Politikų įnoriai nustelbė biudžeto patvirtinimą

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­kos
Me­rui A. Čer­nec­kiui kai ku­rios opo­zi­ci­jos na­rių pa­sta­bos kėlė juoką
Užp­raė­jusį ket­vir­ta­dienį Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­riai pa­tvir­ti­no šių metų Sa­vi­val­dybės biud­že­to pro­jektą. Įvy­kis – svar­bus. Nuo to, kaip biudžetas bu­vo su­ba­lan­suo­tas, pri­klau­so ir tai, kaip šie­met gy­vens Sa­vi­val­dybės įmonės ir įstai­gos. Ir nors pri­ta­ri­mas pa­lydė­tas plo­ji­mais, biud­že­to tvir­ti­ni­mas tar­si nu­blan­ko prie­š opo­zi­ci­jos įno­rius. Jos ak­ty­vu­mo nu­ste­bin­tas me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, ban­dy­da­mas skland­žiai va­do­vau­ti po­sėdžiui, po­li­ti­nius opo­nen­tus ir ra­mi­no, ir kar­tu svei­ki­no pa­ga­liau pra­dėjus dirb­ti.

Siūlė ne­si­gir­ti

Ta­ry­bos na­riui so­cial­de­mok­ra­tui Alf­re­dui Moc­kui po­sėdžio me­tu užk­liu­vo dau­gybė svars­tomų klau­simų. An­tai 2020–2022 m. Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės stra­te­gi­nis veik­los pla­nas po­li­ti­kui pa­si­rodė „neam­bi­cin­gas“. Esą jis turėtų būti pa­reng­tas pa­gal val­dan­čio­sios dau­gu­mos po­li­tinę pro­gramą. Bet ka­dan­gi ši to­kios pro­gra­mos ne­pa­tei­ku­si, jo frak­ci­jai kyląs klau­si­mas, kuo re­mian­tis tas pla­nas bu­vo su­kurp­tas? „Tikė­ti­na, iš kaž­kur paim­ta, pa­ko­pi­juo­ta... nes veik­los pro­gra­ma ne­su­si­ju­si su pla­nu“, – rėžė jis.

A. Moc­kaus nuo­mo­ne, minė­ta­me pla­ne Sa­vi­val­dy­bei ne­reikėtų gir­tis ne­dar­bo mažė­ji­mu, mat taip at­si­ti­ko iš da­lies dėl to, kad mažė­jo gy­ven­tojų. Be to, esą pa­reng­ta­me pla­ne ne­nu­ma­ty­ta pa­kan­ka­mai prie­mo­nių, ku­rio­mis būtų ge­ri­na­mi pra­stes­ni Sa­vi­val­dybės ro­dik­liai.

„Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė tam­pa ne­pat­rauk­li gy­ven­ti“, – rėžė jis. Ir pri­dūrė: jei ne­bus am­bi­cin­go pla­no, Sa­vi­val­dybės die­nos ga­li būti su­skai­čiuo­tos...

„Nie­ko gud­res­nio ei­da­mi į rin­ki­mus ir jūs pa­tys (Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ratų par­ti­ja – aut.) ne­su­gal­vo­jot“, – į tokį pa­si­sa­kymą at­šovė me­ras. Jis aiš­ki­no, kad vie­na par­ti­ja ne­ga­li iš esmės pa­keis­ti stra­te­gi­jos. Tam ren­gia­mi il­ga­lai­kiai stra­te­gi­niai veik­los pla­nai. An­tai ir da­bar bus pra­de­da­mas reng­ti 2021–2027 m. Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės stra­te­gi­nis plėtros pla­nas.

„Reikės vi­siems ak­ty­viai da­ly­vau­ti ir su­si­tvar­ky­ti taip, kad pa­skui ne­reikėtų to­kių liūdnų kalbų“, – ironizavo A. Čer­nec­kis.

Ne­pai­sant pen­kių su­si­lai­kiu­sių Ta­ry­bos na­rių, dau­gu­ma 2020–2022 m. Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės stra­te­gi­niam veik­los pla­nui pri­tarė.

Ne­gi ne­ga­li pa­reng­ti pa­tys?

