Ne­be­lie­ka Daugėdų mo­kyk­los

„Vi­ki­pe­di­jos“ nuo­trau­ka
Aš­tuntą de­šimt­metį skai­čia­vu­si mo­kyklėlė Daugė­duo­se šian­dien – už­ra­kin­ta
Šian­dien moks­lei­viai Daugė­duo­se į moks­lo metų pra­džios šventę ne­si­rinks: mo­kyk­los du­rys už­ra­ki­na­mos – vi­sam. Kodėl už­ge­si­na­mas dar vie­nas moks­lo ži­di­nys? No­rin­čiųjų rugsėjį sėsti į šios mo­kyklėlės suo­lus bu­vo per­ne­lyg ma­žai – vos 4, tad ne­bu­vo ga­li­mybės su­da­ry­ti net jung­tinės klasės.

Mo­kyk­la su­ny­ko
Ket­vir­ta­dienį vy­ku­sio Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdžio me­tu, nors ir skau­dančiom šird­im, Ta­ry­bos na­riams te­ko priim­ti spren­dimą už­da­ry­ti Rie­ta­vo L. Ivins­kio gim­na­zi­jos pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių Daugė­duo­se, kaip to ir pra­šė pa­ti gim­na­zi­ja.
Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­ja Li­di­ja Rėka­šienė paaiš­ki­no, jog tam, kad su­si­da­rytų 1–4 jung­ti­nių kla­sių komp­lek­tas, rei­kia bent 8 mo­ki­nių. De­ja, li­ko tik 4. Esą  prie­š pat pra­si­de­dant moks­lo me­tams daugė­diš­kiai mo­ki­nu­kai pasirinko, ma­tyt, jiems pa­ran­kes­nes mo­kyk­las.
Kai ku­rie šian­dien kar­de­lius mo­ky­to­jams neš į Rie­ta­vo gim­na­ziją, ki­ti – į Tverų gim­na­zi­jos Me­dingėnų sky­rių ar Žad­vainių mo­kyklą. „Nebė­ra tiks­lo lai­ky­ti to­kios klasės, tuo la­biau kad nėra nei iki­mo­kyk­linės, nei prie­šmo­kyk­linės grupės. Mo­kyk­la tie­siog su­ny­ko“, – kons­ta­ta­vo L. Rėka­šienė.
Stebė­jo­si spren­di­mo sku­ba
Po­li­ti­kai tai, kad mo­kyk­los lem­ties pa­keis­ti ne­be­pa­vyks, su­pra­to, tik Vik­to­rui Kra­ji­nui rūpėjo, kodėl tokį svarbų spren­dimą ten­ka priim­ti pa­sku­tinė­mis die­no­mis.
„Praė­ju­siais me­tais me­di­ci­nos punk­tus gy­ven­vietė­se už­da­rinė­jom pa­sku­tinę dieną, šian­dien vėl tas pa­ts... Ar ne­bu­vo įma­no­ma kaž­kaip anks­čiau? Gal net mo­ky­to­jai ne­ži­no... Sky­rius už­da­rinė­jam kaip par­duo­tu­ves po dar­bo“, – pik­ti­no­si Ta­ry­bos na­rys.
Ta­čiau gim­na­zi­jos di­rek­torė Al­ma Leng­ve­nienė pa­pa­sa­ko­jo, jog ne vis­kas bu­vo taip, kaip da­bar, su­si­rin­kus į po­sėdžių salę, ga­li at­ro­dy­ti.
Esą pa­va­sarį bu­vo pla­nuo­ta, kad Daugė­duo­se mo­ky­sis 11 mo­ki­nių, pa­skui tas skai­čius ėmęs tirp­ti, kol su­mažėjęs iki 8. Bet net ir tuo­met, su­si­klos­čius mo­kyk­lai dar ga­na pa­lan­kiai si­tua­ci­jai, tuo ne­skubė­ta kliau­tis: mo­ky­to­jai va­žiavę pas būsimų moks­lei­vių tėvus, klausę, ar jie sa­vo vai­kus tik­rai leis į Daugė­dus. Tėve­liai pa­tvir­tinę. Ir buvę ra­mu. Kol rugpjū­čio 24-ąją, di­rek­to­rei grįžus iš ato­stogų, trenkė ži­nia: klasė ne­su­si­for­muos, nes trys mo­ki­niai iš to lem­tin­go­jo aš­tun­tu­ko krims­ti moks­lus  nu­sprendė ne Daugė­duo­se, o Me­dingė­nuo­se ir Žad­vai­nuo­se.
Mo­ki­niai bus ve­žio­ja­mi
Iš­girdęs A. Leng­ve­nienės pa­si­sa­kymą V. Kra­ji­nas ėmė spėlio­ti, ar tik ne­bus taip, kad dėl vaikų ėmė ko­vo­ti mo­kyklų di­rek­to­riai: esą kodėl tuo­met daugė­diš­kis ne­va­žiuo­ja mo­ky­tis į Rie­tavą, o, pa­vyzd­žiui, ren­ka­si to­li­mes­nius Žad­vai­nus?
