„Esam lyg nuogi įmesti į dilgėles“

Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuo­tr.
La­bar­džių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė L. Jur­kie­nė (de­ši­nė­je) pik­ti­no­si, kad gyventojai apie žadamus po­ky­čius ne­bu­vo tin­ka­mai in­for­muo­ti
Ši­taip, be užuo­lan­kų, kal­bė­jo kai­mo bend­ruo­me­nės „Mū­sų La­bar­džiai“ pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Jur­kie­nė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je penk­ta­die­nį vy­ku­sio Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu. Svars­ty­tas La­bar­džių kai­mo žmo­nėms itin svar­bus klau­si­mas dėl me­di­ci­nos punk­to pa­nai­ki­ni­mo. Tie­sa, Da­mok­lo kar­das pa­ki­bo ne tik virš La­bar­džių – me­di­ci­nos punk­tus svars­ty­ta nai­kin­ti ir Gi­lio­gi­ry­je, Lio­liuo­se bei Žad­vai­nuo­se.

Su gy­ven­to­jais ne­si­ta­rė

„Esa­me įpra­tę ma­ty­ti, kaip vis­kas cent­ra­li­zuo­ja­ma, tau­po­ma ir nu­to­li­na­ma nuo kai­mo žmo­nių. Už­da­ro­mas vai­kų dar­že­lis, kai­mo mo­kyk­la, gat­vė­se ne­rei­kia ap­švie­ti­mo ir as­fal­to, nes ma­žai kas va­žiuo­ja. Kai­mo bend­ruo­me­nė „Mū­sų La­bar­džiai“ reiš­kia su­si­rū­pi­ni­mą dėl me­di­ci­nos punk­to iš­li­ki­mo La­bar­džių kai­me. Mes no­rė­tu­me, kad punk­tas veik­tų 3 die­nas per sa­vai­tę po ke­le­tą va­lan­dų, kad žmo­nės ži­no­tų, ka­da ga­li atei­ti su­si­leis­ti vais­tus, su­si­la­šin­ti la­ši­nes, kad me­di­ci­nos dar­buo­to­jas ga­lė­tų at­vež­ti no­ri­mų vais­tų, nes ne kiek­vie­nas ga­li nu­va­žiuo­ti į Rie­ta­vą“, – prieš dvi sa­vai­tes ko­mi­te­tui pa­teik­ta­me laiš­ke ra­šė La­bar­džių kai­mo gy­ven­to­jai.

To­kios pa­čios po­zi­ci­jos trys po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sios la­bar­diš­kės lai­kė­si ir penk­ta­die­nį. Di­džiau­sią nuo­skau­dą mo­te­rys lie­jo dėl to, kad prieš prii­mant vi­sai kai­mo bend­ruo­me­nei itin svar­bų spren­di­mą su ja ne­bu­vo tar­ta­si. Neat­sik­laus­ta, ką apie to­kią per­tvar­ką ma­no pa­tys žmo­nės, ne­paaiš­kin­ta, kaip vis­kas vyks me­di­ci­nos punk­tus už­da­rius, kai pas pa­cien­tus ims lan­ky­tis mo­bi­lio­sios bend­ruo­me­nės slau­gy­to­jos. Net apie ko­mi­te­to po­sė­dį jos ne­bū­tų ži­no­ju­sios, jei ne va­ka­rykš­čiai pa­skam­bi­nę žur­na­lis­tai.

No­ri orių at­ly­gi­ni­mų

Apie ke­tu­rių kai­mų lau­kian­čius po­ky­čius pa­pa­sa­ko­ti pa­kvies­ta Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Bi­ru­tė Ker­pie­nė ne­slė­pė, jog si­tua­ci­ja pra­sta. Kad kal­bos ne­bū­tų tuš­čios, abi su įstai­gos fi­nan­si­nin­ke Sta­nis­la­va Klo­vie­ne ant sta­lo dė­jo skai­čius. O jie – la­bai aiš­kūs. Me­di­ci­nos punk­tų 2019 me­tų fi­nan­si­nė ata­skai­ta ro­do, kad pa­ja­mos, gau­na­mos ap­tar­nau­jant mi­nė­tus punk­tus, ke­lis­syk ma­žes­nės nei iš­lai­dos. Per me­tus pa­ti­ria­mas nuo­sto­lis vir­ši­ja net 16 000 eu­rų!

