Rajone vaizdas jau ryškėja, mieste – dar neaišku

„Že­mai­čio“ nuo­trau­kos
Kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos jau su­dėlio­jo la­biau­siai re­mon­to rei­ka­lingų gat­vių sąra­šus, o mies­te strin­ga­ma
„Že­mai­tis“ jau ne kartą rašė, kad bai­gus ga­lio­ti se­na­jam prio­ri­te­to tvar­ka re­mon­tuo­tinų ra­jo­no gat­vių ir ke­lių sąra­šui, Sa­vi­val­dybė ėmė reng­ti naują. Pir­miau­sia bu­vo nu­sta­ty­ti ir pa­tvir­tin­ti kri­te­ri­jai, ku­riais re­mian­tis kiek­vie­na se­niū­ni­ja turė­jo įver­tin­ti sa­vo gat­ves ir su­da­ry­ti la­biau­siai re­mon­to rei­ka­lingų gat­vių sąra­šus. Kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos šį darbą jau at­li­ko, o štai mies­te, pa­vie­ši­nus kri­te­ri­jus, pa­gal ku­riuos gatvėms bus ski­ria­mi ba­lai, ki­lo šioks toks su­bruz­di­mas.No­rus pa­ten­ki­no iš da­lies

Bend­ro tiks­lo su­vie­ny­ti mies­to se­niū­nai­čiai Sa­vi­val­dy­bei įteikė raštą bei pa­prašė pa­keis­ti nau­jai pa­tvir­tin­tus kri­te­ri­jus. Tad ge­gužės vi­du­ry­je į po­sėdį su­si­rin­ku­siems Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­kalų ko­mi­te­to na­riams bu­vo pa­teik­tas nau­jas, jau pa­ko­re­guo­tas kri­te­rijų sąra­šas.
„Ga­vom iš­ga­ningą do­ku­mentą – visų se­niū­nai­čių pa­si­ra­šytą raštą. Dar­bo grupėj dis­ku­si­jos bu­vo ga­na karš­tos, kol gimė toks tar­pi­nis va­rian­tas. Gal ir ne į viską at­si­žvelg­ta, kiek­vie­nam ne­pri­tai­ky­sim“, – si­tua­ciją pri­statė Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka.
Jo tei­rau­ta­si, kodėl ne į vi­sus se­niū­nai­čių siū­ly­mus at­si­žvelg­ta ir ar bu­vo ap­svars­ty­tas gy­ve­nan­čiųjų Beržų gatvė­je pra­šy­mas keis­ti prio­ri­tetų nu­sta­ty­mo kri­te­ri­jus.
„At­siž­velgėm į se­niū­nai­čių pra­šy­mus 80 pro­centų. O dau­giau at­si­žvelg­ti į kiek­vieną pra­šymą ir pri­tem­pinė­ti ši­tuos kri­te­ri­jus kiek­vie­nai konk­re­čiai gat­vei mes tik­rai ne­ga­lim“, – paaiš­ki­no kri­te­ri­jus svars­čiu­sio­je dar­bo grupė­je dar­bavę­sis Ta­ry­bos na­rys Ju­lius Nek­ra­šas.
Ta­da ko­mi­te­to na­riams ki­lo klau­simų, į ku­riuos se­niū­nai­čių pa­si­ūly­mus vis dėlto ne­bu­vo at­si­žvelg­ta. Kaip vieną to­kių A. Liu­ti­ka įvar­di­no pra­šymą į kri­te­ri­jus įtrauk­ti eis­mo in­ten­sy­vumą, ta­čiau esą įver­ti­nus, kiek kai­nuo­ja in­ten­sy­vu­mo nu­sta­ty­mo pa­slau­ga, nu­tar­ta ši­to nė ne­svars­ty­ti. „Kai pa­matėm, ko­kios su­mos, pra­ėjo no­ras“, – pri­dūrė vedė­jas.
Tai­gi, se­niū­nai­čių siū­ly­mu nu­tar­ta gatvėms, ku­rios įsi­jun­gia į aukš­tesnės ka­te­go­ri­jos ke­lią, skir­ti ne­be 10 balų, kaip bu­vo nu­tar­ta anks­čiau, bet tik 4.  Nuo 7 iki 2-jų su­ma­žin­tas ba­las ir toms gatvėms, ku­rių re­mon­tas su­for­muotų baig­tinį kvar­ta­lo gat­vių tinklą ar­ba tęstų anks­čiau pra­dėtus pro­jek­tus. Se­niū­nai­čių siū­ly­mu, tik du vie­toj anks­čiau pa­tvir­tintų 10-ies balų bus ski­ria­ma ir toms gatvėms, ku­rio­mis kur­suo­ja vie­ša­sis trans­por­tas, ta­čiau nu­tar­ta pa­pil­do­mai 4-is ba­lus skir­ti tran­zi­tinėms gatvėms.


