Postuose įkliuvo ir tarnauti vengiantys šauktiniai

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos nuo­trau­ka
Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­reigū­nai pa­tik­ri­no 5 611 au­to­mo­bi­lių, įva­žiuo­ti į miestą ne­leis­ta 87-iems
Šis sa­vait­ga­lis ša­lies po­li­ci­jai bu­vo itin dar­bin­gas – di­delės pa­reigūnų pa­jėgos budė­jo ke­lių po­stuo­se, mat įve­dus su­griež­tin­tus ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mus va­žinė­ti kur tik pa­norė­jus jau ne­ga­li­ma. Būti­na turė­ti rimtą prie­žastį ir ją dar­gi pa­grįsti do­ku­men­tais.
Ir ko tik iš su­stab­dytų vai­ruo­tojų bei ke­lei­vių neiš­gir­do Plungės ir Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­riatų pa­reigū­nai... Vie­niems su­skau­do ausį ar dantį, ki­tiems pri­si­reikė į par­duo­tuvę, nes vai­kai alks­ta, o tre­ti nė ne­slėpė, jog į kitą sa­vi­val­dybę at­va­žia­vo... gar­desnės pi­cos. Įkliu­vo ir pen­ki šauk­ti­niai, ne­pa­norę tar­nau­ti tėvynės la­bui.

Pa­tik­ri­no tūkstan­čius


Kaip skel­bia Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (AVPK), per penk­ta­dienį, šeš­ta­dienį ir sek­ma­dienį Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­reigū­nai pa­tik­ri­no 5 611 au­to­mo­bi­lių, įva­žiuo­ti į miestą ne­leis­ta 87-iems, su­ra­šy­ta 20 Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų ko­dek­so (ANK) pro­to­kolų, su­lai­ky­ti du as­me­nys, ven­gian­tys ka­ro prie­volės.
Iš pe­ties sa­vait­galį dar­ba­vo­si ir rie­ta­viš­kiai pa­reigū­nai: pa­tik­ri­no 3 419 au­to­mo­bi­lių, ne­įlei­do 48-ių, su­ra­šy­ti 24 ANK pro­to­ko­lai.
Pritrū­ko... de­talės
Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­ninkė Ing­ri­da Juš­kaitė va­kar „Že­mai­čiui“ sakė, kad pa­reigūnų dar­bas bu­vo ga­na sklan­dus – ne­ma­lo­nių in­ci­dentų ne­būta, di­de­lių pyk­čių tarp pa­reigūnų ir su­stab­dytųjų, at­ro­do, iš­veng­ta.
„Dau­giau­siai ap­gręžti kitų sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai. An­tai vie­nas iš Kre­tin­gos į Plungę at­va­žia­vo nu­si­pirk­ti kaž­ko­kios de­talės, ki­tas – vos ne do­vanų... – pa­sa­ko­jo I. Juš­kaitė. – Daž­niau­siai žmonės sakė va­žiuo­jan­tys į par­duo­tu­ves, daug kas – į vais­ti­nes. Mes ne­ži­nom, va­žiuo­ja mūsų sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jas ar ne, tai stab­dom ir klau­siam visų. Mūsiš­kiams vyk­ti į par­duo­tu­ves ga­li­ma, nors jei va­žiuo­ja be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties – ir­gi rea­guo­jam.“
Ke­lio po­stuo­se plun­giš­kiams pa­reigū­nams tal­ki­no Sa­vi­val­dybės vie­šo­sios tvar­kos pa­reigū­nai, o vie­šo­se vie­to­se tvarką pa­lai­ky­ti pa­dėjo šau­liai, po­li­ci­jos rėmėjai ir ne­tgi gais­ri­nin­kai. Pa­gal­bi­nin­kai bus pa­si­tel­kia­mi ir atei­nantį sa­vait­galį, mat šven­ti­nių dienų – net ke­tu­rios, tad dar­bo, jau ga­li­ma nu­ma­ny­ti, ne­trūks.
Va­žiuo­ti vertė urz­gian­tys pil­vai
Iš­vyk­ti iš namų Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jus taip pat vi­jo al­kis. Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­rius Vai­či­kaus­kas stebė­jo­si, kad, pa­vyzd­žiui, daug tve­riš­kių pirk­ti mais­to va­žia­vo į Rie­tavą, nors pa­čių mies­te­ly­je yra ne vie­na par­duo­tuvė.
„At­seit ten to­kios vy­tin­tos deš­ros ar dar ko nėra, pa­si­rin­ki­mas ma­žas... Ir to­kių ne­įleis­ti mes ne­ga­li­me“, – pik­ti­no­si M. Vai­či­kaus­kas ir sakė manąs, jog taip truk­do­mas po­li­ci­jos dar­bas.
Kad šal­dy­tu­vas – tuš­čias, ir dėl to būti­na va­žiuo­ti, rie­ta­viš­kiams po­li­ci­nin­kams po­ri­no gal 70 pro­centų su­stab­dytųjų. Ak­ty­viai va­žiuo­ta ir į vais­tinę.
„Jei vi­si ten ir va­žia­vo, prie mūsų vais­tinės Rie­ta­ve turė­jo ri­kiuo­tis ki­lo­met­rinė eilė, – sakė M. Vai­či­kaus­kas. – Pen­kiems su­skau­do ausį, ke­tu­riems – dantį. Aš­tuo­ni aiš­ki­no va­žiuo­jan­tys į ve­te­ri­na­ri­jos vais­tinę, nes su­ne­ga­la­vo šu­niu­kai ar ka­čiu­kai...“
Pa­si­ro­do, Rie­ta­ve la­bai ska­nios pi­cos ga­mi­na­mos, mat vie­nas tel­šiš­kis į Rie­tavą bandė pa­tek­ti būtent dėl jų. De­ja, vis­gi te­ko ten­kin­tis tel­šiš­kių ku­li­na­ri­niais gebė­ji­mais – pa­tik­ros po­ste išalkęs vy­ru­kas bu­vo ap­suk­tas.
Py­ko, kam ne­lei­do pas uošvę
Be­ne dau­giau­siai pyk­čio ant rie­ta­viš­kių pa­reigūnų iš­lie­jo vie­nas vai­ruo­to­jas, tvir­tinęs, kad jam būti­na nu­va­žiuo­ti pas uošvę par­vež­ti vai­kams šal­dytų dar­žo­vių.
„Ap­su­kom, ne­lei­dom. Da­bar tarp šeimų bend­rau­ti draud­žia­ma. Bet sakė, ra­šys skundą“, – pa­sa­ko­jo M. Vai­či­kaus­kas.