Pirmojoje šių metų Taryboje – lengvai gliaudomi klausimai

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­kos
J. Re­ka­šius stebė­jo­si, kodėl, ly­gi­nant su ki­to­mis ne­vy­riau­sy­binė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ma­žiau­siai lėšų bu­vo skir­ta Tverų bend­ruo­me­nei
Ket­vir­ta­dienį vykęs pir­ma­sis Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės Ta­ry­bos po­sėdis pra­ėjo itin skland­žiai. Be di­de­lių dis­ku­sijų Ta­ry­bos na­riai pri­tarė vi­soms pa­reng­toms ata­skai­toms, ku­rio­se Sa­vi­val­dybės spe­cia­lis­tai pri­statė, kaip ir kam per­nai pa­nau­do­tos gau­tos lėšos. Posėd­žio pa­bai­go­je me­ras pa­pa­sa­ko­jo apie Rie­ta­ve įgy­ven­di­na­mus pro­jek­tus bei kaip se­ka­si spręsti klau­simą dėl Re­gistrų cent­ro. Ir turė­jo at­sa­ky­ti, ko­kios nau­dos Rie­ta­vui davė Pre­zi­den­to vi­zi­tas Plungė­je, kai prie bend­ro sta­lo bu­vo su­sėdę ke­tu­ri Tel­šių ap­skri­ties me­rai, tarp ku­rių – ir Rie­ta­vo.

„Gal ne­mokė­jo­me pa­pra­šy­ti?“

Var­tant ata­skaitą, ku­rio­je at­spindė­ta, kaip 2019-ai­siais bu­vo pa­nau­do­tos Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ne­vy­riau­sy­binėms or­ga­ni­za­ci­joms skir­tos lėšos, Ta­ry­bos na­riui Vik­to­rui Kra­ji­nui ki­lo klau­si­mas, kodėl lėšų li­ko? „Kaip ma­tau, per 630 eurų bu­vo ne­pa­nau­do­ta. O kiek pa­si­kal­bi, pi­nigų vi­siems trūksta... Ne­gi ne­bu­vo po­rei­kio?“ – klausė jis.

Po­li­ti­kui bu­vo at­sa­ky­ta, kad lėšų pa­pras­tai nu­ma­to­ma dau­giau nei yra po­rei­kis – jei­gu jų pri­reiktų nau­jai aso­cia­ci­jai re­gist­ruo­ti ar pro­jek­tams fi­nan­suo­ti, pri­si­dėti prie jų ir pa­na­šiai. Ka­dan­gi per­nai ne­nu­ma­tytų at­vejų ne­bu­vo, li­ko ir lėšų.

Per­nai Rie­ta­ve vei­ku­sios ne­vy­riau­sy­binės or­ga­ni­za­ci­jos pa­si­da­li­jo 8 768 eu­rus. Tverų bend­ruo­me­nei at­seikė­ta 300, Daugėdų, Girėnų, Bud­ri­kių, Lio­lių, Va­tu­šių, Žad­vainų, Gi­lio­gi­rio ir Pe­lai­čių bend­ruo­menėms bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės tėvų fo­ru­mui – po 380, drau­gi­jai „Mo­tulės del­nuos“ – 320, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jai „Prog­re­sas“ – 570, aso­cia­ci­jai „Ad­re­na­li­no mėgėjai“ ir Rie­ta­vo se­niū­ni­jos mo­terų klu­bui – po 340, kai­mo bend­ruo­me­nei „Mūsų La­bard­žiai“ – 478, Rie­ta­vo tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tui – 3 000 eurų.

Iš­vydęs Tverų bend­ruo­me­nei skirtą sumą, kiek nu­ste­bo tve­riš­kis Ta­ry­bos na­rys Jo­nas Re­ka­šius. „Pa­gal ata­skaitą išeitų: ar­ba tve­riš­kiai ma­žiau­siai dir­bo, ar­ba yra ma­žiau­sia bend­ruo­menė... – stebė­jo­si. – O gal ne­mokė­jom pa­pra­šy­ti?“

„Jei­gu būtų rašę pro­jek­tus, būtų gavę. Šios su­mos skir­tos pri­si­dėti prie pro­jektų“, – paaiš­ki­no me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.

Po Pre­zi­den­to vi­zi­to – ge­ras įspūdis

V. Kra­ji­nui magė­jo su­ži­no­ti, ko­kios nau­dos gaus Rie­ta­vas iš Pre­zi­den­to vi­zi­to. „Vi­si ži­no­me, kad ne­se­niai Plungė­je lankė­si Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nausė­da. Gal bu­vo at­kreip­tas dėme­sys į Rie­tavą?“ – klausė jis me­ro.

