„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
A. Mar­tu­se­vi­čių, te­be­lau­kiantį STT ty­ri­mo baig­ties, ne­tru­kus ap­lan­kys ir ne­ma­lo­ni ži­nia iš bu­vu­sios dar­bo­vietės
28 631 euras – to­kio dyd­žio išei­tinė kom­pen­sa­ci­ja me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio po­tvar­kiu pra­ėju­sių metų rugpjūtį bu­vo iš­mokė­ta An­ta­nui Mar­tu­se­vi­čiui, su­ta­rus, kad jis at­si­sa­kys Plungės li­go­ninės di­rek­to­riaus pa­reigų. Ir tik da­bar, pra­ėjus dau­giau nei me­tams, su­si­zgrib­ta, kad toks dos­nu­mas ėmus ky­šius pri­si­pa­ži­nu­siam di­rek­to­riui bu­vo nie­kuo ne­pa­ma­tuo­tas – teisės ak­tai leid­žia iš­mokė­ti tik trijų, o ne še­šių mėne­sių dar­bo už­mo­kes­čio dyd­žio išei­tinę kom­pen­sa­ciją.

 

Po metų pa­si­ge­do aiš­ku­mo

Sa­vi­val­dybės kont­rolės ir au­di­to tar­ny­ba pra­šy­mo įver­tin­ti, ar A. Mar­tu­se­vi­čiui teisė­tai iš­mokė­ta išei­tinė kom­pen­sa­ci­ja, su­laukė rugsė­jo pa­bai­go­je į po­sėdį su­si­rin­kus Sa­vi­val­dybės ta­ry­bai.

„Ne­be­si­no­ri kalbė­ti apie li­go­ninės bu­vu­sias pro­ble­mas, bet kiek­vieną kartą, ka­da ap­si­lan­kau jo­je, iš ko­lek­ty­vo vis iš­girs­tu tą pa­tį klau­simą, į kurį ne­tu­riu at­sa­ky­mo – dėl išei­tinės kom­pen­sa­ci­jos A. Mar­tu­se­vi­čiui, bu­vu­siam di­rek­to­riui. Vie­ni aiš­ki­na vie­na, ki­ti – ki­ta. No­ri­si galų ga­le gau­ti at­sa­kymą, nes tie pi­ni­gai li­go­ni­nei tik­rai šiai die­nai yra rei­ka­lin­gi“, – tąsyk kalbė­to Ta­ry­bos na­rys Ado­mas Za­muls­kis.

Likę Ta­ry­bos na­riai tam ne­prieš­ta­ra­vo, tad jau ne­tru­kus minė­to­ji tar­ny­ba pra­dėjo ri­bo­tos apim­ties pa­tik­ri­nimą, o spa­lio pa­bai­go­je vėl į po­sėdį su­si­rin­ku­si Ta­ry­ba iš­gir­do jo iš­va­das. Jas pri­sta­čiu­si kont­ro­lierė Da­nutė Ja­ra­šiū­nienė pri­minė, kad A. Mar­tu­sev­čius iš pa­reigų at­leis­tas ša­lių su­si­ta­ri­mu, iš­mo­kant jam 6-ių mėne­sių jo vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dyd­žio išei­tinę iš­moką (28 631, 94 Eur) ir 6 203,59 Eur kom­pen­sa­ciją už ne­pa­nau­do­tas ato­sto­gas.

Pa­sak kont­ro­lierės, dar­bo ko­dek­sas ne­draud­žia iš­mokė­ti to­kio dyd­žio kom­pen­sa­ciją, dėl ku­rios su­si­ta­ria ša­lys, ta­čiau jis nu­ro­do ir tai, kad dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo sąly­gos ga­li būti ri­bo­ja­mos tam tikrą veiklą reg­la­men­tuo­jan­čiais įsta­ty­mais. O svei­ka­tos prie­žiū­ros įstaigų veiklą reg­la­men­tuo­jan­tis Svei­ka­tos ap­sau­gos įsta­ty­mas nu­ro­do, kad Lie­tu­vos na­cio­na­linės svei­ka­tos sis­te­mos viešųjų įstaigų va­do­vau­jan­tiems dar­buo­to­jams, su ku­riais dar­bo su­tar­tis nu­trau­kia­ma ša­lių su­si­ta­ri­mu, ga­li būti iš­mo­ka­mos ne di­desnės kaip trijų mėne­sių dar­bo už­mo­kes­čio dyd­žio kom­pen­sa­ci­jos.


