Meras nuramino: Savivaldybė nepritaria ministerijos planams

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­kos
V. Raz­mienės nuo­mo­ne, teisę ži­no­ti, kas pla­nuo­ja­ma dėl Plungės TVM Rie­ta­vo sky­riaus, tu­ri vi­si Ta­ry­bos na­riai
Nie­kaip ne­rims­ta aist­ros dėl Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­los Rie­ta­vo sky­riaus. Apie būti­nybę vi­so­je Lie­tu­vo­je per­tvar­ky­ti pro­fe­si­nių mo­kyklų tinklą gar­siai pra­kalb­ta gal prie­š mėnesį. Ir jau ta­da tai vie­nur, tai ki­tur šmėža­vo in­for­ma­ci­ja, kad per­mai­nos pa­lies ir minėtą sky­rių. Ga­liau­siai bu­vo pa­vie­šin­ti Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos pla­nai Plungės pro­fe­sinės mo­kyk­los sky­rių Rie­ta­ve... lik­vi­duo­ti. Kaip ga­limą al­ter­na­tyvą siū­lo­ma įkur­ti pro­fe­si­nio mo­ky­mo sky­rių Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je.
P. Ba­ta­vi­čius taip pat turė­jo prie­kaištų, kad Ta­ry­bos na­riai apie svar­bius Sa­vi­val­dybės priim­tus spren­di­mus su­ži­no jau po vis­ko

Su­ma­nymą peikė ir gynė TVM

Kol Sa­vi­val­dybės va­do­vai tarė­si, kaip rea­guo­ti į to­kius pla­nus, apie su­si­da­riu­sią pa­dėtį be­ne pir­ma­sis pra­bi­lo Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma. Sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je po­li­ti­kas rašė apie Plungės TVM su­si­rin­ki­mo me­tu ap­tartą šiai mo­kyk­lai ne­pa­lan­kią si­tua­ciją.

„Ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­riu šiam mi­nis­te­ri­jos su­ma­ny­mui, ku­rio pa­grin­di­nis ini­cia­to­rius yra vi­ce­mi­nist­ras Arū­nas Plikš­nys, nes jis su­keltų nei­gia­mas pa­sek­mes tiek Plungės TVM, tiek Rie­ta­vui. Gal rie­ta­viš­kiai nai­viai įsi­vaiz­duo­ja, kad prie gim­na­zi­jos įkūrę pro­fe­si­nio mo­ky­mo centrą vi­siš­kai pe­rims Plungės TVM fi­lia­lo mo­ky­mo pro­gra­mas ir mo­ki­nius, bet to­kie lūkes­čiai ga­li ne­pa­si­tei­sin­ti. Šiuo me­tu TVM Rie­ta­vo fi­lia­le tik apie pusė be­si­mo­kan­čiųjų – rie­ta­viš­kiai, ne­ma­ža da­lis – suau­gu­sie­ji. Ar atei­ty­je ne Rie­ta­vo gy­ven­to­jai, o ypač suau­gu­sie­ji, norės mo­ky­tis gim­na­zi­jos cent­re? Ir dar at­kreip­siu dėmesį, kad pro­jek­tu ne­si­ūlo­mas reor­ga­ni­za­vi­mas pri­jun­giant TVM fi­lialą prie gim­na­zi­jos, o nu­ma­to­mas fi­lia­lo lik­vi­da­vi­mas, kas reikštų apie 40 ten dir­ban­čių rie­ta­viš­kių dar­bo vietų pa­nai­ki­nimą ir ne­ži­nia, kiek tų naujų dar­bo vietų at­si­rastų nau­ja­ja­me gim­na­zi­jos cent­re“, – sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je rašė jis.

Po­li­ti­kas dar mes­telė­jo, jog rie­ta­viš­kiai prie to­kio su­ma­ny­mo turbūt ne­pri­sidė­jo. Esą jie turėtų būti dėkin­gi Plungės TVM, ku­ri po bu­vu­sios Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos už­da­ry­mo, net pa­tir­da­ma nuo­sto­lių, „įkūrė ir iš­lai­ko fi­lialą Rie­ta­ve, iš­lai­ko bu­vu­sios ko­le­gi­jos vieną pa­statą, bend­ra­butį ir ba­seiną, kai tuo tar­pu kitą bu­vu­sios Rie­ta­vo ko­le­gi­jos dalį per­ėmu­si Klaipė­dos ko­le­gi­ja tik trum­pam pa­si­nau­do­jo pe­rim­tais stu­den­tais ir la­bai grei­tai pa­si­ša­li­no iš Rie­ta­vo“.

Vi­ce­mi­nist­ras vie­šai kalbė­jo ki­taip

Reikėtų pa­minė­ti, jog nė vie­nas iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės va­dovų, kaip už­si­minė Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas, į minėtąjį pa­si­ta­rimą Plungės TVM ne­bu­vo kvies­tas. O po dviejų dienų į Rie­ta­ve vy­ku­sią kon­fe­ren­ciją at­vykęs J. Raz­mos pa­si­sa­ky­me minė­tas vi­ce­mi­nist­ras A. Plikš­nys, kalbė­da­mas apie pro­fe­si­nio mo­ky­mo re­formą, nė žo­de­liu neuž­si­minė apie Rie­ta­vo sky­riaus lik­vi­da­vimą.

Jis tuo­met aiš­ki­no, kad Plungės TVM Rie­ta­vo sky­rius su L. Ivins­kio gim­na­zi­ja galėtų dirb­ti pa­gal jung­tinės veik­los su­tartį. Esą gim­na­zi­jos mo­ki­nys galėtų rink­tis pro­fe­si­nio mo­ky­mo mo­du­lius, o baigęs gim­na­ziją kar­tu gautų ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo ates­tatą. Tai­gi du zui­kius nu­šautų vie­nu šūviu.

