Su ministru aptarė socialines problemas

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis domė­jo­si, kaip rie­ta­viš­kiams se­ka­si ieš­ko­ti lai­ki­no­jo globė­jo
Penk­ta­dienį Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je su­lauk­ta gar­bių sve­čių – lankė­si so­cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis su ko­man­da. Į Rie­tavą mi­nist­ras už­su­ko po vieš­nagės Ši­lalė­je, kur taip pat su­si­ti­ko su Sa­vi­val­dybės va­do­vu bei įstaigų at­sto­vais. Rie­ta­ve pri­statęs nu­ma­to­mas so­cia­linės ap­sau­gos sri­ties nau­jo­ves, mi­nist­ras su me­ru An­ta­nu Čer­nec­kiu ir ki­tais su­si­ti­ki­mo da­ly­viais ap­tarė, ko­kių pro­blemų ky­la sa­vi­val­dybė­je.

Dau­giau sta­bi­lu­mo

Me­ras nu­džiu­go iš L. Ku­ku­rai­čio iš­girdęs ži­nią, kad, kei­čiant So­cia­li­nių pa­slaugų įsta­tymą, pla­nuo­ja­ma ak­re­di­tuo­ti to­kias spe­cia­li­zuo­tas pa­slau­gas tei­kian­čias įstai­gas kaip kri­zių, vaikų die­nos cent­rai, nak­vynės na­mai ir ki­tas. Įtvir­ti­nus šias nau­jo­ves, pa­lengvėtų sa­vi­val­dai, nes minė­tos įstai­gos būtų fi­nan­suo­ja­mos tie­sio­giai. Joms ne­be­reikėtų gaiš­ti lai­ko ren­giant pro­jek­tus ir da­ly­vau­jant kon­kur­suo­se, kas­kart ti­kin­tis fi­nan­sa­vi­mo.

„La­bai pro­tin­gas žings­nis, – pa­stebė­jo A. Čer­nec­kis. – O da­bar žaid­žiam žai­dimą... Ir kiek žmo­giškųjų re­sursų tai kai­nuo­ja. Kas­kart rei­kia su­kti galvą, reng­ti pro­jek­tus. Laimė­ti, nes jei ne­pa­vyks, ga­li už­da­ry­ti.“

Tiek mi­nist­ras, tiek me­ras įsi­ti­kinę, kad po to­kių po­ky­čių įstai­gos galės jaus­tis sau­gesnės. An­tai Rie­ta­ve jau nuo 2005 m. vei­kia So­cia­li­nių pa­slaugų cent­ras. De­vy­ne­ri me­tai, kai yra įsikūręs At­vi­ra­sis jau­ni­mo cent­ras. Juos šie po­ky­čiai taip pat pa­lies.

Ga­ran­tijų trūksta

Sa­vi­val­dybės jau­ni­mo rei­kalų koor­di­na­to­rius Egi­di­jus Gri­cius pri­tarė, kad Rie­ta­vo at­vi­ra­jam jau­ni­mo cent­rui iš­ties trūksta sta­bi­lu­mo. „Ga­na sėkmin­gai dir­ba­me, veiks­mas vyks­ta, bet kiek il­gai?.. Tų ga­ran­tijų no­ri­si“, – pa­stebė­jo jis.

Cent­ras ren­gia įvai­rius pro­jek­tus, tu­ri dar­buo­tojų, dir­ban­čių ir mo­bilų darbą, prii­ma tarp­tau­ti­nius sa­va­no­rius, ku­riais, ga­li pa­si­gir­ti, ne­tgi ap­rūpi­na Kre­tingą ir Kauną. Kaip sakė E. Gri­cius, kar­tais pas juos pa­si­mo­ky­ti at­va­žiuo­ja ir kai­my­nai. At­ro­do, įstai­ga iš­ties veik­li, bet iki šiol pri­klau­so­ma nuo pro­jektų.

Tei­giamų po­ky­čių ti­ki­si ir So­cia­li­nių pa­slaugų cent­ras. Kaip sakė jam va­do­vau­jan­ti Da­nutė Ston­čiu­vienė, šiuo me­tu cent­re dir­ba 32 žmonės, nors sa­vo veiklą prie­š 15 metų pra­dėjo su tri­mis.

