Prezidento vizitas Plateliuose: „Padaryta ir klaidų“

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Po pa­si­vaikš­čio­ji­mo Šeirės ta­ku Pre­zi­den­tas G. Nausė­da žur­na­lis­tams sakė ir pa­matęs, ir su­ži­nojęs la­bai daug
Penk­ta­die­nio po­pietę Pla­te­liuo­se ap­si­lankęs Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nausė­da, tiks­liau, apie tai ne­tru­kus so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­skli­du­si ži­nia su­kėlė pla­te­liš­kių nuo­stabą. Žmonės stebė­jo­si nie­ko iš anks­to ne­ži­noję apie to­kio ypa­tin­go sve­čio vi­zitą, py­ko, kad jiems ne­bu­vo su­da­ry­ta ga­li­mybė su­si­tik­ti su Pre­zi­den­tu, kaip tą per­nai sausį galė­jo pa­da­ry­ti alsė­diš­kiai. Bu­vo ir to­kių, ku­rie vylė­si, kad ša­lies va­do­vas su sa­vo pa­ly­da į Pla­te­lius vy­ko pro Ber­žorą ir sa­vo aki­mis galė­jo pa­ma­ty­ti, ko­kiu ke­liu yra pri­vers­ti dardė­ti Pla­te­liuo­se gy­ve­nan­tie­ji ir čia ilsė­tis at­vyks­tan­tie­ji.

 

Pas­vei­ki­no ju­bi­lie­jinės su­kak­ties pro­ga

Kaip be­būtų, šįkart G. Nausė­dos vi­zi­to tiks­las bu­vo ne su vie­ti­niais gy­ven­to­jais su­si­tik­ti ar ke­lių būklę įver­tin­ti, bet pa­ro­dy­ti dėmesį sa­vo veik­los 30-metį mi­nin­tiems ša­lies na­cio­na­li­niams par­kams. Ka­dan­gi penk­ta­dienį jo dar­bo die­na bu­vo nu­ma­ty­ta Tel­šių ap­skri­ty­je, pa­si­rink­tas būtent Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas. Ir ne tik jo gam­ta norė­ta pa­si­džiaug­ti, bet sa­vo aki­mis įsi­ti­kin­ti, ar tie­sa, kaip skel­bia par­ko di­rek­ci­ja, jog ši sau­go­ti­na te­ri­to­ri­ja sve­tin­gai prii­ma ir ne­ga­lią tu­rin­čius as­me­nis.
O kas ge­riau­siai ga­li tai įver­tin­ti, jei ne pa­tys ne­įga­lie­ji. Todėl lydė­ti Pre­zi­dentą Šeirės pa­žin­ti­niu ta­ku pa­kvies­tos Lie­tu­vos žmo­nių su ne­ga­lia sąjun­gos at­stovės Gin­ta Že­mai­tai­tytė ir Auš­rinė Pac­ke­vi­čiūtė.
Kol ša­ly­je dar gau­su ne­įga­lie­siems ne­pri­tai­kytų įstaigų, kitų viešųjų erd­vių, apie ne­įga­liųjų tu­rizmą be­veik ir ne­kal­ba­ma. Į šią pro­blemą sa­vo vi­zi­tu Plungės ra­jo­ne šįkart Pre­zi­den­tas ir siekė at­kreip­ti dėmesį. Ir turė­jo pa­kan­ka­mai tam lai­ko, kol nu­žy­gia­vo nuo Šeirės ta­ko pra­džio­je esan­čios au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telės iki ap­žval­gos aikš­telės ant Ku­mel­kaktės, ly­di­mas minėtųjų Lie­tu­vos žmo­nių su ne­ga­lia sąjun­gos at­sto­vių.
O grįžęs at­gal prie au­to­mo­bi­lių aikš­telės, at­sa­ky­da­mas į žur­na­listų klau­si­mus, ne tik pa­si­džiaugė na­cio­na­li­nių par­kų 30-ies metų veik­los su­kak­ti­mi, bet ir pri­minė, kad šie par­kai tu­ri būti at­vi­ri ir priei­na­mi vi­siems – tiek svei­kie­siems, tiek tu­rin­tiems judė­ji­mo ar ki­to­kią ne­ga­lią.
„Norė­čiau at­kreip­ti ne tik na­cio­na­li­nių par­kų, bet ir visų va­dovų dėmesį, kad įgy­ven­din­da­mi in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus vi­sa­da pa­gal­votų apie to­kius lan­ky­to­jus. Štai vie­nas pa­vyz­dys – pėsčiųjų ta­kas pa­lei Pla­te­lių ežerą, kur bu­vo apie tai pa­gal­vo­ta. Ka­dan­gi pro­jek­tas įgy­ven­din­tas jau se­no­kai, pa­da­ry­ta ir tam tikrų klaidų, – 
kalbė­jo Pre­zi­den­tas. – In­ves­tuo­jam pi­ni­gus, kad būtų at­si­žvelg­ta ir į ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių po­rei­kius, bet iki ga­lo ne­pa­da­rius to, re­zul­ta­tas nėra šim­tap­ro­cen­ti­nis. Todėl reikėtų su­si­mąsty­ti ne tik prie­š įgy­ven­di­nant pro­jek­tus, bet ir ug­dant ar­chi­tek­tus, ki­tus spe­cia­lis­tus, skir­ti tam ge­ro­kai di­desnį dėmesį.“