Dar grįžta ir prie minė­to­jo il­ges­niam lai­ko­tar­piui – 7-eriems me­tams (2021–2027 m.) – ža­da­mo reng­ti pla­no. Ta­ry­bos na­riai turė­jo pri­tar­ti, jog įmonė, reng­sian­ti tą planą, būtų pa­rink­ta kon­kur­so būdu, o su­mokė­ta jai iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jai skirtų lėšų.

Ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Bla­žai­tis kalbė­jo ne­sup­rantąs, jog ki­ti ga­li nu­ro­dy­ti, kaip tuos sep­ty­ne­rius me­tus sa­vi­val­dy­bei gy­ven­ti. Jo manymu, tokį planą už nu­ma­ty­tus 20 tūkst. eurų galbūt galėtų reng­ti pa­tys Sa­vi­val­dybės dar­buo­to­jai. „Gal ge­riau mokė­ti jiems?“ – svarstė jis.

Me­ras at­­kir­to, kad pa­tys pa­reng­ti tokį planą spe­cia­lis­tai yra ne­pajėgūs. Esą to tu­ri im­tis aukš­čiau­sio ly­gio pro­fe­sio­na­lai. Ne­pai­sant to, pra­kai­tuo­ti jį ren­giant tek­sią ir po­zi­ci­jai, ir opo­zi­ci­jai, ir Sa­vi­val­dybės dar­buo­to­jams.

Jam pri­tarė ir Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Auž­bi­ka­vi­čius: „Bus įtrauk­ti vi­si vi­suo­menės sluoks­niai.“ Sa­vo siū­ly­mus dėl sa­vi­val­dybės plėtros galės teik­ti ir su­da­ry­tos dar­bo grupės, o su­sty­guotą planą Ta­ry­ba tvir­tins me­tams bai­gian­tis.

„Nei­ro­ni­zuo­ju – svei­ki­nu pra­dėjus dirb­ti“

Ta­ry­bos po­sėdžio me­tu stab­telė­ti te­ko net prie to­kių, at­ro­dytų, ei­li­nių klau­simų, kaip su­da­rytų „dar­bi­nių“ ko­mi­sijų tvir­ti­ni­mas.

Pir­miau­sia to­kių ko­mi­sijų su­da­ry­mo prin­ci­pu su­si­domė­jo Ta­ry­bos narė Vi­li­ja Raz­mienė. Jai užk­liu­vo, kodėl vie­no­se ko­mi­si­jo­se yra net po du Ta­ry­bos na­rius, o ki­to­se – nė vie­no. Taip su­da­ry­ta ir So­cia­li­nių pa­slaugų sky­ri­mo ko­mi­si­ja.

Me­ras paaiš­ki­no, kad ši ko­mi­si­ja su­da­ry­ta iš spe­cia­listų. Jo nuo­mo­ne, ap­skri­tai nei šio­je, nei ki­to­se ko­mi­si­jo­se Ta­ry­bos na­rių ap­skri­tai ne­turėtų būti, kad ne­nu­tiktų taip, jog Ta­ry­ba pa­ti tvir­ti­na tvar­kas, ski­ria pi­ni­gus pro­gra­moms, o pa­skui tuos pi­ni­gus dar ir da­li­ja. Vis dėlto me­ras ne­prieš­ta­ra­vo V. Raz­mienės ne­tie­sio­giai iš­reikš­tam no­rui būti pa­skir­tai į šią ko­mi­siją. Juo­zui Bars­tei­gai pa­si­ūlius, už tai bal­sa­vo vi­si Ta­ry­bos na­riai.

Lyg da­vus gerą pra­džią, vėliau su­sto­ta ir ties Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės smul­kaus ir vi­du­ti­nio vers­lo ir žemės ūkio rėmi­mo pro­gra­mos pro­jektų ir pa­raiškų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mo. Esą ir čia rei­kią per­gal­vo­ti jos su­dėtį.

Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ratų par­ti­jos at­sto­vas V. Bla­žai­tis į šią ko­mi­siją pa­si­ūlė „narį iš opo­zi­ci­jos“, bend­ra­par­tietį Vik­torą Kra­jiną, ka­dan­gi iki tol jo­je bu­vo du val­dan­čiųjų at­sto­vai – li­be­ra­lai Al­bi­nas Mas­laus­kas ir Al­bi­nas Bru­žins­kas.

