Šiemet Savivaldybės kišenė – pilnesnė

Jurgitos NAGLIENĖS nuotr.
Va­sa­rio 13-ąją vykęs Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdis bu­vo neei­li­nis. Kaip ir kas­met, to­kiu me­tu Ta­ry­bai ten­ka pa­tvir­tin­ti tų metų Sa­vi­val­dybės biud­že­to pro­jektą. Ne išim­tis ir šie me­tai. Ir nors ko­mi­tetų po­sėdžiuo­se dis­ku­sijų dėl biud­že­to būta, be to, vie­na ki­ta pa­sta­ba iš­sa­ky­ta ir per Ta­ry­bos po­sėdį, biud­že­to pro­jek­tas pa­lai­min­tas ko­ne vien­bal­siai. PRIEŠ bal­sa­vo tik vie­nas Ta­ry­bos na­rys – li­be­ra­las Al­gir­das Pe­čiu­lis.

Pa­jamų – dau­giau

Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas kalbė­jo, kad jam yra di­delė garbė pri­sta­ty­ti biud­že­to pro­jektą, mat tą da­ro pirmą kartą. Ir tas pir­ma­sis bly­nas, pa­na­šu, ne­pris­vilęs. Jei vis­kas ei­sis, kaip pla­nuo­ja­ma, me­tai turėtų būti fi­nan­siš­kai ne­blo­gi – šie­met Sa­vi­val­dybė pla­nuo­ja gau­ti 1,6 mln. eurų pa­jamų dau­giau nei su­rin­ko per­nai.

Iš vi­so šių­me­ti­nis pa­jamų pla­nas – 42,9 mln. eurų. Be­veik 47 pro­cen­tus šios su­mos (apie 20 mln. eurų) su­da­rys įvai­rios do­ta­ci­jos. Yra nu­ma­ty­ta gau­ti apie 5,4 mln. eurų Eu­ro­pos Sąjun­gos ir kitų tarp­tau­ti­nių šal­ti­nių fi­nan­sinės pa­ra­mos, 9,2 mln. eurų Vy­riau­sybės skir­ta ug­dy­mo reikmėms, 2,7 mln. – vals­ty­binėms funk­ci­joms (jų Sa­vi­val­dybė vyk­do net 22-i, dau­giau­sia lėšų ten­ka so­cia­linėms pa­šal­poms, prie­šgais­ri­nei sau­gai, žemės ūkio funk­ci­joms).

Pa­gal Fi­nansų mi­nis­te­ri­jos pro­gno­zes, iš mo­kes­čių Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė šie­met turėtų gau­ti apie 19 mln. eurų (ir tai yra apie 44 pro­c. vi­so biud­že­to). Dėl didė­jan­čio dar­bo už­mo­kes­čio vien pa­jamų mo­kes­čio ti­ki­ma­si su­rink­ti mi­li­jo­nu dau­giau nei per­nai.

Dar 1,1 mln. eurų pla­nuo­ja­ma gau­ti iš biud­že­ti­nių įstaigų pa­jamų už pre­kes, tei­kia­mas pa­slau­gas ir tur­to nuo­mą, apie 2 mln. ke­ti­na­ma pa­si­sko­lin­ti. Prie šių­me­ti­nio biud­že­to pri­dėtas ir 1,1 mln. eurų dyd­žio per­nai ne­pa­nau­dotų lėšų li­ku­tis.

Pusė lėšų – dar­bo už­mo­kes­čiui

Sudė­jus pla­nuo­ja­mas gau­ti ir pa­si­sko­lin­ti pa­ja­mas bei per­nykštį li­kutį, išei­na, kad šie­met Sa­vi­val­dybės „ki­šenė­je“ bus 46 mi­li­jo­nai eurų. Jie pa­skirs­ty­ti 40-čiai Sa­vi­val­dybės val­domų įmo­nių bei įstaigų.

Be­ne pusę (49 pro­c.) vi­so biud­že­to py­ra­go, kaip ir kas­met, teks at­riek­ti dar­bo už­mo­kes­čiui bei so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms. Tam ke­ti­na­ma iš­leis­ti 22,8 mln. eurų, o tai yra 1,9 mi­li­jo­no dau­giau nei per­nai. Šis pa­didė­ji­mas – dėl au­gu­sio dar­bo už­mo­kes­čio. Pa­sak M. Kau­no, la­biau­siai tai šie­met pa­jus so­cia­linės sri­ties bei prie­šgais­rinės ap­sau­gos dar­buo­to­jai.

