Rietavo savivaldybė: įžvelgia ir galimybių, ir grėsmių

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Šių metų pra­džio­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je bu­vo 404 gal­vijų au­gin­to­jai. Jų tvar­tuo­se – 2 845 mel­žia­mos karvės
Lie­tu­va – vie­na, ta­čiau su­skirs­ty­ta net į 60 sa­vi­val­dy­bių. Ir vi­sos sten­gia­si iš­sis­kir­ti sa­vo gam­ta, žmonė­mis, dar­bo už­mo­kes­čiu ar tie­siog pa­trauk­lu­mu ir pa­to­gu­mu dirb­ti, gy­ven­ti, ilsė­tis. Apie ki­tus vis pa­si­skai­to­me in­ter­ne­te, iš­girs­ta­me per ži­nias, o ar ži­no­me, kaip at­ro­do mūsų, Rie­ta­vo, sa­vi­val­dybė? Kuo ga­li pa­si­gir­ti rie­ta­viš­kiai, o dėl ko ver­čiau nu­dur­ti akis?

Rie­ta­vas – miškų kraš­tas

Kuo jau kuo, o miš­kais pa­si­gir­ti rie­ta­viš­kiai ga­li. Jie su­da­ro dau­giau nei pusę (52 pro­c.) sa­vi­val­dybės te­ri­to­ri­jos, kai vi­so­je Tel­šių ap­skri­ty­je miš­kai uži­ma 36 pro­c., o ša­ly­je – 33,2 pro­c. vi­so plo­to.

Dau­giau žmo­nių gy­ve­na kai­me (2020 m. sau­sio 1 d. – 4 109 žmonės) nei mies­te (3 149), todėl ne­nuos­ta­bu, kad mūsuo­se dar ne­ma­žai gy­ven­tojų, be­si­ver­čian­čių žemės ūkiu.

Žemės ūkio pa­skir­ties žemė su­da­ro 37 pro­cen­tus sa­vi­val­dybės te­ri­to­ri­jos. Net 90 pro­c. žemės ūkio naud­menų – aria­ma žemė. Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės Žemės ūkio sky­riaus duo­me­ni­mis, per­nai sa­vi­val­dybė­je bu­vo 1 381 žemės ūkio ir kai­mo val­da. Pasė­lius dek­la­ra­vo (dek­la­ruo­tas 16,2 tūkst. ha pa­sėlių) ir žemės ūkio veik­la už­siėmė 1 090 žem­dir­bių.

Daugė­ja ir mėsi­nių ūkių

Dau­gu­ma Sa­vi­val­dybės ūki­ninkų ir žemės ūkio įmo­nių ver­čia­si ir gy­vu­li­nin­kys­te, ir au­ga­li­nin­kys­te.

Šių metų sau­sio 1 d. duo­me­ni­mis, sa­vi­val­dybė­je bu­vo 404 gal­vijų au­gin­to­jai, lai­kan­tys 8 188 gal­vi­jus. Iš šių au­gin­tojų 227 – žem­dir­biai, tu­rin­tys 2 845 mel­žia­mas kar­ves. Per me­tus Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ūki­nin­kai pa­ga­mi­no 15 813 tonų pie­no.

Pas­te­bi­ma, kad ple­čia­si ir mėsinė gal­vi­nin­kystė, įsit­vir­ti­na ne­tra­di­cinę veiklą plėto­jan­tys ūkiai.

Stam­bios įmonės – trys

Be žem­dir­bystės, sa­vi­val­dybės te­ri­to­ri­jo­je yra ga­mi­na­mos sta­ty­binės med­žia­gos, plėto­ja­mas smul­ku­sis vers­las, ver­čia­ma­si miš­ki­nin­kys­te, žem­dir­bystės ir miš­ki­nin­kystės pro­duk­ci­jos per­dir­bi­mu, dur­pių ga­vy­ba ir per­dir­bi­mu, me­lio­ra­ci­jos sis­temų ir hid­ro­tech­ni­kos sta­ti­nių sta­ty­ba, gy­ven­tojų ap­tar­na­vi­mu.

Did­žio­sios Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės įmonės, tai­gi – ir gy­ven­tojų duon­davės, yra UAB „Plungės lagū­na“ (sau­sio 1 d. duo­me­ni­mis jo­je dir­bo 225 dar­buo­to­jai), rie­ta­viš­kių daž­nai dėl skleid­žia­mos smarvės pla­ka­ma UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­rinė sa­ni­ta­ri­ja“ (129 dar­buo­to­jai) bei UAB „Rie­tu­va“ (114 dar­buo­tojų), ga­mi­nan­ti po­pie­rinį ko­rinį už­pildą.

Tu­ri kuo už­siim­ti

Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės 2020–2022 metų stra­te­gi­nia­me veik­los pla­ne pa­ste­bi­ma, kad Rie­ta­vas ga­li pa­si­džiaug­ti pa­to­gia geog­ra­fi­ne pa­dėti­mi (sa­vi­val­dybę ker­ta did­žiau­sia au­to­ma­gist­ralė Kaunas– Klaipė­da, ne­to­li – tre­čia­sis pa­gal dydį ša­lies mies­tas Klaipė­da, iki Lat­vi­jos sie­nos – 55 km), pa­lan­kia trans­por­to, lo­gis­ti­kos, ap­tar­na­vi­mo sek­to­rių plėtrai.

Čia ne tik stiprūs ūkiai, bet ir plėto­ja­mas tu­riz­mas, ka­dan­gi yra daug poil­siau­ti tin­kamų vietų, ge­rai išplė­to­tos so­cia­li­nių, kultū­ri­nių bei švie­ti­mo pa­slaugų priei­na­mu­mas. Yra daug dar­bin­go am­žiaus gy­ven­tojų ir mažė­ja re­gist­ruotų be­dar­bių, o kar­tu – ir pa­ts ne­dar­bo ly­gis. Vai­kai ir jau­ni­mas tu­ri kuo už­siim­ti, nes vei­kia juos pri­trau­kian­čios ir su jais dir­ban­čios or­ga­ni­za­ci­jos.

Įžvel­gia ir grėsmių

Vis dėlto yra ir pro­blemų. Vie­na jų – su­lau­kia­ma ma­žai in­ves­ti­cijų iš už­sie­nio. Ne­pa­kan­ka­mai išplė­to­ta pra­monės inf­rast­ruktū­ra, ne­di­de­lis vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis, silp­nai plėto­ja­mos eko­no­minės veik­los kai­me. Todėl nėra ko stebė­tis, jog da­lis gy­ven­tojų iš­va­žiuo­ja gy­ven­ti į di­des­nius mies­tus ar net už­sienį ir jų nuo­lat mažė­ja. Ne­ga­na to, gy­ven­to­jai ne­pa­kan­ka­mai ati­dūs sa­vo svei­ka­tai, todėl mir­tin­gu­mas Sa­vi­val­dybė­je di­des­nis ir už ša­lies vi­durkį.

Sa­vi­val­dybė­je trūksta gy­dy­tojų, kva­li­fi­kuotų svei­ka­tos prie­žiū­ros ir pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­listų, prie­šmo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­gogų. Norė­da­ma spręsti šią pro­blemą, Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja ban­dys juos vi­lio­ti ap­mokė­da­ma už stu­di­jas.

FOTO AUTORIUS Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka

70810194935

FOTO APRASAS Šių metų pra­džio­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je bu­vo 404 gal­vijų au­gin­to­jai. Jų tvar­tuo­se – 2 845 mel­žia­mos karvės