Savivaldybės parama verslui – su korupcijos šešėliu

Ko­mi­si­jai va­do­vau­jan­tis V. Skie­rus sakė nuo at­sa­ko­mybės ne­si­ruo­šian­tis bėgti
Nuo 2018 metų gyvuojanti Plungės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo programa šiemet sulaukė auditorių dėmesio. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, atlikusi programos lėšų panaudojimo praėjusiais metais auditą, nustatė, kad ketvirtadalis paramos lėšų išdalinta neteisėtai, nesilaikant nustatytos tvarkos.

Dokumentai atsirado tik auditoriams paprašius

Kaip posėdžiaujant Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui kalbėjo Savivaldybės kontrolierė Danutė Jarašiūnienė, atliekant auditą nustatyta, kad iš pernai verslui išdalintų 24-ių tūkst. eurų net 6,3 tūkst. (tai yra apie 25 proc.) skirti neteisėtai, nesilaikant paramos skyrimo aprašo reikalavimų.

„Tai trūko dokumentų, tai parama skirta darbo vietoms išlaikyti, nors tos pačios vietos jau finansuotos pagal kitą programą Europos Sąjungos lėšomis. Arba skiriama lėšų vykti tobulintis į seminarą, o kad verslininkas tikrai ten vyko, jokio įrodymo nepridedama. Bent pažymėjimą kokį atsiųstų“, – kalbėjo D. Jarašiūnienė.

Ji stebėjosi, kad pradėjus auditą trūkstami dokumentai kaipmat atsirado: „Kai pradėjom tikrinti, Savivaldybės administracija kažkaip sugebėjo paprašyti paramą gavusių verslininkų atnešti trūkstamus dokumentus. Taip neturėtų būti. Jei kažkokio popieriaus trūksta, prašymas skirti paramą iš viso neturėtų pasiekti lėšų skyrimo komisijos. Nes ji neims analizuoti visų dokumentų. Tam ir yra paskirta atsakinga Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė.“

„Vis tik pasitvirtino kalbos“

Kontrolierė kalbėjo, kad būtina koreguoti pačią paramos lėšų skyrimo tvarką, nes pradėjus į ją gilintis net auditoriams buvo sunku susigaudyti, kokios sritys finansuojamos ir kokius dokumentus būtina pristatyti pareiškėjams. O kai viskas surašyta taip neaiškiai, prielaidų interpretuoti tvarką savaip – apsčiai. Ir tuo naudojamasi.

„Gudresnis verslininkas stengiasi pro visus tarpelius praslysti“, – sakė kontrolierė ir pridūrė susidariusi įspūdį, kad ne visiems verslininkams, kurie kreipėsi dėl paramos, taikyti vienodi standartai.

Išgirdusi tai, vicemerė Asta Beierle-Eigirdienė nelinksmai atsiduso: „Vis tik pasitvirtino kalbos, kad gauna ne tie, kam reikia... O kas dabar bus? Kontrolė nustatė, kad lėšos panaudotos neteisėtai? Ar mes taip ir dovanosim jas, ar imsimės veiksmų, kad pinigai būtų grąžinti į Savivaldybės biudžetą?“ – teiravosi ji.

Komitetas Savivaldybės administracijai pavedė ištirti informaciją dėl neteisėtai skirtos paramos ir priimti atitinkamą sprendimą, dovanoti nemenkas sumas gudravusiems verslininkams ar siekti, kad jie neteisėtai gautą paramą grąžintų.

Savivaldybės kontrolierė pasisakė būtent už antrąjį variantą. Tiesa, komisijai dar rūpėjo išgirsti, kas šioje situacijoje kalčiausias – paraiškas priimanti Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė ar aplaidžiai jas tikrinusi paramos lėšų skyrimo komisija.

D. Jarašiūnienė kalbėjo vis dėlto įžvelgianti skyriaus specialistės kaltę. Pasak jos, komisija nėra pajėgi išanalizuoti visus jai pateiktus dokumentus, tad būtina juos sužiūrėti dar iki komisijai susirenkant.

Išgirdęs tai, sunerimo administracijos direktorius Mindaugas Kaunas, mat naujoje lėšų skyrimo tvarkos redakcijoje (tvarką nuspręsta koreguoti atsižvelgus į audito išvadas) nurodoma, kad komisijos balsas nuo šiol bus tik patariamasis. Galutinis sprendimas, kam ir kiek lėšų skirti, bus administracijos direktoriaus.

„Tai kam tokia komisija, jei viską turėsiu iš naujo nagrinėtis?“ – stebėjosi jis, tačiau konkretaus išaiškinimo nesulaukė. Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas kalbėjo, kad bet kokiu atveju Savivaldybės biudžeto lėšos turi būti skirstomos tik su direktoriaus žinia. O D. Jarašiūnienė pridūrė, kad direktoriui teks... pasitikėti komisija.

Nuo atsakomybės nebėgs

Kad ši komisija jau prarado mero Audriaus Klišonio pasitikėjimą, buvo kaip ant delno posėdžiaujant Tarybai. Kaip ir kasmet, komisijos pirmininkas, Tarybos narys Vaidotas Skierus pristatė praėjusių metų komisijos veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitą.

Jis trumpai papasakojo, kad SVV rėmimo programa gyvuoja jau trečius metus. Pernai jai skirta 30 tūkst. eurų. Skelbti keturi kvietimai teikti paraiškas. Jas išnagrinėjus verslo įmonėms ir individualia veikla užsiimantiems asmenims išdalinta 24 tūkst. eurų.

Trumpa ataskaita tikriausiai tuo būtų ir  pasibaigusi, jei Kontrolės komiteto pirmininkas Algirdas Pečiulis nebūtų sugalvojęs paklausti, kaip V. Skierus vertina Kontrolės ir audito tarnybos nustatytą faktą, kad bene 25 proc. paramos lėšų pernai išdalintos ne pagal paramos skyrimo aprašą.

„Atsižvelgiant į audito pastabas tas aprašas šiais metais smarkiai keičiamas. O pernai dirbom su tuo, ką turėjom. Juridinių klausimų buvo apsčiai, diskusijų vyko be galo daug. Tam ir yra komisija, kurioje – septyni žmonės. Skirti lėšų ar ne, sprendžiu ne aš vienas“, – kalbėjo komisijos pirmininkas.

O merui A. Klišoniui mestelėjus, kad neatsakyta į A. Pečiulio klausimą, V. Skierus pridūrė: „Ne mano kompetencijai atsakyt. Yra administracija, jos specialistai tvarko finansus. Koks bus priimtas sprendimas, toks. Jei Tarybos nariai mano, kad man reikia prisiimt asmeninę atsakomybę, laukiu pasiūlymų. Nuo atsakomybės tikrai nesiruošiu bėgti.“

Kont­ro­lierė D. Ja­ra­šiū­nienė stebėjo­si, kad pa­ra­mos gavėjai kai ku­riuos do­ku­men­tus pa­teikė tik si­tua­ciją ėmus aik­šin­tis au­di­to­riams