O jei­gu jau su pro­jek­tu?

Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­kalų ko­mi­te­to na­riams ki­lo klau­si­mas, kas lau­kia tų gat­vių, ku­rias ruo­šian­tis re­mon­tuo­ti bu­vo pa­reng­ti tech­ni­niai pro­jek­tai, ta­čiau pa­gal naująją tvarką tarp prio­ri­te­ti­nių jos ne­pa­puls?
Pa­si­gir­do min­čių, kad to­kioms gatvėms reikėtų iš­kart su­teik­ti pir­me­nybę jų ne­rei­tin­guo­jant, ki­ti siūlė vėl grįžti ir ko­re­guo­ti kri­te­rijų sąrašą, įtrau­kiant ir pa­pil­domą kri­te­rijų – tu­ri gatvė pa­rengtą pro­jektą ar ne. Ta­čiau tam ka­te­go­riš­kai ne­pri­tarė Ūkio sky­riaus vedė­jas A. Liu­ti­ka, pri­minęs, kad tie kri­te­ri­jai dėlio­ja­mi jau nuo pra­ėju­sio ru­dens, o re­zul­ta­to vis ne­ma­ty­ti.
Ga­liau­siai nu­tar­ta pir­miau­sia pa­ban­dy­ti „pra­si­jo­ti“ vi­sas mies­to gat­ves pa­gal nau­jai pa­tvir­tin­tus kri­te­ri­jus, o ta­da ir bus ma­ty­ti, ar ku­rią nors, jau tu­rin­čią tech­ninį pro­jektą, rei­kia gelbė­ti iš sąra­šo vi­du­rio ar ga­lo ke­liant į viršų.


Kam nu­si­šyp­so­jo laimė

Nus­ta­tant kri­te­ri­jus kai­miškųjų se­niū­nijų ke­liams ir gatvėms re­mon­tuo­ti to­kių ginčų kaip mies­te ne­ki­lo, tad kaimų se­niū­nai jau da­bar ga­li bet ku­riam, at­ėju­siam tei­rau­tis, ka­da bus tvar­ko­ma jo gatvė, drąsiai po no­si­mi pa­kiš­ti Ta­ry­bos nau­jai pa­tvir­tintą re­mon­tuo­tinų gat­vių sąrašą.
Alsėd­žių se­niū­ni­jo­je dau­giau­siai balų su­rin­ko mies­te­lio aikštė, as­fal­tuo­ta Drau­gystės g. da­lis ir Tel­šių g. at­ša­ka (iki Baž­ny­čios g. san­kry­žos), tarp neas­fal­tuotų – Ga­du­na­vo gatvės da­lis (iki Ty­los g.), Ža­lio­sios g. da­lis ir Pau­pio, Sruo­jos, Var­du­vos, Pu­šy­no ir Liepų gatvės, su­rin­ku­sios vie­no­dai balų.
Bab­run­go se­niū­ni­jo­je į viršų tarp as­fal­tuotų gat­vių iš­ki­lo Dva­ro, Par­ko ir Vien­kie­mio, tarp neas­fal­tuotų – Šlai­to ir Pu­šelės g. Bab­run­go kai­me bei Beržų g. Jo­vai­šiškė­je.
Ku­lių se­niū­ni­jo­je re­mon­to pir­miau­siai turėtų su­lauk­ti as­fal­tuo­tos Auš­ros, Kum­žai­čių ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gatvės bei neas­fal­tuo­tos Saulė­te­kio, Pau­pio ir Ąžuolų.
Nau­sod­žio se­niū­ni­jo­je pir­mu­mo teisę tarp as­fal­tuotų įga­vo So­do, Beržų ir Pu­šies gatvės Var­ka­liuo­se, tarp neas­fal­tuotų – 
Pa­kalnės gatvė Kaušėnų ir Prūsa­lių kai­muo­se, Malū­no g. Prūsa­liuo­se, Liepų ir Tuopų gatvės, be­si­drie­kian­čios per Prūsa­lius ir Sto­nai­čius, Ra­mu­nių gatvė Var­ka­liuo­se bei Gan­din­gos Pi­lia­kal­nio gatvė Gon­din­gos kai­me (vi­sos 5-ios su­rin­ko vie­no­dai balų).
Paukš­ta­kių se­niū­ni­jo­je tarp as­fal­tuotų gat­vių pir­mo­sios ri­kiuo­ja­si Pu­šy­no g. Šlečkų kai­me, Pi­lia­kal­nio g. Sta­ne­liuo­se ir Kaš­tonų g. Grumb­liuo­se; tarp neas­fal­tuotų –Mo­kyk­los g. Paukš­ta­kiuo­se, Alsėd­žių g. Grumb­liuo­se ir Vin­gio g. Mo­lu­pių bei Šlečkų kai­muo­se.
Lėšų sky­rus Pla­te­lių se­niū­ni­jos ke­liams ir gatvėms, pir­mu­mo tei­se būtų re­mon­tuo­ja­mos Ža­lio­ji ir Lie­pijų gatvės Pla­te­liuo­se bei Rėžga­lių g. Gin­ta­liškė­je. Tarp prio­ri­te­ti­nių at­si­dūrė ir as­fal­to lau­kian­čios Rėžga­lių, Bebrės bei Tven­ki­nio gatvės Pla­te­liuo­se, Ty­lio­ji Gin­ta­liškė­je bei Paprūd­žio Pla­te­liuo­se.
Stalgėnų se­niū­ni­jo­je pir­mo­ji re­mon­to turėtų su­lauk­ti mi­la­šai­tiš­kių A. Ple­cha­vi­čiaus gatvė (ir as­fal­tuo­ta, ir neas­fal­tuo­ta jos at­kar­pos), po jos ri­kiuo­ja­si Stalgė­nuo­se esan­čios Ry­to ir Ža­lio­ji gatvės. Tarp neas­fal­tuotų gat­vių pir­mumą įgi­jo Pa­kalnės ir Lie­pijų gatvės Mi­la­šai­čiuo­se.
Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­je gatvės iš­si­ri­kia­vo taip: su as­fal­to dan­ga – Saulė­te­kio g. Alksnėnų kai­me, Par­ko g. Ša­tei­kiuo­se ir Liep­gi­rių g. Nar­vai­šiuo­se, su žvy­ro dan­ga –Blend­žia­vos g. Ka­dai­čiuo­se, Liepų g. Pa­pie­viuo­se ir Vin­gio g. Alek­sand­ra­ve.
Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je su as­fal­to dan­ga – Ša­šai­čių, Alksnų ir Gardų g., su žvy­ro dan­ga – Mal­du­čių g. Virk­šuo­se, Pa­gar­di­nio ir Sen­ke­lio gatvės mies­te­ly­je.
Žli­binų se­niū­ni­jo­je pir­mo­sios re­mon­to turėtų su­lauk­ti as­fal­tuo­tos Alyvų g. Kan­tau­čiuo­se, Že­mai­čių ir Beržų g. Žli­bi­nuo­se bei Plungės g. Kan­tau­čiuo­se (dvi pa­sta­ro­sios su­rin­ko vie­no­dai balų), žvy­ruo­tos: Mi­ni­jos g. Ke­tu­ra­kiuo­se, Sta­dio­no g. Kan­tau­čiuo­se ir Paprūd­žio g. Žli­bi­nuo­se.


