Naujai įrengtas takas pasiglemžė dalį gatvės

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Ei­nan­tie­ji ar va­žiuo­jan­tie­ji šiuo nau­jai įreng­tu ta­ku džiau­gia­si, ta­čiau ma­ši­noms, ypač sunk­ve­ži­miams, gatvė­je pra­si­lenk­ti da­bar sun­kiau
Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės Ūkio plėtros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu ap­tar­ta mies­te esan­čios Auš­ros gatvės, ve­dan­čios ba­sei­no link, pro­ble­ma, iškilusi ne­se­niai pa­lei šią gatvę įren­gus pėsčiųjų ir dvi­ra­ti­ninkų taką. Mat po šios nau­jovės at­si­ra­di­mo su­mažė­jo gatvės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies plo­tas. Esą dėl to kai ku­rie au­to­mo­bi­liai, pra­si­len­kian­tys sunk­ve­ži­miai ima va­žiuo­ti net ža­lią­ja ve­ja, tik pėstie­ji ir dvi­ra­ti­nin­kai vie­tos tu­ri ap­sčiai.

Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas aiš­ki­no, kad pa­gal pro­jektą pėsčiųjų ir dvi­ra­čių ta­kas turė­jo būti 2,5 met­ro plo­čio. Dar pusę met­ro bu­vo būti­na skir­ti ap­sau­gi­nei zo­nai. Jei Sa­vi­val­dybė būtų šių rei­ka­la­vimų ne­pai­siu­si, ne­būtų ga­vu­si Eu­ro­pos Sąjun­gos pa­ra­mos, nes pro­jek­tas fi­nan­suo­tas jos lėšo­mis.

Todėl te­ko ap­si­spręsti: ar­ba at­lik­ti viską pa­gal rei­ka­la­vi­mus, ar­ba pro­jek­to at­si­sa­ky­ti. Įženg­ti į par­ko te­ri­to­riją taip pat ne­bu­vo ga­li­ma, todėl ta­kas šiek tiek įsi­ki­šo į gatvę.

Me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sakė, kad šią pro­blemą, jei eis­mo in­ten­sy­vu­mas gat­ve didėtų, būtų ga­li­ma išspręs­ti pa­pla­ti­nant gatvės pa­kraštį. Esą vie­tos tam tik­rai pa­kaktų. O da­bar, jo nuo­mo­ne, ma­šinų šia gat­ve va­žiuo­ja ne­daug.

Kad gatvę pla­tin­ti rei­ka­lin­ga, pri­tarė ir ko­mi­te­to na­rys Vik­to­ras Kra­ji­nas. „Eis­mas ten yra suin­ten­syvėjęs, va­žiuo­ja se­niū­ni­jos trans­por­tas, va­žiuo­ja­ma ir į ga­ra­žus, ki­tur. Ir su se­niū­nu Pet­ru Leng­ve­niu apie šią pro­blemą kalbė­jom. Ge­rai, jog nėra snie­go... O jei būtų – kaip reikėtų per tą tvo­relę sniegą nu­stum­ti?“ – tei­ra­vo­si jis.

Klau­si­mas li­ko at­vi­ras. Ta­čiau ap­tar­ta, jog išspręs­ti jį būtų ga­li­ma ne­sun­kiai – in­ves­tuo­jant į gatvės pra­plėtimą.