Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Svars­to­ma idė­ja vie­toj me­de­ly­no įreng­ti dend­ro­lo­ginį par­ką
Apie tai, kad Plungės me­de­lyną ruo­šia­ma­si už­da­ry­ti, kal­ba­ma jau ne­be pir­mus me­tus. Ta­čiau šįkart, at­ro­do, šioms kal­boms lem­ta iš­si­pil­dy­ti. Kaip „Že­mai­čiui“ sakė Vals­ty­binės miškų urė­di­jos Tel­šių pa­da­li­nio va­do­vas Ro­mual­das Zeb­čiu­kas, ar­ti­miau­siu me­tu ža­da­ma kreip­tis į Plungė ra­jo­no merą ir tei­rau­tis, gal Sa­vi­val­dybė norėtų pe­rim­ti me­de­ly­no te­ri­to­riją sa­vo ži­nion.

Iš to­kių me­de­lynų – vie­ni nuo­sto­liai
Plun­giš­kiai, iš­girdę, kad mies­to pa­kraš­ty­je vei­kian­čio me­de­ly­no gy­va­vi­mas bai­gia­si, tik­riau­siai nu­stebs – ne vie­nas prie­š šven­tes, kaip ir dau­gelį metų iki tol, ten vy­ko pirk­ti Kalėdų eg­lutės.
„Pre­kia­vom eg­lutėm. Va­sarą dar pu­še­les au­gi­nom. Bet tik tiek. Prak­tiš­kai ten dau­giau nie­ko ne­be­vyks­ta“, – pa­ko­men­ta­vo R. Zeb­čiu­kas.
Pa­sak jo, mo­ty­vas už­da­ry­ti me­de­lyną yra tik vie­nas – eko­no­mi­nis.
„Tie pro­ce­sai vi­sam pa­sau­ly vyks­ta. Pa­žiūrė­kim į kai­my­nus lat­vius, kur vei­kia tik 2 ar 3 vals­ty­bi­niai me­de­ly­nai. O pas mus ne taip se­niai jų dar bu­vo 42. Iš­lai­ky­ti juos – ne­ra­cio­na­lu. Jei di­de­li me­de­ly­nai per­ka mo­der­nią tech­niką, tai ji bus nau­do­ja­ma kiau­rus me­tus. O to­kiuo­se me­de­ly­nuo­se kaip Plungės, pa­vyzd­žiui, daigų so­din­tu­vas rei­ka­lin­gas tik mėnesį ar du. Tai kas ga­li sau leis­ti iš­lai­ky­ti to­kius me­de­ly­nus?! Tai vals­tybės pi­nigų švais­ty­mas.“
R. Zeb­čiu­kas minė­jo, kad toks pa­ts li­ki­mas lau­kia ir Rie­ta­vo me­de­ly­no. Re­gio­ne liks veik­ti vie­nin­te­lis Tel­šių me­de­ly­nas, o ma­žes­ni, pri­klau­san­tys Vals­ty­bi­nei miškų urė­di­jai, už­da­ro­mi vi­so­je Lie­tu­vo­je.
„Reikė­jo man to im­tis jau prie­š pust­re­čių metų, kai at­ėjau čia dirb­ti. Bet ta­da ne­bu­vo lai­ko. Da­bar jau aiš­kiai ma­tom, kad iš to­kių me­de­lynų – vie­ni nuo­sto­liai“, – pri­dūrė Tel­šių pa­da­li­nio va­do­vas.
Esą šis pro­ce­sas bu­vo neiš­ven­gia­mas, nes vals­ty­bi­niai me­de­ly­nai ne­pajėgūs kon­ku­ruo­ti su pri­va­čiais, at­si­ve­žan­čiais pi­gių so­di­nukų iš Len­ki­jos.
Dar­bi­nin­kus kvies į Tel­šius
Pak­laus­tas, kas lau­kia Plungės me­de­ly­no dar­buo­tojų, 
R. Zeb­čiu­kas pa­ti­ki­no, kad nie­kas dėl šios per­tvar­kos ne­liks nu­skriaus­tas. Esą me­de­ly­nui va­do­vau­jan­tis Eu­ge­ni­jus Bar­niš­kis jau ir taip dir­ba Tel­šių me­de­ly­ne. Ir vie­nin­te­liam Plungėje plu­šu­siam nuo­la­ti­niam dar­bi­nin­kui esą taip pat bus pa­si­ūly­tas dar­bas Tel­šiuo­se. Ži­no­ma, jei tik su­tiks va­žinė­ti.
