Rietaviškius gimnazistus sveikino pats ministras

Jū­ra­tės BUD­GI­NIE­NĖS nuo­trau­ka
L. Ivins­kio gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nę svei­ki­no mi­nist­ras A. Mon­ke­vi­čius, bu­vęs šios mo­kyk­los moks­lei­vis
Nie­kam ne pa­slap­tis, jog švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius yra rie­ta­viš­kis, mo­kę­sis da­bar­ti­nė­je Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je. Tad sim­bo­liš­ka, jog Moks­lo ir ži­nių die­ną po­li­ti­kas nu­ta­rė su­tik­ti bū­tent šio­je įstai­go­je.

Sėk­min­gų moks­lo me­tų jis lin­kė­jo ne tik bū­riui vai­kų ir jau­ni­mo, bet ir pe­da­go­gams. „Ši­ta mo­kyk­la man – be ga­lo bran­gi. Vi­sa­da, kai gal­vo­ju apie mo­kyk­lą, pri­si­me­nu Rie­ta­vo vi­du­ri­nę, ku­ri da­bar va­di­na­si L. Ivins­kio gim­na­zi­ja, ir ja tik­rai di­džiuo­juo­si. Pir­miau­sia dėl to, kad tu­rė­jau nuo­sta­bius mo­ky­to­jus“, – svei­kin­da­mas gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nę kal­bė­jo mi­nist­ras ir dė­ko­jo jai už pa­kvie­ti­mą da­ly­vau­ti šven­tė­je.

„Praė­jo 45 me­tai, kai bai­giau šią mo­kyk­lą. Jau­čiu di­džiau­sią pa­gar­bą sa­vo mo­ky­to­jams, ku­rių žo­džius, mo­ky­mus pa­me­nu iki šiol“, – vė­liau dar ir feis­bu­ke apie sa­vo mo­kyk­lą ra­šė A. Mon­ke­vi­čius. Jis ne­pa­mir­šo pa­dė­ko­ti ir da­bar­ti­niams jos mo­ky­to­jams už tai, kad su to­kia pa­čia ati­džia mei­le ir ge­ra­no­riš­ku reik­lu­mu ug­do da­bar­ties vai­kus ir ku­ria jų sėk­mę.

O gim­na­zi­jo­je dir­ban­tiems pe­da­go­gams ten­ka ug­dy­ti vi­sai ne­ma­žą bū­rį gim­na­zis­tų, mat šiais moks­lo me­tais į jos suo­lus su­sė­do be­veik 600 moks­lei­vių. Tarp jų – net še­šios de­šim­tys pir­mo­kė­lių, ku­rie su­skirs­ty­ti į tris kla­ses. Tik dvy­lik­to­kų gre­tos ge­ro­kai re­tes­nės. Per­nai čia mo­kė­si dvi abi­tu­rien­tų kla­sės, o šie­met jų li­ko vos vie­na, ku­rio­je – 29 vy­riau­sie­ji mo­kyk­los mo­ki­niai. L. Ivins­kio gim­na­zi­ją šiais moks­lo me­tais lan­kys ir še­šio­li­ka prieš­mo­kyk­li­nu­kų.

Gim­na­zi­jai tu­ri ir sky­rių Dau­gė­duo­se. Nau­jus moks­lo me­tus čia pa­si­ti­ko trys pir­mo­kė­liai ir tiek pat prieš­mo­kyk­li­nu­kų. Iš vi­so šio­je mo­kyk­lė­lė­je ži­nių ba­ga­žą kaups de­šimt vai­kų.

Rie­ta­vo kraš­tas di­džiuo­ja­si tu­rįs ir dar vie­ną gim­na­zi­ją, ku­ri įsi­kū­ru­si Tve­ruo­se. Ši įstai­ga šie­met tu­ri 147 moks­lei­vius. Į Tve­rų gim­na­zi­jai pri­klau­san­tį Me­din­gė­nų sky­rių Moks­lo ir ži­nių die­ną su­gu­žė­jo 64 mo­ki­niai, su ne­kant­ru­mu lau­kę, ka­da ga­lės pa­si­ner­ti į ži­nių ša­lį.

Dar dau­giau moks­lei­vių Žad­vai­nių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je – nuo rug­sė­jo ant­ro­sios čia šur­mu­liuo­ja aš­tuo­nias­de­šimt moks­lei­vių.

Nau­jus moks­lo me­tus pra­dė­jo ir Rie­ta­vo My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio me­no mo­kyk­la, šiais me­tais su­lau­ku­si be­veik pu­sant­ro šim­to mu­zi­kuo­jan­čių, pie­šian­čių, dai­nuo­jan­čių ar vai­di­nan­čių jau­nų­jų rie­ta­viš­kių. Mo­kyk­los duo­me­ni­mis, šie­met į pir­mą­ją kla­sę atė­jo net še­šio­li­ka vai­kų.

Ži­no­ma, nau­ją pra­džią pa­si­ti­ko ir dar­že­li­nu­kai, it bi­tu­tės su­skri­dę į vie­nin­te­lį Rie­ta­ve lop­še­lį-dar­že­lį, šie­met dar­bą pra­dė­ju­sį su dvy­li­ka vai­ku­čių gru­pių. Iš vi­so į dar­že­lį pa­kliu­vo 210 ma­žy­lių.