„Gyvenam saugiai, bet dar dažnai nusižengiam“

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Už bend­ra­dar­bia­vimą pa­dėko­ta ir Rie­ta­vo se­niū­nui P. Leng­ve­niui
Ket­vir­ta­dienį Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­reigū­nai su­gužė­jo į Sa­vi­val­dybės po­sėdžių salę. Be jų, čia su­si­rin­ko ir Sa­vi­val­dybės va­do­vai, ad­mi­nist­ra­ci­jos, kitų įstaigų dar­buo­to­jai, mat bu­vo pri­sta­ty­ta pra­ėju­sių metų ko­mi­sa­ria­to veik­los ata­skai­ta. Praė­ju­sia­me nu­me­ry­je „Že­mai­tis“ rašė, kad plun­giš­kiai pa­reigū­nai per­nai dau­giau­siai kartų vy­ko į gy­ven­tojų na­mus, rea­guo­da­mi į išk­vie­ti­mus dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. O rie­ta­viš­kiai daž­niau­siai skubė­jo į gat­ves – gy­ven­to­jai į juos daž­niau­siai kreipė­si dėl eis­mo įvy­kių. Lai­mei, nė vie­nas jų ne­si­baigė žūti­mi.

Nu­si­kals­tamų veikų mažė­ja

Ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­rius Vai­či­kaus­kas ak­cen­ta­vo, kad ko­mi­sa­ria­te nėra „tuš­čių“ pa­rei­gy­bių – vi­sos jos už­pil­dy­tos. Iš vi­so (įskai­tant sek­re­torę) jo va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je dir­ba 14 dar­buo­tojų.

Rie­ta­viš­kiai pa­reigū­nai per­nai rea­ga­vo į 917 gy­ven­tojų pra­ne­šimų (kai kreip­ta­si per Bendrąjį pa­gal­bos centrą, o ne tie­sio­giai). Ir 2018-ai­siais jų su­lauk­ta pa­na­šiai – 924. Imant de­šimt­metį, nuo 2009 m. pra­ne­šimų (tais me­tais jų bu­vo 1 376) su­mažė­jo ko­ne per­pus, o 2019-ai­siais gau­ta ma­žiau­siai.

Daž­niau­siai gy­ven­to­jai po­li­ci­jai per­nai pra­nešė apie eis­mo įvy­kius (168 pra­ne­ši­mai), smurtą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je (95), ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus (70), ne­saugų vai­ra­vimą (65), konf­lik­tus, muš­ty­nes (58), va­gys­tes (51), vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mus (34), mi­ru­sius as­me­nis (27) bei tur­to ga­di­nimą (23).

Į išk­vie­ti­mus rea­guo­ta ope­ra­ty­viai. An­tai į A ti­po pra­ne­ši­mus, kai ky­la rea­li grėsmė gy­vy­bei, sau­gu­mui ar tur­tui, 10-čia at­vejų iš 12-os pa­reigū­nai at­vy­ko ne­vir­šy­da­mi nu­sta­ty­to lai­ko (mies­te – 12 min., kai­me – 25 min.). Į ma­žesnės grėsmės – B ti­po – išk­vie­ti­mus nu­sta­ty­tu lai­ku (mies­te – 20 min., kai­me – 40 min.) at­vyk­ta 120 kartų iš 146-ių. Į 706 iš 722-jų C ti­po pra­ne­šimų (rea­ga­vi­mo lai­kas il­giau­sias – 60 min. mies­te ir kai­me) su­rea­guo­ta per nu­sta­tytą laiką.

Iš visų 2019 m. gautų pra­ne­šimų 11,45 pro­cen­to su­da­ro pra­ne­ši­mai apie nu­si­kals­ta­mas vei­kas. Pradė­ti 67 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, iš­tir­tos ir pro­ku­ratū­rai bei teis­mui per­duo­tos 49 by­los. Imant pa­starąjį de­šimt­metį, vėlgi iki­teis­mi­nių ty­rimų per­nai pra­dėta ma­žiau­siai per visą laiką nuo 2009 metų. Did­žiau­sias pi­kas bu­vo 2013-iai­sis, kai iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tvar­ka tir­tos 164-ios nu­si­kals­ta­mos vei­kos.

