Įspūdžių kupinas Kultūros centro jubiliejus

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuotr.
Svei­ki­ni­mai ir do­va­nos iš ki­tų mies­tų ko­le­gų. De­ši­nė­je – Kul­tū­ros cent­ro va­do­vė B. Ged­mi­nai­tė
Lapk­ri­čio 15-ąją Rie­ta­vo kul­tū­ros cent­ras pa­mi­nė­jo gar­bin­gą 70-ies me­tų veik­los ju­bi­lie­jų. Ta pro­ga įstai­gos bend­ruo­me­nė su­lau­kė gau­sy­bės svei­ki­ni­mų, do­va­nų, gė­lių bei nuo­šir­džių pa­lin­kė­ji­mų. At­si­ly­gin­da­mi už tai rie­ta­viš­kiai kul­tū­ros dar­buo­to­jai su­si­rin­ku­sie­siems do­va­no­jo įspū­din­gą dvie­jų da­lių šven­tę, ku­rią pa­puo­šė ir Tau­ra­gės kul­tū­ros cent­ro leng­vo­sios mu­zi­kos or­kest­ras bei smė­lio dai­li­nin­kės Jur­gi­tos Min­de­ry­tės me­niš­kas pa­si­ro­dy­mas.
Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuotr.
Kul­tū­ros cent­ro ko­lek­ty­vą svei­ki­no ir bu­vu­si įstai­gos va­do­vė R. Dur­kie­nė
Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuotr.
No­rin­čių­jų pa­si­džiaug­ti Kul­tū­ros cent­ro ju­bi­lie­ju­mi ne­trū­ko

Bū­tent pa­sta­ra­sis ir da­vė pra­džią iki smulk­me­nų ap­gal­vo­tam ren­gi­niui. Me­ni­nin­kės su­kur­tas smė­lio pie­ši­nys abe­jin­gų ne­pa­li­ko.

Smil­tys bi­ro ir tarp Kul­tū­ros cent­ro bend­ruo­me­nės na­rių pirš­tų. Kris­da­mos į vie­ną bend­rą stik­li­nį in­dą jos tar­si sim­bo­li­za­vo bė­gan­čius me­tus ir nu­veik­tus dar­bus, su­kaup­tą pa­tir­tį, su­tik­tus žmo­nes, at­ra­di­mus ir pa­sie­ki­mus.

O jų tik­rai bū­ta. An­tai 2016-ai­siais Rie­ta­vo kul­tū­ros cent­ras pri­pa­žin­tas ge­riau­siu Lie­tu­vo­je. Kaip pa­ste­bė­jo šven­tė­je da­ly­va­vę sve­čiai, rie­ta­viš­kių kul­tū­ros ži­di­nys nuo pir­mų­jų sa­vo gy­va­vi­mo me­tų – nuo 1949-ųjų – vis stie­bė­si į vir­šų, au­go kaip kul­tū­ros įstai­ga, bran­din­da­ma stip­rų ko­lek­ty­vą, ku­ria­me – dar­bui at­si­da­vę sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lai. To­kie dir­ba ir šian­dien, ne­pai­sant to, jog per tuos sep­ty­nis de­šimt­me­čius kei­tė­si kar­tos.

Sėk­min­gai įgy­ven­di­na­ma kul­tū­ri­ne veik­la džiau­gė­si ne tik sve­čiai. Sa­vo ko­lek­ty­vą už neiš­sen­kan­tį kū­ry­biš­ku­mą, virs­tan­tį į gra­žiau­sius ren­gi­nius bei pro­jek­tus, gy­rė ir da­bar­ti­nė įstai­gos va­do­vė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė. Ži­no­ma, ji ne­pa­mir­šo ir žiū­ro­vų. Juk bū­tent dėl jų ir ku­ria­mas me­nas, or­ga­ni­zuo­ja­mi įvai­riau­sio po­bū­džio ren­gi­niai. „Jei ne­bū­tų jū­sų, ne­bū­tų ir mū­sų“, – dė­ko­da­ma Kul­tū­ros cent­ro lan­ky­to­jams kal­bė­jo di­rek­to­rė.

