Plungiškių prašo pakentėti

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Apie pra­dėtus dar­bus pa­pa­sa­ko­jo (iš kairės) vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė, Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas ir Plungės ši­lu­mos tinklų lai­ki­no­ji di­rek­torė M. Cha­ri­to­no­va
Aky­les­ni plun­giš­kiai jau pa­stebė­jo, kad re­mon­tuo­ja­mo­je Tel­šių gatvė­je, at­kar­po­je nuo Laisvės aikštės iki Mi­ni­jos gatvės, kei­čia­mi ne tik se­nie­ji gatvės pa­grin­dai, bet ir klo­ja­mas nau­jas ši­lu­minės tra­sos vamz­dis. Ly­giag­re­čiai tie pa­tys dar­bai pra­si­dėjo ir I. Kon­čiaus gatvės ga­le, už ma­žo­sios „Ma­xi­mos“. Ant­ra­die­nio po­pietę Plungės ši­lu­mos tinklų ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės va­do­vai pa­kvietė ži­niask­lai­dos at­sto­vus į sta­tyb­vietę pa­pa­sa­ko­ti, kiek lai­ko truks įreng­ti šią Lentpjūvės ir V. Ma­čer­nio gat­vių ka­ti­li­nių ši­lu­mos tink­lus su­jung­sian­čią trasą ir ko­kių ne­pa­to­gumų dėl to pa­tirs gy­ven­to­jai.

Kaip pa­sa­ko­jo Plungės ši­lu­mos tinklų lai­ki­no­ji va­dovė Mar­ga­ri­ta Cha­ri­to­no­va, apie šią jun­giamąją trasą kal­ba­ma jau de­šimt­metį, gal ir il­giau, o šiuo me­tu kal­bos pa­ma­žu virs­ta kūnu. 1,4 km il­gio vamzdynus tie­sia Kau­no įmonė „Po­že­mi­niai dar­bai“, pro­jek­to vertė – apie 1,2 mln. eurų (be PVM).
„Pas­ta­ruo­ju me­tu vie­šo­jo­je erdvė­je ne­trūksta pa­svars­tymų, ar ši tra­sa at­si­pirks. Kal­bant apie tai, yra ke­li la­bai svarbūs mo­men­tai. Trasų at­si­pir­ki­mas skai­čiuo­ja­mas 30-ies metų lai­ko­tar­piui, šiuo at­ve­ju ki­lo­vat­va­landės kainą gy­ven­to­jams tai paau­gins 0,08 cen­to. Bet rei­kia žiūrė­ti ne į tai, ka­da mums su­grįš in­ves­tuo­tos lėšos, bet ka­da su­grįš gy­ven­to­jams, nes vie­na mūsų funk­cijų yra už­tik­rin­ti ši­lu­mos tie­kimą ma­žiau­sio­mis kai­no­mis. Jun­gia­mo­ji tra­sa ir leis pa­da­ry­ti tą kainą ma­žesnę, nei ji būtų ne­įgy­ven­di­nus šio pro­jek­to“, – kalbė­jo M. Cha­ri­to­no­va.
Skai­čiuo­ja­ma, kad pra­dėjus eksp­loa­tuo­ti jun­giamąją trasą, Lentpjūvės gatvės ka­ti­linės pa­jėgu­mai bus iš­nau­do­ja­mi vi­su 100-u pro­centų, jo­je pi­ko me­tu ti­ki­ma­si pa­ga­min­ti 9–10, va­sa­ros me­tu – 5 me­ga­va­tus ši­lu­mos (tiek esą už­teks pa­ruoš­ti karštą van­denį vi­sam mies­tui). O šiuo me­tu minė­to­ji ka­ti­linė iš­nau­do­ja­ma tik ma­ža da­li­mi, va­sarą ji pa­ga­mi­na 0,5 me­ga­va­to ši­lu­mos, žiemą dau­giau­siai 5-is.
Ati­tin­ka­mai mažėtų ir po­rei­kis kūren­ti V. Ma­čer­nio g. ka­ti­linė­je Plungės ši­lu­mos tinklų val­do­mus dujų ka­ti­lus. Tie­sa, vi­siš­kai ap­siei­ti be jų ne­pa­vyks, mat pi­ko me­tu ši­lu­mos po­rei­kis išau­ga iki 18 me­ga­vatų.
Sie­kia­ma, kad jun­gia­mo­ji tra­sa būtų pa­baig­ta iki šil­dy­mo se­zo­no pra­džios. Kad būtų spėta, dar­bai vyk­do­mi dviem fron­tais: du eks­ka­va­to­riai jau dar­buo­ja­si Tel­šių gatvė­je, dar du – I. Kon­čiaus gatvės ga­le. Dar­bus už­baig­ti pla­nuo­ja­ma ties Pa­lankės gatvės tven­ki­niais, kur ir su­si­jungs abu tra­sos ga­lai. Tie­sa, vamzd­žio kiš­ti po van­de­niu ne­reikės – jį nu­ma­ty­ta ties­ti po per šiuos tven­ki­nius su­pro­jek­tuo­tu ir nau­jai ža­da­mu įreng­ti til­tu.
„Spalį ten ir kirp­sim rau­doną juos­telę“, – vylė­si Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas. Ir pri­dūrė ne taip se­niai su­laukęs kri­ti­kos, kad re­mon­tuo­jant Mi­ni­jos gatvę be Ta­ry­bos pri­ta­ri­mo po ja bu­vo įreng­ti fut­lia­rai šiai tra­sai.
Pa­sak Sa­vi­val­dybės va­do­vo, šie dar­bai iš­ties at­si­ėjo ne­pi­giai – įreng­ti vieną fut­liarą kai­na­vo apie 40 tūkst. eurų, kitą – dar apie 20 tūkstan­čių. Bet šie pa­ren­gia­mie­ji dar­bai da­bar leis vamzdį pa­ties­ti near­dant ne­se­niai su­re­mon­tuo­tos Mi­ni­jos gatvės, kas būtų kai­navę ge­ro­kai bran­giau.
Ži­no­ma, gy­ven­to­jams da­bar svar­biau­sia, ar dėl šių darbų jie ne­liks be karš­to van­dens. Ren­giant naują ši­lu­mos trasą to­kių trikd­žių iš­veng­ti ne­įma­no­ma, tad vie­nur ki­tur šiltą van­denį ku­riam lai­kui teks už­suk­ti.
Dau­giau­siai ne­pa­to­gumų dėl to pa­tirs gy­ve­nan­tie­ji I. Kon­čiaus gatvė­je, nes did­žio­ji jun­gia­mo­sios tra­sos da­lis eis būtent šia gat­ve. Plungės ši­lu­mos tinklų va­dovė žadė­jo, kad karš­tas van­duo bus at­jun­gia­mas tik ta­da, kai dar­bi­nin­kai bus pil­nai pa­si­ruošę at­likti vamzd­žių su­jun­gi­mo dar­bus. „Ne­lai­ky­si­me gy­ven­tojų be karš­to van­dens nė die­nos il­giau, nei tai bus būti­na“, – kalbė­jo M. Cha­ri­to­no­va ir pra­šė gy­ven­tojų var­dan bend­ro tiks­lo ap­si­šar­vuo­ti kant­ry­be.
Konk­re­tus lai­kas, ka­da bus už­su­ka­mas karš­tas van­duo, bus skel­bia­mas Plungės ši­lu­mos tinklų in­ter­ne­to sve­tainė­je bei dau­gia­bu­čių namų laip­ti­nių skel­bimų len­to­se.