Rietave – Klaipėdos brass kvintetas

Rie­ta­vo kul­tū­ros cent­ro nuo­trau­ka
Ge­rą nuo­tai­ką ren­gi­nio me­tu do­va­no­jo Klai­pė­dos brass kvin­te­tas bei va­ka­ro ve­dė­jas S. Lu­ne­vi­čius
Nau­ją kū­ry­bi­nį se­zo­ną jau pra­dė­jo ne tik Plun­gės, bet ir Rie­ta­vo kul­tū­ros cent­ras. Vie­nas pir­mų­jų pa­sta­ro­jo ren­gi­nių – įsi­min­ti­nas kon­cer­tas, rie­ta­viš­kių bei sve­čių dė­me­sio lau­kęs praė­ju­sį sek­ma­die­nį. Ge­rą nuo­tai­ką ko­ky­biš­kos mu­zi­kos iš­siil­gu­siai pub­li­kai do­va­no­jo Klai­pė­dos brass kvin­te­tas bei va­ka­ro ve­dė­jas ak­to­rius Si­mo­nas Lu­ne­vi­čius.

Klai­pė­dos brass kvin­te­tas sėk­min­gai ku­ria ir mu­zi­kuo­ja jau tre­čią de­šimt­me­tį, nuo1986–ųjų. Šau­nus pro­fe­sio­na­lių pū­ti­kų an­samb­lis kon­cer­tuo­ja įvai­rio­se erd­vė­se, ran­da ke­lią į skir­tin­gą mu­zi­ki­nę pa­tir­tį tu­rin­čių klau­sy­to­jų šir­dis. Kiek­vie­na­me kon­cer­te at­li­kė­jai su­ge­ba su­kur­ti jau­kią at­mos­fe­rą, pro­gra­mos kar­tais „pa­gar­di­na­mos“ žais­min­gais re­ži­sū­ri­niais spren­di­mais.

Praė­ju­sį ko­vą su­skai­čia­vęs „Tris­de­šimt pa­va­sa­rių“ Klai­pė­dos brass kvin­te­tas ru­de­nį pa­si­tin­ka per­mai­no­mis ko­lek­ty­vo su­dė­ty­je. Ko­lek­ty­vo va­do­vo vai­rą į sa­vo tvir­tas ran­kas pe­rė­mė me­ni­niams iš­šū­kiams pa­si­ren­gęs Si­gi­tas Pet­ru­lis (tri­mi­tas), an­samb­ly­je to­liau mu­zi­kuos Alius Mak­na­vi­čius (tri­mi­tas) ir Ste­po­nas Su­gin­tas (trom­bo­nas), be­je, gro­jan­tis ja­me nuo pat įsi­kū­ri­mo.

Ko­lek­ty­vą pa­pil­dė Min­dau­gas Paš­kaus­kas (val­tor­na) ir Vid­man­tas Lia­sis (tū­ba). At­nau­jin­tos su­dė­ties pri­si­sta­ty­mo kon­cer­tui kvin­te­tas ren­gia spe­cia­lią pro­gra­mą ir ti­ki­si nau­ju skam­be­siu pa­trauk­ti ne tik klai­pė­die­čių dė­me­sį.

Mu­zi­ki­nė­je ap­lin­ko­je sek­ma­die­nį nu­spren­dę pra­leis­ti pra­leis­ti rie­ta­viš­kiai ne­pa­si­gai­lė­jo, mat tu­rė­jo pro­gą pa­si­klau­sy­ti ne­pap­ras­tai gra­žių kū­ri­nių iš brass kvin­te­to re­per­tua­ro, ku­ris – iš­ties so­li­dus: nuo Re­ne­san­so iki XXI am­žiaus au­to­rių mu­zi­kos.