„Dar ke­li dar­bi­nin­kai būda­vo sam­do­mi mėne­siui ki­tam se­zo­ni­niams dar­bams. Jei­gu kreip­sis pa­va­sarį, galė­sim ir juos į Tel­šius pa­si­kviest. Ne­ma­tau bėdos“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.
O štai kas lau­kia be­veik 6-ių hek­tarų skly­po, esan­čio va­ka­rinė­je mies­to da­ly­je, ku­ria­me ir veikė me­de­ly­nas, kol kas vi­siš­kai neaiš­ku. R. Zeb­čiu­kas sakė ke­ti­nan­tis siū­ly­ti jį pe­rim­ti Plungės sa­vi­val­dy­bei. Ši, jei su­si­domės, ir galės spręsti, kam pri­tai­ky­ti minėtąją te­ri­to­riją.
„Gal kokį par­ką steigs, gal na­mus norės sta­ty­ti, naują kvar­talą įreng­ti. Mums jį pa­si­lik­ti ir įveis­ti ten mišką būtų ne­pa­do­ru. Kaip be­būtų, juk mies­to te­ri­to­ri­ja.“
Vi­zi­ja – dend­ro­lo­gi­nis par­kas
Penk­ta­dienį šia te­ma sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je pa­si­sakęs ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­tvir­ti­no žinąs apie liūdną Plungės me­de­ly­no lau­kian­čią baigtį. Ir pri­dūrė ke­ti­nan­tis im­tis žy­gių, kad ta te­ri­to­ri­ja ati­tektų ne ko­kiam pri­va­ti­nin­kui, bet Sa­vi­val­dy­bei.
„Min­tis yra teik­ti siū­ly­mus tiek Ap­lin­kos, tiek Žemės ūkio mi­nis­te­ri­joms, kad būtų ga­li­mybė tos te­ri­to­ri­jos neiš­da­lint skly­pais ir rėžiais, bet šio­je va­ka­rinė­je mies­to da­ly­je pa­da­ry­ti dend­ro­lo­ginį par­ką. Pa­nau­dot tuos au­ga­lus, ku­rie jau yra suaugę ir juos iš­kel­din­ti būtų ar­ba be ga­lo bran­gu, ar­ba jie tie­siog su­nyktų “, – kalbė­jo A. Kli­šo­nis.
Jo įsi­ti­ki­ni­mu, toks par­kas, nors ir ne­būtų di­de­lis, bet pui­kiai pa­si­tar­nautų edu­ka­ci­nei veik­lai, ja­me būtų ga­li­ma reng­ti pa­žin­ti­nes eks­kur­si­jas dar­že­li­nu­kams ir mo­ki­niams. O ir suau­gu­sie­ji turėtų dar vieną vietą lais­va­lai­kio pa­si­vaikš­čio­ji­mams.
„Tuo klau­si­mu jau esu pra­dėjęs judėt, kad galbūt po ke­le­rių metų turė­tu­me ga­na įdo­mią ir gra­žią vietą, ir kad mūsų mies­tas būtų ža­lias“, – pa­baigė jis.


Trumpai
Plungės me­de­ly­nas įkur­tas 1959 me­tais. Ke­tu­ris de­šimt­me­čius čia bu­vo au­gi­na­mi sod­me­nys Plungės miškų ūkio (vėliau – Plungės miškų urė­di­jos) miš­kams. Vėliau pra­dėti au­gin­ti de­ko­ra­ty­vi­niai au­ga­lai so­dy­boms, mies­tams ir par­kams puoš­ti.
2000 m. Plungės miškų urė­di­ja bu­vo pri­jung­ta prie Tel­šių. Nuo ta­da šia­me me­de­ly­ne ne­beau­gin­ti miš­ko sod­me­nys, vi­sas dėme­sys skir­tas de­ko­ra­ty­vi­niams au­ga­lams.
Me­de­ly­no plo­tas – 5,7 ha: 3,5 ha te­ri­to­ri­jos uži­ma grun­te au­gi­na­mi so­di­nu­kai, 1,1 ha – au­gi­na­mi kon­tei­ne­riuo­se.
Dar ne taip se­niai Plungės me­de­ly­nas skelbė­si ga­lin­tis pa­si­gir­ti be­ne did­žiau­siu sa­vo užau­gintų au­galų asor­ti­men­tu Lie­tu­vo­je ir čia su­kaup­ta be­veik 800 pa­va­di­nimų me­de­lių ko­lek­ci­ja.