Deg­tin­da­rių ma­žiau, kei­čia­si ir va­gys­čių brai­žas

Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas su­darė per­nykš­čių nu­si­kals­tamų veikų še­še­tuką. Jo viršūnė­je – smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je (19 veikų), to­liau ri­kiuo­ja­si prie vai­ro su­stab­dy­ti gir­ti vai­ruo­to­jai (18), ki­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos (10), va­gystės (9), mir­ties prie­žas­čių nu­sta­ty­mas (8), na­minės deg­tinės ga­my­ba (3).

Kalbė­da­mas apie pa­starąją nu­si­kals­tamą veiką M. Vai­či­kaus­kas juo­ka­vo ne­žinąs, liūdė­ti dėl to ar džiaug­tis. Ta­čiau pa­brėžė, kad „iš­šu­ka­vus“ Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės te­ri­to­riją įsi­ti­kin­ta, jog 80-yje pro­centų jos na­minės deg­tinės fab­rikė­lių ne­bėra. Ma­tyt, šis vers­las iš Rie­ta­vo trau­kia­si. Ta­čiau pri­si­minė per­nykštį at­vejį, kai na­mi­nukės va­ryk­la ras­ta vi­sai ne miš­ke, o Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­šonė­je – vos 450 metrų nuo po­li­ci­jos pa­sta­to.

Pa­sak M. Vai­či­kaus­ko, kei­čia­si ir va­gys­čių brai­žas. Jei­gu anks­čiau daž­niau­siai ap­va­gia­mi būda­vo na­mai, da­bar va­gys įsi­su­ko ten, kur nėra liu­di­ninkų, ka­merų – prie miškų, kur re­čiau gy­ve­na­ma.

Ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas pa­pa­sa­ko­jo, kad me­tai po metų dau­giau­siai nu­si­kals­tamų veiklų už­re­gist­ruo­ja­ma Rie­ta­vo kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je. Anot vir­ši­nin­ko, la­bai tuo stebė­tis ne­reikėtų, nes ši te­ri­to­ri­ja iš­ties di­delė. Per­nai jo­je re­gist­ruo­ta 50 nu­si­kals­tamų veikų (Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­jo­je – 32, Tverų – 12, Me­dingėnų – 9 ir Daugėdų – 2)

Ne­ra­mi­na eis­mo įvy­kiai

Eis­mo įvy­kių Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės te­ri­to­ri­jo­je įvyks­ta daug. Per­nai jų bu­vo 111, 13-oje nu­kentė­jo žmonės. Iš vi­so per 2019 me­tus eis­mo įvy­kiuo­se su­žeis­ta 18 as­menų, iš ku­rių 6 – vai­kai. Nu­kentė­jo ir 3 pėstie­ji. Žu­vu­siųjų ne­bu­vo.

Net 44-iuo­se eis­mo įvy­kiuo­se nu­kentė­jo gyvū­nai. Su­sidū­ri­mai su gyvū­nais M. Vai­či­kauską ne­ra­mi­na. Esą vai­ruo­to­jai ne­pai­so ženk­lo, įspėjan­čio apie lau­ki­nius gyvū­nus, ir, jei ke­lias ge­ras, ma­to­mu­mas ge­ras, va­žiuo­ja, kiek leid­žia­ma. Dėl to­kio nea­ti­du­mo ir įvyks­ta daug eis­mo įvy­kių, jų ypač ne­ma­žai būna va­žiuo­jant End­rie­ja­vo ir au­tost­ra­dos link.

Per­nai iš visų už­re­gist­ruotų eis­mo įvy­kių 28-iuo­se ap­ga­din­ti ati­tva­rai. Pa­sak M. Vai­či­kaus­ko, au­tost­ra­do­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ri­bo­se maž­daug kas pen­kis ki­lo­met­rus nuo­lat vis kas nors įsirė­žia į ati­tva­rus.

Ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas api­bend­ri­no, kad dau­giau­sia eis­mo įvy­kių per­nai įvy­ko dėl ke­lių eis­mo tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mo va­žiuo­jant per san­kry­žas, kei­čiant va­žia­vi­mo kryptį, pa­reigų pėstie­siems ne­vyk­dy­mo, sau­gaus at­stu­mo ne­si­lai­ky­mo ir sau­gaus grei­čio ne­pa­si­rin­ki­mo. Be to, pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja, jog daž­nai ava­ri­jos įvyks­ta dėl iš­sib­laš­kiu­sių vai­ruo­tojų, va­žiuo­jan­čių prie­ky­je. Jie pa­vėluo­tai ro­do ar­ba vi­sai ne­ro­do po­sūkio sig­na­lų, stai­giai stab­do, dėl ko pa­skui va­žiuo­jan­ti ma­ši­na tren­kia­si į galą.

Dau­giau­siai eis­mo įvy­kių Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ri­bo­se įvy­ko ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je Vilnius–Kaunas–Klaipėda (35), ki­tuo­se ruo­žuo­se – 33, ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė (27), ke­ly­je Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai (16).

Sta­tis­ti­ka, anot M. Vai­či­kaus­ko, ne­džiu­gi­na ir dėl to, kad eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se nu­kentė­jo žmonės, per­nai ge­ro­kai pa­daugė­jo. Nukentėjo 18 žmonių (2018 m. – tik 4, 2017 m. – 9, 2016 m. – 8, 2015 m. – 7, 2014 m. – 10). Per vi­sus 6-erius į ata­skaitą įtrauk­tus me­tus 2019-ie­ji pa­si­žymė­jo tuo, kad jais už­re­gist­ruo­ta dau­giau­siai įvy­kių, ku­riuos su­kėlė ne­blaivūs vai­ruo­to­jai. Per­nai jų bu­vo 4, o an­tai 2018-ai­siais – nė vie­no. Tai vėlgi did­žiau­sias to­kių at­vejų skai­čius per vi­sus še­še­rius me­tus nuo 2014-ųjų.

Ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas stebė­jo­si, kad pi­lie­čių sėsti prie vai­ro išgė­rus neatg­ra­so nei bau­dos, nei tai­ko­ma baud­žia­mo­ji at­sa­ko­mybė.

Įkliu­vo ir gir­tas va­de­lio­to­jas, ir gir­tas dvi­ra­ti­nin­kas

Vi­si ži­no, kad gir­tam šiukš­tu ne­sėsti prie au­to­mo­bi­lio vai­ro, bet pa­mirš­ta, kad no­rint va­žiuo­ti dvi­ra­čiu ar va­de­lio­ti arklį taip pat rei­kia būti blai­viam. Lai­mei, pa­reigū­nai to­kių eis­mo da­ly­vių su­stab­dy­ti ir pa­tik­rin­ti jų blai­vumą ne­pa­mirš­ta. Ir rie­ta­viš­kiai per­nai re­gist­ra­vo net 17 ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų, kai po­li­ci­jai pa­kliu­vo ne­blaivūs dvi­ra­ti­nin­kai ar va­de­lio­to­jai.

Iš visų 605-ių šio­je sri­ty­je re­gist­ruotų ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų 375 yra už ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­žei­di­mus, prio­ri­te­ti­niai KET pa­žei­di­mai – 148, iš ku­rių 17 at­vejų, kaip jau minė­ta, baus­ti va­de­lio­to­jai bei dvi­ra­ti­nin­kai. Po­li­ci­jos ne­ma­lonėn pa­kliu­vo ir 36 teisės vai­ruo­ti ne­tu­rin­tys, bet au­to­mo­bi­lius vai­ravę as­me­nys, bei 17 KET pa­žei­du­sių pėsčiųjų.

2019-ai­siais Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je su­stab­dy­tiems 17-ai vai­ruo­tojų nu­sta­ty­tas leng­vas (iki 1,5 pro­milės) gir­tu­mas. Baud­žia­mo­jon at­sa­ko­mybėn pa­trauk­ta 18 vai­ruo­tojų. Jie prie vai­ro sėdo ge­ro­kai įkaušę – al­ko­ho­lio kie­kio ma­tuok­lis pa­rodė dau­giau kaip 1,5 pro­milės.