Kaip pa­sa­ko­jo me­di­kė, už kiek­vie­ną prie jų įstai­gos „pri­si­ra­šiu­sį“ žmo­gų gau­na­ma po 1,3 eu­ro per mė­ne­sį. O pri­si­ra­šiu­sių­jų vis ma­žė­ja. An­tai, šian­die­ni­niais duo­me­ni­mis, Dau­gė­duo­se įstai­ga ap­tar­nau­ja 110 žmo­nių, La­bar­džiuo­se – 70, Žad­vai­nuo­se – 29, o Gi­lio­gi­ry­je – 30.

Sus­kai­čiuo­ta, kad, me­di­ci­nos punk­tus už­da­rius ir ėmus teik­ti mo­bi­lių­jų slau­gy­to­jų pa­slau­gas, įstai­ga taip pat ne­pra­lob­tų. Ta­čiau esą tuo­met fi­nan­si­nis mi­nu­sas jau bū­tų ge­ro­kai ma­žes­nis. Su­ma­žė­tų iš­lai­dos dar­bo už­mo­kes­čiui, vais­ti­nė­lėms, de­zin­fek­ci­nėms me­džia­goms, ne­be­rei­kė­tų mo­kė­ti už šiukš­les bei elekt­rą, nuo­mą (Lio­liuo­se), pa­tal­pų re­mon­tą.Tai leis­tų per mė­ne­sį su­tau­py­ti 762, o per me­tus – net 9 144 eu­rus.

„Kaip me­di­kė, aš su­pran­tu, kad punk­tai rei­ka­lin­gi. Kai­me tu­ri bū­ti kaž­koks švie­su­lys – me­di­ci­nos punk­tas, bib­lio­te­ka... Ta­čiau da­bar kal­bu kaip įstai­gos va­do­vė: pi­ni­gų nė­ra. O aš no­riu mo­kė­ti orius at­ly­gi­ni­mus. De­ja, da­bar jie nė­ra orūs“, – ap­gai­les­ta­vo B. Ker­pie­nė.

Gy­dy­to­ja kal­bė­jo, kad pa­ti įstai­ga yra iš­lai­ko­ma Vals­ty­bi­nių li­go­nių ka­sų, Sa­vi­val­dy­bės ir pa­vie­nių rė­mė­jų. De­ja, pa­sta­rų­jų at­si­ran­da ma­žai. O kon­ku­ren­ci­ja Rie­ta­ve at­si­da­rius me­di­ci­nos pa­slau­gas tei­kian­čiai ko­mer­ci­nei įmo­nei išau­go. Mo­bi­lią­sias pa­slau­gas pa­cien­tams jau tei­kia ir UAB „Rie­ta­vo šei­mos dak­ta­ras“.

Me­di­kė sa­kė ne­ma­tan­ti ki­tos išei­ties, kaip tik nai­kin­ti mi­nė­tus ke­tu­ris punk­tus. Per­mai­nos ap­lenks tik Dau­gė­dus, ka­dan­gi ten pri­si­ra­šiu­sių­jų prie šios įstai­gos yra dau­giau­sia.

O ki­tur, pa­sak B. Ker­pie­nės, mo­bi­lio­sios bend­ruo­me­nės slau­gy­to­jos teiks to­kias pa­čias pa­slau­gas, ko­kias pa­cien­tai iki tol ga­vo atė­ję į me­di­ci­nos punk­tą. Gy­ven­to­jams už­teks tik pa­skam­bin­ti ir pra­neš­ti, ko­kia pa­gal­ba jiems rei­ka­lin­ga. Be to, yra pa­tvir­tin­ta at­ski­ra tvar­ka ir dėl neį­ga­lių­jų prie­žiū­ros – jie bus lan­ko­mi pa­gal gra­fi­ką. Esant su­dė­tin­gam at­ve­jui, kaip ir da­bar, pa­ta­ria­ma skam­bin­ti grei­ta­jai. Ją no­rint pri­si­šauk­ti pa­pras­čiau, gy­dy­to­ja re­ko­men­duo­ja skam­bin­ti ne trum­puo­ju nu­me­riu 112, o rink­ti 033.

