Džiugi žinia: miesto centre atsiras fontanas

Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuo­trau­ka
Skve­re­ly­je prie baž­ny­čios fon­ta­no nė­ra ir nie­ka­da ne­bu­vo. Ta­čiau ki­tais me­tais jis čia tu­rė­tų at­si­ras­ti
„Rie­ta­vo cent­re yra tik vie­nas fon­ta­nas, ir tas pa­ts ne­vei­kia, kiek at­me­nu, jau 40 me­tų“ – feis­bu­ke rie­ta­viš­kiams su­kur­to­je pa­sky­ro­je ra­šė, ma­tyt, sa­vo mies­to pa­trio­tas Pra­nas. Vy­ras prie­kaiš­ta­vo, kad skve­re­ly­je prie baž­ny­čios esan­tis fon­ta­nas – ap­skre­tęs ir ap­leis­tas. O juk ga­lė­tų trykš­ti, puoš­da­mas vie­ną iš pa­grin­di­nių Rie­ta­vo erd­vių.

„Kad jo­kio fon­ta­no čia net nė­ra bu­vę“, – „Že­mai­čio“ pa­klaus­tas apie mi­nė­tą erd­vę sa­kė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. – Tik ba­sei­nė­lis. At­si­ra­dęs gal 1936 me­tais, kai bu­vo įreng­tas vie­toj tven­ki­nė­lio ark­liams gir­dy­ti.“

Pa­sak me­ro, mies­tie­čiams, su­va­žiuo­da­vu­siems į Rie­ta­vo aikš­tė­je šur­mu­lia­vu­sį tur­gų ark­liais, bū­da­vo pa­to­gu juos at­gai­vin­ti prie pat ty­vu­liuo­jan­čia­me tven­ki­nė­ly­je. Vė­liau, tą vie­tą nu­sau­si­nus ir su­tvar­kius, at­si­ra­do iki šių lai­kų iš­li­kęs ba­sei­nė­lis su žai­džian­čių vai­kų skulp­tū­ro­mis vi­du­ry­je jo.

Džiu­gi ži­nia ta, kad ba­sei­nė­lis, anks­tes­niais me­tais tik pa­lo­po­mas, ne­tru­kus bus tvar­ko­mas rim­čiau. Ma­ža to, to­je vie­to­je tu­rė­tų at­si­ras­ti ir rie­ta­viš­kių taip no­ri­mas fon­ta­nas. Esą lė­šos dar­bams nu­ma­ty­tos pa­gal tiks­li­nės te­ri­to­ri­jos vys­ty­mo pro­gra­mą, be­lie­ka su­lauk­ti pro­jek­to spren­di­nių. Su jais, prieš pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą, bus su­pa­žin­di­na­ma ir vi­suo­me­nė.

Kaip sa­kė me­ras, pla­nuo­ja­ma, kad dar­bai fon­ta­nui su­tvar­ky­ti tu­rė­tų bū­tų nu­pirk­ti jau ki­tų me­tų sau­sį ar va­sa­rį, o šių dar­bų re­zul­ta­tus, ti­ki­ma­si, mies­tie­čiai iš­vys jau ki­tais me­tais.

Kol dar nė­ra pro­jek­to spren­di­nių, neaiš­ki ir su­ma, ku­rios rei­kės ba­sei­nė­liui per­tvar­ky­ti. Aiš­ku tik tiek, kad bus sten­gia­ma­si iš­lai­ky­ti dar iš tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos iš­li­ku­sias skulp­tū­ras. Ir kad feis­bu­ke pa­teik­to siū­ly­mo ba­sei­nė­lį at­nau­jin­ti lė­šo­mis, ski­ria­mo­mis Ka­lė­di­nei eg­lei pa­puoš­ti, ne­pri­reiks. Tai­gi ne­tru­kus rie­ta­viš­kiai ga­lės džiaug­tis mies­to cent­re tvis­kan­čia eg­le, o ki­tais me­tais – gal­būt ir trykš­tan­čiu fon­ta­nu.