Plungės ligoninei – 80 metų!

Ok­sa­nos ŠU­KIE­NĖS nuotr.
Vi­ce­me­rė A. Beier­le-Ei­gir­die­nė (kai­rė­je) li­go­ni­nės di­rek­to­riui A. Mar­tu­se­vi­čiui ir jo pa­va­duo­to­jai D. Luo­tie­nei per­da­vė mi­nist­ro pa­dė­kos raš­tus ir svei­ki­ni­mus
Rug­sė­jo 13-oji, penk­ta­die­nis, Plun­gės li­go­ni­nei bu­vo ypač svar­bus. Mat tą die­ną įstai­gą vie­nu ypu „už­klu­po“ dvi pro­gos: nuo ry­to li­go­ni­nė su­lau­kė kas­me­ti­nio tra­di­ci­nio Kau­no me­di­kų de­san­to, o po pie­tų įstai­ga sa­vo dar­buo­to­jus ir gau­sų bū­rį sve­čių pa­kvie­tė į ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio rū­mus, kur pa­mi­nė­jo ap­va­lią su­kak­tį – 80-me­čio ju­bi­lie­jų. Ta pro­ga pa­gerb­ti il­ga­me­čiai gy­dy­to­jai ir slau­gy­to­jos, li­go­ni­nės ko­lek­ty­vo ad­re­su iš­sa­ky­ta daug pa­dė­kų, svei­ki­ni­mų ir pa­lin­kė­ji­mų.

Tę­sia­ma gra­ži tra­di­ci­ja

Plun­gės li­go­ni­nė ir Plun­giš­kių drau­gi­ja jau be­ne de­šimt­me­tį bend­ra­dar­biau­ja su Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tu ir šiai mo­ky­mo įstai­gai pri­klau­san­čia li­go­ni­ne – Kau­no kli­ni­ko­mis. Šio gra­žaus bend­ra­dar­bia­vi­mo re­zul­ta­tas – kas­me­ti­niai Kau­no me­di­kų vi­zi­tai į Plun­gę. Čia jie su­si­tin­ka su Plun­gės li­go­ni­nės gy­dy­to­jais, su­ren­gia jiems kon­fe­ren­ci­ją, kon­sul­tuo­ja di­des­nių pro­ble­mų tu­rin­čius pa­cien­tus, pa­bend­rau­ja su me­di­ci­ną stu­di­juo­ti pla­nuo­jan­čiais jau­nai­siais plun­giš­kiais.

Kau­no me­di­kų su­lauk­ta ir penk­ta­die­nį. Aš­tuo­nių moks­li­nin­kų gru­pei va­do­va­vo Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to rek­to­rius, Kar­dio­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas, gy­dy­to­jas kar­dio­lo­gas, pro­fe­so­rius, ha­bi­li­tuo­tas bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras plun­giš­kis Re­mi­gi­jus Ža­liū­nas.

Ver­tė is­to­ri­jos pus­la­pius

Po pie­tų, kaip mi­nė­jo­me, li­go­ni­nė džiau­gė­si jau ki­ta pro­ga – sa­vo gy­va­vi­mo 80-me­čio ju­bi­lie­ju­mi.

Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas ren­gi­nį pra­dė­jo nuo Plun­gės li­go­ni­nės, ku­ri įkur­ta 1939 me­tais, is­to­ri­jos. Prieš 80 me­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­pi­to­nas gy­dy­to­jas Juo­zas Pa­ta­šius Plun­gė­je, Tel­šių gat­vė­je, ati­da­rė pri­va­čią li­go­ni­nę, tu­rė­ju­sią gim­dy­mo ir chi­rur­gi­jos sky­rius bei ope­ra­ci­nę, o nuo 1940-ųjų – ir po­lik­li­ni­ką.

J. Pa­ta­šius dir­bo neil­gai – 1941-ai­siais jis bu­vo iš­vež­tas į Si­bi­rą ir nu­žu­dy­tas. Bet li­go­ni­nė li­ko. Tais pa­čiais me­tais čia dirb­ti at­vy­ko gy­dy­to­jai Vla­das Ivins­kis ir Gab­rie­lė Vait­ke­vi­čie­nė, kiek vė­liau – gy­dy­to­jai Jo­fie­nė ir Le­vi­nas, ta­pęs įstai­gos ve­dė­ju. Pas­ta­rie­ji taip pat čia neuž­si­bu­vo – Jo­fie­nei te­ko trauk­tis į Ru­si­ją, o Le­vi­nas bu­vo su­šau­dy­tas.

Po­ka­riu li­go­ni­nė at­si­ga­vo. Dau­gė­jo ir gy­dy­to­jų, ir ki­to per­so­na­lo, įstai­gai va­do­vau­ti ėmė­si gy­dy­to­jas Do­na­tas Gū­žys. At­si­ra­do tu­ber­ku­lio­zės sky­rius, pa­da­li­nys Rie­ta­ve, sa­ni­ta­ri­nės epi­de­mio­lo­gi­jos sto­tis.

1953-iai­sias li­go­ni­nės vai­rą pe­rė­mė Po­vi­las Brez­gys, po pen­ke­rių me­tų jį pa­kei­tė Si­gi­tas Čai­kaus­kas. 1963-iai­siais vy­riau­siuo­ju gy­dy­to­ju pa­skir­tas Vy­tau­tas Skri­dai­la, įstai­gai va­do­va­vęs iki 1981-ųjų. Šiuo lai­ko­tar­piu įstai­ga per­si­kė­lė į pa­sta­tą, ku­ria­me re­zi­duo­ja iki šiol. Lo­vų skai­čius jo­je išau­go iki 325, dau­giau­siai jų – net po 60 – tu­rė­jo vi­daus li­gų ir gim­dy­mo sky­riai!

