Urėdijai nebereikia, o Savivaldybė – nori, bet ar gali?

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Šeirės sto­vyk­la­vietė iš­ties pra­šy­te pra­šo­si in­ves­ti­cijų
Praė­jo ly­giai 10 metų nuo ta­da, kai Tel­šių miškų urė­di­ja gyrė­si Pla­te­lių eže­ro pa­krantė­je, jachtų klu­bo pa­šonė­je, įren­gu­si Šeirės sto­vyk­la­vietę bei kvietė į ją tu­ris­tus. Per tą de­šimt­metį ne­ma­žai kas pa­si­keitė. Dėl ne­si­bai­gian­čių urė­di­jos re­formų jos val­dy­tos rek­rea­cinės te­ri­to­ri­jos bu­vo ap­leis­tos ir pa­lik­tos li­ki­mo va­liai. Ne išim­tis – ir minė­to­ji Šeirės sto­vyk­la­vietė. Ma­ty­da­ma liūdną jos vaiz­delį, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­manė sto­vyk­la­vietę pe­rim­ti sa­vo ži­nion. Tik štai kai ku­rių po­li­tikų nuo­mo­ne, Sa­vi­val­dy­bei ji taptų ak­me­niu po kak­lu, tad ge­riau šį ob­jektą leis­ti pri­va­ti­zuo­ti.

Šeirės sto­vyk­la­vietės li­ki­mas svars­ty­tas per pa­sku­tinįjį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­kalų ko­mi­te­to po­sėdį. Kaip pa­sa­ko­jo Ar­chi­tektū­ros ir te­ri­to­rijų pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vac­lo­vas Ma­ta­vi­čius, Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja norėtų pe­rim­ti Vals­ty­bi­nių miškų urė­di­jai pa­tikė­ji­mo tei­se pri­klau­santį 1,8 ha plo­to žemės sklypą, ku­ria­me įreng­ta sto­vyk­la­vietė.

Esą urė­di­jai jis ne­be­rei­ka­lin­gas, tad Sa­vi­val­dybė, per­ėmu­si jį sa­vo ži­nion, galėtų pri­žiūrė­ti bei tvar­ky­ti au­to­mo­bi­lių aikš­telę ir visą te­ri­to­riją, at­nau­jin­ti čia esan­čius lau­ko bal­dus, kitą in­ven­to­rių, ku­ris da­bar – ap­gailė­ti­nos būklės. Tu­ri­ma planų ir sto­vyk­la­vietę pa­ge­rin­ti, pa­da­ry­ti jo­je kem­pe­rių aikš­telę. Tik reikės pa­suk­ti gal­vas, kaip čia įreng­ti tam rei­ka­lin­gas ko­mu­ni­ka­ci­jas – ka­na­li­za­ciją bei van­den­tiekį.

Pris­tatęs šiuos pla­nus, V. Ma­ta­vi­čius ak­cen­ta­vo, kad jei iš­ties no­ri­ma to im­tis, rei­kia ne­snaus­ti. Esą kai urė­di­ja šį sklypą grąžins Tur­to ban­kui, Sa­vi­val­dy­bei be­liks tik da­ly­vau­ti jo nuo­mos auk­cio­ne. O da­bar dar yra ga­li­mybė pra­šy­ti jį per­leis­ti tie­sio­giai Sa­vi­val­dy­bei.

„Pla­nai gražūs, tik už ko­kius pi­ni­gus ke­ti­na­ma vi­sa tai įgy­ven­din­ti? – sva­jo­to­jus ant žemės nu­lei­do ko­mi­te­to na­rys Ro­ber­tas End­ri­kas. – Sva­jo­jat apie kaž­ko­kias uto­pi­nes kem­pe­rių aikš­te­les, o ką tik kalbė­jot, jog Vie­tos ūkio sky­riui trūksta spe­cia­listų, kas galėtų už­lip­ti ant mo­kyk­los sto­go pa­žiūrė­ti, kodėl per jį bėga. Esu jau 10 metų Ta­ry­bos na­rys ir per tą laiką įsi­ti­ki­nau, jog Sa­vi­val­dybė ne­mo­ka biz­nio da­ry­ti ir neiš­moks.“

