„Dainų dainelės“ zoniniame ture – būrys dainorėlių

M. K. Ogins­kio me­no mo­kyk­los nuo­trau­ka
Dainą trau­kia Tverų gim­na­zi­jos at­stovė Lo­re­ta Gus­čiūtė
Praė­jusį tre­čia­dienį Rie­ta­vo kultū­ros cent­re vy­ko Lie­tu­vos vaikų ir moks­lei­vių dainų kon­kur­so „Dainų dai­nelė“ zo­ni­nis eta­pas, ku­ria­me rungė­si jaunųjų dai­ni­ninkų iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės, Plungės, Tel­šių ir Ma­žei­kių ra­jonų.

Iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės at­stovų pa­si­rodė Rie­ta­vo M. K. Ogins­kio me­no mo­kyk­los, Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio, L. Ivins­kio bei Tverų gim­na­zijų mažųjų ir jaunųjų dai­norė­lių. Įvai­rių au­to­rių ir liau­dies dai­nas at­likę kon­kur­so da­ly­viai varžė­si, kas pa­teks į kitą jo turą te­le­vi­zi­jo­je.

Pa­vie­nius at­likė­jus, due­tus, kvar­te­tus, trio, vo­ka­li­nes gru­pes ir an­samb­lius ver­ti­no gar­bin­ga pen­kių na­rių ko­mi­si­ja: ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas – Lie­tu­vos ope­ros ir ba­le­to teat­ro di­ri­gen­tas Mar­ty­nas Staš­kus, na­riai – Rie­ta­vo M. K. Ogins­kio me­no mo­kyk­los lai­ki­na­sis di­rek­to­rius Ne­ri­jus Ja­sins­kas, Vil­niaus Že­my­nos gim­na­zi­jos di­rek­torė Rūta Kra­saus­kienė, „Dainų dai­nelės“ pro­gra­mos koor­di­na­to­rius Žil­vi­nas Meš­kuo­tis, Tel­šių mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rius An­ta­nas Kon­tau­tas, Ma­žei­kių Vy­tau­to Klo­vos mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­torė Vai­da Mi­ka­laus­kienė ir Plungės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­torė Ri­ta Ur­nie­žienė.

Ko­mi­si­ja kol kas nu­galė­tojų neiš­rin­ko – vi­siems da­ly­viams skyrė ba­lus. Pa­si­bai­gus vi­siems zo­ni­niams tu­rams Lie­tu­vo­je bus nu­sta­ty­ta, koks yra at­ran­ki­nis ba­las, ir ta­da bus aiš­ku, kam nu­si­šyp­sos laimė sa­vo dai­nas at­lik­ti te­le­vi­zi­jo­je.