Po 93 metų – antrasis prezidentinis vizitas

Ro­ber­to DAČ­KAUS (Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja) nuo­trau­ka
Pre­zi­den­tas G. Nausė­da Alsėdžiuose vi­sus pra­juo­ki­no stojęs pa­ts di­ri­guo­ti jį pa­si­ti­ku­siam jaunųjų šau­lių or­kest­rui
1927 me­tais sa­vo ap­si­lan­ky­mu Alsėd­žių mies­telį pa­gerbė tuo­me­tis ša­lies Pre­zi­den­tas An­ta­nas Sme­to­na, tuo, be abe­jo, su­kel­da­mas di­delį vie­ti­nių gy­ven­tojų fu­rorą. Praė­jus 93-ejiems me­tams tą pa­tį pa­kar­to­jo ir da­bar­ti­nis Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nausė­da. Praė­jusį ket­vir­ta­dienį per­kėlęs sa­vo dar­bo­vietę į Tel­šių ap­skritį, dau­giau­siai dėme­sio ir lai­ko jis skyrė būtent Alsėd­žiams. Čia su­reng­tas ir vie­nin­te­lis jo su­si­ti­ki­mas su gy­ven­to­jais, tad alsė­diš­kiai iš­ties tu­ri prie­žas­čių did­žiuo­tis išs­kir­ti­niu ša­lies va­do­vo dėme­siu.

Per dieną – net 20 su­si­ti­kimų

Pri­min­si­me, kad Plungės ra­jo­ne G. Nausė­da pra­lei­do visą ket­vir­ta­dienį. Kaip prie­š vi­zitą skelbė Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja, tai bus ant­ro­ji dar­bo die­na, ku­rią ša­lies va­do­vas pra­leis ne sos­tinė­je. Maž­daug prie­š mėnesį G. Nausė­da su pa­tarė­jais lankė­si Ute­no­je, o ket­vir­ta­dienį visą sa­vo dėmesį skyrė Plungės ra­jo­nui ir vi­sai Tel­šių ap­skri­čiai.

Kar­tu su Pre­zi­den­tu at­vy­ko ir vi­sas pul­kas jo pa­tarėjų. Per dieną jie su­rengė net 20 su­si­ti­kimų su sa­vo ku­ruo­jamų sri­čių at­sto­vais (pe­da­go­gais, teisė­jais, po­li­ci­nin­kais, ug­nia­ge­siais, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kais ir ki­tais).

O Pre­zi­den­tas sa­vo vi­zitą pra­dėjo nuo My­ko­lo Ogins­kio rūmų Plungė­je, kur su­si­ti­ko su ap­skri­ties me­rais. Vėliau lankė­si ša­lia Pla­te­lių esan­čia­me Lit­vakų at­mi­ni­mo so­de, už­su­ko į Alsėd­žių mies­te­lio ka­pi­nes, kur pa­dėjo gėlių ant sig­na­ta­ro Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus ka­po.

Iš ten bu­vo pa­lydė­tas į Alsėd­žių gim­na­ziją, ku­rio­je jį tran­kiu mar­šu pa­si­ti­ko gim­na­zistų or­kest­ras. Pa­sis­vei­kinęs su mo­kyk­los va­do­vy­be ir mo­ki­niais, links­mai nu­si­teikęs G. Nausė­da ir pa­ts su­di­ri­ga­vo or­kest­rui bei pri­si­minė kartą, būda­mas ma­žas, jau lankę­sis šia­me mies­te­ly­je.

Pa­si­da­li­no rūpes­čiais ir džiaugs­mais

Vėliau pa­ki­lo į ant­ra­me aukš­te esan­čią ren­gi­nių salę. Čia gar­baus sve­čio jau laukė ne­ma­žai su­si­rin­ku­siųjų, tarp ku­rių bu­vo ne tik alsė­diš­kių, bet ir iš kitų se­niū­nijų ar net kitų ra­jonų at­vy­ku­siųjų.

Su­si­ti­kimą vedęs Pre­zi­den­to vy­riau­sia­sis pa­tarė­jas Po­vi­las Ma­čiu­lis pa­kvietė ša­lia sve­čio sėstis ra­jo­no merą Aud­rių Kli­šonį, Alsėd­žių se­niūnę Da­nutę Rep­šienę, bend­ruo­menės pir­mi­ninką Žydrūną Pu­rauskį, Plungės li­go­ninės di­rek­to­rių An­taną Mar­tu­se­vi­čių, Alsėd­žių kle­boną Tomą Žli­biną, gim­na­zi­jos lai­kinąjį di­rek­to­rių Re­gi­mantą Ka­va­liauską ir Jaunųjų po­li­to­logų aka­de­mi­jos narį gim­na­zistą Ei­mantą Si­ma­na­vi­čių.

