Situacija Plungės autobusų parke išlieka neaiški

„Žemaičio“ nuotr.
A. Kli­šo­nis ža­da pa­si­rūpin­ti, jog M. Kau­no (de­šinė­je) spren­di­mai būtų ati­džiau pa­nag­rinė­ti
„Že­mai­tis“ jau rašė, kad sau­sio 17 d. Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas pa­skelbė at­šau­kian­tis Plungės au­to­busų par­ko val­dybą, nes ši ga­li­mai veikė prie­š įmonės ir ak­ci­nin­ko (Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės) in­te­re­sus. Ne­ma­lonę nau­jo­ji val­dy­ba, pa­skir­ta dirb­ti tik prie­š du mėne­sius, už­sit­raukė ne­va ne­tin­ka­mai or­ga­ni­za­vu­si Plungės au­to­busų par­ko di­rek­to­riaus kon­kursą. M. Kau­nas šią sa­vaitę pra­nešė su­daręs lai­kinąją val­dybą, ku­riai ir teks sa­va­ran­kiš­kai nu­spręsti – tęsti jau pra­dėtas kon­kur­so pro­cedū­ras ar jas nu­trauk­ti ir skelb­ti naują kon­kursą. Tie­sa, lai­ki­no­ji val­dy­ba su­da­ry­ta be­veik vien iš Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­listų, tad jos sa­va­ran­kiš­ku­mas – la­bai abe­jo­ti­nas.

Pa­si­rin­ko ne tą kan­di­datą?

Pri­min­si­me, kad Plungės au­to­busų par­ko val­dy­ba sau­sio pra­džio­je bu­vo pa­skel­bu­si, jog kon­kursą įmonės di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti laimė­jo Gin­tas Or­da. Tikė­ta­si, kad būtent jis ir pa­keis da­bar­tinį įmonės va­dovą Ri­mantą Kmie­liauską.

Ta­čiau M. Kau­nui išp­la­ti­nus pra­ne­šimą, jog val­dy­ba at­šau­kia­ma, li­ko neaiš­ku, kas stos prie įmonės vai­ro. Bu­vu­si val­dy­bos pir­mi­ninkė Dai­va Bliu­jutė tąkart „Že­mai­čiui“ sakė esan­ti tik­ra, jog vi­sas šis triukš­mas ki­lo tik dėl to, jog val­dy­ba pa­si­rin­ko ne tą kan­di­datą, kurį di­rek­to­riaus kėdėje norė­jo ma­ty­ti Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Ir pa­ts M. Kau­nas pa­tvir­ti­no, kad dau­ge­liui tai ga­li būti kab­liu­kas, mat ant­ro­jo kan­di­da­to (kon­kur­se da­ly­va­vo tik du as­me­nys) tėvas yra „Vie­nin­gos Plungės“ na­rys. Pri­min­si­me, kad būtent šis vi­suo­me­ni­nis rin­kimų ko­mi­te­tas, kar­tu su kon­ser­va­to­rių bei „vals­tie­čių“ at­sto­vais da­bar­tinė­je Ta­ry­bo­je su­da­ran­tis val­dan­čiąją dau­gumą, de­le­ga­vo M. Kauną į Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­stą.

Tad dau­gu­mai ki­lo klau­si­mas, ar spren­di­mas at­šauk­ti naująją Plungės au­to­busų par­ko val­dybą nėra po­li­ti­nis už­sa­ky­mas? Šiuos įta­ri­mus su­stip­ri­no ir ne­tru­kus paaiškėjęs fak­tas, jog G. Or­da pri­klau­so opo­zi­ci­jo­je esan­čiam Li­be­ralų sąjūdžiui.

Vai­ruo­to­jai no­ri G. Or­dos

Ži­ba­lo į ugnį dar šliūkš­telė­jo šią sa­vaitę ra­jo­no me­rui Aud­riui Kli­šo­niui ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui M. Kau­nui įteik­tas Plungės au­to­busų par­ko vai­ruo­tojų pa­si­ra­šy­tas krei­pi­ma­sis, ku­riuo jie iš­reiškė pa­lai­kymą val­dan­čiųjų ne­ma­lonę už­sit­rau­ku­siai da­bar jau bu­vu­siai įmonės val­dy­bai ir jos iš­rink­tam G. Or­dai.

„Že­mai­čiui“ su­si­sie­kus su vie­nu iš krei­pimą­si pa­si­ra­šiu­sių vai­ruo­tojų, iš­gir­do­me, kad min­tis to­kiu būdu kreip­tis į ra­jo­no va­do­vus ki­lu­si neat­si­tik­ti­nai – G. Or­da jau kurį laiką dir­ba Plungės au­to­busų par­ke in­ži­nie­riu­mi-me­cha­ni­ku ir vai­ruo­to­jams yra pa­žįsta­mas.