„Tik­rai ne viską pa­darėm“

Bet ne vien apie erd­vių pri­tai­kymą ne­įga­lie­siems tądien rūpėjo iš­girs­ti ša­lies žur­na­lis­tams, gau­siai su­si­rin­ku­siems į Pla­te­lius. Pre­zi­den­to jie tei­ra­vo­si, ko­kia jo nuo­monė apie lėtėjantį skie­pi­ji­mo pro­cesą – ar ne me­tas pe­rei­ti prie kitų gru­pių as­menų skie­pi­ji­mo? At­sa­ky­da­mas G. Nausė­da pri­pa­ži­no, kad vy­res­nių nei 65-erių metų as­menų vak­ci­na­ci­ja strin­ga, bet sakė ne­no­rin­tis, jog būtų pe­rei­ta prie jau­nes­nių skie­pi­ji­mo nu­mo­jus ran­ka į šią vy­res­niųjų grupę.
„Tik­rai ne viską pa­darėm. Jei rei­kia, tu­rim su­si­ras­ti tuos žmo­nes, nau­do­ti vi­sas ins­ti­tu­ci­jas, ins­tan­ci­jas, vie­tas. Te­ko kalbė­ti ir su baž­ny­čios hie­rar­chais – jie norėtų ir su­tiktų, kad būtų pa­si­nau­do­ta ir pa­maldų die­no­mis, kad orien­tuo­jan­tis į vy­res­nius žmo­nes mo­bilūs vak­ci­na­ci­jos cent­rai at­si­rastų ir prie baž­ny­čių“, – kalbė­jo Pre­zi­den­tas.
Ir pri­dūrė, kad tiks­las pa­skie­py­ti did­žiąją Lie­tu­vos žmo­nių dalį iki vi­dur­va­sa­rio iš­lie­ka: „Man at­ro­do, kad jis yra tik­rai rea­lus ir pa­sie­kia­mas.“
Sa­vo vi­zitą Pla­te­liuo­se Pre­zi­den­tas baigė ap­si­lan­ky­mu mies­te­lio par­ke, kur kar­tu su Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko va­do­vu Ramū­nu Lyd­žiu pa­so­di­no me­delį, pri­min­siantį šį ša­lies va­do­vo vi­zitą ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko 30-metį.
Di­de­le staig­me­na ša­lies va­do­vo ap­si­lan­ky­mas ta­po ne tik pla­te­liš­kiams, bet ir rie­ta­viš­kiams. Penk­ta­die­nio pa­va­karę pa­ke­liui į sos­tinę Rie­ta­vo aikštė­je su­stojęs Pre­zi­den­to kor­te­žas ne vieną praeivį pri­vertė iš­si­žio­ti iš nuo­sta­bos, o vie­nam ki­tam smal­suo­liui ne­tgi nu­si­šyp­so­jo laimė pa­si­la­bin­ti su ša­lies va­do­vu ir pirmą­ja po­nia.
Sa­vo ap­si­lan­ky­mu Nausė­dos pa­gerbė ir tik du­ris Rie­ta­ve at­vėru­sią „Bal­la­ro“ ka­vinę. „Rie­ta­ve už­su­ko­me pi­cos į Vir­gi­ni­jos ir Fa­bio pi­ce­riją. Meilės trem­ti­nys Fa­bio ži­no iš kar­tos į kartą per­duo­da­mas si­ci­lie­tiš­kos pi­cos pa­slap­tis. O po­lig­lotė Vir­gi­ni­ja ne tik dir­ba šei­mos vers­le, bet ir pel­no ne­sie­kian­čio­je vie­šo­jo­je įstai­go­je mo­ko lie­tu­vių kal­bos vai­ku­čius iš vi­sos Eu­ro­pos. Ža­vin­ga, kai ini­cia­tyvūs žmonės iš nie­ko su­ku­ria ne tik verslą, bet ir vertę vi­suo­me­nei. Čia dar grįši­me“, – po to sa­vo pa­sky­ro­je feis­bu­ke pa­rašė G. Nausė­da.


