Lėšos skirtos. O kur išleistos?

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­kos
J. Al­baus­kas pa­sa­ko­jo, kad Rie­ta­ve, Lau­ku­vos gatvė­je, at­lik­ti dar­bus ran­go­vas šiek tiek su­vėla­vo. A. Mas­laus­kui rūpėjo, ka­da ke­ti­na­ma at­nau­jin­ti ap­švie­timą Tve­ruo­se
Rie­ta­vo po­li­ti­kai į pirmąjį šiais me­tais Ūkio plėtros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sėdį su­si­rin­ko gau­siai – da­ly­va­vo vi­si ko­mi­te­to na­riai. Galbūt dėl to, kad Sa­vi­val­dybės spe­cia­lis­tai pri­statė ata­skai­tas už pra­ėju­sius me­tus: kiek lėšų gau­ta ir iš­leis­ta me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nių prie­žiū­rai ir re­mon­tui, vie­tinės reikšmės ke­liams, ap­lin­kos ap­sau­gai bei ko­mu­na­linėms at­lie­koms tvar­ky­ti.

Tvarkė me­lio­ra­ci­jos grio­vius, gat­ves, ke­lius

Žemės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tas Al­fon­sas Sta­bin­gis in­for­ma­vo, kad 2019-ai­siais Me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nių prie­žiū­ros ir re­mon­to darbų pro­gra­mai bu­vo skir­ta 78 tūkst. eurų. Vi­sos lėšos pa­nau­do­tos: tvar­ky­ti me­lio­ra­ci­jos grio­viai, pra­lai­dos, įreng­tos nau­jos dre­na­žo žio­tys, pri­žiūrė­tos užt­van­kos, ava­ri­niai me­lio­ra­ci­jos sta­ti­niai, šie­nau­ti me­lio­ra­ci­jos grio­viai. Lėšų reikė­jo ir pro­jek­tams reng­ti bei jų tech­ni­nei prie­žiū­rai.

Kiek ki­taip su­si­klostė Vie­tinės reikšmės ke­lių prie­žiū­ros ir plėtros pro­gra­mos rei­ka­lai. Jai bu­vo skir­ta pusė mi­li­jo­no eurų, at­li­kus nu­ma­ty­tus dar­bus li­ko 5 125 eu­rai. Kaip sakė ata­skaitą pri­statęs Ūkio plėtros ir in­ves­ti­cijų sky­riaus vedė­jas Juo­zas Al­baus­kas, 1 256 eu­rai at­li­ko nuo Rie­ta­ve esan­čios Pa­miškės gatvės re­konst­ruk­ci­jos (jai bu­vo skir­ti 108 tūkst. eurų). Pe­lai­čiuo­se re­konst­ruo­tos Ban­gos ir Malū­no gatvės. Joms pri­reikė 22,6 tūkst. eurų. Nesk­lan­dumų būta su Rie­ta­vo mies­to Lau­ku­vos gat­ve – pra­dėjus įren­ginė­ti la­ta­kus ėmė šal­ti, todėl te­ko ieš­ko­ti kitų išei­čių. Jos ras­tos, tad van­duo gat­ve ne­bebė­ga. Ka­dan­gi pa­skes­ni dar­bai bu­vo pi­ges­ni, su­tau­py­ti 3 tūkst. eurų.

Se­niū­ni­jos iš šios pro­gra­mos joms skir­tas lėšas pa­nau­do­jo duobėms gatvė­se tai­sy­ti, at­ski­roms gat­vių da­lims as­fal­tuo­ti, ša­li­gat­viams re­mon­tuo­ti, žvyr­ke­liams ly­gin­ti grei­de­riu, gatvėms žvy­ruo­ti, ke­lio ženk­lams pirk­ti, per­ėjoms ženk­lin­ti ir ki­tiems dar­bams. Daugėdų se­niū­ni­jai bu­vo skir­ta apie 9,6 tūkst., Me­dingėnų – 15,7 tūkst., Rie­ta­vo – 70,5 tūkst., Rie­ta­vo mies­to ir Tverų – po 38 tūkst. eurų.

Ži­nia, jog šie­met bus ma­ži­na­mos Ke­lių prie­žiū­ros ir plėtros pro­gra­mos lėšos, pa­siekė ir rie­ta­viš­kius. „Kas bus, jei su­ma­žins pi­ni­gus ke­liams?“ – klausė ko­mi­te­to na­rys Vik­to­ras Kra­ji­nas.

Me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­tvir­ti­no, kad tai nėra vien kal­bos. Bet tuoj pat ėmė ra­min­ti: „Bus ma­ži­na­ma. Vos ne treč­da­liu, bet tik pir­mam eta­pui. Nuo va­sa­ros žadė­jo iš­ly­gin­ti, tad turėtų su­si­ba­lan­suo­ti.“

Apš­vie­ti­mo pro­ble­mos

O ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Al­bi­nui Mas­laus­kui rūpėjo, ka­da bus at­nau­jin­tas ap­švie­ti­mas Tve­ruo­se. Esą pra­va­žiuo­jant Gi­lio­girį, Pe­lai­čius švies­tu­vai plies­kia, o Tve­ruo­se... lyg vo­ra­tink­liais ap­raiz­gy­ti.

