Tarnautojų suklaidintas darbų vadovas – išteisintas

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Nus­ta­ty­ta, kad lie­pos išp­jau­tos ne­tu­rint lei­di­mo, ta­čiau kaltų šio­je is­to­ri­jo­je ne­ras­ta
Il­gai nag­rinė­to­je ir daug triukš­mo su­kėlu­sio­je per­nykštė­je is­to­ri­jo­je, kai ge­gu­žei be­si­bai­giant Plungės Laisvės alė­jo­je, ne­tu­rėdami lei­di­mo, ran­go­vai išp­jovė seną­sias lie­pas, pa­ga­liau pa­dėtas taš­kas. Nors Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas nu­tarė, kad dėl vis­ko kal­tas UAB „Plungės lagū­na“ darbų va­do­vas Žydrū­nas Vil­nius bei pa­skyrė jam baudą, Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mas jį iš­tei­si­no. Nus­ta­ty­ta, kad darbų va­do­vas bandė gau­ti to­kiems dar­bams būtiną lei­dimą, ta­čiau at­sa­kingų as­menų bu­vo su­klai­din­tas, ne­va jo ne­rei­kia – už­teks žo­di­nio su­ti­ki­mo. Tai­gi kaltų šio­je is­to­ri­jo­je ne­li­ko, nors gam­tai pa­da­ry­ta ža­la įver­tin­ta ne­men­ka su­ma.

Pri­min­si­me, kad po „Plungės lagū­nos“ vyrų pjūklais pra­ėju­sių metų ge­gužę kri­to net 86-ios šim­ta­metės lie­pos. Iš­vydę, jog med­žiai pjau­na­mi paukš­čių per­ėji­mo me­tu, gam­tos mylė­to­jai kreipė­si į Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­mentą. Pradėjęs pa­tik­ri­nimą jis nu­statė, kad Bab­run­go slėniui ir Laisvės alė­jai at­nau­jin­ti Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­sam­dy­ta įmonė sau­go­ti­nus med­žius išp­jovė ne­turė­da­ma tam būti­no se­niū­ni­jos lei­di­mo.

Bu­vo su­skai­čiuo­ta, kad gam­tai pa­da­ry­ta ža­la sie­kia 6 075 eu­rus. Vis dėlto įmonės darbų va­do­vui pa­skir­ta mi­ni­ma­li – 190 eurų – bau­da. Ta­čiau pa­sta­ra­sis ne­ke­ti­no su­si­tai­ky­ti su šiuo spren­di­mu ir ap­skundė jį Plungės apy­linkės teis­mui. Šis ne­matė rei­ka­lo gi­lin­tis į šią is­to­riją, tad pra­ėju­sių metų gruod­žio 30 die­nos nu­tar­ti­mi skundą at­metė.

Bet net ir ta­da darbų va­do­vas ne­nu­lei­do rankų – kreipė­si į Klaipė­dos apy­gar­dos teismą, pra­šy­da­mas nu­trauk­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo tei­seną. Skun­de ra­šo­ma, kad ne darbų va­do­vo, bet bu­vu­sio Plungės mies­to se­niū­no Gin­ta­ro Do­mar­ko veiks­mai turė­jo būti nag­rinė­ja­mi teis­me, mat būtent jis ran­go­vui nu­rodė, jog raš­tiš­ko se­niū­ni­jos lei­di­mo pjau­ti lie­pas ne­rei­kia – esą už­ten­ka jo žo­di­nio su­ti­ki­mo.

Ad­mi­nist­ra­cinėn at­sa­ko­mybėn pa­trauk­tas Ž. Vil­nius teis­me nu­rodė, kad dėl lei­di­mo pa­ša­lin­ti med­žius jis kreipė­si ne tik į se­niū­niją, bet ir į Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ciją, ir į Vals­ty­binę miškų tar­nybą. Esą vi­sur iš­gir­do tą pa­tį: ne­va lei­di­mas kirs­ti med­žius nėra rei­ka­lin­gas ir ne­bus iš­duo­da­mas at­ski­ra tvar­ka, nes alė­jos re­konst­ruk­ci­jos tech­ni­nis pro­jek­tas yra su­de­rin­tas ir pa­tvir­tin­tas visų ins­ti­tu­cijų.

Rem­da­ma­sis tuo Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mas kons­ta­ta­vo, kad ne­nus­ta­čius as­mens kaltės ne­ga­li­ma jo pri­pa­žin­ti kal­tu ir baus­ti. Šis teis­mo nu­ta­ri­mas – ne­skund­žia­mas.

Be­je, per­nai kilęs triukš­mas dėl ma­si­nio med­žių pjo­vi­mo per pa­tį paukš­čių per­ėjimą Plungė­je, Pa­nevė­žy­je ir ki­tuo­se mies­tuo­se davė re­zul­tatų – šių metų pra­džio­je šalyje bu­vo su­griež­tin­ta sau­go­tinų med­žių kir­ti­mo tvar­ka. Pa­gal ją da­bar draud­žia­ma med­žius kirs­ti ir genė­ti in­ten­sy­viau­siu lau­ki­nių paukš­čių vei­si­mo­si lai­ko­tar­piu – nuo ko­vo 15 iki rugpjū­čio 1 die­nos.