Bend­ra­vo su me­rais

Penk­ta­dienį Pre­zi­den­tas spėjo pa­viešė­ti vi­so­se ke­tu­rio­se Tel­šių re­gio­no sa­vi­val­dybė­se, bet spaud­žia­mas lai­ko nė vie­nai jų ne­galė­jo skir­ti dau­giau dėme­sio. Ta­čiau dieną prie­š tai nuo­to­li­niu būdu su­si­ti­ko su visų ke­tu­rių sa­vi­val­dy­bių me­rais ir ap­tarė šiam re­gio­nui ak­tua­liau­sias pro­ble­mas.
Po šio su­si­ti­ki­mo Rie­ta­vo me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­si­džiaugė to­kia ga­li­my­be klau­si­mus spręsti „grei­tuo­ju“ būdu. Ir dėko­jo Pre­zi­dentū­rai už tar­pi­nin­ka­vimą bend­rau­jant su ESO. Įgy­ven­di­nant inf­rast­ruktū­ros pro­jek­tus sa­vi­val­dybėms būda­vo di­delė naš­ta iš­kel­ti elekt­ros stul­pus, o da­bar iš­lai­das po ly­giai pa­si­da­li­na tiek ESO, tiek sa­vi­val­dybės.
Per nuo­to­linį su­si­ti­kimą su Pre­zi­den­tu kalbė­ta ir apie vie­šo­jo trans­por­to pro­ble­mas. „Ga­na sun­ku or­ga­ni­zuo­ti šitą pa­slaugą, nes va­žiuo­jan­čių ne­daug, nuo­sto­lin­ga sam­dyt trans­portą ar iš­lai­kyt au­to­busų par­kus. O būna taip, kad į tą pa­čią vietą, į tą pa­tį kaimą, kur ko­kie 7 žmonės ve­ža­mi, siun­čia­mi du au­to­bu­sai: vie­ša­sis ir mo­kyk­li­nis. Galė­tu­me ra­cio­na­liau spręst ir pa­nau­do­ti vieną au­to­busą, ku­ris vežtų ir vai­kus, ir suau­gu­sius, kas da­bar yra draud­žia­ma“, – svarstė A. Čern­ce­kis.
Ne­li­ko už­mirš­tos ir ne­įga­liųjų pro­ble­mos. Rie­ta­vo me­ras pa­sa­ko­jo ne­ran­dan­tis spren­di­mo, kaip ne­ga­lią tu­rin­tiems žmonėms pri­tai­ky­ti įėjimą į mies­to šven­tovę: „Pa­vel­do ob­jek­tas, nie­ko ne­ga­li­me keis­ti, o žmonės ve­žimė­liuo­se ne­ga­li pa­tekt. Pas­ta­tas tu­ri tar­nau­ti žmo­gui, o ne žmo­gus pa­sta­tui.“


Pre­zi­den­tas – už tie­sio­gi­nius merų rin­ki­mus

Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis po nuo­to­li­nio su­si­ti­ki­mo su G. Nausė­da pa­si­džiaugė ma­lo­niu, ge­ru ir šil­tu po­kal­biu. Jis išs­kyrė Pre­zi­dentū­ros su­teiktą pa­galbą bend­rau­jant su Kultū­ros mi­nis­te­ri­ja ir mu­zie­jais dėl ga­li­mybės Plungė­je eks­po­nuo­ti Ogins­kių laikų me­no ko­lek­ciją. Esą jau ge­gužę, po res­tau­ra­ci­jos ati­da­rant bu­vu­sias ne­sut­var­ky­tas Ogins­kių rūmų erd­ves, plun­giš­kiai ir mies­to sve­čiai turės uni­ka­lią ga­li­mybę pa­ma­ty­ti šią ko­lek­ciją.
A. Kli­šo­nis pa­minė­jo, kad pa­si­stūmėjo į prie­kį ir ge­le­žin­ke­lio at­ša­kos į Plungės pra­monės mik­ro­ra­joną klau­si­mas. „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių inf­rast­ruktū­ra jau tu­ri pa­ren­gu­si šios at­ša­kos pro­jektą. Esą ma­ty­da­mos tą po­kytį vers­lo įmonės ir­gi ne­snaud­žia: „Litsp­rin­gas“ per dve­jus me­tus  į ga­my­bos plėtrą ke­ti­na in­ves­tuo­ti 
keliolika mln. eurų, o „Bal­tic Non Wo­ven“ į neaus­tinės med­žia­gos ga­myklą – 3,4 mln. eurų.
Bend­rau­da­mi su Pre­zi­den­tu re­gio­no me­rai ap­tarė ir nau­jau­sią tų dienų ak­tua­liją – Kons­ti­tu­ci­nio teis­mo išaiš­ki­nimą, kad tie­sio­gi­niai merų rin­ki­mai prie­šta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. „Pre­zi­den­tas pa­lai­ko tie­sio­gi­nius rin­ki­mus, mes, me­rai, ir­gi pa­lai­ko­me. Gy­ven­to­jai ir­gi ga­na vie­nin­gai pa­si­sa­ko už tą idėją, kad me­rai tu­ri būti ren­ka­mi tie­sio­giai, kad iš­rink­tas žmo­gus tu­ri ne­šti at­sa­ko­mybę, o žmonės galų ga­le tu­ri ži­no­ti, pas ką atei­ti pa­si­skųsti, kai ne­bėra kur nueit“, – kalbė­jo A. Čer­nec­kis.