Ne vieną kartą apie nu­ma­to­mas re­for­mas žur­na­listų klaus­tas pa­ts me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis taip pat apie jokį lik­vi­da­vimą neuž­si­minė. Apie su­si­da­riu­sią si­tua­ciją jis kalbė­jo at­sar­giai, nie­ko ne­ga­ran­tuo­da­mas ir vis pa­brėžda­mas, kad kol kas tai – tik mi­nis­te­ri­jos pla­nai.

Pa­teikė Sa­vi­val­dybės spe­cia­listų su­for­muotą nuo­monę

Ta­čiau tiems mi­nis­te­ri­jos pla­nams įga­vus ra­šy­tinį pa­vi­dalą, ne­ri­mo iš­ties at­si­ra­do. To ket­vir­ta­dienį vy­ku­sio Ta­ry­bos po­sėdžio me­tu ne­slėpė Ta­ry­bos narė Vi­li­ja Raz­mienė, siū­liu­si sky­riaus lik­vi­da­vi­mo klau­simą įtrauk­ti į dar­bot­varkę. „Ar Ta­ry­ba ne­turėtų ži­no­ti, kas vyks­ta?“ – klausė ji.

Ir nors Ta­ry­bos na­riai pa­si­sakė prie­š jo svars­tymą po­sėdžio me­tu, dar­bot­varkės klau­si­mams iš­se­kus me­ras vis­gi pa­kvietė apie tai pa­si­kalbė­ti.

A. Čer­nec­kis pa­brėžė, jog Sa­vi­val­dybės po­zi­ci­ja šiuo klau­si­mu – vie­na­reikš­miš­ka: Plungės TVM pa­da­li­nys Rie­ta­ve vei­kia ir tu­ri veik­ti. Ir dėl to ne­ga­li būti jo­kių in­terp­re­ta­cijų bei dvip­ras­my­bių.

Esą mi­nis­te­ri­ja ieš­ko įvai­rių būdų Lie­tu­vos pro­fe­si­nio mo­ky­mo tink­lui per­tvar­ky­ti, ži­no­ma, juos siū­lo ir Rie­ta­vui.

„Šiuo at­ve­ju pa­teik­tas spren­di­mas mūsų ne­ten­ki­no. Raš­tu pa­teikė­me mi­nis­te­ri­jai at­sa­kymą. Aiš­kiai pa­rašėm, kad ne­pri­ta­riam“, – Ta­ry­bos po­sėdžio me­tu kalbė­jo me­ras.

Jis aiš­ki­no, kad nėra jo­kio mi­nis­te­ri­jos spau­di­mo elg­tis vie­naip ar ki­taip. Tik siū­ly­mai. O ir mi­nist­ro įsa­ky­me dėl pro­fe­si­nių mo­kyklų tink­lo per­tvar­ky­mo, ku­ris pa­si­ro­dys jau šį mėnesį, Rie­ta­vo iš­vis turėtų ne­be­lik­ti.

Kvietė kalbė­tis

Me­ras už­si­minė ir apie rūpestį įveik­lin­ti tuš­čius li­ku­sius bu­vu­sios ko­le­gi­jos pa­sta­tus, ke­ti­namą įsteig­ti Že­mai­ti­jos ino­va­cijų centrą. Pabrėžė, kad jam įsteig­ti įga­lio­ji­mus turės su­teik­ti Ta­ry­ba. Tad tai būsiąs bend­ras Ta­ry­bos na­rių rūpes­tis. Ir kvietė kalbė­tis – kad ne­liktų vie­tos in­terp­re­ta­ci­joms.

O Ta­ry­bos na­rys Po­vi­las Ba­ta­vi­čius iš­reiškė norą, kad vi­sai sa­vi­val­dy­bei itin svar­biuo­se spren­di­muo­se turėtų da­ly­vau­ti ne tik sau­jelė ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­listų, bet ir Ta­ry­bos na­riai. Esą ir minėtąjį at­sa­kymą mi­nis­te­ri­jai galė­jo ap­tar­ti vi­si Ta­ry­bos na­riai, o ne „tech­nok­ra­tiš­kai at­sa­ky­ti“ ke­li Sa­vi­val­dybės spe­cia­lis­tai.

„Mes to at­sa­ky­mo ne­matėm, ne­ži­nom, ko­kie ko­men­ta­rai įsa­ky­mui bu­vo pa­teik­ti, – prie­kaiš­ta­vo P. Ba­ta­vi­čius. – O juk čia svar­bus spren­di­mas. Ne iki ga­lo at­vi­ras kalbė­ji­mas ir iš­šau­kia to­kias reak­ci­jas, dis­ku­si­jas Ta­ry­bos po­sėdžio me­tu. Todėl kalbė­kim at­vi­riau.“

Me­ras at­rėmė, kad pa­teik­ti raštą mi­nis­te­ri­jai reikė­jo spėti iki ko­vo 2 die­nos, todėl ir skubė­ta. Vykęs pa­si­ta­ri­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo trys Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai. Kvies­ta ir TVM va­do­vybė, de­ja, dėl ne­ži­nomų prie­žas­čių jos ne­su­lauk­ta.

Da­bar be­lie­ka lauk­ti minė­to­jo mi­nist­ro įsa­ky­mo ir tikė­tis, kad iš tiesų apie Rie­ta­vo sky­riaus lik­vi­da­vimą ja­me ne­be­bus nė užuo­mi­nos.