Vi­si jie turė­jo ga­li­mybę pa­si­da­lin­ti, ko­kio­mis pro­ble­mo­mis gy­ve­na. Ži­no­ma, tos pro­gos ne­pra­lei­do. Se­niūnė kalbė­jo, kad ur­ba­nis­ti­nio pa­vel­do sta­tusą tu­rin­čia­me mies­te­ly­je gy­ve­nan­tys žmonės yra ap­krau­ti įpa­rei­go­ji­mais tin­ka­mai pri­žiūrė­ti ir tvar­ky­ti tą pa­veldą, ta­čiau fi­nan­siš­kai nėra ska­ti­na­mi tą da­ry­ti.

Se­niūnė at­kreipė Pre­zi­den­to dėmesį ir į pra­stą neas­fal­tuotų ke­lių būklę, ir į sunkų bei la­bai at­sa­kingą, ta­čiau neat­ly­gi­namą bend­ruo­me­nių pir­mi­ninkų darbą. Kad bend­ruo­menės sto­ko­ja tei­sinės pa­gal­bos, kalbė­jo ir Alsėd­žių bend­ruo­menės pir­mi­nin­kas Ž. Pu­raus­kis. Ta­čiau ir jis, ir me­ras A. Kli­šo­nis pa­si­džiaugė, kad, ne­pai­sant to, bend­ruo­me­ninės or­ga­ni­za­ci­jos ra­jo­ne yra la­bai stip­rios.

Kle­bo­nas T. Žli­bi­nas ap­gai­les­ta­vo, kad pro­vin­ci­jos tuštė­ja, jau­nos šei­mos ke­lia­si ar­čiau miestų. Ta­čiau gim­na­zi­jos lai­ki­na­sis di­rek­to­rius R. Ka­va­liaus­kas su tuo ne­su­ti­ko. Jis kalbė­jo, kad Alsėd­žius gy­ven­ti pa­si­ren­ka ir jau­nos šei­mos. Esą jas tik­riau­siai vi­lio­ja tai, kad mies­te­ly­je vei­kia ir gim­na­zi­ja, ir lop­še­lis-dar­že­lis.

Dėko­jo žmo­nai

Pak­laus­tas, su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis su­si­du­ria jau­ni­mas, vie­nuo­lik­to­kas E. Si­ma­na­vi­čius sakė švie­ti­mo peik­ti ne­galįs, nes pa­ts mo­ko­si ge­ro­je mo­kyk­lo­je. Bet tuoj pri­dūrė ki­tur su­tin­kan­tis la­bai pe­si­mis­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių jau­nuo­lių, ku­rie kal­ba ar­ba apie pla­nus emig­ruo­ti, ar­ba apie ke­ti­ni­mus bai­gus mo­kyklą gy­ven­ti iš pa­šalpų.

Į šią pa­stabą gy­vai su­rea­gavęs Pre­zi­den­tas rep­li­ka­vo, esą jam pa­čiam pa­si­sekė jau­nystė­je su­tik­ti sa­vo ant­rąją pusę, ku­ri iš jo vi­sa­da rei­ka­lau­ja mak­si­mu­mo. „Kas ži­no, jei ne ji, galbūt iki šiol gy­ven­tu­me ko­kia­me dau­gia­bu­ty­je ir džiaug­tumėmės gau­nan­tys pa­šal­pas. Jei rim­tai, nie­kaip ne­ga­liu su­pras­ti, kaip jau­ni žmonės, tu­rin­tys gerą galvą ir dvi stip­rias ran­kas, ga­li kel­ti sau to­kius ma­žus tiks­lus“, – stebė­jo­si G. Nausė­da.

Tiks­las – ma­ty­ti visą Lie­tuvą

Dar su­si­ti­ki­mo pra­džio­je jis minė­jo no­rin­tis, kad šie vi­zi­tai re­gio­nuo­se turėtų pra­smę ir būtų abi­pu­siš­kai nau­din­gi. „At­vy­ko­me ne tik sa­ve pa­ro­dy­ti, bet ir išk­lau­sy­ti jus, pa­si­kalbė­ti, ko­kios pro­ble­mos. Ma­no no­ras ir tiks­las yra girdė­ti re­gio­nus. Ma­ty­ti visą Lie­tuvą, o ne už­si­da­ry­ti rūmuo­se Vil­niu­je“, – sakė Pre­zi­den­tas.

Šių sve­čio žod­žių pa­ska­tin­tas, su­si­ti­ki­me da­ly­vavęs gar­baus am­žiaus su­laukęs Liu­das Si­ma­naus­kas su­sku­bo Pre­zi­den­to rei­ka­lau­ti iš­tai­sy­ti ne­tei­sybę dėl jam mo­ka­mos esą nu­si­kals­ta­mai ma­žos pen­si­jos. „Per 15 metų ne­ga­vau apie 20 tūkstan­čių. Ži­nau, SOD­ROS biud­že­tas yra per­tek­li­nis, tad kam ši­taip skriaus­ti žmo­nes?“ – rėžė sen­jo­ras ir pra­dėjo skai­ty­ti ilgą šiam su­si­ti­ki­mui pa­rengtą raštą.

