Pranašumas – vėl Tverų pusėje

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Pir­mo­sios „Pa­va­sa­rinės pro­tų ko­vos“ laimė­to­jai – tve­riš­kiai
„Že­mai­čio“ re­dak­ci­ja, pra­ėju­sią žiemą su­ren­gu­si Plungės ra­jo­no ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dybių se­niū­nijų „Protų mūšį“, šįkart pa­kvietė sa­vo ži­nias išmė­gin­ti abiejų sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo įstai­gas. Pir­mo­ji „Pa­va­sa­rinė pro­tų ko­va“ Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­lo­je (TVM) šur­mu­lia­vo pra­ėju­sio ket­vir­ta­die­nio pa­va­karę.Rungė­si ir gim­na­zi­jos, ir dar­že­lis

Šįkart prie stalų su­sėdo ir pro­tais su­si­rėmė Ku­lių ir Tverų gim­na­zijų, Se­na­mies­čio bei Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyklų, Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos bei lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­turė­lis“ ko­man­dos. Ko­vos būta įtemp­tos iki pat pa­sku­ti­nio­jo klau­simų ra­to pa­bai­gos, o ta­da be­li­ko pa­svei­kin­ti nu­galė­to­jus.

Ke­lia­la­pius į ge­gužės 24 dieną vyk­siantį fi­na­linį etapą laimė­jo dau­giau­siai taškų su­rin­ku­sios Tverų ir Ku­lių gim­na­zijų ko­man­dos. Vos pus­taš­kiu nuo pa­sta­ro­sios at­si­li­ko Plungės TVM ko­man­da, tad vi­si ren­gi­nio da­ly­viai vien­bal­siai su­ti­ko, kad ji taip pat ver­ta da­ly­vau­ti fi­na­le. Na, o pa­ts Plungės TVM di­rek­to­rius Aud­rius Mi­siū­nas, kaip tik­ras va­do­vas, ma­tyt, dar iki žai­di­mo bu­vo su­dėliojęs stra­te­giją ir svei­kin­da­mas varžovus iš anks­to ra­gi­no ne­liūdė­ti, jei ne­pa­vyks laimė­ti prie­š jo va­do­vau­jamą TVM ko­mandą. Ir nors vi­si šį linkė­jimą pa­lydė­jo juo­ku bei plo­ji­mais, at­si­ra­do to­kių, ku­rie nu­sprendė de­ra­mai priim­ti jiems mestą pirš­tinę ir pa­ro­dy­ti, kad ne vel­tui da­ly­vau­ti va­žiuo­ta.

„Pa­va­sa­ri­nių pro­tų kovų“ su­ma­ny­to­jas ir vedė­jas Ri­man­tas Gent­vi­las prie­š pa­skelb­da­mas var­žy­tu­vių pra­džią pa­si­džiaugė vi­so­mis tą pa­va­karę su­si­rin­ku­sio­mis ko­man­do­mis: ir iš to­liau­siai at­vy­ku­siais tve­riš­kiais bei ku­liš­kiais, ir Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos ko­man­da, ku­ri žai­di­mui už­si­re­gist­ra­vo pa­ti pir­mo­ji, ta­čiau ren­gi­nio dieną į salę žengė pa­sku­tinė – ly­giai 16 va­landą, kaip ir bu­vo su­tar­ta.

O štai Se­na­mies­čio mo­kyklą te­ko net ke­lis kar­tus pa­ra­gin­ti re­gist­ruo­tis. Il­gai gal­vo­ju­si, mo­kyk­la ga­liau­siai su­rin­ko ga­na stip­rią ko­mandą ir net at­si­vežė di­rek­to­rių Pau­lių Za­kalskį. Tik jis ne su sa­vo ko­le­go­mis sėdo prie sta­lo, o užėmė sir­ga­lio vietą.

R. Gent­vi­las ne­gailė­jo gra­žių žod­žių ir lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­turė­lis“ ko­man­dai, ku­ri ne­pa­bi­jo­jo kon­ku­ren­ci­jos ir ry­žo­si su­si­rung­ti su did­žiau­sio­mis Plungės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo įstai­go­mis. Gražūs pa­dėkos žod­žiai iš­sa­ky­ti ir Plungės TVM, ku­ri ne tik pa­ti už­si­re­gist­ra­vo da­ly­vau­ti žai­di­me, bet ir lei­do ko­vas reng­ti sa­vo aktų salė­je. Ma­ža to, ją įspūdin­gai pa­puošė pa­va­sa­rinė­mis gėlėmis, tad žai­di­mo da­ly­viai galė­jo pa­si­džiaug­ti ne tik ge­rai ir tu­ri­nin­gai pa­leis­tu lai­ku, bet ir gra­žia ap­lin­ka.


