„Ši diena primena, kokia svarbi yra pareigūno misija“

Ok­sa­nos ŠU­KIE­NĖS nuotr.
Plun­giš­kiai pa­rei­gū­nai bib­lio­te­ko­je pa­mi­nė­jo pro­fe­si­nę šven­tę
Spa­lio ant­ro­ji – reikš­min­ga die­na ne tik tą­dien pro­fe­si­nę – An­ge­lų sar­gų – die­ną min­tiems po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, bet ir kiek­vie­nam iš mū­sų. Juk bū­tent šios pro­fe­si­jos at­sto­vų dė­ka mes ga­li­me jaus­tis sau­gūs. Svar­bią da­tą tra­di­ciš­kai pa­mi­nė­jo ir Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nė, tre­čia­die­nį su­ren­gu­si šven­tę jau­kio­jo­je Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos skai­tyk­lo­je.

Prieš tai ko­lek­ty­vas An­ge­lų sar­gų die­ną šven­tė kar­tu su ko­le­go­mis iš vi­sų Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to struk­tū­ri­nių pa­da­li­nių. Iš­kil­mės vy­ko praė­ju­sį penk­ta­die­nį Skuo­de. Iš jų vie­nas mū­siš­kis pa­rei­gū­nas grį­žo su ypa­tin­gu įver­ti­ni­mu – Rea­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis pa­tru­lis Egi­di­jus Ta­ra­se­vi­čius pel­nė „Me­tų pa­rei­gū­no“ (pir­mi­nė­je gran­dy­je) ap­do­va­no­ji­mą.

Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Gin­tau­tas Po­ce­vi­čius su­si­rin­ku­sie­siems į šven­tę Plun­gė­je pri­mi­nė, jog Skuo­do Skuo­do švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je są­ži­nin­gai bei iš­ti­ki­mai tar­nau­ti mū­sų vals­ty­bei pri­sie­kė bū­rys jau­nų­jų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų. Ke­tu­ri iš jų pa­pil­dė plun­giš­kių po­li­ci­nin­kų gre­tas. Vir­ši­nin­kas jiems pa­lin­kė­jo nie­ka­da ne­sua­be­jo­ti sa­vo pa­si­rin­ki­mu ir gar­bin­gai „ne­šti“ pa­rei­gū­no var­dą.

Ži­no­ma, ap­do­va­no­ji­mų bū­ta ir per vien tik plun­giš­kiams pa­rei­gū­nams skir­tą pro­fe­si­nės die­nos mi­nė­ji­mą. Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko Al­fon­so Mo­tu­zo įsa­ky­mu II laips­nio po­li­ci­jos pa­si­žy­mė­ji­mo ženk­lu „Už nuo­pel­nus“ G. Po­ce­vi­čius ap­do­va­no­jo ko­mi­sa­rą Eu­ge­ni­jų Pa­lu­bins­ką. III laips­nio po­li­ci­jos pa­si­žy­mė­ji­mo ženk­lu „Už nuo­pel­nus“ ap­do­va­no­tas ins­pek­to­rius Gin­ta­ras Aleš­ke­vi­čius. Toks pat ženk­las įteik­tas ir vir­ši­lai Egi­di­jui Gau­biu. O ins­pek­to­rė Re­na­ta Tu­mai­tė už il­ga­me­tę pui­kią tar­ny­bą pa­ma­lo­nin­ta var­di­ne do­va­na.

Įver­ti­ni­mais pa­si­džiau­gė ne tik jų su­lau­kę pa­rei­gū­nai, bet ir jų va­do­vas G. Po­ce­vi­čius. Svei­kin­da­mas vi­są Plun­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų bend­ruo­me­nę jis pri­mi­nė, jog ši An­ge­lų sar­gų die­na – jau 29-oji. Tiek me­tų praė­jo nuo tos die­nos, kai bu­vo at­kur­ta Lie­tu­vos po­li­ci­ja.

Be­veik tris de­šimt­me­čius bu­vo ku­ria­mos to­kios Lie­tu­vos po­li­ci­jos tra­di­ci­jos, ko­kias tu­ri­me šian­dien. Ats­ki­ras sa­vo tra­di­ci­jas, anot G. Po­ce­vi­čiaus, tu­ri ir Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas. Vir­ši­nin­kas sa­kė jau­čian­tis pa­rei­gą ži­no­ti va­do­vau­ja­mos įstai­gos is­to­ri­ją ir tra­di­ci­jas bei jas puo­se­lė­ti. O ko­kia is­to­ri­ja be žmo­nių, pa­li­ku­sių itin gi­lų pėd­sa­ką ne tik is­to­ri­niuo­se „pus­la­piuo­se“, bet ir žmo­nių at­min­ty­je, šir­dy­je.

Vie­nas to­kių – bu­vęs plun­giš­kių pa­rei­gū­nų ko­le­ga Jo­nas Dač­kaus­kas. Plun­giš­kiams po­li­ci­nin­kams iki šiol sun­ku kal­bė­ti apie tra­giš­kai tar­ny­bo­je žu­vu­sį ko­le­gą. Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė, pa­sa­ko­da­ma, kaip žu­vo J. Dač­kaus­kas, ne­slė­pė aša­rų. Jo ir ki­tų Ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­sių pa­rei­gū­nų at­mi­ni­mas bu­vo pa­gerb­tas ty­los mi­nu­te.

J. Dač­kaus­ko gar­bei prieš daug me­tų bu­vo įsteig­ta tau­rė, dėl ku­rios spor­to rung­ti­mis var­žy­da­vo­si plun­giš­kiai pa­rei­gū­nai. Šie­met ši tra­di­ci­ja pri­kel­ta nau­jam gy­ve­ni­mui. Nuo šiol kas­met per An­ge­lų sar­gų die­ną tau­rė iš­ke­liaus į to pa­rei­gū­no ran­kas, ku­ris bus pri­pa­žin­tas ge­riau­siuo­ju pa­gal sa­vo ži­nias, dar­bą, ini­cia­ty­vu­mą.

Šie­met ši tau­rė įteik­ta Veik­los sky­riaus vy­res­nia­jam ty­rė­jui And­riui Po­ciui. Ko­mi­si­jos spren­di­mu, pa­rei­gū­nas šios tau­rės nu­si­pel­nė už plė­ši­mo at­sklei­di­mą bei in­ten­sy­vų dar­bą su na­mi­nės deg­ti­nės ga­min­to­jais, tin­ka­mą in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mą.

Plun­giš­kius pa­rei­gū­nus pa­svei­ki­no bei jų dar­niu ir darbš­čiu ko­lek­ty­vu pa­si­džiau­gė ir bū­rys šven­tė­je da­ly­va­vu­sių sve­čių – Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, kle­bo­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis, bu­vęs Plun­gės PK ko­mi­sa­ras Jo­nas Ga­siū­nas bei teis­mo, pro­ku­ra­tū­ros, pro­ba­ci­jos, prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos at­sto­vai, lin­kė­ję pa­rei­gū­nams bū­ti ne tik griež­tiems ir tei­sin­giems, bet ir žmo­giš­kiems.

Gra­žia šven­te bei gau­siais svei­ki­ni­mais džiau­gė­si ir taip pat prie ge­rų pa­rei­gū­nų dar­bo re­zul­ta­tų pri­si­de­dan­ti ka­ly­tė Mė­ta, vik­riai laks­čiu­si po skai­tyk­lą.