„Opo­zi­ci­ja pra­dėjo pra­šy­ti dar­bo, – šyp­so­da­ma­sis stebė­jo­si me­ras. – Rei­kia pa­svei­kin­ti, kad ji pra­dėjo norė­ti dirb­ti Rie­ta­vo žmonėms. Ir pa­linkė­ti sėkmės.“

V. Kra­ji­nas pa­brėžė, kad opo­zi­ci­ja ne tik no­ri, bet ir dir­ba Rie­ta­vo žmonėms. Ir pri­minė, jog šį klau­simą jis bu­vo iškėlęs dar ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu, ta­čiau juk tuo­met siū­ly­ti savęs ne­galėjęs, o jo pa­sta­ba, kad minė­to­je ko­mi­si­jos yra tik val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai, bu­vu­si pra­leis­ta pro au­sis.

Ga­liau­siai Ta­ry­bos na­riai pri­ėjo prie bend­ro su­ta­ri­mo nuo po­ky­čių šio­je ko­mi­si­jo­je su­si­lai­ky­ti ir siū­ly­mo A. Bru­žinską keis­ti V. Kra­ji­nu bent jau kol kas ati­dėti. At­ro­do, me­rui pa­vy­ko įti­kin­ti vi­sus, kad yra di­de­lių abe­jo­nių, ar Ta­ry­bos na­riai ga­li kiš­tis į ko­mi­sijų darbą – tai reikėtų iš­siaiš­kin­ti su tei­si­nin­kais.

Pa­pilnės iki 10-ies mi­li­jonų

Nors šių metų Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės biud­že­tas pla­čiai bu­vo pri­sta­ty­tas visų Ta­ry­bos ko­mi­tetų po­sėdžių metų ir jį be­li­ko pa­tvir­tin­ti, A. Moc­kus ir čia ra­do „kab­liukų“. Tie­sa, ne dėl skai­čių. Pa­sak jo, su­da­rant biud­žetą tu­ri da­ly­vau­ti Fi­nansų sky­riaus vedė­jas, o jo rie­ta­viš­kiai jau kurį laiką ne­tu­ri.

„Val­dan­čio­ji dau­gu­ma, at­ro­do, im­tis veiksmų si­tua­ci­jai tai­sy­ti ne­si­ruo­šia“, – kri­tiką lie­jo A. Moc­kus. Ir jau bandė siū­ly­ti, jog būti­na įpa­rei­go­ti val­dan­čiuo­sius per tam tikrą laiką im­tis konk­re­čių veiksmų, ta­čiau A. Čer­nec­kis ko­legą nu­traukė, pa­stebė­da­mas, kad su svars­to­mu biud­že­tu tai nie­kaip ne­su­siję.

„Pa­si­sa­kot jau ket­virtą kartą. Gal jau reiktų už­baig­ti...“ – siūlė me­ras.

Ga­liau­siai šių metų biud­že­tas – 9,1 mln. eurų dydžio – bu­vo pa­tvir­tin­tas. Tie­sa, ne­vie­nin­gai – 3 na­riai su­si­laikė. Me­ras op­ti­mis­tiš­kai kalbė­jo, kad ti­ki­ma­si iki metų pa­bai­gos į biud­žetą su­rink­ti ir vi­sus 10 mi­li­jonų eurų.

O prie Fi­nansų sky­riaus vedė­jo (šias pa­rei­gas lai­ki­nai ei­na vyr. spe­cia­listė Zi­ta Ber­žons­kienė) sky­ri­mo klau­si­mo grįžta po­sėdžio pa­bai­go­je.

Į po­sėdį išk­vies­ta Sa­vi­val­dybės tei­si­ninkė Ie­va Kra­ji­naitė paaiš­ki­no, kad kon­kursą cent­ra­li­zuo­tai vyk­do Vals­tybės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas. Iš Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir de­par­ta­men­to dar­buo­tojų su­da­ro­ma ko­mi­si­ja, ku­ri ir at­ren­ka kan­di­datą. Esą ar­ti­miau­siu me­tu pro­cedū­ros dėl vedė­jo pa­sky­ri­mo turėtų būti pra­dėtos.

 

So­cial­de­mok­ra­tui A. Moc­kui (kairėje) ne­pa­ti­ko, kad gi­ria­ma­si sa­vi­val­dybė­je mažė­jan­čiu ne­dar­bu, nors tai esą su­si­jęs su mažė­jan­čiu gy­ven­tojų skai­čiu­mi