bil­da, kli­bi­na du­ris, kaž­kur kaž­ko ieš­ko, knai­sio­ja­si. Kai yra ap­sau­gi­nin­kai, jau­čia­mės sau­giau“, – sa­kė Priė­mi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji slau­gy­to­ja Re­na­ta Luo­tie­nė.
Kal­bė­ta, kad du at­vež­ti as­me­nys net ban­dė atim­ti sau gy­vy­bę. Vie­ną pa­vy­ko iš­gel­bė­ti, o ki­to – ne. Tad li­go­ni­nės va­do­vy­bė ak­cen­ta­vo, jog ne­ga­li bū­ti net kal­bos, kad šie as­me­nys blai­vy­tų­si be prie­žiū­ros.
Iki tol li­go­ni­nė kas mė­ne­sį už šią pa­slau­gą iš Sa­vi­val­dy­bės gau­da­vo po 5 tūkst. eu­rų, ta­čiau gruo­dį jų ne­su­lau­kė. To­dėl bu­vo nu­tar­ta va­go­nė­lį at­ra­kin­ti tik va­ka­rais ir sa­vait­ga­liais.
„Ne jūs vie­ni to­kie. Vi­siems mo­kė­ji­mai su­stab­dy­ti. Ki­tur dar di­des­nių pro­ble­mų yra. Mes vai­kams, ser­gan­tie­siems dia­be­tu, nu­vež­ti at­lik­ti dia­li­zes ne­be­tu­rim pi­ni­gų“, – ne­links­mą me­tų ga­lo si­tua­ci­ją api­bū­di­no vi­ce­me­rė As­ta Beier­le-Ei­gir­die­nė.
Li­go­ni­nės di­rek­to­rius pa­ti­ki­no, kad gruo­dį kaip nors pa­vyks iš­si­vers­ti. Esą va­ka­rais, sa­vait­ga­liais, ka­da di­džiau­sias ne­blai­vių as­me­nų srau­tas, jie prii­ma­mi. Tas pa­ts bus ir per šven­tes. „Svar­biau­sia, kad ki­tais me­tais vėl gau­tu­me fi­nan­sa­vi­mą“, – pri­dū­rė jis.
Rea­guo­da­mas į šią pa­sta­bą, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas kal­bė­jo, jog rei­kė­tų ap­svars­ty­ti ga­li­my­bę atei­ty šią pa­slau­gą teik­ti ją ap­mo­kant ne tik Sa­vi­val­dy­bei, bet ir li­go­ni­nei: „Juo­lab kad da­bar iš­gir­do­me, jog ne­blai­viems as­me­nims pri­žiū­rė­ti sam­do­mi ap­sau­gi­niai pa­leng­vi­no ir jū­sų me­di­kų dar­bą Priė­mi­mo sky­riu­je.“
Per me­tus sau­gios nak­vy­nės pa­slau­ga šia­me kon­tei­ne­ri­nia­me na­me­ly­je su­teik­ta 257 kar­tus. Iš čia esan­čių 4 lo­vų įpras­tai per nak­tį bū­na užim­tos 2–3. Tie­sa, nak­vy­nė nė­ra ne­mo­ka­ma. Iš iš­si­blai­viu­sio as­mens pra­šo­ma už čia pra­leis­tą nak­tį su­mo­kė­ti 16 eu­rų. Vis dėl­to at­si­skai­to tik vie­nas ki­tas, mat di­džio­ji da­lis čia pa­ten­kan­čių as­me­nų yra be­dar­biai ir ne­tu­ri nuo­la­ti­nių pa­ja­mų. To­dėl per 11 šių me­tų mė­ne­sių iš jų su­rink­ta tik 800 eu­rų.