Pa­sid­žiaugęs nu­ma­to­mo­mis per­tvar­ko­mis, me­ras įžvelgė ir grėsmių. Esą jei minėtų centrų fi­nan­sa­vi­mas bus ati­duo­tas Sa­vi­val­dybėms, sunk­me­čiu ga­li­ma ir nu­svil­ti.

„Turė­jom kri­zių... Tuo­met vals­tybės biud­že­te pra­dėjo trūkti lėšų sa­va­ran­kiš­ko­sioms sa­vi­val­dy­bių funk­ci­joms. Ir mo­ky­to­jai be algų bu­vo pa­lik­ti, ir ki­ti... Ar bėdos at­ve­ju vėl ne­lik­sim su sa­vo bėdo­mis?“ – gar­siai svarstė me­ras.

O mi­nist­ro ko­man­da pa­stebė­jo, jog ne­ge­rai, kai iš so­cia­li­niams rei­ka­lams skirtų su­tau­pytų lėšų sa­vi­val­dybės kam­šo ki­tas biud­že­to sky­les. Ta­čiau me­ras at­rėmė, kad to­kius nu­ro­dy­mus gau­na iš aukš­čiau, iš mi­nist­ro ko­legų. „Kur tik ko­kia skylė at­si­ran­da, vi­sad sa­ko – im­kit iš su­tau­pytų lėšų“, – sakė A. Čer­nec­kis.

Iš pra­džių – šo­kas, da­bar pri­pra­to

Posėd­žio me­tu kalbė­ta ir apie jau įgy­ven­din­tas nau­jo­ves vai­ko tei­sių ap­sau­gos sri­ty­je. Me­ras pri­si­pa­ži­no, kad tuo­met, kai iš ge­rai nu­glu­din­tos sis­te­mos „iš­šo­ko“ Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius, būta ne­tgi šo­ko. Ta­čiau esą da­bar prie nau­jo­vių, nau­jai at­si­ra­du­sių spe­cia­listų ir nau­jos tvar­kos pa­ma­žu pri­pran­ta­ma.

Ir Sa­vi­val­dybės tar­pins­ti­tu­ci­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo koor­di­na­torė Dai­no­ra Ba­ta­vi­čienė pa­ti­ki­no, kad pe­da­go­gai, įstai­gos jau ži­no, kur ko­kiu klau­si­mu kreip­tis, nors iš pra­džių pai­nia­vos būta. O įsi­va­žia­vus dar­bas vyks­ta skland­žiai, kas mėnesį ren­gia­mi pa­si­ta­ri­mai su So­cia­li­nių pa­slaugų cent­ro ir Sa­vi­val­dybės, vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tais.

Tie­sa, D. Ba­ta­vi­čienė pa­stebė­jo, kad Sa­vi­val­dybė­je dir­ban­čių spe­cia­listų, ku­rie tal­ki­na at­ve­jo va­dy­bi­nin­kams, ir vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­listų funk­ci­jos kar­tais dub­liuo­ja­mos. An­tai po­li­ci­ja apie ne­pil­na­me­čių pa­da­ry­tus ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus pra­ne­ša abiem įstai­goms. Ta­čiau Sa­vi­val­dybė­je apie tai su­ži­no­ma ge­ro­kai vėliau, kai tas at­ve­jis jau būna nag­rinė­ja­mas ir pa­gal­bos po­rei­kis jau nu­sta­ty­tas.

„Tuos da­ly­kus reikėtų at­skir­ti“, – kalbė­jo D. Ba­ta­vi­čienė.

Lai­ki­nie­ji globė­jai – liūd­no­ji da­lis

Mi­nist­ras pa­si­domė­jo, o kaip Rie­ta­vui se­ka­si ras­ti lai­kinąjį globėją? „Že­mai­tis“ jau anks­čiau yra rašęs, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė bu­vo vie­na iš ne­dau­ge­lio, ne­tu­rin­čių lai­ki­no­jo globė­jo. Jo nėra ir šian­dien. Ta­čiau, anot me­ro, juo­ka­vu­sio, kad ši te­ma Rie­ta­vui – liūd­na, pro­ble­ma yra sprend­žia­ma. Esą jau yra žmo­nių, bai­gu­sių spe­cia­lius mo­ky­mus.

