Stotelę papuošė vaikų piešinys

Rie­ta­vo So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro nuotrauka
Taip dabar atrodo La­bar­džių sto­te­lė
La­bar­džių kai­mo gy­ven­to­jai tu­rė­tų ma­lo­niai nu­steb­ti – iki tol švie­siai ža­lios spal­vos bu­vu­si niū­ro­ka au­to­bu­sų sto­te­lė tar­si at­gi­mė. Ant jos pui­kuo­ja­si Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro vai­kų die­nos cent­ro „Būk ma­no drau­gas“ pie­ši­nys, kvie­čian­tis su­si­mąs­ty­ti apie tai, kad nuo el­ge­sio ke­ly­je pri­klau­so ne tik mū­sų, bet ir ap­lin­ki­nių gy­ve­ni­mai.

Vai­kų die­nos cent­ro lan­ky­to­jos Au­gus­tė, Eduar­da ir Da­ri­ja, pa­de­da­mos so­cia­li­nės dar­buo­to­jos Ais­tės Pui­do­kai­tės, da­ly­va­vo Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos reng­ta­me pie­ši­nių kon­kur­se „Sau­gus eis­mas ke­ly­je“. Iš be­veik 270-ies da­ly­vių bu­vo at­rink­ti 6 ge­riau­si pie­ši­niai, ku­rie bus per­kel­ti ant au­to­bu­sų sto­te­lių pa­vil­jo­nų. Tarp jų pa­kliu­vo ir mū­siš­kių mer­gai­čių dar­bas, nu­run­gęs net kai ku­rias me­no mo­kyk­las.

Praė­ju­sį tre­čia­die­nį, su­lau­ku­sios Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vo at­vež­tų da­žų, mer­gai­tės ėmė­si dar­bo di­rek­ci­jos pa­rink­to­je La­bar­džių kai­mo sto­te­lė­je. Iš pra­džių gal kiek ne­drą­siai, bet pa­ma­žu vis la­biau pa­si­ti­kė­da­mos sa­vi­mi, jau­no­sios dai­li­nin­kės sto­te­lę pa­ver­tė su­si­mąs­ty­ti pri­ver­čian­čiu dai­lės kū­ri­niu.

Kaip „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo A. Pui­do­kai­tė, kon­kur­so lai­mė­to­jos pieš­ti ant sto­te­lės ruo­šė­si la­bai at­sa­kin­gai: prieš tai sa­vo pie­ši­nį jos ban­dė per­kel­ti ant au­to­bu­so sto­te­lės sie­nos mat­me­nis ati­tin­kan­čių di­de­lių po­pie­riaus la­pų. To­dėl ne­nuos­ta­bu, kad dar­bas joms pa­vy­ko taip pui­kiai. Už­te­ko ke­le­to va­lan­dų ir La­bar­džių au­to­bu­sų sto­te­lė jau džiu­gi­na jo­je lau­kian­čių ke­lei­vių bei praei­nan­čių­jų ir pra­va­žiuo­jan­čių­jų akis.

Kol mer­gai­tės, ku­rioms tal­ki­no ne tik so­cia­li­nė dar­buo­to­ja, bet ir pa­gal­bi­nin­kas Ra­mū­nas, kruopš­čiai dir­bo, jas spė­jo ap­lan­ky­ti La­bar­džių kai­mo bend­ruo­me­nės na­riai. Už to­kią gra­žią ini­cia­ty­vą vai­kus jie vai­ši­no sul­ti­mis ir sal­du­my­nais.

Jau­nų­jų pie­šė­jų lauks ir dar vie­nas ma­lo­nus at­ly­gis. A. Pui­do­kai­tė sa­kė, kad, ska­ti­nant vai­kus ir to­liau bū­ti ak­ty­viais bei kū­ry­bin­gais, So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ras pa­ruo­šė jiems do­va­nė­lę – nu­si­veš pa­žais­ti bou­lin­go.