Į dis­ku­siją įsit­raukęs Ar­chi­tektū­ros ir te­ri­to­rijų pla­na­vi­mo sky­riaus vedė­jas To­mas Jo­cys ak­cen­ta­vo, kad ap­ta­ria­mo skly­po pa­kraš­čiu ei­na ir Sa­vi­val­dybės Eu­ro­pos Sąjun­gos lėšo­mis įreng­to dvi­ra­čių ir pėsčiųjų ta­ko at­kar­pa. Todėl esą būtų ne­gra­žu, jei visą sklypą kar­tu su tuo ta­ku pri­va­ti­zuotų ko­kia įmonė. Pri­min­ta ir tai, kad prie šios te­ri­to­ri­jos Pla­te­lių bend­ruo­menė ren­gia sa­vo šven­tes (be­ne pla­čiau­siai ži­no­mos Už­gavėnės bei Jo­ninės) ir au­to­mo­bi­lių aikš­telė jai yra gy­vy­biš­kai rei­ka­lin­ga.

„O jei kaž­kas pri­va­ti­zuos, su tuo skly­pu da­rys, ką no­ri. Pa­vyzd­žiui, iš­si­kas žvy­ro kar­jerą“, – pa­si­gir­do nuo­mo­nių. Ta­čiau R. End­ri­kas pri­minė, jog vi­sa Pla­te­lių eže­ro pa­krantė yra rek­rea­cinė te­ri­to­ri­ja, tad kar­jerų ten kas­ti ne­ga­li­ma ir ne­būtų leis­ta net pra­šant.

Tar­pinį va­riantą pa­si­ūlė ko­mi­te­to na­rys To­mas Rau­dys. Pa­sak jo, sto­vyk­la­vietę reikėtų pe­rim­ti, su­tvar­ky­ti ir iš­nuo­mo­ti pri­va­ti­nin­kui, kad šis ją pri­žiūrėtų ir ad­mi­nist­ruotų. Tuoj pa­si­gir­do ko­men­tarų, kad to­kiu at­ve­ju pri­va­ti­nin­kas įrengs už­kardą ir poil­siau­to­jus įleis tik už tam tikrą mo­kestį. Ma­tyt, ko­mi­te­to na­riai pa­mir­šo (o gal nie­ka­da šio­je sto­vyk­la­vietė­je ir ne­va­sa­ro­jo), kad pa­ti urė­di­ja, tik įren­gu­si šį ob­jektą, va­sa­ros se­zo­no me­tu už pa­te­kimą į jį taip pat rink­da­vo mo­kestį.

Ka­dan­gi nuo­monės šiuo klau­si­mu iš­sis­kyrė, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei Dai­nai Mar­ti­šie­nei ne­li­ko nie­ko ki­to, kaip tik skelb­ti bal­sa­vimą. Už tai, kad Sa­vi­val­dybė pra­dėtų žy­gius dėl skly­po su vi­sa sto­vyk­la­vie­te per­ėmi­mo sa­vo ži­nion, bal­sa­vo tik du ko­mi­te­to na­riai, prie­š buvo trys, vie­nas su­si­laikė.

Tad, ne­su­lau­ku­si pa­lai­ky­mo, ši ini­cia­ty­va bu­vo pa­dėta į stal­čių. Ir jei jos su­ma­ny­to­jams ne­pa­vyks per­kalbė­ti ir pa­keis­ti ne­pri­ta­rian­čiųjų nuo­monės, grei­čiau­siai Šeirės sto­vyk­la­vietė anks­čiau ar vėliau at­si­durs ko­kios įmonės ar pri­va­taus žmo­gaus ran­ko­se. Į ge­ra ar į blo­ga tai – pa­tys sa­vo akim pa­ma­ty­sim.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.