A. Čer­nec­kis aukš­čiau­sio ša­lies va­do­vo vi­zi­tu pa­si­džiaugė. Esą at­vykęs Pre­zi­den­tas klau­simų vie­to­je ne­sprend­žia. Bet dia­lo­gas už­si­mezgęs. Ir Pre­zi­den­to po­žiū­ris į pro­blemų spren­dimą ten­kinąs.

Pa­tikęs G. Nausė­dos po­žiū­ris į re­gio­nus – kad ne tik di­die­ji mies­tai svarbūs. Ir po su­si­ti­ki­mo me­ras gau­na iš Pre­zi­den­to pa­tarėjų laiškų, pa­klau­simų, tiks­li­na­ma­si, klau­sia­ma me­ro nuo­monės tam tik­rais klau­si­mais, kvie­čia­ma­si į at­skirų klau­simų nag­rinė­jimą. Ir kitą dieną po Ta­ry­bos po­sėdžio me­ras turė­jo va­žiuo­ti į Pre­zi­dentūrą – kalbė­tis apie pro­ble­mas su ESO.

„Nėra vien pa­šnekė­ji­mas. Veiks­mas tik­rai vyks­ta. Pir­mas įspūdis – ge­ras“, – G. Nausė­dos vi­zitą api­bend­ri­no me­ras.

Ju­da Re­gistrų cent­ro rei­ka­lai

Sa­vi­val­dybės va­do­vas po­sėdžio me­tu pa­sa­ko­jo tre­čia­dienį vykęs kalbė­tis dėl Re­gistrų cent­ro pro­blemų. „Že­mai­tis“ jau yra rašęs, kad nuo spa­lio šios įstai­gos at­sto­vai į Rie­tavą ne­beat­vyks­ta ir žmonės yra pa­lik­ti be anks­čiau teiktų pa­slaugų, su­si­ju­sių su ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu.

Tai buvęs jau tre­čias suin­te­re­suotų pu­sių su­si­ti­ki­mas sprend­žiant Re­gistrų cent­ro klau­simą. Ir nors joks spren­di­mas dar ne­bu­vo priim­tas, pa­sak A. Čer­nec­kio, gairės aiškė­ja.

Vis dar svars­to­ma anks­tes­nių su­si­ti­kimų me­tu ap­tar­ta tar­pi­nin­ka­vi­mo ga­li­mybė. Esą pa­slaugų rei­ka­lin­gas gy­ven­to­jas at­vyktų į tam skirtą ka­bi­netą Rietave, kur jo lauktų spe­cia­lis­tas. Tie­sa, jis pa­ts kon­sul­ta­cijų ne­teiktų, bet pa­dėtų žmo­gui su­si­siek­ti, „gy­vai“ pabend­rau­ti su Re­gistrų cent­ro spe­cia­lis­tais, už­duo­ti jiems klau­simų. Ką ga­li­ma, par­si­ųstų elekt­ro­ni­niu būdu, nu­ske­nuotų do­ku­men­tus ir pa­na­šiai. Ki­taip ta­riant, pa­dėtų at­lik­ti tuos veiks­mus, ku­riuos tik įma­no­ma pa­da­ry­ti nuo­to­li­niu būdu.

Svars­to­ma, kad galbūt būtų ga­li­ma ap­jung­ti net ke­lias vals­ty­bi­nes funk­ci­jas ir teik­ti tas pa­slau­gas, ku­rių yra su­mažėję, galbūt kon­sul­tuo­ti ir SOD­ROS klau­si­mais, bankų...

„Apsk­ri­tai, ir pa­čio Re­gistrų cent­ro dar­buo­tojų mažė­ja, funk­ci­jos siaurė­ja. Ne­ma­žai jų yra per­ėmę no­ta­rai. Jau ne­be­rei­kia va­žiuo­ti į Re­gistrų centrą, no­rint su­tvar­ky­ti pir­ki­mo-par­da­vi­mo rei­ka­lus, by­las. Tą jau at­lie­ka no­ta­rai“, – kalbė­jo me­ras.

Ki­tas siū­ly­mas – šias funk­ci­jas pri­skir­ti at­lik­ti se­niūnų pa­va­duo­to­jams. Ta­da gy­ven­to­jui te­reiktų atei­ti į se­niū­niją.