Ti­ki­si, kad pa­gal­ba ne­bus po­pie­ri­nė

Nuo pat po­sė­džio pra­džios at­mos­fe­ra sa­lė­je nuo­lat kai­to. Bu­vo svars­to­ma, gal lai­ki­nai pa­lik­ti bent jau La­bar­džių punk­tą, nes kai­mo gy­ven­to­jai už jį gu­la kry­žiu­mi. O gal pa­tal­pas iš­lai­ky­ti vi­suo­se kai­muo­se, kad į jas bent ret­sy­kiais ga­lė­tų at­vyk­ti kon­sul­tuo­ti šei­mos gy­dy­to­jai. Ta­čiau, pa­sak B. Ker­pie­nės, net ir to­kiu at­ve­ju iš­lai­dos bū­tų neiš­ven­gia­mos. Be to, pa­sa­ko jos, šei­mos gy­dy­to­jai to­kie užim­ti, kad, no­rint skir­ti lai­ko pa­pil­do­miems vi­zi­tams, pa­ro­je tu­rė­tų at­si­ras­ti dau­giau va­lan­dų.

Me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis my­go įstai­gos va­do­vę kal­bė­ti at­vi­ro­mis kor­to­mis: ar už­da­rius me­di­ci­nos punk­tus ke­tu­riuo­se kai­muo­se gy­ven­to­jams tik­rai bus tei­kia­mos to­kios pat pa­slau­gos kaip ir iki šiol? Ir ar ne­bus pa­ti­ria­ma nuo­sto­lių dėl išau­gu­sių ke­lio­nių iš­lai­dų? Juk anks­čiau pa­skir­to­mis die­no­mis už­tek­da­vo at­vyk­ti į me­di­ci­nos punk­tą, o da­bar teks va­žiuo­ti į kiek­vie­ną vien­kie­mį. „Svar­biau­sia, kad pa­gal­ba bū­tų rea­li, o ne po­pie­ri­nė“, – kal­bė­jo su­si­rū­pi­nęs me­ras.

Ta­čiau me­di­kė tuoj pat pa­ti­ki­no, kad ir jai rū­pi kiek­vie­nas žmo­gus. Esą kiek­vie­nas ir bus su­žiū­rė­tas. Lė­šų neuž­ten­ka ir neuž­teks, ta­čiau iš­lai­dos, kaip ir ro­do pa­teik­ta ata­skai­ta, po per­tvar­kos ge­ro­kai su­ma­žė­tų.

Ko­mi­te­to na­rė Vi­li­ja Raz­mie­nė pa­brė­žė, kad pir­miau­sia me­di­kams tu­rė­tų rū­pė­ti ne pi­ni­gai, o pa­gal­bos lau­kian­tis žmo­gus. Siū­lė La­bar­džiams pa­lik­ti pe­rei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį, kad ir punk­tas dar ku­rį lai­ką veik­tų, ir gy­ven­to­jai jau ga­lė­tų skam­bin­ti mo­bi­lia­jai slau­gy­to­jai. Esą ta­da žmo­nės, rea­liai pa­ma­tę, kaip vis­kas bus da­ro­ma, gal­būt nuo­mo­nę net pa­keis­tų. O da­bar ke­tu­ris punk­tus „nu­kirs­ti“ vie­nu sy­kiu – per daug dras­tiš­ka.

Pas­vė­rę vi­sus „už“ ir „prieš“, po­sė­džio pa­bai­go­je ko­mi­te­to na­riai vis­gi bal­sa­vo už tai, kad punk­tai bū­tų už­da­ry­ti. Esą toks ap­tar­na­vi­mo mo­de­lis jau yra Pe­lai­čiuo­se. Jis, kaip ro­do ap­klau­sos, pa­si­tei­si­no. La­biau­siai mo­bi­lią­ja pa­slau­ga esą pa­ten­kin­ti tie, ku­rie gy­ve­na to­liau nuo me­di­ci­nos punk­to, o da­bar pa­gal­bos su­lau­kia sa­vo na­muo­se.

Ga­lu­ti­nį spren­di­mą ket­vir­ta­die­nį priims Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. O iki tol me­ras pra­šė me­di­kų siųs­ti at­sto­vus į kai­mus, kad šie gy­ven­to­jams paaiš­kin­tų, ko po per­mai­nų jie ga­li ti­kė­tis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.