Lėšų skirs ir verstuvui, ir stogui

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­kos
E. Ba­čins­kas džiaugė­si, kad įsi­gi­ju­si rei­ka­lin­gos tech­ni­kos se­niū­ni­ja taps sa­va­ran­kiš­kesnė
Ge­ra ži­nia Tverų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams – se­niū­ni­jai ka­bi­na­mam vers­tu­vui įsi­gy­ti iš Sa­vi­val­dybės biud­že­to, kurį dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Ta­ry­ba, nu­ma­to­ma skir­ti 6 tūkst. eurų. Tai bu­vo pa­gar­sin­ta pra­ėju­sią sa­vaitę vy­ku­sia­me Fi­nansų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sėdy­je, nars­tant biud­že­to pro­jektą.
A. Šli­mas domė­jo­si, kas da­ro­ma už vi­suo­menės ug­dy­mo pro­gra­mai skir­tas lėšas

„Jie galė­jo pa­si­rink­ti: ar se­niū­ni­jos stogą tvar­ky­ti, ar grei­derį pirk­ti, – aiš­ki­no me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. – Bet dau­giau pro­blemų vis­gi ky­la dėl ke­lių.“

Ta­čiau A. Čer­nec­kis to­kiu pa­si­rin­ki­mu tar­si ir pa­ts abe­jo­jo. „Ar dėl to ne­suk­lus ki­tos se­niū­ni­jos – o kuo jos blo­gesnės?“ – gar­siai min­ti­jo me­ras.

Ir iš tiesų kitų Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės se­niū­nijų val­do­se ke­lius grei­de­riu ly­gi­na kon­kursą laimė­ju­si įmonė „Plungės lagū­na“, o va tve­riš­kiai bus pa­tys sau šei­mi­nin­kai ir sa­vo trak­to­rių su pri­ka­bin­tu įsi­gy­tu vers­tu­vu į ke­lius galės iš­ginti ka­da tik su­gal­voję.

„Kai žmonės sa­vo prie­mo­nes tu­ri, gas­pa­do­riais tam­pa“, – to­kiu spren­di­mu tik pa­si­džiaugė vi­ce­me­ras Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas.

Ir me­ras pri­pa­ži­no, kad grublė­tas ke­lias nuo Tverų Me­dingėnų link gy­ven­tojų keiks­no­ja­mas nuo­lat. Tad toks pir­ki­nys turėtų pa­si­tei­sin­ti.

Ki­tam šio ko­mi­te­to na­riui Po­vi­lui Ba­ta­vi­čiui par­ūpo su­ma, biud­že­te nu­ma­ty­ta Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos san­tech­ni­niams dar­bams. Tam nu­ma­to­ma skir­ti 6,5 tūkst. eurų. Ma­tyt, su­klus­ta todėl, kad gim­na­ziją ne­tru­kus nu­ma­to­ma ka­pi­ta­liš­kai at­nau­jin­ti.

Me­ras paaiš­ki­no, kad ka­pi­ta­li­nis pa­sta­to re­mon­tas nu­ma­ty­tas tik 2023 me­tais, o san­tech­ni­kos vamzd­žiai – ava­rinės būklės. Tad il­giau lauk­ti tie­siog ne­be­ga­li­ma. Be to, su­tvar­kius juos da­bar, pa­skui šie dar­bai at­kris.

Iš tos pa­čios pa­skir­ties lėšų, už ku­rias tve­riš­kiai pirks verstuvą, o gim­na­zi­ja tvar­kys san­tech­niką, Žad­vai­nių pa­grin­dinė mo­kyk­la už nu­ma­to­mus skir­ti 4 tūkst. eurų re­mon­tuos ūkinį pa­statą, o Rie­ta­vo kultū­ros cent­ras už 5 tūkst. – stogą.

Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdy­je klau­simų turė­jo ko­mi­te­to na­rys Au­gus­tas Šli­mas. Jam užk­liu­vo vi­suo­menės ug­dy­mo pro­gra­mai nu­ma­ty­ta su­ma.

„40 tūkstan­čių man at­ro­do daug...“ – stebėjosi po­li­ti­kas. Jis sakė ne­pas­te­bin­tis veik­los, ku­ri už tuos pi­ni­gus vyks­ta. Įvai­rių mo­kymų, pa­vyzd­žiui, šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo, sakė pa­si­gen­dan­ti ir ko­mi­te­to pir­mi­ninkė Eglė Fa­bi­jo­na­vi­čienė.

Me­ras paaiš­ki­no, kad tos lėšos yra skir­tos Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jos. Ka­dan­gi Rie­ta­vas pa­ts ne­tu­ri vi­suo­menės svei­ka­tos biu­ro, kas būtų bran­gu, sam­do klaipė­diškį. O Klaipė­dos vi­suo­menės svei­ka­tos biu­ras esą ir šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo pa­mo­kas ren­gia, ir ki­tus už­siė­mi­mus Tve­ruo­se, Me­dingė­nuo­se, ki­to­se se­niū­ni­jo­se or­ga­ni­zuo­ja. Tik pa­tys rie­ta­viš­kiai gal nėra ak­tyvūs. Bet an­tai Rie­ta­vo tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to lan­ky­to­jai į tas veik­las įsit­rau­kia. Ir ak­ty­viai.