Rietavo pareigūnams – trečioji vieta

Klai­pė­dos AVPK nuo­trau­ka
Ma­riaus Vai­či­kaus­ko (kai­rė­je) va­do­vau­ja­ma pa­rei­gū­nų ko­man­da užė­mė tre­čią­ją vie­tą
Ket­vir­ta­die­nį Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te (AVPK) vy­ko ge­riau­sios pa­rei­gū­nų ko­man­dos rin­ki­mai. Ypač ge­rai se­kė­si rie­ta­viš­kiams pa­rei­gū­nams, užė­mu­siems gar­bin­gą tre­čią­ją vie­tą.

Pat­ru­lių rink­ti­nės, Ke­lių po­li­ci­jos, Vie­šo­sios tvar­kos tar­ny­bų ir ap­skri­ties mies­tų bei ra­jo­nų po­li­ci­nin­kai run­gė­si še­šio­se rung­ty­se. Jas at­li­kus bu­vo iš­siaiš­kin­ti bei pa­gerb­ti šių me­tų ly­de­riai.

Kon­kur­so rung­tys bu­vo su­da­ry­tos iš si­tua­ci­jų ir už­duo­čių, su­si­ju­sių su tie­sio­gi­niu po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dar­bu. De­šim­ties ko­man­dų pa­rei­gū­nams te­ko įro­dy­ti sa­vo pro­fe­sio­na­lu­mą ži­nio­mis, fi­zi­niu pa­si­ren­gi­mu, psi­cho­lo­gi­jos iš­ma­ny­mu.

Jie at­li­ko po­li­ci­jos tak­ti­kos ir pir­mo­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, šau­dy­mo, rea­ga­vi­mo į smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, orien­ta­vi­mo­si, vai­ra­vi­mo ir ži­nių pa­tik­ri­ni­mo rung­tis.

Tre­čią­ją vie­tą ren­kant ge­riau­sią ap­skri­ties pa­rei­gū­nų ko­man­dą užė­mė Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai – Ma­rius Vai­či­kaus­kas, Er­nes­tas Nor­vai­šas, Gab­rie­lė Žy­man­čiū­tė-Kai­rė ir Vy­tau­tas Jo­nai­tis. Ant­ri šie­met li­ko Vie­šo­sios tvar­kos tar­ny­bos ko­man­dos pa­rei­gū­nai. Kon­kur­so pir­mą­ja vie­ta džiau­gė­si Pat­ru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­nai.

Ly­de­riai ap­do­va­no­ti var­di­nė­mis do­va­no­mis ir at­mi­ni­mo su­ve­ny­rais iš stik­lo. Jiems su­teik­tos tri­jų die­nų pa­pil­do­mos mo­ka­mos ato­sto­gos.