Kal­bant apie se­niū­ni­jas, dau­giau­siai ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų pa­reigū­nai už­fik­sa­vo Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­jo­je (275), po jos ri­kiuo­ja­si Rie­ta­vo kai­miš­ko­ji se­niū­ni­ja (157), ki­ta Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ja (87), Tverų se­niū­ni­ja (52), Daugėdų se­niū­ni­ja (19), Me­dingėnų se­niū­ni­ja (15).

Did­žiau­sias gir­tu­mas – 3,81 pro­milės

Atas­kai­tos pa­bai­go­je Rie­ta­vo ko­mi­sa­ria­to va­do­vas pa­teikė ir įdo­miąją sta­tis­tiką. Jo­je at­spindė­ta tai, kad be­veik 33 pro­c. po­li­ci­jos gau­namų pra­ne­šimų yra su­si­ję su trans­por­to prie­mo­nių vai­ra­vi­mu. Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės te­ri­to­ri­jo­je Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų re­gist­re re­gist­ruo­tas 4 521 ad­mi­nist­ra­ci­nis nu­si­žen­gi­mas, iš ku­rių 2 250 su­si­ję su grei­čio ma­tuok­lių nu­sta­ty­tais pa­žei­di­mais.

Ne to­kia ma­ža da­lis (16,25 pro­c.) pra­ne­šimų ne­pa­sit­vir­ti­no. Tais at­ve­jais po­li­ci­jos pa­reigū­nai pri­ėmė spren­di­mus iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ne­pradė­ti.

La­biau­siai ap­svaigęs per­nai rie­ta­viš­kių pa­reigūnų su­stab­dy­tas vai­ruo­to­jas į al­ko­ho­lio kie­kio ma­tuoklį „įpūtė“ 3,81 pro­milės.

„Sa­ko, da­bar jau nor­ma­lu“, – juo­ka­vo M. Vai­či­kaus­kas. Ir pa­brėžė, kad trys prie vai­ro gir­ti sėdę vai­ruo­to­jai ne­te­ko au­to­mo­bi­lių, 29-iems te­ko at­si­svei­kin­ti su vai­ruo­tojų pa­žymė­ji­mais.

Pa­sak ko­mi­sa­ria­to va­do­vo, dar ste­bi­na tai, kad nuo Girėnų į au­tost­ra­dos pusę įvyks­ta ne­ma­žai eis­mo įvy­kių, nors ruo­žas – ste­bi­mas. Esą pro­ble­ma ten – ne grei­čio vir­ši­ji­mas, o vai­ruo­tojų blaš­ky­ma­sis ke­ly­je.

Baig­da­mas pri­sta­ty­ti ata­skaitą M. Vai­či­kaus­kas pa­si­džiaugė, kad sa­vi­val­dybė­je gy­ve­na­ma gan sau­giai, nors ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų vis dar fik­suo­ja­ma daug.

Parū­kan­čių „žo­lytės“ yra

Į su­si­rin­kimą at­vykęs Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Rai­mun­das Vait­ke­vi­čius dėko­jo rie­ta­viš­kiams pa­reigū­nams, nes, pa­sak jo, Rie­ta­ve si­tua­ci­ja gerė­ja, o sau­gu­mas didė­ja. Už bend­ra­dar­bia­vimą su po­li­ci­ja jis dėko­jo ir me­rui An­ta­nui Čer­nec­kiui.

Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­listė Dainora Batavičienė, su­si­rin­ki­mo me­tu iš­gir­du­si, kad vi­so­je ap­skri­ty­je gilė­ja nar­ko­ti­nių med­žiagų pla­ti­ni­mo ir var­to­ji­mo pro­ble­ma, ne­pra­lei­do pro­gos pa­klaus­ti: o kaip yra Rie­ta­ve?

