Apleisto turto tvarkyti nenori, o parduoti – pirmi

Rūtos LAURINAITIENĖS nuotr.
S. Gau­čie­nė kal­bė­jo, kad dau­giau­sia pro­ble­mų ky­la dėl ne­mo­kių tur­to pa­vel­dė­to­jų
Su­de­gę, ne­tin­ka­mi gy­ven­ti, ava­ri­nės būk­lės na­mai ir ki­ti pa­sta­tai – gal­vos skaus­mas Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­rui (TRATC). Mat ir to­kiems ap­leis­tiems pa­sta­tams, ku­riuo­se daž­niau­siai nie­kas ne­gy­ve­na, tai­ko­mas rink­lia­vos mo­kes­tis už at­lie­kų iš­ve­ži­mą ir jų tvar­ky­mą. Ka­dan­gi pa­pras­tai už pa­slau­gą, ku­ria ne­si­nau­do­ja­ma, nie­kas mo­kė­ti ne­lin­kęs, su­si­da­ro so­li­džios sko­los, ku­rias išieš­ko­ti – be­vil­tiš­ka. Bū­tent dėl to­kių ir ki­tų be­vil­tiš­kų sko­lų, ku­rioms jau suė­jęs se­na­ties ter­mi­nas, nu­ra­šy­mo TRATC-o at­sto­vai krei­pė­si į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bę.

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vę TRATC- Rink­lia­vos sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Vaiš­no­ras ir sko­lų ad­mi­nist­ra­vi­mo spe­cia­lis­tė Sand­ra Gau­čie­nė kal­bė­jo, kad at­lie­kų tvar­ky­mo spe­cia­lis­tai bend­ra­dar­biau­ja su se­niū­ni­jų dar­buo­to­jais. Pas­ta­rie­ji to­kius pa­sta­tus tik­ri­na, žiū­ri, ar juo­se yra gy­ve­na­ma. Jei pa­sta­tai vi­siš­kai kri­ti­nės būk­lės ir jais nau­do­tis neį­ma­no­ma, rink­lia­vos mo­kes­tis yra stab­do­mas. O no­rint iš­brauk­ti iš mo­kė­to­jų są­ra­šo, įsi­sko­li­ni­mas už praei­tą lai­ko­tar­pį tei­kia­mas nu­ra­šy­ti.

Tai­gi pra­šy­ta pri­pa­žin­ti be­vil­tiš­ko­mis ir nu­ra­šy­ti mi­nė­tas sko­las ir tas, ku­rioms iki 2019 m. sau­sio 1 d. suė­jo mo­kes­čio pri­vers­ti­nio išieš­ko­ji­mo se­na­ties ter­mi­nas ir jų išieš­ko­ti jau ne­be­lei­džia įsta­ty­mas. Tai dau­giau­sia 2013 m. su­si­kau­pu­sios sko­los.

Pa­sak S. Gau­čie­nės, daž­nai sa­vo nuo­sa­vy­bės ne­su­sit­var­ko pa­vel­dė­to­jai. Pa­vel­dė­tu tur­tu nau­do­ja­si, ta­čiau dar ne sa­vo var­du. Kaž­ku­ris iš ko­mi­te­to na­rių pri­dū­rė, kad pa­skui tie pa­tys pa­vel­dė­to­jai ste­bi­si, kad są­skai­tos už at­lie­kų iš­ve­ži­mą yra iš­ra­šo­mos mi­ru­siam as­me­niui.

TRATC-o at­sto­vų pa­teik­ta­me be­vil­tiš­kų sko­li­nin­kų są­ra­še šie­met – 78 rink­lia­vos mo­kė­to­jai, o su­si­da­riu­sios sko­los su­ma – 3342 eu­rai. Per­nai to­kių sko­li­nin­kų bu­vo apie 130, tad šie­met jų be­veik per­pus ma­žiau.

Ta­čiau šiais, kad ir ma­žes­niais, skai­čiais ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas neap­si­džiau­gė. Sa­kė pa­si­kal­ban­tis su kai­my­nais, ku­rie tuo, kad TRATC-as ne­su­ge­ba iš­si­rei­ka­lau­ti sko­lų iš tik­rų­jų sko­li­nin­kų, pik­ti­na­si. Juk tuo­met kiek­vie­nam rink­lia­vos mo­kė­to­jui bend­rą sko­lą rei­kia pa­deng­ti iš sa­vos ki­še­nės.

Me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ir­gi ste­bė­jo­si, kad ap­leis­to tur­to jų sa­vi­nin­kai tvar­ky­ti ir mo­kė­ti už jį ne­lin­kę, bet pa­skui, kai pri­siei­na die­na šį par­duo­ti, žiū­rėk, net ir li­kę na­mo pa­ma­tai įgau­na di­de­lę ver­tę. O jei dar sto­vi ant eže­riu­ko kran­to...

Pa­tys TRAT­CO-o at­sto­vai ti­ki­no ne­sė­dė­ję ran­kų su­dė­ję – per­nai, ban­dant išieš­ko­ti sko­las iš rink­lia­vos mo­kė­to­jų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, bu­vo iš­siųs­ti 67 įspė­ji­mai, teis­mui per­duo­ti 28 sko­li­nin­kai, ant­sto­liams –12. Taip pat gau­ta 12 pra­šy­mų sko­las mo­kė­ti da­li­mis.