Plungės autobusų parko auditas: pažeidimų – apstu, kaltų – nė vieno

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Plungės au­to­busų par­ko veik­lo­je nu­sta­ty­tas ne vie­nas pa­žei­di­mas
Si­tua­ci­ja, kai iš Sa­vi­val­dybės val­do­mos įmonės pa­si­trau­kus il­ga­me­čiam va­do­vui po kiek lai­ko ima­ma kalbė­ti apie to­je įmonė­je vy­ra­vu­sią ne­tvarką ir nu­sta­ty­tus pa­žei­di­mus, – bent jau Plungė­je ne­re­ta. Šį kartą dau­gybė įvai­rių pa­žei­dimų nu­sta­ty­ta Plungės au­to­busų par­ko veik­lo­je. Praė­ju­sią sa­vaitę Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės kont­ro­lie­rei pri­sta­čius šios įmonės veik­los 2015–2019 me­tais au­ditą, Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­kalų ko­mi­te­to na­riai su­sku­bo tei­rau­tis, ant kie­no pe­čių da­bar kris at­sa­ko­mybė už tokį ne­ūkišką įmonės val­dymą ir Sa­vi­val­dybės lėšų švais­tymą. 13 metų įmo­nei va­do­vavęs Ri­man­tas Kmie­liaus­kas pra­ėjusį pa­va­sarį išė­jo už­tar­nau­to poil­sio. Be­je, dar­bo­vietę jis pa­li­ko ne tuš­čio­mis ki­šenė­mis, o dar­gi pa­ska­tin­tas so­lid­žia išei­ti­ne: kaip juokė­si kont­ro­lierė – už ko­mer­ci­nių įmonės pa­slap­čių sau­gojimą.

Nie­kas ne­ver­ti­no ir ne­kont­ro­lia­vo
Kad sa­vi­val­dy­bių įmonės val­do­mos nee­fek­ty­viai, jo­se kles­ti ko­rup­ci­ja ir ne­po­tiz­mas, kal­ba­ma jau dau­gybę metų. Ir nors po kiek­vienų rin­kimų at­ėju­si nau­ja vald­žia skel­bia­ grieb­sian­ti jautį už ragų ir pa­da­ry­sian­ti tvarką, nie­kas per daug ne­si­kei­čia.
Tą pa­rodė ir minė­ta­sis Plungės au­to­busų par­ko veik­los au­di­tas. Kaip per ko­mi­te­to po­sėdį kalbė­jo Sa­vi­val­dybės kont­ro­lierė Da­nutė Ja­ra­šiū­nienė, pra­dėjus gi­lin­tis į šios įmonės veiklą pir­miau­sia nu­ste­bi­no, kad vie­nin­telė jos ak­ci­ninkė Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė vi­siš­kai ne­ver­ti­no ir ne­kont­ro­lia­vo Plungės au­to­busų par­ko, ne­rei­ka­la­vo dirb­ti efek­ty­viai ir pa­siek­ti tam tikrų re­zul­tatų.
Pa­sak kont­ro­lierės, at­mes­ti­nas bu­vo ir įmonės anks­tesnės val­dy­bos po­žiū­ris bei dar­bas. Turbūt ne­rei­kia nė sa­ky­ti, kad to­kia ne­kont­ro­liuo­ja­ma veiksmų laisvė su­teikė tuo­me­čiam įmonės di­rek­to­riui di­delę au­to­no­miją. Ma­ža to, kaip sakė D. Ja­ra­šiū­nienė, jo al­ga ne­bu­vo su­sie­ta su įmonės veik­los re­zul­ta­tais, tad for­ma­liai kaip ir ne­bu­vo mo­ty­vo steng­tis bei siek­ti efek­ty­vu­mo.
„Pa­ti įmonė, vi­sa jos ap­lin­ka dar neišė­ju­si iš ta­ry­bi­nių laikų. Yra did­žiu­lis ap­leis­tas ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas, ku­ria­me nau­do­ja­mi tik trys ka­bi­ne­tai. Neaiš­ku, kodėl ne­bu­vo svars­to­ma ga­li­mybė jį par­duo­ti ir kel­tis į ma­žes­nes pa­tal­pas. Tas pa­ts ir su dirb­tuvė­mis – ap­leis­tos, ne­sut­var­ky­tos. Žmonėms ten ne­pap­ras­ta dirb­ti“, – kalbė­jo  D. Ja­ra­šiū­nienė.