Ini­cia­ty­va – į li­go­ninės ran­kas

„Tai­gi mūsų tar­ny­bos iš­va­da ta, kad 6-ių mėne­sių at­ly­gi­ni­mo dyd­žio kom­pen­sa­ci­ja bu­vo iš­mokė­ta ne­teisė­tai ir yra 3-jų mėne­sių per­mo­ka, ku­ri su­da­ro 14 315 eurų 97 cen­tus“, – kons­ta­ta­vo D. Ja­ra­šiū­nienė.

Ji pa­vie­ši­no ir tai, kad me­ro po­tvarkį dėl išei­tinės kom­pen­sa­ci­jos A. Mar­tu­se­vi­čiui sky­ri­mo pra­ėju­sių metų rugpjūtį ver­ti­no Sa­vi­val­dybės kal­bos tvar­ky­to­ja, gy­dy­to­ja, tei­si­ninkė bei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Esą pa­sta­ra­sis vie­nin­te­lis nu­rodė ne­su­tin­kan­tis su kom­pen­sa­ci­jos iš­mokė­ji­mu vyks­tant iki­teis­mi­niam ty­ri­mui ir ga­lio­jant teis­mo nu­tar­čiai dėl A. Mar­tu­se­vi­čiaus nu­ša­li­ni­mo nuo dar­bo, o ki­ti spe­cia­lis­tai jo­kių pa­stabų ne­turė­jo.

Iš­girdę tai Ta­ry­bos na­riai tei­ra­vo­si, ko­kie ki­ti žings­niai, kaip su­si­grąžin­ti per­moką? Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vedė­jas Vy­tau­tas Tu­mas paaiš­ki­no, kad dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo į bu­vusį va­dovą turėtų kreip­tis pa­ti li­go­ninė, mat išei­tinė iš­mokė­ta iš jos biud­že­to. „Ma­no su­pra­ti­mu, tą ga­li­ma pa­da­ryt tei­kiant teis­mui ieš­kinį. O bus tai pa­da­ry­ta ar ne, pri­klau­so jau nuo li­go­ninės va­do­vybės“, – kalbė­jo jis.


„Ne­ti­kiu, kad jis bu­vo ini­cia­to­rius“

„Šis įvy­kis tarp li­go­ninės dar­buo­tojų tik­rai su­kėlė did­žiulį re­zo­nansą. Yra to­kių, ku­rie pra­dirbę daug metų ne­gau­na nė trijų mėne­sių išei­ti­nių, o čia bu­vo to­kia iš­mo­ka pa­da­ry­ta. Bet, ant­ra ver­tus, su ko­le­ga An­ta­nu mes esam daug bend­ra­dar­biavę ir gerų darbų pa­darę. Tik visą laiką ste­bin­da­vo, kad vi­si li­go­ninės pir­ki­mai, tiek me­di­ci­ninės įran­gos, tiek as­mens ap­sau­gos prie­mo­nių, būda­vo da­ro­mi aukš­tesnėm kai­nom nei rin­kos. Ir tik­rai ne­ti­kiu, kad jis bu­vo ini­cia­to­rius, jog įvyktų to­kie kon­kur­sai“, – gin­ti bu­vu­sio va­do­vo sto­jo Ta­ry­bos na­rys Rai­mon­das Do­vil­tis.

Bet dau­giau no­rin­čiųjų užs­to­ti ky­šius ėmusį bu­vusį li­go­ninės di­rek­to­rių neat­si­ra­do, o Ta­ry­bos na­rys Ri­mas Du­žins­kas sakė su­skai­čiavęs, kad už tą per­moką bu­vo ga­li­ma iš­lai­ky­ti vi­sus me­tus pu­sant­ro eta­to slau­gy­to­jo.

„Ar jus, me­re, su­klai­di­no, ar jūs turė­jot ko­kią mo­ty­va­ciją iš­mokė­ti būtent to­kią iš­moką?“ – tei­ra­vo­si jis.