„Kai jis at­ėjo dirb­ti, daug rei­kalų pa­judė­jo iš mir­ties taš­ko. Prieš tai buvęs žmo­gus tris sa­vai­tes už­sa­kinė­jo rei­ka­lingą de­talę, ir vis ne­sėkmin­gai, o Gin­tas ėmė ir per dvi die­nas su­ra­do. Juk ma­to­me, kad pa­ts, rei­ka­lui esant, krau­na, pa­ts da­ro, ką rei­kia, nors jam ir ne­prik­lau­so. Jei bėda, ir šeš­ta­die­niais at­va­žiuo­ja į darbą. Anks­čiau vie­toj jo dir­bu­sio ne­būtum net pri­si­kvietęs, o Gin­tui už­ten­ka pa­skam­bin­ti“, – dėstė vai­ruo­to­jas, pri­si­statęs Alek­sand­ru.

Ra­jo­no va­do­vams ad­re­suo­ta­me krei­pi­me­si – 15-os vai­ruo­tojų pa­ra­šai. Alek­sand­ras ti­ki­no, kad būtų pa­si­rašęs ir pa­sku­ti­nis kar­tu dir­ban­tis – 16-asis, bet jis tuo me­tu sir­go.

„Mes, Plungės au­to­busų par­ko au­to­busų vai­ruo­to­jai, esa­me su­si­rūpinę su­si­da­riu­sia si­tua­ci­ja mūsų įmonė­je“, – to­kiais žod­žiais pra­de­da­mas krei­pi­ma­sis, ku­ria­me vai­ruo­to­jai iš­sakė pa­lai­kan­tys val­dy­bos di­rek­to­riu­mi iš­rinktą G. Ordą.

„Pui­kiai su­pran­ta­me, kad mūsų nuo­monė nie­ko ne­reiš­kia, bet jei vald­žia išk­lau­sytų – būtų ge­rai“, – kalbė­jo Alek­sand­ras.

„Ne Sa­vi­val­dy­bei rink­tis“

„Si­tua­ci­ja nėra ma­lo­ni ir nėra skaid­ri. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, ko ge­ro, pa­si­karš­čia­vo ir pri­ėmė tam tik­rus spren­di­mus, ku­rių ne­turė­jo būti, – įsi­ti­kinęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. – Visų pir­ma, kalbė­ti, jog ne­pa­si­ti­ki val­dy­ba, ku­rią pa­ts for­ma­vai prie­š du mėne­sius ir į ku­rią kvie­tei­si tuos, ku­riuos norė­jai, nėra la­bai iš­min­tin­ga. Ant­ra, rei­kia su­pras­ti, jog įmonės di­rek­to­rių ren­ka val­dy­ba, o ne Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas. Tad val­dy­bai ir rei­kia leis­ti priim­ti spren­di­mus.“

Jis sakė dar ne­spėjęs įsi­gi­lin­ti į tiek triukš­mo su­kėlusį Plungės au­to­busų par­ko di­rek­to­riaus at­ran­kos pro­to­kolą, ta­čiau iš to, ką matė ir girdė­jo, jau spėjo su­si­da­ry­ti tam tikrą nuo­monę.

„Kai tik iš­sa­miau su­si­pa­žin­siu su do­ku­men­tais, per­duo­siu An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai ar Kont­rolės ko­mi­te­tui iš­tir­ti šį at­vejį“, – kalbė­jo me­ras. Ir pri­dūrė esan­tis tik­ras, jog M. Kau­nui dėl sa­vo spren­di­mo at­šauk­ti Plungės au­to­busų par­ko val­dybą ne­pa­vyks iš­veng­ti ir tei­sinės at­sa­ko­mybės: „Ma­nau, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tu­ri pa­si­ruoš­ti tei­sinėms by­loms, mat skun­dus pa­teikė tiek kon­kur­se ma­žiau balų su­rinkęs kan­di­da­tas, tiek kai ku­rie at­šauk­to­sios val­dy­bos na­riai. Šitą kaž­kaip reikės iš­narp­lio­ti.“