Pri­reikė lai­ko, kol Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos kanc­lerė Algė Bud­rytė įti­ki­no se­nolį, kad ša­lies va­do­vas čia ir da­bar jo pro­ble­mos neišspręs. Ki­tas pa­si­sa­ky­mas iš salės bu­vo ge­ro­kai trum­pes­nis ir konk­re­tes­nis. Su­si­tik­ti su Pre­zi­den­tu at­ėju­si Dai­va Zoll tei­ra­vo­si, ar ne­reikėtų griež­tin­ti at­sa­ko­mybės vers­li­nin­kams, ku­rie dings­ta ne­baigę re­mon­tuo­ti viešųjų ob­jektų.

At­sa­ky­da­mas G. Nausė­da sakė vi­siš­kai su­tin­kan­tis su tuo. Esą gal­vo­jant apie vers­lo at­sa­ko­mybės sty­gių ir bu­vo įtei­sin­ti vi­daus san­do­riai, leid­žian­tys sa­vi­val­dybėms viešųjų pa­slaugų tei­kimą or­ga­ni­zuo­ti pa­čioms, pri­sii­mant at­sa­ko­mybę už jų ko­kybę, o ne ver­giš­kai su­tik­ti su kon­kursą laimė­ju­sios ma­žiau­sią kainą pa­si­ūliu­sios įmonės dik­tuo­ja­mo­mis sąly­go­mis.

Ne­li­ko ne­pa­minė­ta ir pa­starųjų dienų ak­tua­li­ja – ne­va­ly­tas nuo­te­kas daug metų ga­li­mai į ap­linką lei­du­sios „Gri­geo“ skan­da­las. „Ši įmonė turbūt sąmo­nin­gai teršė bran­giau­sia, ką mes tu­ri­me, – Kur­šių ma­rias. Jei paaiškės, kad tai tie­sa, pa­tikė­kit – ši bend­rovė neiš­si­suks nuo at­sa­ko­mybės“, – pa­žadė­jo G. Nausė­da.

„My­liu sa­vo mamą, mo­ky­toją ir Pre­zi­dentą“

Bet ne­tru­kus nuo ša­lies ak­tua­lijų vėl grįžta prie vie­ti­nių. Pre­zi­dentą ma­lo­niai nu­ste­bi­no trys did­žiulės rožės, įteik­tos jau­no­sios moks­leivės Li­ve­tos Jo­cytės. Mer­gaitė į prie­kį išė­jo ai­dint plo­ji­mams, mat sve­čiams bu­vo pri­sta­ty­ta kaip epis­to­li­nio ra­ši­nio kon­kur­so auk­so me­da­lio laimė­to­ja. Ma­ža to, jau­no­sios alsė­diškės kon­kur­sui pa­ra­šy­tas laiš­kas sa­vo he­ro­jui bu­vo pa­stebė­tas bei įver­tin­tas ir tarp­tau­ti­niu mas­tu.

„My­liu sa­vo mamą, mo­ky­toją ir Pre­zi­dentą“, – išbėrė sep­tin­tokė, tuo dar kartą pel­ny­da­ma plo­jimų pliūpsnį. Antrąją ro­žių puokštę mer­gaitė įteikė sa­vo mo­ky­to­jai Rūtai Pau­li­kie­nei.

Sve­čias Alsėd­žiuo­se ga­vo ir ne­ma­žai do­vanų. Me­ras jam įteikė pro­ginį me­dalį, o Ž. Pu­raus­kis pa­do­va­no­jo ne­se­niai iš­leistą že­mai­tiš­kos poe­zi­jos knygą. Dar knygų krūvelę apie Tel­šius at­vežė vie­nas tel­šiš­kis. Priim­da­mas do­va­nas Pre­zi­den­tas kalbė­jo, kad yra is­to­ri­nių knygų ko­lek­ci­nin­kas, ir stebė­jo­si, kad net du gar­siau­si Lie­tu­vos knygų ko­lek­ci­nin­kai yra gy­venę Alsėd­žiuo­se – tai Jo­nas Kri­zos­to­mas Gin­ti­la bei Ka­zys Var­ne­lis.

„Ir vi­sa, kas že­mai­tiš­ka, man ne­sve­ti­ma“, – dar pri­dūrė ir paaiš­ki­no, kad jo ma­ma yra ki­lu­si iš Laz­di­ninkų kai­mo, esan­čio Kre­tin­gos ra­jo­ne.

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.