Me­ras paaiš­ki­no, kad Tverų mies­te­ly­je, kaip ir ki­tur, yra pro­blemų su gelž­be­to­ninė­mis at­ra­mo­mis. Jei­gu ant jų da­bar už­ka­bin­si LED švies­tu­vus, vėliau, ener­ge­ti­kams kei­čiant tas at­ra­mas, teks juos nu­siim­ti. O ta­da jau ka­bink ant ko no­ri...

„Taip yra buvę prie­š po­rą metų Gi­lio­gi­ry­je, Va­tu­šiuo­se, La­bard­žiuo­se. Jie keitė sa­vo at­ra­mas, o mes bėgom iš pa­skos, iš pa­sku­ti­niųjų sko­lin­da­mie­si ir sta­ty­da­mi sa­vo ap­švie­ti­mo stul­pus. Tas pa­ts ir Tve­ruo­se. Kai kei­s, ne­ži­nau, kaip reikės elg­tis. Spręsim“, – kalbė­jo A. Čer­nec­kis.

Apsk­ri­tai pro­ble­mos su ESO yra įsi­senė­ju­sios. Kad ir tie­siant ša­li­gatvį, pa­sak me­ro, jei jo vi­du­ry­je pa­si­tai­ko stul­pas, elekt­rikų pra­šo­ma jį nu­kel­ti. Tik jie daž­nai ne­sku­ba. Pra­šo sa­vi­val­dy­bių iš­si­kel­ti pa­čioms, o tai kai­nuo­ja. Ši­taip dau­ge­lis sa­vi­val­dy­bių yra ne­ma­žai sa­vo pi­nigų įdėju­sios, nors tur­tas – ESO.

„Da­bar ban­dom su­tar­ti: jei mes dar­bus at­lie­kam, jie grąži­na pi­ni­gus. Ir su Pre­zi­den­tu apie tai kalbė­jom. Jis pri­ta­ria“, – sakė Sa­vi­val­dybės va­do­vas.

Lėšų ne­pra­šo gi­ri­nin­ki­ja

Per po­sėdį pri­sta­ty­ta, kaip per­nai pa­nau­do­tos Ap­lin­kos ap­sau­gos rėmi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lėšos. Sa­vi­val­dybės eko­logė Ves­ta And­ri­jaus­kienė pa­sa­ko­jo, kad per­nai už med­žio­jamų gyvūnų iš­tek­lių nau­do­jimą su­rink­ta per 30 tūkst. eurų, o pa­nau­do­ti 1 394 eu­rai.

Esą miškų sa­vi­nin­kai van­giai krei­pia­si dėl fi­nan­sa­vi­mo re­pe­len­tams įsi­gy­ti. Neak­ty­vi ir gi­ri­nin­ki­ja. Ir nors šios lėšos iš biud­že­to ne­dings­ta, jos ne­ga­li būti pa­nau­do­ja­mos nie­kur ki­tur, kaip tik re­pe­len­tams įsi­gy­ti, ap­tva­rams tver­ti ir pa­na­šiai.

„Kalbė­jau su gi­ri­nin­ki­ja. Klau­siau, kodėl ne­si­kreipė – ne­gi neat­lie­ka darbų? Nes anks­tes­niais me­tais daug lėšų pa­nau­do­da­vo. Paaiš­ki­no, kad tie­siog trūksta dar­buo­tojų... Dar­bus gi­ri­nin­ki­ja at­lie­ka, ta­čiau ne­spėja su­tvar­ky­ti do­ku­mentų fi­nan­sa­vi­mui gau­ti“, – sakė eko­logė.

Ji taip pat pra­nešė, kad Sa­vi­val­dybė gy­ven­to­jams ne­be­kom­pen­suo­ja vilkų pa­da­ry­tos ža­los. Da­bar tą da­ro Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.

At­liekų su­ren­ka­ma ma­žiau

V. And­ri­jaus­kienė taip pat pri­statė, kaip bu­vo pa­nau­do­tos Ko­mu­na­li­nių at­liekų su­rin­ki­mo ir tvar­ky­mo pro­gra­mos lėšos. Pa­sid­žiaugė, kad me­tai baig­ti su pliu­su. Už ko­mu­na­li­nių at­liekų su­rin­kimą ir tvar­kymą su­rink­ta 197,2 tūkst. eurų. Tel­šių re­gio­no at­liekų tvar­ky­mo cent­ras iš­rašė sąskaitų už 191,8 tūkst. eurų. Jam už pa­slau­gas su­mokė­ti 202,8 tūkst. eurų, taip su­ma­ži­nant įsis­ko­li­nimą šiai įmo­nei (pra­ėju­sių metų pra­džio­je jis siekė be­veik 27 tūkst. eurų, o pa­sku­tinę 2019 m. dieną Sa­vi­val­dybė sko­loj bu­vo 15 tūkstan­čių).

Sa­vi­val­dybė­je mažė­ja ir su­ren­kamų at­liekų: 2018 m. jų su­rink­ta 1 469 to­nos, o per­nai – 1 381 to­na. Kaž­ka­da tas skai­čius per­kop­da­vo ir 2 000...

Tiek eko­logė, tiek ko­mi­te­to na­riai pa­si­džiaugė, kad šiais me­tais dėl Sei­mo priim­to gy­ven­to­jams pa­lan­kaus spren­di­mo už at­liekų tvar­kymą mokė­ti dau­giau ne­reikės. Nors to­kia ga­li­mybė svars­ty­ta.