Bet to­kias po­li­ti­ko įžval­gas su­sku­bo pa­neig­ti L. Rėka­šienė. Pasak jos, į Žad­vai­nus va­žiuo­ja vai­kai iš to­kių šeimų, ku­rioms svar­bu, kad jų at­ža­la būtų pa­val­giu­si ir pri­žiūrė­ta, mat ši pa­grin­dinė mo­kyk­la tu­ri bend­ra­butį, kur ap­si­gy­venę  moks­lei­viai pra­leid­žia pen­kias sa­vai­tes die­nas: pir­ma­dienį yra at­ve­ža­mi, o na­mo grįžta prieš sa­vait­ga­lį. Mo­ki­niai bus ve­žio­ja­mi ir į ki­tas mo­kyk­las, tik jau kas­dien.
Po­li­ti­kams rūpėjo ir Daugėdų mo­kyklėlės pe­da­gogų, ki­to per­so­na­lo li­ki­mas. Ne­gi už­da­rius sky­rių jie li­ko be dar­bo? Anot A. Leng­ve­nienės, dviem čia dir­bu­sioms pe­da­gogėms bu­vo pa­si­ūly­ta dirb­ti mo­ky­to­jo pa­dėjėjo­mis, ta­čiau aukštą kva­li­fi­ka­ciją tu­rin­čio pra­di­nio ug­dy­mo spe­cia­lis­čių toks pa­si­ūly­mas ne­su­do­minęs. Tai­gi, be dar­bo lie­ka ke­tu­ri dar­buo­to­jai.
Šian­dien dar nėra aiš­ku, ką Sa­vi­val­dybė nu­spręs da­ry­ti su mo­kyk­los pa­tal­po­mis.
„Galė­sim iš­nuo­mo­ti ar­ba kaž­kam skir­ti. Per stai­gus už­da­vi­nys, kad šian­dien tiks­liai at­sa­ky­tu­me, ką da­ry­si­me“, – sakė A. Čer­nec­kis.
Dirbs ki­to­kio­mis sąly­go­mis
Posėd­žio me­tu kalbė­ta ir apie tai, kaip Sa­vi­val­dybės švie­ti­mo įstai­gos yra pa­si­ruo­šu­sios nau­jiems moks­lo me­tams – juk šie­met jie, pan­de­mi­jos aki­vaiz­do­je, bus iš­ties ki­to­kie, ku­pi­ni naujų iššū­kių, naujų rei­ka­la­vimų.
Me­ras sakė, jog įstai­gos yra su­sty­ga­vu­sios darbą: vis­kas dėlio­ja­ma taip, kad pa­mo­kos vyktų at­ski­ruo­se aukš­tuo­se ar kor­pu­suo­se, pa­skirs­ty­ti įėji­mai, rūbinės. Ti­ki­ma­si, kad ko­ro­na­vi­ru­so pro­trūkio ug­dy­mo įstai­go­se ne­bus, mat vai­kai šiam vi­ru­sui, bent jau taip skel­bia­ma, at­spa­res­ni. O kai ku­rio­mis ap­sau­gos prie­monė­mis A. Čer­nec­kis sakė ir pa­ts abe­jojąs.
Tverų gim­na­zi­jo­je šiuo me­tu vyks­ta re­mon­tas. „Bet mo­kyk­la į si­tua­ciją labai at­sar­giai žiū­ri, ri­kiuo­ja, kad sta­ty­bi­nin­kai dirbtų po pa­mokų“, – pa­sa­ko­jo me­ras.
Gim­na­zi­jai re­mon­to ypač reikė­jo dėl pra­stai vei­kian­čios šil­dy­mo sis­te­mos. Meistrų lau­kia ir L. Ivins­kio gim­na­zi­ja, ta­čiau šie­met re­mon­to at­si­sa­ky­ta, mat 2022 me­tais mo­kyklą nu­ma­to­ma at­nau­jin­ta ka­pi­ta­liš­kai. Be to, tvar­kant gim­na­ziją Tve­ruo­se gelbs­ti „ko­vi­dinės“ lėšos, ku­rias būti­na pa­nau­do­ti iki metų ga­lo. Ten, anot me­ro, gruod­žio pa­bai­go­je dar­bi­ninkų jau ne­be­turė­tu­me iš­vys­ti, tad Tve­rai bus spėję įšok­ti į šio fi­nan­sa­vi­mo trau­kinį.
O di­desnės L. Ivins­kio gim­na­zi­jos ne­si­ryž­ta pra­dėti ju­din­ti dar ir dėl to, jog abe­jo­ta, kad pa­vyks su­spėti, nuo­gąstau­ta, ar re­mon­tas ne­truk­dys įgy­ven­din­ti pan­de­mi­jos me­tu švie­ti­mo įstai­goms ke­liamų rei­ka­la­vimų.
„Ten apie 600 vaikų, to­kie srau­tai... Jei pra­dėtu­me re­mon­tuo­ti, dirb­ti būtų pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma. Tve­ruo­se mo­ki­nių apie 160. Jie po pa­tal­pas iš­sis­kirs­to, gra­žiai yra pa­pla­nuo­ta. Bu­vau nu­va­žiavęs, at­ro­do, jie su­si­tvar­kys“, – sakė A. Čer­nec­kis.