Jai bu­vo at­sa­ky­ta, jog ši pro­ble­ma ak­tua­li vi­sur. Neiš­sis­ki­ria ir Rie­ta­vas. O mas­tus sun­ku api­brėžti, nes į šią pro­blemą rei­kia žvelg­ti gi­liau, spręsti ne vien pa­gal var­to­jan­čiųjų šias med­žia­gas skai­čių.

Vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jui ant­ri­no ir M. Vai­či­kaus­kas. „Parū­kan­čių žo­lytės yra... Dir­bam, ren­kam in­for­ma­ciją, kiek tu­rim iš­tek­lių. Yra ir šuo, ap­mo­ky­tas ieš­ko­ti nar­ko­tikų. Ta­čiau tam rei­kia di­de­lio įdir­bio.“ Ir pri­dūrė, kad į Rie­tavą nar­ko­tinės med­žia­gos daž­niau­siai pa­ten­ka iš Plungės ir Klaipė­dos.

„Baigė­si na­minė, galė­sim di­desnį dėmesį skir­ti nar­ko­ti­kams“, – sakė ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas.

O me­ras ra­gi­no bend­ruo­menę, mo­ky­to­jus, kultū­ros dar­buo­to­jus būti ne­pa­kan­tiems iš­gir­dus apie var­to­ja­mus nar­ko­ti­kus, ku­riuos pa­va­di­no XXI a. rykš­te. „Kad ir ma­žiau­sią, kad ir ne­žymų at­vejį aiš­kin­kimės. Juk kentės mūsų vai­kai, anū­kai“, – ra­gi­no Sa­vi­val­dybės va­do­vas.

Žadė­jo ir au­to­mo­bilį, ir pa­tal­pas

Rie­ta­vo po­li­ci­jos pa­reigū­nai iš R. Vait­ke­vi­čiaus iš­gir­do vil­tingą pa­žadą, kad ko­mi­sa­ria­tui bus ieš­ko­ma naujų pa­talpų. „Da­bar­tinės pa­tal­pos pra­šy­te pra­šo­si po­ky­čių, bet jos yra per di­delės...“ – kalbė­jo R. Vait­ke­vi­čius. Esą jas at­nau­jin­ti kai­nuotų daug, todėl rei­kia žval­gy­tis ma­žes­nių.

Būta ir užuo­minų apie nau­jau­sia įran­ga ap­rūpin­tus po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lius. Dar su­si­ti­ki­mo pra­džio­je ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas mes­telė­jo, jog ir Rie­ta­vas to­kių norėtų. O iš me­ro iš­gir­do: „Tai tik lai­ko klau­si­mas...“

Su­si­ti­ki­mas baig­tas ne tik pa­ža­dais, bet ir, ži­no­ma, svei­ki­ni­mais.

A. Čer­nec­kis pa­si­džiaugė, kad Rie­ta­ve įsikū­rus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui ta­po daug sau­giau, ra­miau: „At­si­me­nu, 2000–2001 me­tais būda­vo bau­gu net per miestą pe­rei­ti. Koš­ma­ras...“ Ir pa­dėko­jo rie­ta­viš­kiams pa­reigū­nams už jų kas­dienį triūsą.

Ne­pa­mir­šo pa­svei­kin­ti ir pa­ties vir­ši­nin­ko, mat M. Vai­či­kaus­kas bu­vo pa­tvir­tin­tas ko­mi­sa­ria­tui va­do­vau­ti dar pen­ke­riems me­tams.

Pas­ta­ra­sis sakė, jog da­bar, kai yra su­si­pa­žinęs su si­tua­ci­ja Rie­ta­ve, va­do­vau­ti bus pa­pras­čiau. Pa­sid­žiaugė ir sa­vo ko­lek­ty­vu: „Jūsų ne­daug, bet kiek darbų at­li­ko­me.“

O už bend­ra­dar­bia­vimą Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­dėkos įteik­tos me­rui A. Čer­nec­kiui, Rie­ta­vo mies­to se­niū­nui Pet­rui Leng­ve­niui bei kle­bo­nui An­ta­nui Gut­kaus­kui.