At­sa­ky­da­mas A. Kli­šo­nis ak­cen­ta­vo, kad me­ro po­tvar­kius ren­gia ne pa­ts me­ras, bet Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai. „O es­mi­nis ar­gu­men­tas, dėl ko aš pa­si­ra­šiau šį po­tvarkį, bu­vo Sa­vi­val­dybės tei­si­ninkės vi­za, – pa­brėžė jis. – Taip, bu­vo pa­da­ry­ta tam tik­ra klai­da, bu­vo pra­žiop­so­ji­mas galbūt ir ma­no, bet vis tik kai ati­tin­ka­mi žmonės, ku­rie tu­ri tei­sinį iš­si­la­vi­nimą, vi­zuo­ja tokį do­ku­mentą ir vi­zuo­ja be pa­stabų, tai yra tam tik­ra ga­ran­ti­ja va­do­vui, ku­ris de­da pa­rašą. Šiuo at­ve­ju ta ga­ran­ti­ja ne­bu­vo vy­ku­si.“

Žod­žio pa­prašęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas kalbė­jo, kad vis dar nėra aiš­ku, ar A. Mar­tu­se­vi­čius į ki­šenę įsidė­jo tik tą kom­pen­sa­ciją, ku­ri jam bu­vo iš­mokė­ta me­ro po­tvar­kiu. Kaip ži­nia, be di­rek­to­riaus pa­reigų jis li­go­ninė­je turė­jo ir ki­tas – chi­rur­go-echos­ko­puo­to­jo, tad esą ne­ži­nia, ar išei­tinės ne­ga­vo at­si­sa­ky­da­mas ir šio dar­bo.

Vi­lia­si su­si­tar­ti gra­žiuo­ju

Dar kiek pa­dis­ku­tavę Ta­ry­bos na­riai su­tarė įpa­rei­go­ti li­go­ninės da­bar­tinį va­dovą Re­mi­gijų Ma­žeiką im­tis veiksmų, kad minė­ti 14 315 eurų būtų išieš­ko­ti iš bu­vu­sio va­do­vo A. Mar­tu­se­vi­čiaus.

Pir­ma­dienį „Že­mai­čio“ kal­bin­tas R. Ma­žei­ka sakė kol kas to­kio įpa­rei­go­ji­mo dar ne­gavęs, ta­čiau nea­be­jo­jan­tis, kad anks­čiau ar vėliau li­go­ninę jis pa­sieks. O įstai­ga sa­vo ruož­tu esą yra pa­si­ruo­šu­si šį įpa­rei­go­jimą vyk­dy­ti.

„Ko­kiu būdu tas išieš­ko­ji­mas vyks, kol kas dar ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, tar­simės su tei­si­nin­kais. Be abe­jo, nie­kas nėra suin­te­re­suo­tas vel­tis į teis­mi­nius gin­čus, tad yra vil­tis, kad gal pa­vyks ap­siei­ti be jų“, – sakė R. Ma­žei­ka.

Li­go­ninės va­do­vo tei­ra­vomės ir to, ar A. Mar­tu­se­vi­čiui trau­kian­tis iš pa­reigų jam bu­vo iš­mokė­ta išei­tinė kom­pen­sa­ci­ja ir dėl to, kad at­si­sa­kytų chi­rur­go-echos­ko­puo­to­jo dar­bo, ta­čiau R. Ma­žei­ka pa­ti­ki­no, kad to­kio su­si­ta­ri­mo ne­bu­vo – buvęs va­do­vas iš­lydė­tas tik su ta kom­pen­sa­ci­ja, ku­ri jam bu­vo pa­skir­ta me­ro po­tvar­kiu.

„Že­mai­tis“ pri­me­na, kad STT te­beat­lie­ka di­delės apim­ties iki­teis­minį ty­rimą dėl ko­rup­ci­jos ša­lies gy­dy­mo įstai­go­se, o A. Mar­tu­se­vi­čius, kaip minė­ta, šia­me ty­ri­me tu­ri įta­ria­mo­jo sta­tusą. Va­sarą iš bend­ro ty­ri­mo bu­vo at­skir­ta ir Klaipė­dos apy­linkės teis­me iš­nag­rinė­ta by­la dėl bu­vu­sio Plungės li­go­ninės viešųjų pir­kimų spe­cia­lis­to Ed­var­do Bie­ron­to veiksmų. Jis pri­si­pa­ži­no ėmęs ky­šius ir už tai jau su­laukė bausmės. Nag­rinė­jant šią bylą ky­šius pri­si­pa­ži­no ėmęs ir A. Mar­tu­se­vi­čius, ir da­bar jau bu­vu­si vy­riau­sio­ji li­go­ninės bu­hal­terė bei po­ra kitų įstai­gos dar­buo­tojų.