Svei­ki­ni­mo žo­džiui bu­vo pa­kvies­tas ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. „Be jū­sų, jū­sų en­tu­ziaz­mo, Die­vo do­va­no­to jums ta­len­to, Rie­ta­ve gy­ve­ni­mas bū­tų liūd­nas. Dė­ko­ju, kad su mei­le, pa­siau­ko­ji­mu ge­rais ir skam­biais dar­bais gar­si­na­te mū­sų kraš­tą, puo­se­lė­ja­te kul­tū­ros tra­di­ci­jas. Lin­kiu jums pra­smin­gų ir kū­ry­bin­gų at­ra­di­mų“, – kal­bė­jo jis.

Me­ras į šven­tę atė­jo ne tuš­čio­mis – jo ran­ko­se bu­vo ne tik pa­dė­kos raš­tas, bet ir pi­ni­gi­nė do­va­na, pa­dė­sian­ti įgy­ven­din­ti anks­čiau iš­sa­ky­tus pa­gei­da­vi­mus.

Gra­žiau­sius žo­džius įstai­gai bei jo­je dir­ban­tiems žmo­nėms sky­rė ir Li­di­ja Rė­ka­šie­nė – Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja. Pa­sak jos, kas­kart atė­jęs į Kul­tū­ros cent­rą, pa­si­jun­ti it bū­tum gra­žiau­sio­je šven­tė­je. „Ačiū jums, kad aria­te sun­kią, bet la­bai pra­smin­gą kul­tū­ros va­gą. Ste­bint jū­sų pa­si­ro­dy­mus, dai­nuo­ja sie­la“, – sa­kė ji, kar­tu per­duo­da­ma Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus Sau­liaus Liau­so pa­lin­kė­ji­mus.

Rie­ta­vo kul­tū­ros cent­ras su­lau­kė ir dau­gy­bės ki­tų svei­ki­ni­mų, ku­riuos jam sky­rė Sei­mo na­riai Jo­nas Var­ka­lys ir And­rie­jus Stan­či­kas, ko­le­gos iš ki­tų ra­jo­nų. Gra­žiai apie šią įstai­gą at­si­lie­pė ir Lie­tu­vos kul­tū­ros cent­rų aso­cia­ci­ja. Pri­si­mi­ni­mais apie me­tus, pra­leis­tus va­do­vau­jant šiam Kul­tū­ros cent­rui, da­li­jo­si ir bu­vę jos di­rek­to­riai – Ro­mual­da Dur­kie­nė, Vi­da Sau­ka­lie­nė bei Vy­tau­tas Ka­žu­kaus­kas. Anot pa­sta­rų­jų, vi­sa­da sma­gu bent min­ti­mis grįž­ti į Rie­ta­vą.

To­liau gy­vuo­ti ir džiu­gin­ti vi­sus sa­vo sėk­min­ga veik­la įstai­gai lin­kė­jo ar­ti­miau­si kai­my­nai – Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus va­do­vas Vy­tas Rut­kaus­kas, Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos at­sto­vai bei My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los lai­ki­na­sis va­do­vas Ne­ri­jus Ja­sins­kas.

Taip at­ro­dė pir­mo­ji ju­bi­lie­ji­nės šven­tės da­lis. Ant­ro­sios me­tu duok­lė ati­duo­ta kū­ry­bai, ku­rią sklei­dė­si per Tau­ra­gės kul­tū­ros cent­ro leng­vo­sios mu­zi­kos or­kest­ro, va­do­vau­ja­mo Mi­ko Ka­ro­so ir di­ri­guo­ja­mo Ta­do Za­ka­raus­ko, kon­cer­tą bei smė­lio džia­zo dai­li­nin­kės J. Min­de­ry­tės pie­ši­nius.

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuotr.
Pra­bė­gę me­tai – it smė­lio smil­tys

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.