Ka­dan­gi dir­ban­čiam žmo­gui tap­ti lai­ki­nuo­ju globė­ju, pas kurį vaiką ga­li pri­sta­ty­ti bet ka­da, bet ko­kiu pa­ros me­tu, sąlygų nėra, Sa­vi­val­dybė žval­go­si į sa­vus spe­cia­lis­tus.

„No­rim pri­si­šne­kin­ti žmogų, jau dir­bantį mūsų sis­te­mo­je. Būtų pa­pras­čiau. Žmo­gui ne­reikėtų at­si­svei­kin­ti su dar­bu“, – pa­sa­ko­jo me­ras.

O D. Ston­čiu­vienė sakė, kad vil­tys de­da­mos į glo­bo­ja­mus vai­kus jau užau­gi­nu­sius as­me­nis. Jau kalbė­ta su vie­na to­kia globė­ja. Ji žadė­ju­si pa­gal­vo­ti.

Pa­sak me­ro, šiuo me­tu pro­blemų su glo­bo­ja­mais vai­kais Rie­ta­ve nėra. Tam skir­ta­me Sa­vi­val­dybės įsi­gy­ta­me bu­te glaud­žia­si dvi paauglės. Dar vie­nas bu­tas, skir­tas tam rei­ka­lui, jau ant­rus me­tus sto­vi tuš­čias.

„Esam pa­si­ruošę vi­siems at­ve­jams“, – pa­brėžė me­ras.

„Iš kur reikės pri­si­šauk­ti pa­galbą?“

Kur kas la­biau A. Čer­neckį šiuo me­tu ne­ra­mi­na min­tis apie ir Rie­ta­ve tu­rin­čius at­si­ras­ti gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus, ku­riuo­se bus ap­gy­ven­di­na­mi pro­to ir psi­chi­kos ne­ga­lią tu­rin­tys žmonės.

„Bus ge­rai“ – žadė­jo mi­nist­ras, ta­čiau me­ras ne­si­lei­do taip pa­pras­tai nu­ra­mi­na­mas. Esą sa­vi­val­dybė jau tu­ri liūd­nos pa­tir­ties, kai taip ge­rai, kaip mi­nist­ras ti­ki­na, ne­bu­vo.

„Ir su ša­ku­te dar­buo­to­jai į galvą dūrė, ir lu­bos bu­vo išs­par­dy­tos, – pri­si­minė me­ras. – Iš kur reikės pri­si­šauk­ti pa­galbą?“

A. Čer­nec­kis pa­sa­ko­jo, kad kai ku­riuos po­ten­cia­lius šių namų gy­ven­to­jus jie jau pa­žįsta. Su jais yra buvę pro­blemų, todėl ir baimės akys to­kios di­delės. Be to, ir iš ki­tur girdįs, ko­kių tik at­vejų ne­būna.

L. Ku­ku­rai­tis bandė ra­min­ti pa­pa­sa­ko­da­mas, kad vie­no­je sa­vi­val­dybė­je, kur bu­vo did­žiu­lis pa­si­prie­ši­ni­mas tiek iš ad­mi­nist­ra­ci­jos, tiek iš pa­čių gy­ven­tojų, gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai po metų ne­tgi ga­vo drau­giš­kiau­sio kai­my­no ap­do­va­no­jimą. Ta­čiau ne­slėpė ir to, kad pra­džia ga­li būti sun­ki. Esą bus su­kur­ta sis­te­ma, kaip to­kius žmo­nes įveik­lin­ti, pri­žiūrė­ti.