Ar neiš­si­ran­kios ra­zinų?

Ap­ta­rus šį sąrašą me­rui Aud­riui Kli­šo­niui ki­lo klau­si­mas, kaip gi reikės at­si­rink­ti, į kurį kaimą ke­lių re­mon­to tech­niką siųs­ti pir­miau­sia? Pa­sak jo, ne­pat­vir­ti­nus at­ran­kos kri­te­rijų iš­liks ga­li­mybė iš to sąra­šo kaž­kam iš­si­rink­ti „gard­žiau­sias ra­zi­nas“.
At­sa­ky­da­ma ko­mi­te­to pir­mi­ninkė Dai­na Mar­ti­šienė siūlė ne­įva­ry­ti savęs į kampą konk­re­čiais kri­te­ri­jais, mat ne­re­tai fi­nan­sa­vi­mas gau­na­mas iš skir­tingų šal­ti­nių, su nu­ro­dy­mu tas lėšas iš­leis­ti konk­re­čius kri­te­ri­jus ati­tin­kan­čių gat­vių ar ke­lių re­mon­tui.
„Kai ateis fi­nan­sa­vi­mas, ta­da ir spręsim. Ma­ty­sim, ar tu­rim 3 mln. eurų ir ga­lim su­re­mon­tuot ilgą gatvę ar tik 300 tūkstan­čių ne­di­de­lei gat­ve­lei“, – kalbė­jo po­li­tikė, ta­čiau me­ro nuo­monės tai ne­pa­keitė. Pa­sak jo, pa­si­li­kus laisvę ši­taip la­vi­ruo­ti, ne­bus iš­veng­ta po­ki­li­mi­nių žai­dimų.
Vis dėlto ga­liau­siai nu­tar­ta pir­ma su­lauk­ti Plungės mies­to se­niū­ni­jos pa­reng­to pir­mu­mo tei­se re­mon­tuo­tinų gat­vių sąra­šo ir tik ta­da spręsti, kaip bus ren­ka­ma­si, į ku­rią se­niū­niją nu­kreip­ti lėšas.