Iššūkį priims ir Švie­ti­mo bei spor­to sky­rius

Kai jau vi­si komp­li­men­tai ir pa­dėkos bu­vo iš­sa­ky­ti, ko­man­dos pa­ra­gin­tos su­si­kaup­ti, mat tą va­karą joms teks įveik­ti net sep­ty­nis klau­simų ra­tus, ku­rių kiek­vie­nam R. Gent­vi­las bu­vo pa­rengęs po sep­ty­nis klau­si­mus. Vie­nus iš­girdę da­ly­viai net su­plo­da­vo iš džiaugs­mo, kad ži­no at­sa­kymą, ki­tus – stver­da­vo­si už gal­vos su­pratę, kad kaž­ka­da skaitė ar girdė­jo apie tai, ta­čiau, kaip ty­čia, ne­beat­si­me­na, koks at­sa­ky­mas turėtų būti.

Ko­man­dos stengė­si ga­li­mus at­sa­ky­mų variantus ap­tar­ti kuo ty­liau, kad ne­ty­čia ne­pamėtėtų jų kon­ku­ren­tams. Vis dėlto tar­pu­sa­vy­je dis­ku­tuo­ta ga­na in­ten­sy­viai, nors ir pus­bal­siu, o jau pa­si­bai­gus žai­di­mui ir su­su­ma­vus re­zul­ta­tus bu­vo ir to­kių, ku­rie gailė­jo­si neišk­lausę ko­legų nuo­monės ir už­rašę sa­vo, bet ne­tei­singą at­sa­kymą.

Kaip be­būtų, R. Gent­vi­las ra­gi­no pra­laimė­ju­sias ko­man­das ne­liūdė­ti, o ver­čiau pa­si­džiaug­ti tą va­karą ge­ro­kai pra­turtė­jus ži­nio­mis. „Mo­ky­to­jas nuo mo­ki­nio ski­ria­si tik tuo, kad pa­moką iš­moks­ta vie­na die­na anks­čiau“, – dar prie­š pa­si­de­dant žai­di­mui šmaikš­ta­vo jis ir, ma­tyt, pri­si­minęs sa­vo mo­ky­to­ja­vi­mo lai­kus, pra­šė ko­mandų pa­slėpti te­le­fo­nus, kad ne­kiltų pa­gundų neiš­mok­tos pa­mo­kos at­sa­kymų ieš­ko­ti in­ter­ne­te.

Ne­ži­nia, ar dėl to, kad įdėmiai klausė­si, kas jiems sa­ko­ma, ar kad bi­jo­jo už­sit­rauk­ti ren­gi­nio vedė­jo ne­ma­lonę, pe­da­go­gai iš­ties į te­le­fo­nus ne­dirs­čio­jo. Ir plo­jimų bei pa­lai­ky­mo šūksnių tiek sau, tiek ki­tiems ne­gailė­jo. Gal dėl to, kad iki pat žai­di­mo pa­bai­gos ne­bu­vo aiš­ku, kas laimės ke­lia­la­pius į fi­nalą.

Ilgą laiką tiek Tverų, tiek Ku­lių ko­man­dos de­monst­ra­vo apy­ly­gius re­zul­ta­tus. Vis dėlto tve­riš­kiai ga­liau­siai su­si­griebė ir vos vos, tik pu­sant­ro taš­ko, at­si­plėšė nuo var­žovų, tuo pa­kar­to­da­mi anks­tesnę Tverų se­niū­ni­jos ko­man­dos sėkmę, ku­ri žiemą vy­ku­sio­se „Protų ko­vo­se“ už­tik­ri­nai įveikė ki­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės se­niū­nijų ko­man­das ir taip pat laimė­jo ke­lia­lapį į fi­nalą. Tie­sa, jau fi­na­le Tverų se­niū­ni­ja li­ko tre­čia. Ma­ty­si­me, kaip sek­sis gim­na­zi­jai.

Ant­ro­ji „Pa­va­sa­rinė pro­tų ko­va“ Plungės TVM šur­mu­liuos jau šį va­karą – dėl pro­tin­giau­sios ir su­ma­niau­sios švie­ti­mo įstai­gos var­do kau­sis Plungės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ras, lop­še­lis-dar­že­lis „Pa­sa­ka“, Lie­pijų mo­kyk­la ir Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja. Priim­ti „Že­mai­čio“ mestą iššūkį bei iš­ban­dy­ti sa­vo ži­nias su­ti­ko ir Plungės sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius, tad jo spe­cia­lis­tus taip pat iš­vy­si­me šį va­karą.

logo