Val­dymą per­ėmė... Sa­vi­val­dybė

O pa­ts M. Kau­nas ti­ki­na nea­be­jo­jan­tis sa­vo spren­di­mo at­šauk­ti val­dybą tei­sin­gu­mu. Esą tą pa­tvir­ti­no ir ant­ro­jo kan­di­da­to, ne­laimė­ju­sio kon­kur­so, pa­teik­to skun­do ty­ri­mas: „[...]val­dy­ba kon­kursą į įmonės di­rek­to­riaus pa­rei­gas įvykdė pa­žeis­da­ma [...] ly­gia­tei­siš­ku­mo bei ša­liš­ku­mo prin­ci­pus. [...] val­dy­bos na­rių po­žiū­ris į kan­di­da­tus aki­vaizd­žiai bu­vo ne­vie­no­das, vie­nas kon­kur­so da­ly­vis bu­vo per­trauk­tas, kai pri­statė sa­vo pro­gramą, val­dy­bos na­riai pre­ten­den­tams už­davė ne­vie­nodą skai­čių klau­simų, klau­si­mai kan­di­da­tams bu­vo skir­tin­gi...“

Pak­laus­tas, kaip ver­ti­na Plungės au­to­busų par­ko vai­ruo­tojų krei­pimą­si ir norą įmonės di­rek­to­riaus kėdėje ma­ty­ti būtent G. Ordą, M. Kau­nas at­kreipė dėmesį į tai, jog minė­ta­sis as­muo dir­ba įmonė­je, todėl jos ko­lek­ty­vui jau yra pa­žįsta­mas. „Gal jis pa­prašė vai­ruo­tojų pa­lai­ky­mo, o gal vai­ruo­to­jai pra­šymą su­rašė sa­vo ini­cia­ty­va? Ta­čiau pa­gal ga­lio­jan­čią tvarką įmonės va­dovą ren­ka ne vai­ruo­to­jai, o bend­rovės val­dy­mo or­ga­nai“, – dar kartą pri­minė.

Kol įmonė ne­tu­ri iš­rink­to va­do­vo, vie­nin­te­lis jos val­dy­mo or­ga­nas šiuo me­tu – M. Kau­no įsa­ky­mu pa­skir­ta lai­ki­no­ji val­dy­ba. Jo­je li­ko du as­me­nys iš at­šauk­to­sios val­dy­bos: tai Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tas Eval­das Jan­kaus­kas bei ne­prik­lau­so­mas na­rys Mo­des­tas Če­pon­kus. Ki­ti nau­jai pa­skir­ti na­riai: Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas, Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­listė Do­na­ta Nor­vai­šienė bei Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jo pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka.

Iš ku­rios pusės be­žiūrė­si ir kaip be­ver­tin­si, aki­vaiz­du, jog Plungės au­to­busų par­ko val­dy­mas šiuo me­tu – Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir jos va­do­vo ran­ko­se. Kaip ir įmonės va­do­vo kon­kur­so baig­tis.

„Ne­si­norėtų, jog Sa­vi­val­dybė taptų „Vie­nin­gos Plungės“ na­rių ar jų ar­timųjų įdar­bi­ni­mo tar­ny­ba“, – rep­li­ka­vo A. Kli­šo­nis, be­je, per sa­vo po­li­tinę kar­jerą pa­ts su­laukęs ne­ma­žai kri­ti­kos dėl bend­ra­par­tie­čių pro­te­ga­vi­mo. Tad šu­nys lo­ja, o po­li­ti­nis ve­ži­mas ir to­liau rie­da sa­vo ke­liu, nė ne­ke­tin­da­mas keis­ti kryp­ties. Nors vadeliotojai dabar ir kiti.

Komentarai

    Šeš, 2020-02-01 / 07:22
Ponas Klišoni - "juokiasi puodas, kad katilas juodas".Tikrai savivaldybė yra tapusi liberalų įdarbinimo tarnyba.Patylėkit geriau, šlykštu.
plungiskis    Šeš, 2020-02-01 / 20:00

In reply to by

ka cia nusisneki,atsimerk zmogau, be dabartinio mero nieks plungeje nevyktu,o tie vieningos plunges pavyduoliai te susideginanestiekviskas jiems blogai kd nebegaliu klausyti,pavydas jiems bomba griauzia
Laukiame tesinio    Šeš, 2020-02-01 / 23:27
Greitai paaiškės kaip su Vieninga Plunge ar Liberalais bus susijęs ir naujasis Plungės vandenys direktorius. Greitai pasirodys kas loja, o kas juda. Turiu įtarimą jog tai gali būti susiję su vienos įmonės, kuri paskutiniu metu vis laimėdavo Plungės vandenyse konkursus įtaka, kai bus galutinis sprendimas parašysiu daugiau.. Ir tai jau bus skandalinga ir Lietuvos didžiajai spaudai..

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.