Ne­dar­bin­gi – vi­sus me­tus
Daug klau­simų at­lie­kant au­ditą ki­lo ir dėl įmonės vi­daus tvar­kos. Esą pa­sku­tinį kartą vi­daus tvar­kos tai­syklės čia patvir­tin­tos 2009 me­tais ir da­bar vi­siš­kai nea­ti­tin­ka naujųjų Dar­bo ko­dek­so rei­ka­la­vimų. Ma­ža to, or­ga­ni­zuo­jant darbą kai ku­riais at­ve­jais ne­si­rem­ta net ir to­mis se­no­sio­mis tai­syklė­mis.
Da­bar sun­ku paaiš­kin­ti ir lo­giką, ku­ria va­do­vau­ta­si val­dant įmonės turtą. An­tai įmonės tu­ri­mi nau­ji au­to­bu­sai jų vai­ruo­to­jams su­si­rgus ar išė­jus ato­stogų būda­vo už­ra­ki­na­mi ga­ra­že, o ke­lei­viai ve­ža­mi se­nai­siais, ku­rių de­galų sąnau­dos ge­ro­kai di­desnės.
„O ar ne­ra­dot sąskaitų už val­gius ir gėri­mus? Bu­vom girdėję, kad įmonė ap­mo­ka už va­dovų ba­liu­kus“, – D. Ja­ra­šiū­nienės tei­ra­vo­si ko­mi­te­to na­rys Ro­ber­tas End­ri­kas. Kont­ro­lierė at­sakė, kad to­kios sąskai­tos už jos akių neužk­liu­vo, be to, tie­siog fi­ziš­kai bu­vo ne­įma­no­ma per­žiūrė­ti visų įmonės at­si­skai­tymų, nes ver­tin­tas ga­na ne­ma­žas pe­rio­das – 2015–2019 me­tai.
Ta­čiau au­di­to­rių ne­li­ko ne­pas­tebė­tas tas fak­tas, kad Plungės au­to­busų par­kas ga­na il­gai, apie me­tus, sam­dė spe­cia­li­zuotą įmonę au­to­bu­sams re­mon­tuo­ti ir pri­žiūrė­ti, nors pa­ti turė­jo du šalt­kal­vius. Ta­čiau tuo pe­rio­du jie abu be­veik me­tus ne­dir­bo – tai sir­go, tai ato­sto­ga­vo.
„Ne­sup­ran­ta­mas toks at­sai­nus po­žiū­ris į lėšų nau­do­jimą“, – kar­to­jo kont­ro­lierė.
Ji stebė­jo­si ir šio­je įmonė­je ga­lio­ju­sia at­si­skai­ty­mo už darbą sis­te­ma. Esą vai­ruo­to­jams ne­re­tai prie at­ly­gi­ni­mo būda­vo ski­ria­mi ne­di­de­li prie­dai: kam 30, kam 50, o kam 100 eurų.
„Aš pui­kiai at­si­me­nu, kai at­ėjęs į Sa­vi­val­dybę teik­ti pra­ėju­sių metų ata­skai­tos di­rek­to­rius vi­sa­da verkš­len­da­vo, kad vai­ruo­to­jams ma­žos al­gos. Jis jas pui­kiau­siai galė­jo di­din­ti, – įsi­ti­ki­nu­si kont­ro­lierė. – Bet tas toks tų prie­dų dėlio­ji­mas... Juk žmo­gui, ne­ži­nant, kiek kas mėnesį gaus, la­bai sun­ku gy­ven­ti.“
Pats al­ga ne­si­skundė
Bet štai pa­ts di­rek­to­rius sa­vo at­ly­gi­ni­mu skųstis tik­rai ne­galė­jo.
R. Kmie­liaus­ko at­ly­gi­ni­mas, kurį su­darė  5-ios mi­ni­ma­lios mėne­sinės al­gos, bu­vo vie­nas did­žiau­sių ly­gi­nant su ki­to­mis Sa­vi­val­dybės įmonė­mis, ne­pai­sant to, kad tų įmo­nių apy­var­tos – ge­ro­kai di­desnės nei Plungės au­to­busų par­ko.
