Šviestuvas yra, apšvietimo – ne

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Ne vie­nam ki­lo klau­si­mas, kodėl šis švies­tu­vas – ne­vei­kia
„Jūs man pa­sa­ky­kit – tu­ri mies­tas šei­mi­ninką ar ne? Kodėl nie­kas ne­ga­li įsuk­ti lempų, kad aikš­telė prie­šais Plungės ge­le­žin­ke­lio stotį būtų ap­švies­ta? Juk švies­tu­vas yra, tik kaž­kodėl jis jau se­niai ne­be­vei­kia. Ma­ty­tumė­te, kas ten da­ro­si rytais ir va­ka­rais prie­š at­va­žiuo­jant trau­ki­niui – ir žmo­nių, ir au­to­mo­bi­lių masės. Vi­si po tamsą ap­grai­bom stum­do­si, vald­žią ir vie­ni ki­tus kei­kia. Ar rei­kia lauk­ti, kol įvyks ne­laimė?“ – py­ko į re­dak­ciją pa­skam­binęs plun­giš­kis Ste­po­nas.

Skai­ty­to­jai krei­pia­si

Vy­ras bandė pri­si­min­ti, nuo ka­da to­je aikš­telė­je esan­tis švies­tu­vas ne­be­de­ga. „Lyg nuo pra­ėju­sio ru­dens“, – spėjo. Ta­čiau „Že­mai­čiui“ dėl šio skun­do krei­pu­sis į lai­kinąjį mies­to se­niūną Gin­tarą Do­marką paaiškė­jo, kad ši pro­ble­ma – ge­ro­kai se­nesnė. Prie­šais ge­le­žin­ke­lio stotį (nuo Sto­ties gatvės) esan­tis švies­tu­vas ne­beš­vie­čia nuo ta­da, kai pra­si­dėjo ša­li­mais esan­čio tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­lio per­va­ža sta­ty­bos dar­bai. Va­di­na­si – nuo pra­ėju­sių metų pa­va­sa­rio. Mat pra­dėjus tvar­ky­ti tu­ne­lio priei­gas te­ko išar­dy­ti orinę elekt­ros li­niją, prie ku­rios bu­vo pri­jung­tas ir minė­ta­sis švies­tu­vas.

Ži­no­ma, va­sarą, kai die­nos il­gos, nie­kas to net ne­pas­tebė­jo, o ru­de­niop, ėmus anks­čiau tem­ti, ne vie­nas ap­si­žiūrė­jo, jog trau­ki­nių sto­ties link ten­ka ei­ti per ak­liną tamsą. Ta­da ir pa­si­pylė skam­bu­čiai pa­čiam se­niū­ni­jos va­do­vui. Trūkus kant­ry­bei, im­ta skam­bin­ti ir į re­dak­ciją.

Ne­pa­ten­kin­tus plun­giš­kius galbūt pa­guos tai, kad mies­to se­niū­ni­jai ši pro­ble­ma ži­no­ma ir sprend­žia­ma. Kaip sakė G. Do­mar­kas, kol kas tu­ne­lis bei jo priei­gos tebė­ra per­duo­ti jį įren­gu­sioms įmonėms, tad se­niū­ni­ja to­je te­ri­to­ri­jo­je nie­ko ne­ga­li da­ry­ti. Bet de­da­mos pa­stan­gos, jog vie­na tų įmo­nių – UAB „Plungės lagū­na“ – kuo grei­čiau įfor­mintų at­liktų darbų aktą bei ap­švie­timą, švie­so­fo­rus ir lie­taus nuo­tekų tink­lus grąžintų val­dy­ti ir pri­žiūrė­ti se­niū­ni­jai.

„Ma­no ži­nio­mis, tam rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai jau pa­reng­ti ir yra pa­ke­liui – kaž­kur tarp Plungės ir Rie­ta­vo. Vi­liuo­si iki va­sa­rio juos gau­ti. Ta­da galė­si­me rūpin­tis, kad būtų vėl nu­ties­ta elekt­ros oro li­ni­ja. Tik ta­da bus įma­no­ma įjung­ti ap­švie­timą to­je aikš­telė­je. Ži­no­ma, tai ne­įvyks grei­tai. Bet da­bar jau die­nos ilgė­ja, ši pro­ble­ma tuoj ne­be­bus to­kia opi. Iki ki­to ru­dens ją išsprę­sim“, – žadė­jo G. Do­mar­kas.

Pa­sak jo, kar­tu no­ri­ma su­tvar­ky­ti ir ša­lia minė­to­jo švies­tu­vo esan­čią au­to­busų sto­telę. Tie­sa, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja ren­gia Sto­ties gat­vei at­nau­jin­ti rei­ka­lingą do­ku­men­ta­ciją, bet kol pra­si­dės realūs re­mon­to dar­bai, praeis gal net me­tai ar dau­giau. Tad se­niū­ni­ja pla­nuo­ja­mus minė­tuo­sius dar­bus turės at­lik­ti pa­ti. Rei­kia tikė­tis, tai neužt­ruks.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.