Trūksta psi­cho­logų

Ir A. Čer­nec­kis pri­pa­ži­no, kad Rie­ta­ve yra to­kių ne­įga­lių jau­nuo­lių, ga­lin­čių fi­ziš­kai dirb­ti. Tik jų ne­pa­lik­si vienų – rei­kia nuo­la­tinės prie­žiū­ros. Me­ras su­ti­ko, kad rei­ka­lin­ga sis­te­ma, leid­žian­ti juos įdar­bin­ti.

Kaip vėliau „Že­mai­čiui“ sakė So­cia­li­nių rei­kalų ir ci­vi­linės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus vedė­ja Jo­li­ta Al­sei­kienė, gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mams Sa­vi­val­dybė jau tu­ri nu­ma­čiu­si sklypą. Sta­ty­bos turėtų pra­si­dėti galbūt jau šių metų ga­le.

Me­ras pa­si­guodė ir tuo, jog sa­vi­val­dybė­je trūksta psi­cho­logų, psi­chiatrų pa­gal­bos. Esą mi­nis­te­ri­ja šios pro­ble­mos ne­gir­di, o jei ir gir­di, iš jos veiksmų to ne­ma­ty­ti.

Mi­nis­te­ri­jos at­stovė sakė, kad tai iš­ties – pro­ble­ma. Ir ne tik Rie­ta­ve. Esą gal­vo­ja­ma bent jau apie nuo­to­li­nes psi­chi­kos spe­cia­listų kon­sul­ta­ci­jas, kad šios pa­slau­gos žmonėms, ypač vai­kams, taptų la­biau priei­na­mos.

Kvietė re­gist­ruo­tis šei­mos kor­te­lei

Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­ti ir ki­ti mi­nis­te­ri­jos nu­ma­to­mi po­ky­čiai. An­tai kalbė­ta, jog būti­ni po­ky­čiai nu­sta­tant dar­bin­gumą. Pabrėž­ta, jog Lie­tu­vo­je per daug no­rin­čiųjų būti ne­dar­bin­giems. Esą Lie­tu­vos ne­įga­lie­ji dar­bo rin­ko­je yra la­bai neak­tyvūs, ir tai rei­kia keis­ti. Kaip ir po­žiūrį į ne­įga­liuo­sius, nes jų pa­sy­vumą su­konst­ra­vo pa­ti vi­suo­menė.

Ant­ra­sis mi­nis­te­ri­jos „ban­gi­nis“, kaip įvar­di­jo pa­ts mi­nist­ras, – nu­ma­to­mas slau­gos ir glo­bos pa­slaugų su­jun­gi­mas. Nors pa­slau­gos lyg ir ta­pa­čios, jos trak­tuo­ja­mos ne­vie­no­dai. Todėl net mąsto­ma apie fondą, iš ku­rio jos būtų fi­nan­suo­ja­mos. Nes esą da­bar, vi­suo­me­nei sens­tant, o žmonėms vis la­biau re­mian­tis į so­cia­li­nes pa­slau­gas, vals­tybė ne­pajė­gi vie­na ne­šti to­kią di­delę fi­nan­sinę naštą.

Kalbė­ta ir apie ki­tus po­ky­čius svei­ka­tos ap­sau­gos ir dar­bo sri­ty­je. Su­si­ti­ki­mo pa­bai­go­je rie­ta­viškės gau­sios šei­mos pa­ra­gin­tos ak­ty­viau re­gist­ruo­tis šei­mos kor­te­lei, ku­ria nau­do­ja­si ir pa­ts mi­nist­ras, gau­ti. Sa­vi­val­dybės va­do­vas ra­gin­tas ak­ty­viau į tai įtrauk­ti ir vie­tinį verslą, ku­riam pa­lan­ku da­ry­ti nuo­lai­das gau­sioms šei­moms.

Po su­si­ti­ki­mo Sa­vi­val­dybė­je mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis lankė­si ir ap­žiūrė­jo so­cia­linės glo­bos grupės pa­tal­pas ir butą, ku­ria­me lai­ki­nai ap­gy­ven­di­na­mi glo­bos rei­ka­lin­gi vai­kai. Pas­kui už­su­ko ir į Se­ne­lių glo­bos na­mus, pa­bend­ra­vo su jų gy­ven­to­jais.