„Ką darom su bebrais?“

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
V. And­ri­jaus­kienė sakė, kad apie be­brų da­romą žalą žmonės turėtų pra­neš­ti
Toks iš pir­mo žvilgs­nio ne­tikė­tas klau­si­mas ket­vir­ta­dienį nu­skambė­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės Ūkio plėtros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu. Jį už­davęs ko­mi­te­to na­rys Vik­to­ras Kra­ji­nas kalbė­jo, kad šie stam­biau­si Lie­tu­voje grau­ži­kai pa­sta­ruo­ju me­tu ke­lia itin daug pro­blemų. „Ap­žiūrė­jau: 80 pro­centų sa­vi­val­dybė­je esan­čių me­lio­ra­ci­jos grio­vių – užt­venk­ti“, – pro­ble­mos rim­tumą pa­grindė po­li­ti­kas.

Kad me­lio­ra­ci­jos grio­viai at­liktų sa­vo funk­ci­jas, van­duo juo­se tu­ri tekė­ti lais­vai. O be­brai, sta­ty­da­mi užt­van­kas, šią tėkmę stab­do. Pa­sak V. Kra­ji­no, ka­dan­gi pra­ėjęs ru­duo bu­vo lietin­gas, be to, lie­taus ne­stin­ga ir žiemą, kai kur net per mišką upe­liai bėga – van­duo ne­be­tel­pa į ka­na­lus. Todėl for­muo­ja­si nau­jos va­gos, sa­vai­mi­niai grio­viai.

„Nie­kas ne­be­no­ri su be­brais varg­ti, jie ta­po ne­rei­ka­lin­gi“, – to­liau aiš­ki­no V. Kra­ji­nas, svars­ty­da­mas, kad galbūt reikėtų kreip­tis į med­žio­tojų būre­lius, o gal net ra­šy­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai.

Kad be­brai ke­lia rimtų pro­blemų, ir jau ne pir­mus me­tus, su­ti­ko ir me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.

„Tai jau da­ro­si pro­ble­ma tarp pa­čių med­žio­tojų. Jie sa­ko: „Už ką mes tu­ri­me varg­ti, šven­tas die­nas pa­švęsti ir med­žio­ti be­brus?“ Jiems leid­žia­ma su­si­med­žio­ti po vieną žvėrį... Dau­ge­lis net de­da šau­tu­vus į len­ty­nas. Med­žioklė tam­pa tur­tingų žmo­nių pa­žai­di­mu“, – si­tua­ciją aiš­ki­no me­ras.

Sa­vi­val­dybės va­do­vas pri­si­minė, kad jau anks­čiau tuo klau­si­mu bu­vo su­šauk­tas su­si­rin­ki­mas. Da­ly­va­vo ne tik Sa­vi­val­dybės, bet ir urė­di­jos at­sto­vai, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai. Ta­čiau čia paaiškė­jo, kad be­brų da­ro­ma ža­la – pro­ble­ma tik Sa­vi­val­dy­bei. Urė­di­ja jos ne­įžvel­gia. Na, at­seit, yra ke­li nu­džiūvę alks­niai. Tai kas? Rei­kia įvai­rovės...

Posė­dy­je da­ly­va­vu­si Sa­vi­val­dybės eko­logė Ves­ta And­ri­jaus­kienė sakė, kad pri­va­čių sklypų sa­vi­nin­kai, sa­vo val­do­se iš­vydę be­brų „po­kštus“, turėtų kreip­tis į se­niū­ni­jas. Ta­da Sa­vi­val­dybė ban­dytų tar­pi­nin­kau­ti, pra­šytų med­žio­tojų pa­gal­bos.

„Ta­čiau gy­ven­to­jai tu­ri su­pras­ti: ne tik med­žio­to­jai, bet ir jie pa­tys tu­ri im­tis prie­mo­nių, kad ap­sau­gotų sa­vo nuo­sa­vybę“, – pa­brėžė eko­logė.

Nuo be­brų nu­kentėję miškų, sklypų sa­vi­nin­kai ga­li pra­šy­ti Sa­vi­val­dybės at­ly­gin­ti žalą. Bet tu­ri pa­teik­ti do­ku­men­tus, sąskai­tas, įro­dan­čias at­lik­tus dar­bus.