Pirma uždarys, paskui dalins informacinius lapelius

Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuo­trau­kos
P. Ba­ta­vi­čius sa­kė ma­nan­tis, kad spren­di­mą rei­kė­ję priim­ti bent jau rugp­jū­tį
Ket­vir­ta­die­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai tu­rė­jo ga­liau­siai ap­si­spręs­ti, ką da­ry­ti su Gi­lio­gi­rio, La­bar­džių, Lio­lių ir Žad­vai­nų me­di­ci­nos punk­tais, iš­lai­ko­mais Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro. Lik­vi­duo­ti juos jau nuo lapk­ri­čio pir­mo­sios ar pa­lauk­ti me­tų ga­lo? Svars­ty­ti tik šie du pa­si­rin­ki­mai, mat dau­ge­lis Ta­ry­bos na­rių bu­vo tos nuo­mo­nės, kad ban­dy­ti punk­tus gel­bė­ti nė­ra ga­li­my­bės.
Gy­ven­to­jus na­muo­se ap­tar­nau­jan­ti R. Stan­čiu­kie­nė ti­ki­no, kad žmo­nės šia pa­slau­ga yra pa­ten­kin­ti

Si­tua­ci­ja pa­blo­gė­jo nuo lie­pos

Apie tai, kad šiems ke­tu­riems punk­tams iš­ki­lo rea­li grės­mė, „Že­mai­tis“ jau ra­šė prieš sa­vai­tę, kai jų už­da­ry­mo klau­si­mas aud­rin­gai svars­ty­tas Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Nors po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sios bend­ruo­me­nės „Mū­sų La­bar­džiai“ at­sto­vės tuo­met ban­dė gin­ti jų kai­me esan­tį punk­tą, pa­stan­gos bu­vo be­vai­sės.

Nusp­ręs­ta, kad Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ras ne­be­pa­jė­gus to­liau ne­šti šią fi­nan­si­nę naš­tą. Iš­lai­ky­da­ma punk­tus, prie ku­rių pri­si­ra­šiu­sių žmo­nių skai­čius tri­juo­se iš jų ne­sie­kia nė pen­kias­de­šim­ties, įstai­ga per me­tus pa­ti­ria 16 tūkst. eu­rų nuo­sto­lį. Ta­da klau­si­mas svars­ty­ti per­duo­tas ga­lu­ti­nį žo­dį tu­rin­čiai tar­ti Rie­ta­vo ta­ry­bai.

Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu cent­ro va­do­vė Bi­ru­tė Ker­pie­nė dar kar­tą pri­mi­nė įstai­gą smuk­dan­čius skai­čius. Už vie­ną pri­si­ra­šiu­sį žmo­gų per mė­ne­sį ji gau­na 1,3 eu­ro. O tų pri­si­ra­šiu­sių­jų li­kę tiek ma­žai, kad iš­si­lai­ky­ti ne­beį­ma­no­ma. Be to, ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu to­kie punk­tai tu­rė­tų bū­ti iš­lai­ko­mi, jei juo­se pri­si­ra­šę bent 800–1500 žmo­nių.

Tiek pa­cien­tų kai­mų me­di­ci­nos punk­tuo­se įstai­ga nė­ra tu­rė­ju­si tur­būt net ge­riau­siais lai­kais. Si­tua­ci­ja dar pa­blo­gė­jo nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos, kai me­di­ci­nos punk­tus kai­mo vie­to­vė­se kar­tu su Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ru iš­lai­kęs UAB „Rie­ta­vo šei­mos dak­ta­ras“ su­tar­tį dėl lė­šų sky­ri­mo šiems punk­tams nu­trau­kė ir pe­rė­jo prie mo­bi­lių­jų pa­slau­gų.

Tuo pa­čiu ke­liu da­bar no­ri ei­ti ir B. Ker­pie­nės va­do­vau­ja­ma įstai­ga. Pa­sak va­do­vės, tam pa­si­ruoš­ta – pa­gal pro­jek­tą įsi­gy­tas au­to­mo­bi­lis pa­cien­tus lan­ky­ti na­muo­se.

Spren­di­mas – pa­vė­luo­tas

Kad šiai me­di­ci­nos įstai­gai ne­bė­ra kur trauk­tis, o iš­gel­bė­ti punk­tus vil­ties ma­ža, pri­ta­rė dau­ge­lis Ta­ry­bos na­rių. Bet ne vie­nas jų tu­rė­jo ir prie­kaiš­tų Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro va­do­vei.

„Ži­no­ma, skai­čiai nė­ra džiu­gi­nan­tys. Tik sua­be­jo­jau spren­di­mo sku­bu­mu, – kal­bė­jo ta­ry­bos na­rys Vik­to­ras Kra­ji­nas. – Spa­lio 25 die­ną bu­vo ko­mi­te­to po­sė­dis, spa­lio 31 – Ta­ry­bos, o nuo lapk­ri­čio 1-osios jau už­da­rom...“

Jam ant­ri­no ir ki­tas Ta­ry­bos na­rys Po­vi­las Ba­ta­vi­čius: „Jei­gu bū­tų ge­gu­žė, bal­suo­čiau už. Bet da­bar... At­sip­ra­šau, nie­kas taip spren­di­mų ne­prii­ma. Siū­ly­čiau punk­tus už­da­ry­ti nuo 2020-ųjų sau­sio 1 die­nos.“

Tad Ta­ry­bos na­riai su­ta­rė bal­suo­ti už du ga­li­mus spren­di­mus: punk­tus už­da­ry­ti ki­tą die­ną po po­sė­džio ar­ba lauk­ti ki­tų me­tų pra­džios. Tie­sa, pir­ma­sis spren­di­mo pro­jek­tas dar bu­vo pa­pil­dy­tas. Pri­dė­ta, kad įstai­ga tu­rė­tų pa­ti at­spaus­din­ti ir iš­pla­tin­ti gy­ven­to­jams in­for­ma­ci­nius la­pe­lius apie tai, kaip bus tei­kia­ma pa­slau­ga, ko­kiu nu­me­riu gy­ven­to­jams skam­bin­ti ir ko ti­kė­tis.