Ži­no­ma, vi­sa­da iš­lie­ka ga­li­mybė su nuo­sa­vy­be su­si­ju­sius rei­ka­lus su­si­tvar­ky­ti per elekt­ro­ninę sa­vi­tarną ir kon­sul­tuo­jan­tis te­le­fo­nu. Ta­čiau tai ne vi­siems gy­ven­to­jams priim­ti­na. Ne vi­si ir su­ge­ba.

Kad ir koks spren­di­mas būtų priim­tas, jau šian­dien aiš­ku, kad at­va­žiuo­jan­tis Re­gistrų cent­ro spe­cia­lis­tas ne­bus grąžin­tas. Esą ir pa­ts Re­gistrų cent­ras jį trak­tuo­ja kaip pa­pras­čiau­sią pa­šti­ninką, at­vyks­tantį paim­ti ir vėliau at­ve­žantį by­las. Jo reikš­me abe­jo­jo ir me­ras, ku­rio nuo­mo­ne, at­vyks­tan­čiam spe­cia­lis­tui kai ku­riais klau­si­mais iš­ties stig­da­vo kom­pe­ten­ci­jos.

Pris­tatė pro­jek­tus

Posėd­žio pa­bai­go­je me­ras trum­pai ap­tarė jau įgy­ven­din­tus ir dar tęsia­mus pro­jek­tus. Jau už­baig­ta Daržų gatvės re­konst­ruk­ci­ja ir pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti Pa­miškės gatvę, į pa­baigą ei­na pėsčiųjų ir dvi­ra­ti­ninkų ta­ko įren­gi­mas Rie­ta­vo Auš­ros alė­jo­je. Laisvės gatvė­je įreng­tas žemės ūkio pro­duktų tur­ge­lis, bai­gia­ma su­tvar­ky­ti ap­leis­ta te­ri­to­ri­ja, esan­ti L. Ivins­kio g. 16. Me­ras sakė, kad prie­kaištų ne­tu­ri dėl skland­žiai įgy­ven­di­namų Jūros upės kraš­to­vaizd­žio for­ma­vi­mo pro­jektų. Rie­ta­ve įreng­tos ir dvi vaikų žai­dimų aikš­telės.

Ta­čiau ne­slėpė, kad Sa­vi­val­dy­bei te­ko di­delė naš­ta pri­si­dėti prie Ogins­kių kultū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus komp­lek­si­nio su­tvar­ky­mo ir pri­tai­ky­mo kultū­rinėms, edu­ka­cinėms reikmėms pro­jek­to.

„Bet su­tvar­ky­ti rei­kia – juk ne­pa­lik­si pu­siau lup­to...“ – at­si­du­so A. Čer­nec­kis.

Kalbė­ta ir apie tai, jog pla­nuo­ja­ma įreng­ti poil­sio zo­nas ša­lia dvar­vietės. Be to, ke­ti­na­ma su­tvar­ky­ti ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių dvar­vietę bei pri­tai­ky­ti ją bend­ruo­me­ni­niams po­rei­kiams, nau­joms pa­slau­goms teik­ti. Abu pro­jek­tai dar nėra įgy­ven­din­ti. Pir­ma­jam dar tik ruo­šia­ma su­tar­tis, ant­rąjį nu­ma­to­ma baig­ti iki šių metų ga­lo.

Ta­ry­bos na­rys Alf­re­das Moc­kus sakė manąs, kad vie­ta, ku­rio­je nu­ma­to­ma va­sa­ros ka­vinė, – ne pa­ti ge­riau­sia. Ta­čiau me­rui at­ro­do prie­šin­gai. Rie­ta­vo dvar­vietės cent­re esan­ti vie­ta, pa­sak jo, kaip tik yra tam tin­ka­ma. Bet, kaip sakė me­ras, nuo Sa­vi­val­dybės čia ma­žai kas pri­klau­sys, mat pa­sta­to ir te­ri­to­ri­jos sa­vi­nin­kas yra „Že­mai­ti­jos pie­nas“. Sa­vi­val­dybė juos tik yra iš­si­nuo­mo­ju­si 10-čiai metų. Tad ką nors kalbė­ti dar anks­ti, juolab kad Sa­vi­val­dybės vaid­muo šiuo at­ve­ju – tik su­da­ry­ti sąly­gas atei­ti vers­lui.

V. Kra­ji­nas norė­jo iš­girs­ti Pre­zi­den­to vi­zi­to at­gar­sius