O ir prie­das prie direktoriaus al­gos vi­sa­da būda­vo sta­bi­lus – 20-ies pro­c. dyd­žio, ne­pai­sant, ko­kius lai­kus įmonė iš­gy­ve­no. Ir jį val­dy­ba kas­met skir­da­vo jau lapk­ri­čio mėnesį – už ge­rus metų re­zul­ta­tus. „Ko­kie dar ge­ri re­zul­ta­tai, jei metų fi­nan­sinės ata­skai­tos dar net ne­būda­vo pa­tvir­tin­tos“, – stebė­jo­si D. Ja­ra­šiū­nienė.
Ir pra­ėjusį pa­va­sarį R. Kmie­liaus­kui išei­nant iš dar­bo val­dy­ba jam pa­skyrė so­lid­žią – dviejų at­ly­gi­nimų dyd­žio – išei­tinę iš­moką.
Ban­dy­da­mas pa­si­tei­sin­ti, kodėl taip bu­vo nu­spręsta, da­bar­ti­nis val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Ma­čiui­tis aiš­ki­no, jog rem­ta­si anks­tes­nių au­ditų iš­va­do­mis, kad įmonė dir­ba ge­rai. Be to, to­kia iš­mo­ka esą pri­klau­siu­si pa­gal įsta­tymą.
Ta­čiau kont­ro­lierė su­sku­bo pa­tiks­lin­ti, jog pa­sku­ti­niai­siais me­tais R. Kmie­liaus­kas dir­bo pa­gal ter­mi­nuotą dar­bo su­tartį, tad išei­tinę jam tik­rai ne­bu­vo pri­va­lo­ma mokė­ti.
O dėl anks­tes­nių au­ditų kalbė­ta, esą juos at­lik­da­vo pa­čios įmonės sam­dy­ti ne­prik­lau­so­mi au­di­to­riai. Jie tik­rin­da­vo fi­nan­si­nes ata­skai­tas, bet ne­ver­tin­da­vo įmonės veik­los efek­ty­vu­mo.
Nu­va­žiuo­da­vo ma­žiau ki­lo­metrų, nei dek­la­ruo­da­vo
Au­ditą at­li­ku­siai Kont­rolės ir au­di­to tar­ny­bai ki­lo įta­rimų ir dėl to, ar Sa­vi­val­dybė ne­per­mo­ka Plungės au­to­busų par­kui už jos su­tei­kia­mas pa­slau­gas – ke­lei­vių ve­žimą. Au­di­torės pa­sa­ko­jo pa­ėmu­sios vi­sus 2019 metų spa­lio au­to­busų ke­lionės la­pus, su­dėju­sios nu­va­žiuotą ki­lo­met­ražą ir pa­ly­gi­nu­sios jį su tuo, ku­ris įra­šy­tas Sa­vi­val­dy­bei pa­teik­to­se sąskai­to­se.
Skai­čiai ne­su­ta­po – įmonės au­to­bu­sai tą mėnesį nu­riedė­jo net 3 969 ki­lo­met­rų ma­žiau, nei bu­vo dek­la­ruo­ta Sa­vi­val­dy­bei. Aiš­ku, pa­sta­ro­ji ir tą mėnesį, ir vi­sus anks­tes­nius iki tol ir po to ap­mokė­da­vo Plungės au­to­busų par­ko pa­teik­tas sąskai­tas ne­si­gi­lin­da­ma, ar jo­se dek­la­ruo­ja­mi skai­čiai ati­tin­ka rea­lią si­tua­ciją.
Pa­sak D. Ja­ra­šiū­nienės, būtent Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja turėtų pri­siim­ti at­sa­ko­mybę dėl to, kad vi­siš­kai ne­kont­ro­lia­vo situacijos ir lei­do­si ši­taip gėdin­gai mel­žia­ma.
Atk­reip­tas dėme­sys ir į tai, kad įmonė ap­tar­na­vo tik 4 už­mies­ti­nius marš­ru­tus iš 34-ių – ki­tiems sam­dė pri­va­čias bend­ro­ves. Ga­li­ma nu­ma­ny­ti, kad pa­si­gi­li­nus į at­si­skai­ty­mus su šiais su­bran­go­vais taip pat būtų ga­li­ma ras­ti vi­so­kių „per­liukų“.
Kas at­sa­kys?