Tai­gi, me­di­ci­nos punk­tus nai­kin­ti no­ri­ma šią mi­nu­tę, o žmo­nės apie vis­ką su­ži­nos jau po vis­ko...

Daug ašt­rios kri­ti­kos dėl pa­vė­luo­tai svars­ty­ti pa­teik­to spren­di­mo su­lau­ku­si B. Ker­pie­nė die­va­go­jo­si, kad spren­di­mas nė­ra sku­bo­tas. Esą apie lau­kian­čius po­ky­čius jau nuo ge­gu­žės mė­ne­sio, kai bu­vo įsi­gy­tas au­to­mo­bi­lis mo­bi­lio­sioms pa­slau­goms teik­ti, ži­no­jo ir įstai­gos dar­buo­to­jai, ir se­niū­nai, ir pa­tys gy­ven­to­jai, ir žur­na­lis­tai (tur­būt ne mū­sų laik­raš­čio, nes „Že­mai­čiui“ šie pla­nai bu­vo to­kia pat staig­me­na, kaip ir kai­mų, ku­riuo­se punk­tai bus nai­ki­na­mi, gy­ven­to­jams – aut.).

B. Ker­pie­nės žo­džiais, jei­gu pro­ce­sas nuo pa­va­sa­rio ir už­si­tę­sė, tai tik dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių – dar­buo­to­jų ato­sto­gų va­sa­rą ir pa­na­šiai. Ir pri­dū­rė, kad priim­da­ma įstai­gai ne­pa­lan­kų spren­di­mą, Sa­vi­val­dy­bė pri­si­dės prie to, kad jos ap­skri­tai ne­lik­tų.

Pe­lai­čių gy­ven­to­jai – pa­ten­kin­ti

Me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ra­gi­no pa­gal­vo­ti apie tai, kad del­si­mas įstai­gai kai­nuos. Esą „prie­var­tau­jant“ cent­rą dirb­ti nuo­sto­lin­gai, teks ieš­ko­ti ga­li­my­bių, kaip jam pa­dė­ti fi­nan­siš­kai.

Ga­liau­siai Ta­ry­bos na­riai nu­spren­dė vi­sus ke­tu­ris me­di­ci­nos punk­tus nai­kin­ti jau nuo Vė­li­nių. Už to­kį spren­di­mą bal­sa­vo 10 Ta­ry­bos na­rių, su­si­lai­kė 5, ne­pri­ta­rė 2.

Gal­būt leng­viau ap­si­spręs­ti jiems pa­dė­jo Pe­lai­čių gy­ven­to­jus ap­tar­nau­jan­čios bend­ruo­me­nės slau­gy­to­jos Ri­tos Stan­čiu­kie­nės emo­cin­ga kal­ba iš tri­bū­nos. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad mo­bi­lią­sias pa­slau­gas gy­ven­to­jams tei­kia jau 11 me­tų. „Ma­no žmo­nės džiau­gia­si, kad esu ar­čiau­siai jų“, – sa­kė R. Stan­čiu­kie­nė. – Esant rei­ka­lui, ga­liu su­si­so­din­ti į ma­ši­ną 4 žmo­nes ir at­vež­ti į po­lik­li­ni­ką. Jiems la­bai ge­rai.“

Mo­te­ris kal­bė­jo, kad at­va­žia­vu­si pa­gal iš­kvie­ti­mą ji ne tik krau­jo pai­man­ti ar la­še­li­nę su­la­ši­nan­ti, bet ir kar­diog­ra­mą pa­da­ran­ti. Ga­lin­ti ap­tar­nau­ti 8 žmo­nes per die­ną. Va­žiuo­jan­ti ir su­dė­tin­go­mis oro są­ly­go­mis, kad ir pus­tant. Me­ras dė­ko­jo R. Stan­čiu­kie­nei už gy­ven­to­jų pui­kiai ver­ti­na­mą jos dar­bą ir da­ro­mą pa­žan­gą ap­tar­na­vi­mo sri­ty­je.

Jei ši­taip dirbs ir ki­tos ke­tu­ris kai­mus ap­tar­nau­sian­čios slau­gy­to­jos, gal­būt gy­ven­to­jams tik pa­si­seks. Bet kol kas dar daug neaiš­ku­mo. Ar tik­rai slau­gy­to­jos su­lauks kiek­vie­nas su­si­rgęs as­muo? Juk yra tvar­ka, ku­rio­je nu­ro­dy­ta, kad bus vyks­ta­ma tik pas kū­di­kius, karš­čiuo­jan­čius ir aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros vais­tais ne­nu­mu­šan­čius pa­cien­tus, tuos, ku­rie dėl ju­dė­ji­mo ar ki­tų svei­ka­tos su­tri­ki­mų ne­ga­lės at­vyk­ti į Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rą. O kaip ki­ti, ne­pak­liū­van­tys į šią gru­pę, bet gy­ve­nan­tys to­liau nuo Rie­ta­vo?

B. Ker­pie­nė aiš­ki­no, kad punk­tai nė­ra lik­vi­duo­ja­mi sku­bo­tai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.