Žvirb­lis išau­go į po­vą

1981–1998 me­tais Plun­gės li­go­ni­nei va­do­va­vo Ge­di­mi­nas Moc­kus, 1998– 2001 m. – Vla­das Mu­ra­šo­vas, 2001 –2007 m. – Van­da Bu­čie­nė, o nuo 2007-ųjų iki šiol di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­na An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius. Pak­vies­tas pa­si­sa­ky­ti di­rek­to­rius džiau­gė­si: „Pui­ku, kad šian­dien vi­si kal­ba apie žmo­nes. Nes tai ne pa­sta­to, o įstai­go­je dir­bu­sių ir dir­ban­čių me­di­kų ju­bi­lie­jus, jų is­to­ri­ja. Juk li­go­ni­nė yra vi­sų mū­sų – gy­dy­to­jų, slau­gy­to­jų, pa­cien­tų, vi­sos Plun­gės bend­ruo­me­nės.“

Gra­žiais pri­si­mi­ni­mais apie dar­bą li­go­ni­nė­je ir bu­vu­sius ko­le­gas (ne­ma­žai ku­rių jau iš­ke­lia­vę ana­pi­lin) da­li­jo­si nuo 1957-ųjų įstai­go­je dir­bu­si ir tūks­tan­čius ma­žų­jų plun­giš­kių ant sa­vo ran­kų lai­kiu­si aku­še­rė Ni­jo­lė Čai­kaus­kie­nė, tik lai­ki­nai į Plun­gę at­vy­ku­si, bet vi­sam lai­kui čia pa­si­li­ku­si gy­dy­to­ja der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gė Ire­na Kudž­mie­nė, lai­vo ka­pi­to­nu tap­ti sva­jo­jęs, bet me­di­ko ke­lią pa­si­rin­kęs vi­daus li­gų gy­dy­to­jas Bo­les­lo­vas Kaz­laus­kas.

„Ta li­go­ni­nė, ku­rią su vy­ru Kęs­tu­čiu ra­dom prieš ke­lis de­šimt­me­čius, ir ta, ko­kią tu­rim da­bar, – tai lyg žvirb­lis ir po­vas. Bu­vo to­kia var­ga­na, o da­bar tik­rai tu­ri­me kuo di­džiuo­tis“, – kal­bė­jo I. Kudž­mie­nė.

„Esat Die­vo žmo­nės“

Ju­bi­lie­jaus šven­tė­je gau­su bu­vo ne tik pa­čių me­di­kų, bet ir svei­kin­to­jų. Pir­ma­sis žo­dį ta­rė Plun­gės pa­ra­pi­jos kle­bo­nas de­ka­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis: „Esat Die­vo žmo­nės, gy­dy­to­jai. Tur­būt net ne­su­si­mąs­tot, kad var­dan ki­tų iš­da­li­jat sa­vo svei­ka­tą, sa­vo šei­mos lai­ką ir sa­vo gy­ve­ni­mus.“

Li­go­ni­nę svei­ki­no ir Sei­mo na­riai: Jo­nas Var­ka­lys, Jur­gis Raz­ma, And­rie­jus Stan­či­kas bei Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas. Ži­no­ma, ir vie­tos val­džios at­sto­vai: Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rė As­ta Beier­le-Ei­gir­die­nė, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, jo pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas, Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė.

A. Beier­le-Ei­gir­die­nė sa­kė į šven­tę at­vy­ku­si ne tik pa­svei­kin­ti, bet ir at­lik­ti kil­nios mi­si­jos – pa­gerb­ti il­ga­me­čius ir la­biau­siai nu­si­pel­niu­sius įstai­gos dar­buo­to­jus, ku­riems pa­dė­kas per­da­vė ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga.

Me­ro pa­dė­kos įteik­tos Re­gi­nai Ža­liū­nie­nei, N. Čai­kaus­kie­nei, Dan­guo­lei Dir­gė­lie­nei, Bro­niui Stans­lo­vai­čiui, Da­nu­tei Kat­kie­nei, Pet­rui Kliū­čiui, An­ge­li­nai Vir­kie­ty­tei, Ste­fa­ni­jai Šču­po­kie­nei, Alai Moc­kie­nei, Ja­ni­nai Šniaukš­tie­nei.

Mi­nist­ro pa­si­ra­šy­tais pa­dė­kos raš­tais ap­do­va­no­ti šie li­go­ni­nės dar­buo­to­jai: Da­nu­tė Bie­liaus­kie­nė, Rai­mon­das Do­vil­tis, Sta­sys Ado­ma­vi­čius, Ri­ta Rim­ke­vi­čiū­tė, I. Kudž­mie­nė, Vy­tau­tas Sa­ga­tys, Jo­vi­ta Ei­tu­tie­nė, B. Kaz­laus­kas, Van­da Kemb­rai­tė, Lo­re­ta Vau­rie­nė, Zi­ta Strak­šie­nė, Re­gi­na Žel­vie­nė ir va­do­vai – di­rek­to­rius A. Mar­tu­se­vi­čius ir jo pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Luo­tie­nė.

Iš Kau­no at­vy­ku­sių me­di­kų var­du Plun­gės li­go­ni­nę svei­ki­no pro­f. R. Ža­liū­nas. Lin­kė­ji­mų įstai­gai at­ve­žė ir rie­ta­viš­kiai – Rie­ta­vo me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vyr. gy­dy­to­ja Bi­ru­tė Ker­pie­nė ir gau­sus bū­rys ki­tų. Įs­tai­gai lin­kė­ta daug ko, svar­biau­sia – iš­lik­ti ir tap­ti ino­va­ty­via, ži­no­ma, teik­ti ko­ky­biš­kas pa­slau­gas ir bū­ti rei­ka­lin­ga plun­giš­kiams.