Su­si­pa­ži­nus su au­di­to iš­va­do­mis, pa­si­pylė ko­mi­te­to na­rių ko­men­ta­rai. R. End­ri­kas Plungės au­to­busų par­ką pa­va­di­no „pe­re­kupų“ įmo­ne, ku­rios vie­nin­te­lis rūpes­tis esą būda­vo kuo pi­giau nu­si­sam­dy­ti pri­va­čius vežė­jus, o iš Sa­vi­val­dybės gautą skir­tumą už ke­lei­vių ve­žimą pa­si­lik­ti sau.
Ta­čiau ko­mi­te­tui tądien pir­mi­nin­ka­vu­siam To­mui Raud­žiui toks pa­ly­gi­ni­mas ne­pa­ti­ko. Jis at­kreipė dėmesį į tai, kad ir nau­jo­jo­je Sa­vi­val­dybės su Plungės au­to­busų par­ku su­da­ry­to­je su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta ga­li­mybė sam­dy­ti su­bran­go­vus, tad įmonė nea­be­jo­ti­nai tuo nau­do­ja­si ir to­liau. „Vieną kartą ap­si­spręskit, kas ge­rai, o kas blo­gai“, – ra­gi­no jis.
„Pa­žei­dimų tik­rai ga­na daug. Tai tęsėsi ga­na ilgą lai­ko­tarpį. La­biau­siai su­kre­čian­tis da­ly­kas, kad nau­jo­ji val­dy­ba su­teikė to­kią di­delę išei­tinę va­do­vui. Ar čia iš ge­ros dūšios pa­da­ry­ta, kuo aš ne­la­bai ti­kiu“, – stebė­jo­si ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.
„Kaži, ar čia pa­pras­tas ap­lai­du­mas, ar yra nu­si­kal­ti­mo su­dėties, dėl ko būtų ga­li­ma tei­siš­kai per­se­kio­ti bu­vusį di­rek­to­rių? Ar yra koks se­na­ties ter­mi­nas?“ – norė­jo su­ži­no­ti R. End­ri­kas.
Kont­ro­lierė paaiš­ki­no, kad no­rint rei­ka­lau­ti at­sa­ko­mybės pir­miau­sia reikėtų at­lik­ti fi­nan­sinį au­ditą. Jis ir pa­ro­dytų, kiek lėšų išš­vais­ty­ta. O šiuo at­ve­ju išg­ry­nin­ti tik nee­fek­ty­vios veik­los mo­men­tai.
Gi­lin­sis ati­džiau
Kai jau iš­se­ko visų ko­men­ta­rai, T. Rau­dys siūlė ati­džiau pa­si­gi­lin­ti, kiek Sa­vi­val­dybė galė­jo per­mokė­ti įmo­nei už ke­lei­vių ve­žimą ir kiek galbūt per­mokė­ta Plungės au­to­busų par­ko sam­do­miems pri­va­tiems vežė­jams.
Nep­ri­ta­rian­čių tam ne­bu­vo, tik iš­sis­kyrė nuo­monės, koks lai­ko­tar­pis turėtų būti ver­ti­na­mas. Me­ras A. Kli­šo­nis siūlė per­žiūrė­ti 2019 ir 2020 metų sąskai­tas, mat per­nai jau dar­ba­vo­si nau­ja val­dy­ba. „Mums rei­kia ži­not ne tik tai, kas bu­vo, bet ir kas yra da­bar“, – pa­brėžė jis.
Bet su tuo ne­su­ti­ko val­dan­čio­ji dau­gu­ma, ak­cen­ta­vu­si, kad nau­jo­ji val­dy­ba dar tik įsibėgė­ja, tad dar anks­ti „ku­tinė­tis“ po jos veiklą.
Iš­girdęs to­kius ar­gu­men­tus me­ras stebė­jo­si da­bar­ti­nių val­dan­čiųjų bai­me ir ne­no­ru, kad būtų gi­li­na­ma­si į įmonės pra­ėju­sių metų veik­los re­zul­ta­tus. Ta­čiau „Vie­nin­gos Plungės“, Tėvynės sąjun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ratų bei Vals­tie­čių ir ža­liųjų sąjun­gos at­stovų balsų už­te­ko at­mes­ti šiam me­ro siū­ly­mui. Tad nu­tar­ta ir to­liau gi­lin­tis į 2015–2019 metų pe­riodą, ne­bent šią sa­vaitę po­sėdžiau­sian­ti Ta­ry­ba nu­spręs ki­taip.