Kiek dau­giau nei pusė mi­li­jo­no iš biud­že­to nu­ma­ty­ta inf­rast­ruktū­ros ob­jektų re­mon­tui. Kaip ir kas­met, ketinama įgy­ven­din­ti ir ne­ma­žai in­ves­ti­ci­nių pro­jektų (tam ke­ti­na­ma iš­leis­ti 5,7 mln. eurų; ži­no­ma, ne­mažą dalį šios su­mos ža­da­ma gau­ti kaip pa­ramą, Sa­vi­val­dybė prie to ke­ti­na pri­dėti 2,7 mln. eurų). Ti­ki­ma­si, kad šie­met pa­ga­liau pa­judės spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so rei­ka­lai. Sta­tybų pra­džiai ža­da­ma skir­ti 872 tūkst. eurų.

Ne­ma­žai nau­jo­vių

Šių metų Sa­vi­val­dybės biud­že­te – ir ne­ma­žai nau­jo­vių. An­tai net 70 tūkst. eurų skir­ta po il­gos per­trau­kos at­gai­vin­tam ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vui. M. Kau­nas sakė šias lėšas nau­do­sian­tis tik ne­lai­mingų įvy­kių pa­da­ri­niams ša­lin­ti, nuo ne­laimės nu­kentė­ju­siems žmonėms rem­ti. Jei to­kių per me­tus ne­bus, me­tams be­si­bai­giant šias lėšas ža­da­ma per­skirs­ty­ti ki­toms reikmėms.

Pirmą­kart nu­ma­ty­ta lėšų (231 tūkst. eurų) vers­lo plėtrai ska­tin­ti. Ki­ta nau­jovė – skirta 25 tūkst. eurų ra­joną rep­re­zen­tuo­jan­čioms spor­to ko­man­doms rem­ti, 33 tūkst. – pri­si­dėti prie Lie­tu­vos kultū­ros ta­ry­bos fi­nan­suo­jamų ir kitų kultū­ri­nių pro­jektų.

Šių­me­ti­nis biud­že­tas dos­nus ra­jo­no se­niū­ni­joms. Joms nu­ma­ty­ta ge­ro­kai dau­giau lėšų vie­šo­sioms erdvėms tvar­ky­ti (tam skir­ta 211 tūkst. eurų). Per­nai ši ei­lutė bu­vo 70-čia tūkstan­čių „lie­sesnė“, ki­ta ver­tus, se­niū­ni­jo­se bu­vo įgy­ven­di­na­ma va­di­na­mo­ji viešųjų darbų pro­gra­ma, o šie­met jos ne­be­li­ko, tad vi­sus dar­bi­nin­kus se­niū­ni­jos turės sam­dy­ti pa­čios).

50 tūkstan­čių eurų nu­ma­ty­ta vie­tos bend­ruo­me­nių ini­cia­ty­voms ska­tin­ti. Iš šios su­mos 7 tūkst. – bend­ruo­me­nių fi­nan­si­nei ap­skai­tai tvar­ky­ti, 8,5 tūkst.– re­li­gi­nių bend­rijų ini­cia­ty­voms rem­ti.

Kas dėko­jo, o kas kri­ti­ka­vo

Apž­velgęs biud­že­to pro­jektą, M. Kau­nas dėko­jo Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams, ku­riems te­ko ne­ma­žai pa­plušė­ti, kol pa­vy­ko biud­žetą su­ba­lan­suo­ti, su­de­rin­ti viską taip, kad nie­kas ne­būtų nu­skriaus­tas.

Tie­sa, kai ku­riems Ta­ry­bos na­riams at­rodė, kad vie­na ar ki­ta sri­tis nu­si­pelnė di­des­nio fi­nan­sa­vi­mo. Liberalė Ire­na Tau­čienė stebė­jo­si, kad ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į jos pra­šymą pri­dėti dar 3 tūkst. eurų ne­įga­liųjų pa­vėžėji­mo pa­slau­gai (kaip ir per­nai, tam nu­ma­ty­ta skir­ti 14 tūkst. eurų).

Ki­tas Ta­ry­bos na­rys A. Pe­čiu­lis rep­li­ka­vo, kad lėšų šie­met ma­žiau nu­ma­ty­ta ir li­go­ninės, ir spor­to rėmi­mo pro­gra­moms. „Anks­tes­niais me­tais spor­to aikš­tynų re­mon­tui būda­vo ski­ria­ma po 30 tūkst. eurų, o šie­met nu­ma­ty­ta tik 10, nors būtinų re­mon­tuo­ti ob­jektų yra tik­rai daug“, – kalbė­jo jis.

Ga­liau­siai me­rui pa­skel­bus bal­sa­vimą dėl biud­že­to pro­jek­to, vie­nin­te­lis A. Pe­čiu­lis bal­sa­vo PRIEŠ. UŽ pa­si­sakė 16 Ta­ry­bos na­rių, su­si­laikė 6.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.