Trūksta priemonių ar supratingumo?

„Unsp­lash“ nuo­trau­ka
Mo­kyklų pa­tik­ri­ni­mas pa­rodė, kad kai ku­rių tua­le­tuo­se net ele­men­ta­raus mui­lo nėra
Praė­jusį penk­ta­dienį į „Že­mai­čio“ re­dak­ciją pa­skam­binęs vie­nos Plungės po­lik­li­ni­kos at­sto­vas at­skleidė ne­ma­lo­nią tiesą. Pa­sak jo, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja nuo­lat skel­bia, jog yra pa­si­ren­gu­si su­val­dy­ti ko­ro­na vi­ru­so pro­trūkį, o iš tikrųjų, pa­sak jo, gy­dy­mo įstai­gos esą ne­be­gau­na įsi­gy­ti ele­men­ta­rių ap­sau­gos prie­mo­nių.

„Mes ab­so­liu­čiai nie­ko ne­be­tu­ri­me – nei res­pi­ra­to­rių, nei spe­cia­lios ap­ran­gos, net de­zin­fek­ci­nių prie­mo­nių ne­be­gau­na­me nu­si­pirk­ti. Jau mėnesį kas­dien skam­bi­nam ir skam­bi­nam tiekė­jams – nie­ko ne­bėra, vis­kas iš­pirk­ta. O mi­nist­ras skel­bia, kad ša­lis pa­si­ren­gu­si, vi­sos įstai­gos ne­va ap­si­rūpi­nu­sios. Tai – gry­nas me­las“, – sakė pri­va­čios kli­ni­kos at­sto­vas.

Su ta pa­čia pro­ble­ma su­si­dūrė ir Plungės au­to­busų par­ko lai­ki­na­sis di­rek­to­rius Ri­man­tas Kmie­liaus­kas. Jis sakė, jog nuo pir­ma­die­nio ry­to de­zin­fe­kuo­ja­mi vi­si mies­to ir už­mies­čio marš­ru­tais va­žiuo­jan­tys au­to­bu­sai – po kiek­vie­no rei­so vai­ruo­to­jai įpa­rei­go­ti spe­cia­lio­mis prie­monė­mis nu­va­ly­ti turėk­lus, ran­ke­nas, ki­tus pa­vir­šius.

„Bėda tik, kad tų prie­mo­nių nie­kur ne­ga­li­me nu­si­pirk­ti. Lai­mei, ga­vo­me šiek tiek pa­si­sko­lin­ti. O kas bus to­liau, neaiš­ku. Kaž­kaip gal iš­sispręs, nes ši pro­ble­ma – ne vien mūsų. Vi­soj ša­ly tas pa­ts. Tu­ri gi vald­žia kažką su­gal­vo­ti“, – vi­lia­si R. Kmie­liaus­kas.

Ar yra ap­si­rūpinę būti­no­mis ap­sau­gos prie­monė­mis, „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si ir Plungės li­go­ninės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Dan­guolės Luo­tienės. Pa­sak jos, įstai­ga dėl to kol kas ne­pa­ni­kuo­ja – esą šių prie­mo­nių bu­vo su­kau­pu­si re­zer­ve. Dar­buo­to­jai įpa­rei­go­ti daž­niau va­ly­ti pa­tal­pas, nors li­go­ninė­je ir taip nuo­lat tas da­ro­ma.

„Be to, jei pas mus at­vy­ku­siam ar pri­sta­ty­tam as­me­niui ir bus įtar­tas ko­ro­na vi­ru­sas, jis ne­liks gy­dy­tis. Turė­si­me kvies­ti greitąją, kad ji as­menį pri­sta­tytų į Klaipė­dos li­go­ninę“, – sakė D. Luo­tienė ir pri­dūrė, kad kol kas no­rin­čiųjų pa­si­tik­rin­ti ant­plūdžio nėra. Kaip ir įpras­ta to­kiu metų lai­ku, žmonės daž­niau krei­pia­si tik dėl ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvėpa­vi­mo takų ligų bei gri­po simp­tomų.

„Že­mai­čio“ kal­bin­ti mies­to did­žiųjų mo­kyklų va­do­vai taip pat at­skleidė su­si­du­rian­tys su pro­ble­mo­mis ieš­kant, kur už­si­sa­ky­ti de­zin­fek­ci­nių prie­mo­nių, bet esą kol kas jų tu­ri, pa­tal­pas va­lo ir vai­kams nuo­lat pri­me­na apie būti­nybę lai­ky­tis ele­men­ta­rios hi­gie­nos (skai­ty­ki­te straipsnį „Dėl ko­ro­na vi­ru­so kol kas – jo­kios pa­ni­kos“).

Vis dėlto va­kar „Že­mai­čio“ kal­bin­ta Sa­vi­val­dybės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kienė sakė, kad rea­li si­tua­ci­ja – kiek ki­to­kia. Ji pra­ėjusį ket­vir­ta­dienį kar­tu su Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais ap­va­žia­vu­si mies­to mo­kyk­las ir pa­ma­čiu­si, kad daž­no­je tua­le­tuo­se nėra ne tik mui­lo ir po­pie­riaus, bet ir šiukš­liadė­žių.

„Ži­no­te, jei ne­būčiau sa­vo aki­mis pa­ma­čiu­si, ne­būčiau pa­tikė­ju­si. Mo­kyk­los šau­kia, kad ne­be­gau­na de­zin­fe­kantų, ta­čiau juk ele­men­ta­raus mui­lo ir tua­le­ti­nio po­pie­riaus pirk­ti tik­rai yra. Vai­kai val­gyk­lo­se bėga prie mais­to net ne­stab­telėję nu­si­plau­ti rankų. Tai yra bai­su. Apie ko­kias ap­sau­gos prie­mo­nes ga­li­me kalbė­ti, kai to­kia si­tua­ci­ja?“ – stebė­jo­si O. Ge­ruls­kienė.

Ji sakė apie šią si­tua­ciją in­for­ma­vu­si ati­tin­ka­mas ins­ti­tu­ci­jas. O dėl de­zin­fek­ci­nių prie­mo­nių trūku­mo, pa­sak O. Ge­ruls­kienės, dar gal­vo­ja­ma, ką da­ry­ti. Esą galbūt Sa­vi­val­dybė sa­vo įstai­goms ban­dys jų įsi­gy­ti pa­ti, ne­lauk­da­ma spren­dimų iš Vy­riau­sybės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.