Dėl taurės varžėsi rietaviškis ir šilališkis

Man­to VAI­ČE­KAUS­KO nuo­tr.
Šių­me­ti­nio tur­ny­ro Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tau­rei lai­mė­ti pri­zi­nin­kai
Rugp­jū­čio 11-ąją, sek­ma­die­nį, Saus­lau­ky­je esan­čio­je spor­to aikš­te­lė­je vi­są die­ną ka­ra­lia­vo lau­ko te­ni­sas – vy­ko tra­di­ci­nis tur­ny­ras Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tau­rei lai­mė­ti. Šie­met no­rą da­ly­vau­ti tur­ny­re pa­reiš­kė sep­ty­ni šios spor­to ša­kos at­sto­vai. Tie­sa, da­ly­viai – ne tik iš Rie­ta­vo, bet ir iš Ši­la­lės bei Klai­pė­dos.

Tarp už­si­re­gist­ra­vu­sių­jų į šį tur­ny­rą bu­vo ir daug­kar­ti­nis jo čem­pio­nas Ka­ro­lis Bliu­tas. Ta­čiau jis į var­žy­bas neat­vy­ko, mat jos dub­lia­vo­si su ki­to­mis. Tad iš­kart bu­vo aiš­ku, kad šių­me­ti­nis tur­ny­ras tu­rės nau­ją čem­pio­ną.

Tai­gi iš sep­ty­nių da­ly­vių li­ko tik še­ši, ku­rie bur­tų ke­liu su­si­skirs­tė į dvi gru­pes. Gru­pė­se žai­džiant ra­to sis­te­ma paaiš­kė­jo jų ly­de­riai, ku­rie pa­te­ko į pus­fi­na­lio var­žy­bas. A gru­pė­je ge­riau­siai se­kė­si Ged­vy­dui Mi­šei­kiui iš Rie­ta­vo, B gru­pė­je – Pau­liui Dau­ba­rui iš Ši­la­lės.

Dėl pa­te­ki­mo į pus­fi­na­lį su­si­run­gė rie­ta­viš­kiai Gied­rius Zim­kus ir Pau­lius Bliu­tas. Po at­kak­lios ko­vos per­ga­lę šven­tė G. Zim­kus. Ki­to­je po­ro­je su­si­ti­ko bro­liai Va­sa­ris ir Ado­mas Ka­vec­kai gy­ve­nan­tys Klai­pė­do­je, bet jau ke­le­tą me­tų va­sa­ras lei­džian­tys Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je. Va­sa­ris šven­tė per­ga­lę ir tę­sė ko­vas dėl me­da­lių.

Pus­fi­na­lio var­žy­bo­se G. Mi­šei­kis įro­dė sa­vo pra­na­šu­mą prieš V. Ka­vec­ką ir pa­te­ko į fi­na­lą. Ki­tas pus­fi­na­lis sėk­min­gas bu­vo P. Dau­ba­rui, ku­ris įvei­kė Gied­rių Zim­kų.

Ko­vo­je dėl tre­čio­sios vie­tos po at­kak­lios ko­vos Gied­rius iš­plė­šė per­ga­lę iš Va­sa­rio ran­kų ir pa­si­da­bi­no bron­zos me­da­liu. Fi­na­li­nė­je ko­vo­je Ged­vy­das ne­su­ge­bė­jo pa­si­prie­šin­ti ši­la­liš­kiui Pau­liui, ku­ris ir ta­po 2019 me­tų tur­ny­ro Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tau­rei lai­mė­ti čem­pio­nu.

Pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus įsteig­tais pri­zais.