Pranešė, kiek mokėsime už šilumą spalį

„Freepik“ nuo­trau­ka
Ket­vir­ta­dienį vy­ku­sio Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdžio me­tu pa­si­ruo­šimą artė­jan­čiam šil­dy­mo se­zo­nui pri­sta­čiu­si Plungės ši­lu­mos tinklų di­rek­torė Mar­ga­ri­ta Cha­ri­to­no­va at­skleidė tik prie­š kiek dau­giau nei va­landą iš Vals­ty­binės ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bos (VERT) su­lau­ku­si džiu­gios ži­nios – lei­di­mo per­skai­čiuo­ti įmonės ga­mi­na­mos ši­lu­mos ku­ro struktūrą. Šis spren­di­mas leis artė­jantį šil­dy­mo se­zoną pra­dėti su ge­ro­kai ma­žes­ne kai­na nei pro­gno­zuo­ta.

 

Skel­bia lapk­ri­čio kai­nas

VERT lei­dus Plungės ši­lu­mos tink­lams per­skai­čiuo­ti ku­ro struktūrą, nuo spa­lio ši­lu­mos kai­na Plungė­je bus skai­čiuo­ja­ma įtrau­kiant ne­be 32,8, o tik 8 pro­cen­tus gam­ti­nių dujų, mat va­sarą pra­dėjus eksp­loa­tuo­ti jun­giamąją ši­lu­mos trasą įmonė did­žiąją dalį ši­lu­mos pa­si­ga­mi­na nau­do­da­ma bio­kurą. Sus­kai­čiuo­ta, kad du­ji­nius ka­ti­lus reikės įjung­ti tik spus­telė­jus di­des­niam nei 15-os laips­nių šal­tu­kui.

Anks­čiau pro­gno­zuo­ta, kad šis ku­ro struktū­ros po­ky­tis leis ši­lu­mos kainą Plungė­je su­ma­žin­ti 20-čia pro­centų, ta­čiau gau­tas dar ge­res­nis re­zul­ta­tas.

Pa­sak M. Cha­ri­to­no­vos, jei ne šis VERT spren­di­mas, spalį ši­lu­mos kai­na Plungė­je būtų pa­sie­ku­si re­kor­di­nes aukš­tu­mas – už ki­lo­vat­va­landę būtu­me mokėję 17,42 cen­to. Tie­sa, Sei­me svars­to­mas spren­di­mas nuo spa­lio ši­lu­mai tai­ky­ti 0 pro­c. PVM ta­rifą, tai būtų leidę ši­lu­mos kainą su­ma­žin­ti iki 15,99 cen­to.

„To­kia būtų bu­vu­si rea­lybė be jun­gia­mo­sios tra­sos, ta­čiau prie­š pu­sant­ros va­lan­dos VERT mums pa­tvir­ti­no naują spa­lio mėne­sio kainą – 12,09 cen­to. To­kią kainą ma­tys gy­ven­to­jai ir biud­že­tinės įstai­gos pra­si­dėjus šil­dy­mo se­zo­nui. Aiš­ku, ji nėra to­kia, kaip pra­ėju­siais me­tais, bet tai yra ne­įma­no­ma, kai gam­tinės du­jos pa­bran­go 300 pro­centų, bio­ku­ras – 150–200 pro­centų“, – dar karš­to­mis nau­jie­no­mis pa­si­da­li­no M. Cha­ri­to­no­va.

Ir iš­ties, pra­ėju­sių metų spa­lio 7-ą šil­dy­mo se­zoną Plungės ši­lu­mos tink­lai pra­dėjo su 6,78 cen­to kai­na už ki­lo­vat­va­landę, o štai šį rugsėjį ji sie­kia jau 15,57 cen­to.

Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis per­nai šil­dy­mo se­zoną pra­dėjo kiek anks­čiau – rugsė­jo 27 dieną su 8,81 cen­to kai­na už ki­lo­vat­va­landę. Ka­da ra­dia­to­riai pra­dės šil­ti šie­met, kol kas – ne­ži­nia. Ta­čiau Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis jau taip pat skel­bia, kad ši­lu­ma Rie­ta­ve šį spalį dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams ir įmonėms kai­nuos 13,94 cen­to (jei bus tai­ko­mas ža­da­mas 0 pro­c. PVM) už ki­lo­vat­va­landę.


At­lik­ti dar­bai

Kaip minė­ta, M. Cha­ri­to­no­va į Ta­ry­bos po­sėdį at­vy­ko pri­sta­ty­ti, kaip Plungės ši­lu­mos tink­lai pa­si­ruošė artė­jan­čiam šil­dy­mo se­zo­nui. Ta­ry­bos na­riams pri­min­ta, kad įmonė eksp­loa­tuo­ja 16 ši­lu­mos ga­my­bos šal­ti­nių, iš ku­rių 2 yra Plungės mies­te, V. Ma­čer­nio ir Lentpjūvės gat­vių ka­ti­linė­se, o likę – ra­jo­ne. Bend­ra eksp­loa­tuo­jamų ener­gi­jos šal­ti­nių ins­ta­liuo­ta ga­lia – 35,53 MW.

Įmonė cent­ra­li­zuo­ta sis­te­ma ši­lumą tie­kia 5 600 bu­tams dau­gia­bu­čiuo­se, 37 biud­že­tinėms įstai­goms, 83 vers­lo ir ki­tiems var­to­to­jams bei 44 in­di­vi­dua­liems na­mams.

Kalbė­da­ma apie tai, kaip ruoš­ta­si artė­jan­čiam šil­dy­mo se­zo­nui, M. Cha­ri­to­no­va pa­pa­sa­ko­jo, kad per va­sarą bu­vo at­nau­jin­ta 140 m il­gio tra­sa į Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyklą, taip pat 60 m il­gio tra­sa į Plungės li­go­ninę. At­lik­ti re­mon­to dar­bai – keis­ti įva­dai į ši­lu­mi­nius punk­tus Da­riaus ir Girė­no g. 42 bei V. Ma­čer­nio g. 61. Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je ir Stalgė­nuo­se bu­vo tvar­ko­mi ka­ti­li­nių sto­gai, at­lie­ka­mi ei­na­mie­ji smulkūs re­mon­to dar­bai.

Plungės šilumos tinklų vadovė pa­si­džiaugė, kad įmonė spėjo įsi­gy­ti visą rei­ka­lingą bio­ku­ro kiekį artė­jan­čiam šil­dy­mo se­zo­nui, kai tuo tar­pu ki­ti mies­tai su­mažė­jus bio­ku­ro pa­si­ūlai kol kas ga­li pa­si­gir­ti tik pus­me­ti­niais san­do­riais.