Automobiliu – į parduotuvės vitriną

„Žemaičio“ nuotr.
Po smū­gio ant par­duo­tu­vės grin­dų pa­ži­ro alaus bu­te­lių du­že­nos
Praė­ju­sio pir­ma­die­nio va­ka­rą, 18.47 val., Rie­ta­vo IKI par­duo­tu­vė­je bu­vę pir­kė­jai pa­ty­rė ne­men­ką iš­gąs­tį: su trenks­mu į par­duo­tu­vės vit­ri­ną rė­žė­si au­to­mo­bi­lis BMW. Nuo stip­raus smū­gio du­žo vit­ri­na, nu­vir­to už jos bu­vu­si gė­ri­mų len­ty­na.

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to duo­me­ni­mis, au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo ne vie­ti­nis gy­ven­to­jas, o 1998 m. gi­męs ši­la­liš­kis. Ava­ri­ją su­kė­lęs vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vus, va­žia­vo be ke­lei­vių.

Jau­nas vai­ruo­to­jas, į Rie­ta­vą at­va­žia­vęs nuo Klai­pė­dos pu­sės, kaip spė­ja­ma, au­to­mo­bi­lio ne­su­val­dė mė­gin­da­mas iš­veng­ti kliū­ties. Va­žiuo­da­mas pa­grin­di­ne mies­to gat­ve, grei­čiau­siai jis per vė­lai pa­ste­bė­jo ki­tą au­to­mo­bi­lį, ro­džiu­sį po­sū­kį į kai­rę. Tuo­met, ban­dy­da­mas jį ap­va­žiuo­ti, ir rė­žė­si į par­duo­tu­vę.

Ne­lai­mės prie­žas­čių bū­ta ir dau­giau. Ka­dan­gi mer­kė lie­tus ir ke­lio dan­ga bu­vo sly­di, ti­kė­ti­na, kad eis­mo įvy­kį ga­lė­jo lem­ti to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis ne­pa­si­rink­tas sau­gus grei­tis.

Lai­mei, nei par­duo­tu­vė­je bu­vę žmo­nės, nei pa­ts vai­ruo­to­jas ne­nu­ken­tė­jo. Di­džiau­sia ža­la pa­da­ry­ta IKI. Ko­kia ji, dar skai­čiuo­ja­ma.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.